Phụ lục IX các yêu cầu về chuyến bay và DỊch vụ ĐƯỢc cung cấp trong các loại vùng trời không lưUtải về 40.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích40.04 Kb.


Phụ lục IX

CÁC YÊU CẦU VỀ CHUYẾN BAY VÀ DỊCH VỤ

ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC LOẠI VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU

Loại


Loại chuyến bay

Phân cách được cung cấp
Dịch vụ được cung cấp

Giới hạn về tốc độ


Yêu cầu về liên lạc

Theo huấn lệnh ATC

A

Chỉ dành cho IFR

Tất cả tàu bay

Điều hành bay (ATC)

Không áp dụng

Hai chiều liên tụcB


IFR

Tất cả tàu bay

ATC

Không áp dụng

Hai chiều liên tụcVFR

Tất cả tàu bay

ATC

Không áp dụng

Hai chiều liên tụcC

IFR

IFR với IFR

IFR với VFRATC

Không áp dụng

Hai chiều liên tụcVFR

VFR với IFR

1) ATC đảm bảo phân cách với chuyến bay IFR;

2) Thông báo tin tức hoạt động bay VFR/VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu.250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Hai chiều liên tụcD

IFR

IFR với IFR


ATC, thông báo tin tức hoạt động của các chuyến bay VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu.

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Hai chiều liên tụcVFR

Không

Thông báo tin tức hoạt động bay IFR/VFR và VFR/VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu.

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Hai chiều liên tụcE

IFR

IFR với IFR


ATC, thông báo tin tức hoạt động bay VFR nếu điều kiện thực tế cho phép

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Hai chiều liên tụcVFR

Không

Thông báo tin tức hoạt động bay nếu điều kiện thực tế cho phép

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Không

Không

F

IFR

IFR với IFR nếu điều kiện thực tế cho phép

Dịch vụ tư vấn không lưu, dịch vụ thông báo bay

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Hai chiều liên tục

Không

VFR

Không

Dịch vụ thông báo bay

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Không

Không

G

IFR

Không


Dịch vụ thông báo bay

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Hai chiều liên tục

Không

VFR

Không

Dịch vụ thông báo bay

250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL

Không

Không

* Khi độ cao chuyển tiếp thấp hơn 3050 m (10.000 ft) AMSL, mực bay 100 (FL 100) được sử dụng thay cho 10.000 ft.: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương