Phụ lục III mẫu hộ chiếu thuyền viêNtải về 48.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích48.24 Kb.
Phụ lục III

MẪU HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Mặt ngoài trang bìa đầu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

SEAMAN'S PASSPORT
2. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Mặt trong trang bìa đầu)
Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam và các nước cho phép người mang Hộ chiếu thuyền viên này được đi lại dễ dàng và được tạo mọi sự giúp đỡ và bảo vệ cần thiết.

By the authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam Maritime Administration requests the competent authorities of Vietnam and other countries to allow the bearer of this passport to pass freely and to afford him or her such assistance and protection as may be necessary.


3. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Trang 1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

SEAMAN'S PASSPORT

Số:.....................................

No.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN Số Hộ chiếu/Passport No

SEAMAN’S PASSPORT


Họ và tên/Full name


Quốc tịch/Nationality
Ngày sinh/Date of birth Nơi sinh/Place of birth
Giới tính/Sex Số CMTND/ID card No
Ngày cấp/Date of issue Có giá trị đến/Date of expiry
Nơi cấp/Place of issue
CƠ QUAN CẤP HỘ CHIẾU

ISSUING AUTHORITY

Chữ ký người mang Hộ chiếuSignature of bearer


4. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Trang 5 đến trang 48)
Chứng thực của cơ quan biên phòng

Certified by the Immigration Office


Đi/Departure

Đến/Arrival
Hộ chiếu thuyền viên này gồm 48 trang được đánh số từ 1 đến 48 (ở trang thứ 48)

This passport consists of 48 pages which are numbered from 1 to 48 (in page no. 48)
5. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (mặt trong trang bìa cuối)

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

REGULATIONS ON USING THIS SEAMAN'S PASSPORT

1. Hộ chiếu thuyền viên được cấp cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế và có giá trị sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển.

The Seaman's passport is issued to a Vietnamese seafarer working onboard vessels operating in international routes and used exclusively for sea-borne immigration.

2. Ký tên vào Hộ chiếu thuyền viên; giữ gìn và bảo quản cẩn thận, không được gạch, tẩy xóa, sửa chữa những nội dung trong Hộ chiếu thuyền viên trong suốt thời hạn có giá trị của Hộ chiếu thuyền viên và phải xuất trình để các nhà chức trách có thẩm quyền kiểm tra; không được cho người khác sử dụng hoặc sử dụng trái với quy định của pháp luật.The bearer should append his or her signature in this passport which must be kept carefully without any unauthorized modification, correction and deletion throughout its validity and produces the passport to the competent authorities for inspection. This seaman’s passport must not be used by other person or used for illegal purposes.

3. Hộ chiếu thuyền viên có giá trị sử dụng 05 năm.This passport is valid for 05 years.

4. Khi Hộ chiếu thuyền viên bị mất, bị hỏng, bị sai thông tin hoặc hết số trang sử dụng thì thuyền viên phải làm thủ tục theo quy định để được cấp lại.


In case of loss or damage or information errored or when all pages of the Seaman's passport have been used up, the bearer shall apply for re-issue.6. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên

ĐẶC ĐIỂM HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

1. Bìa màu xanh, được làm bằng chất liệu chống thấm nước, bền dai;


2. Kích thước 12,5 x 8,7 cm;
3. Giấy bên trong sổ là loại giấy màu trắng vàng, có hoa văn chống làm giả;
4. Hộ chiếu thuyền viên gồm 48 trang, được đánh số từ 1 đến 48.
: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương