Bé giao th¤ng vën t¶i céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 88.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích88.31 Kb.
#21132
Bé GIAO TH¤NG VËN T¶I CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Sè: 09/2006/TT-BGTVT Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2006TH¤NG T¦

H­íng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh b¸o hiÖu ®­êng bé trªn c¸c tuyÕn ®­êng tham gia HiÖp ®Þnh t¹o thuËn lîi vËn t¶i ng­êi vµ hµng hãa qua l¹i biªn giíi gi÷a c¸c n­íc tiÓu vïng Mª C«ng më réng (HiÖp ®Þnh GMS)

C¨n cø LuËt Giao th«ng ®­êng bé ngµy 29/6/2001;

C¨n cø HiÖp ®Þnh t¹o thuËn lîi vËn t¶i ng­êi vµ hµng hãa qua l¹i biªn giíi gi÷a c¸c n­íc tiÓu vïng Mª C«ng më réng ký ngµy 26/11/1999 t¹i Viªn Ch¨n, Lµo;

C¨n cø NghÞ ®Þnh th­ sè 1 vµ Phô lôc 7 kÌm theo HiÖp ®Þnh GMS;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­íc vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé Giao th«ng vËn t¶i,

Bé Giao th«ng vËn t¶i h­íng dÉn viÖc ®iÒu chØnh b¸o hiÖu ®­êng bé trªn c¸c tuyÕn ®­êng tham gia HiÖp ®Þnh GMS nh­ sau:I. Quy ®Þnh chung

1. Th«ng t­ nµy h­íng dÉn viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung biÓn b¸o hiÖu, v¹ch tÝn hiÖu giao th«ng trªn mÆt ®­êng (sau ®©y gäi lµ v¹ch kÎ ®­êng) trªn c¸c tuyÕn ®­êng tham gia HiÖp ®Þnh GMS (sau ®©y gäi tuyÕn ®­êng GMS) ®­îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña Th«ng t­ nµy.

2. Néi dung ®iÒu chØnh biÓn b¸o hiÖu trªn c¸c tuyÕn ®­êng GMS bao gåm viÖc thay ®æi c¸c biÓu t­îng, ký tù cho phï hîp; viÖc bæ sung c¸c ch÷ viÕt (th«ng ®iÖp) b»ng tiÕng Anh. ViÖc bæ sung c¸c biÓn b¸o hiÖu ch­a cã trong §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®­êng bé 22TCN-237-01 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 4393/2001/Q§-BGTVT ngµy 20/12/2001 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i ®­îc quy ®Þnh t¹i Môc II.

3. Néi dung ®iÒu chØnh v¹ch kÎ ®­êng trªn c¸c tuyÕn ®­êng GMS bao gåm viÖc söa ®æi, bæ sung c¸c h×nh vÏ, ®­êng s¬n kÎ trªn mÆt ®­êng, ®Æc biÖt lµ t¹i c¸c ®­êng cong ®øng, ®­êng cong b»ng vµ c¸c giao lé, ®­îc quy ®Þnh t¹i Môc III.

4. Ký tù, ch÷ viÕt, mµu s¾c vµ kÝch th­íc cña c¸c biÓn b¸o, biÓu t­îng ®­îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ B¸o hiÖu ®­êng bé 22 TCN-237-01.

5. Khi Côc §BVN yªu cÇu ®iÒu chØnh hÖ thèng b¸o hiÖu ®­êng bé phï hîp víi HiÖp ®Þnh GMS trong mét thêi h¹n quy ®Þnh, c¨n cø vµo H­íng dÉn nµy, ®¬n vÞ qu¶n lý ®­êng bé trùc tiÕp tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i t×nh h×nh b¸o hiÖu ®­êng bé trong ph¹m vi tuyÕn ®­êng GMS ®­îc giao vµ lËp hå s¬ thiÕt kÕ, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi thùc hiÖn.II. BiÓn b¸o hiÖu

1. BiÓn b¸o nguy hiÓm

a) C¸c biÓn b¸o nguy hiÓm theo §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®­êng bé 22 TCN-237-01 ®­îc ®iÒu chØnh:

201a, 201b chç ngoÆt nguy hiÓm;

202 chç ngoÆt nguy hiÓm liªn tiÕp;

245 ®i chËm.

MÉu biÓn b¸o: H×nh 1, 2 Phô lôc 2.

b) C¸c biÓn b¸o nguy hiÓm ®­îc bæ sung:

A,8 lÒ ®­êng nguy hiÓm;

A,10a sái ®¸ b¾n lªn;

A,24 t¾c nghÏn giao th«ng;

A,27 n¬i giao nhau víi ®­êng tµu ®iÖn.

MÉu biÓn b¸o: H×nh 3, Phô lôc 2.2. BiÓn b¸o ­u tiªn

C¸c biÓn b¸o nguy hiÓm ®­îc ®iÒu chØnh:

401 ®­êng ­u tiªn;

402 hÕt ®­êng ­u tiªn.

MÉu biÓn b¸o: H×nh 4, Phô lôc 2.

3. BiÓn b¸o cÊm hoÆc h¹n chÕ

Bæ sung biÓn b¸o:

C,3h cÊm c¸c xe chë hµng nguy hiÓm cã d¸n b¸o hiÖu ®Æc biÖt

MÉu biÓn b¸o: H×nh 5, Phô lôc 2.4. BiÓn hiÖu lÖnh

Bæ sung biÓn b¸o:

D,10a; D, 10b; D,10c h­íng ®i b¾t buéc cho c¸c xe chë hµng nguy hiÓm

MÉu biÓn b¸o: H×nh 6-1 Phô lôc 2.5. BiÓn b¸o quy ®Þnh ®Æc biÖt

Bæ sung biÓn b¸o:

E, 9a; E, 9b; E, 9c.

E, 10a; E, 10b; E, 10c.

E,11a; E,11b

MÉu biÓn b¸o: H×nh 6-2, Phô lôc 2.6. BiÓn th«ng b¸o, biÓn b¸o c¬ së tiÖn Ých hoÆc c¬ së dÞch vô

Bæ sung biÓn b¸o:

Tõ F,9 ®Õn F,13

MÉu biÓn b¸o: H×nh 6-3, Phô lôc 2.7. BiÓn chØ h­íng, chØ dÉn

a) Bæ sung biÓn b¸o:

G,7; G,8; G,9a ; G,9b; G,10; G,11a; G,11b; G,11c; G,12a; G,13

MÉu biÓn b¸o: H×nh 7, Phô lôc 2.

b) BiÓn b¸o G,19 cña HiÖp ®Þnh lµ biÓn b¸o lµn ®­êng tr¸nh ë khu vùc xuèng dèc, kh«ng cã trong §iÒu lÖ. Nh­ng trong thùc tÕ, mét sè ®¬n vÞ cã vËn dông l¾p biÓn chØ dÉn “§­êng cøu n¹n” (tiÕng Anh lµ Escape Lane) gièng biÓn b¸o 414b hoÆc biÓn b¸o 446; Trong nh÷ng tr­êng hîp chØ dïng lµm lµn tr¸nh xe, ¸p dông theo mÉu cña HiÖp ®Þnh nh­ H×nh 8, Phô lôc 2.

8. BiÓn phô

a) C¸c biÓn phô 503a,b,c cña §iÒu lÖ cã sù kh¸c biÖt víi c¸c biÓn phô H,3a; H,3b; H,3c cña HiÖp ®Þnh nªn ®­îc ®iÒu chØnh theo HiÖp ®Þnh. MÉu cña biÓn nh­ H×nh 9, Phô lôc 2.

b) C¸c biÓn phô H6 cña HiÖp ®Þnh kh«ng cã trong §iÒu lÖ nªn tïy theo tr­êng hîp cô thÓ, nÕu cÇn thiÕt cã thÓ ¸p dông theo HiÖp ®Þnh. MÉu cña biÓn nh­ H×nh 10, Phô lôc 2.

9. C¸c biÓn b¸o ph¶i ®iÒu chØnh song ng÷

a) C¸c “biÓn b¸o ph©n biÖt ®Þa ®iÓm” 445 trong §iÒu lÖ 22 TCN-237-01 kh«ng cã biÓn b¸o t­¬ng tù trong HiÖp ®Þnh GMS. Tuy nhiªn ®©y lµ c¸c biÓn b¸o cã ch÷ tiÕng ViÖt nªn trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ®iÒu chØnh thµnh song ng÷ víi nguyªn t¾c sau ®©y:

- KÝch th­íc vµ mµu s¾c cña biÓn; kiÓu lo¹i vµ cì ch÷ viÕt trªn biÓn gi÷ nh­ trong §iÒu lÖ. ViÖc bè trÝ ch÷ ®­îc x¾p xÕp trªn hai dßng nh­ c¸c biÓn 445k,l,m theo nguyªn t¾c tiÕng ViÖt ë trªn, tiÕng Anh ë d­íi, cïng lo¹i vµ cì ch÷.

- Néi dung ch÷ viÕt ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau:Sè hiÖu biÓn

theo §iÒu lÖ

Ch÷ viÕt theo §iÒu lÖ

Ch÷ viÕt ®iÒu chØnh

445a

GA XE LöA

GA XE LöA

RAILWAY STATION445b

S¢N BAY

S¢N BAY

AIRPORT


445c

B·I §ËU XE

B·I §ËU XE

PARKING


445d

BÕN XE KH¸CH

BÕN XE KH¸CH

BUS TERMINAL445e

TR¹M CÊP CøU

TR¹M CÊP CøU

EMERGENCY445f

BÕN TµU KH¸CH

BÕN TµU KH¸CH

BOAT TERMINAL445g

CHïA H¦¥NG (vÝ dô)

CHïA H¦¥NG

HUONG PAGODA445h

TR¹M X¡NG

TR¹M X¡NG

PETROL


445i

RöA XE

RöA XE

CAR SHOWER445j

BÕN PHµ

BÕN PHµ

FERRY


445k

GA TµU

§IÖN NGÇMGA TµU §IÖN NGÇM

SUBWAY STATION445l

NHµ HµNG

¡N UèNG


NHµ HµNG

RESTAURANT445m

TR¹M SöA

CH÷A ¤ T¤TR¹M SöA CH÷A ¤ T¤

CAR MAINTENANCE


b) C¸c biÓn “b¸o hiÖu kiÓu m« t¶” 446 nh­ trong §iÒu lÖ kh«ng cã trong HiÖp ®Þnh nh­ng cã ch÷ tiÕng ViÖt. V× vËy, trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ®iÒu chØnh thµnh song ng÷ víi nguyªn t¾c sau ®©y:

- KÝch th­íc vµ mµu s¾c cña biÓn; kiÓu lo¹i vµ cì ch÷ viÕt trªn biÓn gi÷ nh­ trong §iÒu lÖ. ViÖc bè trÝ ch÷ ®­îc x¾p xÕp trªn hai dßng nh­ c¸c biÓn 446a,b,c theo nguyªn t¾c tiÕng ViÖt ë trªn, tiÕng Anh ë d­íi, cïng lo¹i vµ cì ch÷.

- Néi dung ch÷ viÕt ®­îc ®iÒu chØnh nh­ sau:Sè hiÖu biÓn

theo §iÒu lÖ

Ch÷ viÕt theo §iÒu lÖ

Ch÷ viÕt ®iÒu chØnh

446a

§¦êNG TR¥N

CH¹Y CHËM§¦êNG TR¥N, §I CHËM

SKID, SLOW446b

§¦êNG DèC

CH¹Y CHËM§¦êNG DèC, §I CHËM

DOWN HILL, SLOW446c

§¦êNG NHIÒU

S¦¥NG Mï


S¦¥NG Mï, §I CHËM

FOG, SLOW446d

NÒN §¦êNG YÕU

NÒN §¦êNG YÕU

SPRING SUBGRADE446e

XE LíN S¸T

VÒ B£N PH¶IXE LíN VÒ B£N PH¶I

TRUCK TAKES RIGHT446f

CHó ý

GIã NGANGCHó ý GIã NGANG

CROSS-WIND446g

§O¹N §¦êNG HAY

X¶Y RA TAI N¹NCHó ý TAI N¹N

ACCIDENT ATTENTION446h

XUèNG DèC

LI£N TôC


XUèNG DèC LI£N TôC

DOWN HILL CONT.Bæ sung nh­ H×nh 8, Phô lôc 2
§¦êNG CøU N¹N

ESCAPE LANEc) Mét sè biÓn b¸o cña §iÒu lÖ cã ch÷ tiÕng ViÖt ®­îc ®iÒu chØnh, bæ sung tiÕng Anh vµ ®­îc tr×nh bµy nh­ sau:

  • BiÓn 419 ®iÒu chØnh nh­ H×nh 11, Phô lôc 2;

  • BiÓn 422 ®iÒu chØnh nh­ H×nh 12, Phô lôc 2;

  • BiÓn 434 ®iÒu chØnh nh­ H×nh 13, Phô lôc 2;

  • BiÓn 435 ®iÒu chØnh nh­ H×nh 14, Phô lôc 2;

  • BiÓn 436 ®iÒu chØnh nh­ H×nh 15, Phô lôc 2;

  • BiÓn 443 ®iÒu chØnh nh­ H×nh 16, Phô lôc 2;

III. V¹ch kÎ ®­êng

1. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, cã thÓ ®iÒu chØnh ch÷ viÕt cña v¹ch sè 44 trong §iÒu lÖ thµnh song ng÷ nh­ H×nh 17, Phô lôc 2.

2. Trong tr­êng hîp x©y dùng míi, n©ng cÊp, c¶i t¹o hay söa ch÷a lín ®­êng cã ®iÒu chØnh l¹i khæ réng ®­êng, b¸n kÝnh cong, ®é dèc däc, siªu cao, tèc ®é thiÕt kÕ th× viÖc thiÕt kÕ v¹ch kÎ ®­êng ph¶i ­u tiªn thùc hiÖn c¸c th«ng sè quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh; c¸c th«ng sè kh¸c ch­a ®Çy ®ñ th× ¸p dông quy ®Þnh theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh.

3. Tr­êng hîp kh«ng thÓ ¸p dông c¸c th«ng sè quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh do c¸c ®Æc tr­ng cña ®­êng th× ®­îc phÐp ¸p dông quy ®Þnh trong tiªu chuÈn hiÖn hµnh.IV. Tæ chøc thùc hiÖn

1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

2. Côc §­êng bé ViÖt Nam tæ chøc thùc hiÖn, chØ ®¹o c¸c Khu qu¶n lý ®­êng bé, c¸c Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý dù ¸n ®­êng bé cã liªn quan ®Õn c¸c tuyÕn ®­êng GMS tiÕn hµnh ®iÒu chØnh hoÆc l¾p ®Æt míi theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ nµy.

Thêi h¹n hoµn thµnh viÖc ®iÒu chØnh b¸o hiÖu ®­êng bé trªn tõng tuyÕn ®­êng cô thÓ ®­îc Côc §­êng bé ViÖt Nam x¸c ®Þnh trªn c¬ së thêi ®iÓm b¾t ®Çu cho phÐp ph­¬ng tiÖn ®­êng bé cña c¸c n­íc GMS qua l¹i trªn tuyÕn ®ã.

3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i ®Ó nghiªn cøu, h­íng dÉn söa ®æi, bæ sung phï hîp./.


N¬i nhËn:

Bé TR¦ëNG

- V¨n phßng Quèc héi;

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc;

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;

- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Së Tµi chÝnh, Së Giao th«ng vËn t¶i (Së Giao th«ng c«ng chÝnh), Côc ThuÕ, Kho b¹c nhµ n­íc;

- C«ng b¸o;

- Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T­ ph¸p);

- C¸c Vô, Côc thuéc Bé;

- Website ChÝnh phñ;

- L­u: VT, KHCN.

Hå NghÜa Dòng

PHô LôC

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 09 /2006/TT-BGTVT ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2006

cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)

Phô lôc 1. B¶n ®å c¸c tuyÕn ®­êng GMS trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ b¶ng lé tr×nh – chiÒu dµi tõng tuyÕn.Phô lôc 2. H×nh vÏ c¸c biÓn b¸o

a) BiÓn b¸o nguy hiÓm 201a - Chç ngoÆt bªn tr¸i (biÓn A,1a theo GMS)b) BiÓn b¸o nguy hiÓm 201b - Chç ngoÆt bªn ph¶i (biÓn A, 1b theo GMS)c) BiÓn b¸o 202 - Chç ngoÆt nguy hiÓm liªn tiÕp bªn tr¸i (biÓn A,1c theo GMS)d) BiÓn b¸o 202 - Chç ngoÆt nguy hiÓm liªn tiÕp bªn ph¶i (biÓn A,1d theo GMS)

H×nh 1a,b,c,d.

H×nh 2. BiÓn b¸o ®i chËm sè 245 theo §iÒu lÖa) LÒ ®­êng nguy hiÓm (biÓn A,8 theo GMS)b) Sái ®¸ b¾n lªn (biÓn A,10a theo GMS)c) T¾c nghÏn giao th«ng (biÓn A,24 theo GMS)d) N¬i giao nhau víi ®­êng tµu ®iÖn (biÓn A,27 theo GMS)

H×nh 3 a,b,c,d.

a) §­êng ­u tiªn (biÓn B,3 theo GMS) b) HÕt ®­êng ­u tiªn (biÓn B,4 theo GMS)

H×nh 4a,b.H×nh 5. CÊm c¸c xe chë hµng nguy hiÓm cã d¸n b¸o hiÖu ®Æc biÖt(biÓn C,3h theo GMS)a) b)


c)

H×nh 6-1. H­íng ®i b¾t buéc cho c¸c xe chë hµng nguy hiÓm (biÓn D,10a; D,10b; D,10c theo GMS)


H×nh 6-2a. BiÓn b¸o quy ®Þnh khu vùc cÊm vµ hÕt khu vùc cÊm (biÓn E,9a; E,10a theo GMS)


H×nh 6-2b. BiÓn b¸o quy ®Þnh khu vùc cÊm theo giê vµ hÕt khu vùc cÊm theo giê (biÓn E,9b; E,10b theo GMS)


H×nh 6-2c. B¸o hiÖu khu vùc dõng xe vµ khu vùc hÕt dõng xe (biÓn E,9c; E,10c theo GMS)


H×nh 6-2d. Khu vùc h¹n chÕ tèc ®é xe vµ khu vùc hÕt h¹n chÕ tèc ®é (biÓn E,9d; E,10® theo GMS)


H×nh 6-2e. B¸o hiÖu cã hÇm chui vµ hÕt hÇm chui (biÓn E,11a; E,11b theo GMS)


H×nh 6-3a. B¸o hiÖu cã ng­êi ®i bé (biÓn F,9 theo GMS)H×nh 6-3b. B¸o hiÖu cã c¾m tr¹i, nhµ nghØ l­u ®éng (biÓn F,10; F,11 theo GMS)H×nh 6-3c. B¸o hiÖu n¬i nghØ m¸t (biÓn F,12; F,13 theo GMS)


H×nh 7-1. BiÓn b¸o h­íng c¸ch nhµ nghØ 500m (biÓn G,7; G,8 theo GMS)


a) ChØ h­íng ®iÓm ®ç xe vµ tÇu ®iÖn ngÇm b) ChØ ®iÓm ®ç xe vµ tÇu ®iÖn ngÇma) BiÓn b¸o kho¶ng c¸ch

H×nh 7-2a,b,c. (biÓn G,9a; G,9b; G,10 theo GMS)

a)

b)

c)

H×nh 7-3. BiÓn b¸o h­íng lµn xe thay ®æi (biÓn G,11a; G,11b; G,11c theo GMS)


H×nh 7-4a. BiÓn b¸o ®­êng nhËp lµn xe (G,12a theo GMS)H×nh 7-4b. BiÓn b¸o ®­êng côt (biÓn G,13 theo GMS)


H×nh 8. §­êng cøu n¹n ¸p dông cho tuyÕn ®­êng GMSH×nh 9. BiÓn phô 503a,b,c ®iÒu chØnh "h­íng cÊm" hoÆc "h¹n chÕ ®ç xe" (biÓn H,3a; H,3b; H,3c theo GMS)


H×nh 10. BiÓn b¸o phô cã xe ®iÖn b¸nh lèp, b¸nh s¾t (biÓn H,6 theo GMS)


H×nh 11. BiÓn 419 ®iÒu chØnh H×nh 12. BiÓn 422 ®iÒu chØnhH×nh 13. BiÓn 434 ®iÒu chØnhH×nh 14. BiÓn 435 ®iÒu chØnhH×nh 15. BiÓn 436 ®iÒu chØnhH×nh 16. BiÓn 443 ®iÒu chØnhH×nh 17. V¹ch kÎ ®­êng sè 44 ®iÒu chØnh ch÷ viÕt trªn ®­êng.
Каталог: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 88.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương