BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.61 Kb.
#788

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 320 /TB-BGTVT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn triển khai thực hiện Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính

Ngày 28 tháng 7 năm 2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp bàn triển khai Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính; các Vụ: Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Sau khi nghe Vụ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo về một số vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính; ý kiến tham gia của đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận:


  1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ngay việc thực hiện Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa.

  2. Đối với một số công việc mà Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn như việc quy định độ dài tuyến đường bộ, đường thủy nội địa; tiêu chí phân loại và cụ thể hóa các quy định về đường bộ vùng sâu, vùng xa, vv… Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) để ban hành; từ đó làm cơ sở cho việc xác định phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa.

  3. Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức triển khai lập giá theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) để chuyển Bộ Tài chính quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 của Chính phủ và Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

  4. Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông:

- Tham mưu trình Bộ hướng dẫn các vấn đề có liên quan nêu tại điểm 2 Thông báo này.

- Tham mưu triển khai công tác đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Chủ trì, kết hợp với Vụ Tài chính tham mưu phân cấp quản lý công tác đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

- Chủ trì phối hợp cùng Vụ Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định và tham mưu cho Bộ về giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.


  1. Do đặc điểm sản phẩm, dịch vụ công ích thường được xây dựng kế hoạch và thực hiện theo niên độ ngân sách, việc thay đổi về thẩm quyền quyết định giá theo Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ nếu thực hiện ngay sẽ phát sinh nhiều khó khăn phức tạp (công tác nghiệm thu các sản phẩm dở dang, việc xác định thời điển thực hiện, vv…). Do vậy, thống nhất phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích trong các lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải vẫn do Bộ Tài chính duyệt. Giao Vụ Tài chính tham mưu văn bản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền quyết định giá theo quy định tại Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ từ niên độ ngân sách 2011.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị dự họp;

- Lưu VT, TC


TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn CôngBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2010


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Thứ trưởng duyệt, ký


Trình Thứ trưởng: Nguyễn Hồng Trường

* Cơ quan trình (Chủ trì): Vụ Tài chính

Chuyên viên soạn thảo: Trần Văn Bổng

* Cơ quan phối hợp:

* Tóm tắt nội dung trình: Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn tháo gỡ một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính.

* Văn bản, tài liệu kèm theo:

* Độ mật:

M

ật:


T

ối mật:


T

uyệt mật:* Độ khẩn:

H

ỏa tốc:


K

hẩn:


T

hượng khẩn:*

Fax cho nơi nhận VB ngay sau khi phát hành:Số Fax:

*

Điện thoại cho đơn vị soạn thảo văn bản ngay sau khi phát hành:Điện thoại:

* Lãnh đạo cơ quan trình (Chủ trì):- Họ tên: Đỗ Văn Quốc

Chữ ký:

- Chức danh : Vụ trưởng
Ý kiến giải quyết của Thứ trưởng
Каталог: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI

tải về 21.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương