Images/FileVanBan
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
  BỘ giao thông vận tảI
  BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
  BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tảI
  BỘ giao thông vận tảI
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tảI
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà NƯỚc của bộ giao thông vận tảI ĐẾn hết ngàY 31/01/2014
  VÀ phát triển nông thôN
  Bé giao th ng vËn t¶i Sè: 1010
  Độc lập Tự do- hạnh phúc
  CHÍnh phủ Số: 45/2013/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ CÔng an số 18/2007/QĐ-bca(C11) ngàY 05 tháng 01 NĂM 2007 ban hành quy trình đIỀu tra giảI quyết tai nạn giao thông đƯỜng bộ
  BỘ giao thông vận tải bộ TÀi chíNH
  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghị ĐỊNH
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểM
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006
  Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 ngày 28/8/2001
  MỤC 1 VĂn bản qppl bộ giao thông vận tải trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 1378
  V¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam lawdata quyếT ĐỊNH
  BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 49/2015/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ giao thông vận tải số: 34/2012/tt-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 1467
  Điều Quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng
  BỘ giao thông vận tải số: 319/2000/tt-bgtvt
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 1510
  CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 27/2006/QĐ-bgtvt ngàY 08 tháng 6 NĂM 2006 VỀ việc sửA ĐỔI, BỔ sung quyếT ĐỊnh số 74/2005/QĐ-bgtvt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tảI
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phầN
  BỘ lao đỘng thưƠng binh
  BỘ giao thông vận tải số: 11/2005/QĐ-bgtvt
  QuyếT ĐỊnh của bộ giao thông vận tải số 32/2005/QĐ-bgtvt ngàY 17 tháng 6 NĂM 2005 ban hành quy đỊnh về XẾp loạI ĐƯỜng đỂ XÁC ĐỊnh cưỚc vận tảI ĐƯỜng bộ
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1828 /QĐ-LĐtbxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải số: 18 /2013/tt-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
  BỘ giao thông vận tải số: 265 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  VĂn phòng chính phủ
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng thưƠng bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
  BỘ giao thông vận tải cộng hòAXÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phầN
  BỘ TÀi chính số: 45/2013/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  SỬA ĐỔI, BỔ sung tiết b đIỂM 4 MỤc II đIỀU 1 quyếT ĐỊnh số 371/QĐ-ttg ngàY 28 tháng 02 NĂM 2013 CỦa thủ TƯỚng chính phủ phê duyệT ĐỀ Án chuyển giao các bộ chưƠng trìNH
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 2074
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 2090
  BỘ giao thông vận tải bộ CÔng an
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 2112
  CHÍnh phủ Số: 21/2012/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-cp ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau
  Số: 418/QĐ-nhnn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính – BỘ giao thông vận tảI
  QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Bé Giao th ng VËn t¶i sè 3321 Q§/kh-kt ngµy 29/6/1995
  BỘ y tế Số: 03/2013/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyõT ®Þnh cña bé giao th ng vën t¶i sè 3322Q§/kh-kt ngµY 29 th¸ng 6 N¨M 1995
  Bé giao th ng vËn t¶i Sè: 25
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/tt-bnnptnt ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
  BỘ TÀi chính bộ giao thông vận tảI
  BỘ giao thôngvận tảI
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/tt-bgtvt ngày 23 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải
  BỘ TÀi chính số: 50/2015/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải số: 05/2012/tt-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng cục hải quan số: 2495/QĐ-tchq cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ giao thông vận tải số: 253 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tảI –––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải cộng hòAXÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành
  Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  Tb-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tảI ­­­­­­­­­­ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng thưƠng số: 27 /2012/tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ngày 16 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý nhà nước ngành gtvt và các dự án giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  BỘ giao thông vận tải số: 4392/2001/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải số 18/2012/tt bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tảI –––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam vận tảI
  BỘ giao thông vận tải số: 292
  Qcvn 44 : 2012/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về YÊu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thử VÀnh bánh xe mô TÔ, xe gắn máy làm bằng vật liệu théP
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban quản lý dự án trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư”
  BỘ y tế Số: 33/2012/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ giao thông vận tải số: 307
  Bé Giao th ng vËn t¶i Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  Số: 650/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải số: 16 /2006/QĐ-bgtvt
  BỘ giao thông vận tải số: 75
  Bé giao th¤ng vën t¶I
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  Bé giao th¤ng vën t¶I
  Qcvn 40 : 2012/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giớI ĐƯỜng bộ National technical regulation
  Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006
  BỘ giao thôngvận tảI
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bé giao th¤ng vën t¶i céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị
  THÔng tư Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
  Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
  2. Phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phải gắn liền với địa lý của vùng để đảm bảo giao thông thuận tiện giữa thành phố Hồ Chí Minh với các đô thị vệ tinh trong khu vực, với cả nước và quốc tế
  Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  BỘ giao thôngvận tảI
  BỘ giao thôngvận tảI
  BỘ giao thôngvận tảI
  Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005
  BỘ giao thôngvận tảI
  Bé giao th ng vËn t¶i Sè : 906
  Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006
  Số: 936/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
  Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 992
  Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010
images/filevanban
  CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
Images/FileVanBan
  BỘ giao thông vận tải số: 10/2008/QĐ-bgtvt
  BỘ khoa học và CÔng nghệ BỘ CÔng thưƠng bộ CÔng an bộ giao thông vận tảI
  Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó
  Phụ lục IX các yêu cầu về chuyến bay và DỊch vụ ĐƯỢc cung cấp trong các loại vùng trời không lưU
  Bô CÔng an công hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số: 88/2011/tt-bnnptnt
  The government
  2. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, đặc biệt là tiềm năng biển, để phát triển hệ thống giao thông vận tải hợp lý, tiết kiệm chi phí xã hội
  Mục lục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 48 : 2012/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di đỘng trên biểN
  Phụ lục III mẫu hộ chiếu thuyền viêN
directory Images FileVanBan  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương