Bé Giao th ng vËn t¶i Sè: 1467tải về 73.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích73.02 Kb.
#7999

Bé Giao th«ng

vËn t¶i

--------


Sè: 1467/2003/Q§-BGTVT

Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------Hµ Néi, ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003QuyÕT §ÞNh cñA Bé TR¦ëNG Bé GiAo Th«NG vËN T¶I


VÒ viÖc quy ®Þnh t¹m thêi tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m ®èi víi c¸ nh©n trong ho¹t ®éng thanh tra chuyªn ngµnh giao th«ng vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû néi ®Þa

Bé TR¦ëNG Bé GIAO Th«NG vËN T¶i


C¨n cø Bé LuËt lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002;

C¨n cø LuËt Giao th«ng ®­êng bé ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001;

C¨n cø Ph¸p lÖnh b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 1994;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 80/CP ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra chuyªn ngµnh giao th«ng vËn t¶i;

Theo ®Ò nghÞ cña Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam, Vô tr­ëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô tr­ëng Vô Ph¸p chÕ,


QUYÕT §ÞNH:

§iÒu1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ''Quy ®Þnh t¹m thêi tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m ®èi víi c¸ nh©n trong ho¹t ®éng thanh tra chuyªn ngµnh giao th«ng vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû néi ®Þa''.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô tr­ëng Vô Ph¸p chÕ, Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh, Thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3;

- Phã TTg Ng.TÊn Dòng (®Ó b/c),

- V¨n phßng CP,

- Bé T­ Ph¸p,

- UBND tØnh, TP trùc thuéc TW,

- C«ng b¸o,

- C¸c Thø tr­ëng,

- L­u HC, Vô PC

Bé TR¦ëNG Bé GTVT
( ®· ký )

§µo §×nh B×nh


Quy §ÞNH T¹M Thêi

TR¸CH nhiÖm cñA Tæ CHøC, C¸ NH¢N

Vµ H×NH THøC Xö Lý VI PH¹M §èI VíI C¸ NH¢N TRONG Ho¹T §éNG THANH TRA CHUY£N NGµNH GIAo TH¤NG vËN T¶I §¦êNG Bé, §¦êNG S¾T, §¦êNG THUû NéI §ÞA

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 1467 /2003/Q§- BGTVT

ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng VËn t¶i)

Ch­¬ng I


QUy §ÞNH CHUNG
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t­îng ¸p dông

1. Quy ®Þnh nµy x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n lµm nhiÖm vô thanh tra chuyªn ngµnh giao th«ng vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa, ®­êng s¾t (sau ®©y gäi t¾t lµ thanh tra giao th«ng) vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m ®èi víi c¸ nh©n trong ho¹t ®éng thanh tra giao th«ng.

2. Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tæ chøc thanh tra giao th«ng c¸c cÊp vµ trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra giao th«ng.

§iÒu 2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 1 quy ®Þnh nµy gåm:

1. Tæ chøc:

a) Bé Giao th«ng vËn t¶i.

b) Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc §­êng S¾t ViÖt Nam;

c) Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi côc §­êng s«ng.

d) Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh;

®) Phßng(Ban) Thanh tra giao th«ng;

e) Thanh tra giao th«ng khu vùc;

g) §éi thanh tra giao th«ng.

2. C¸ nh©n:

a) Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i, Thñ tr­ëng c¬ quan tham m­u cho Bé tr­ëng, Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh, Tæng Gi¸m ®èc Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi Côc tr­ëng Chi côc §­êng s«ng;

b) Thanh tra viªn thanh tra giao th«ng, l·nh ®¹o tæ chøc thanh tra giao th«ng c¸c cÊp.


§iÒu 3. Tæ chøc vµ c¸ nh©n ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 ngoµi viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra giao th«ng, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.
Ch­¬ng II

Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm

Môc A. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc§iÒu 4. Bé Giao th«ng vËn t¶i

1. ChØ ®¹o thùc hiÖn vµ thèng nhÊt tæ chøc, ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trong ph¹m vi c¶ n­íc.

2. Ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

3. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Uû ban nh©n d©n tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tæ chøc vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

4. Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng thanh tra giao th«ng.

§iÒu 5. Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc §­êng s¾t ViÖt Nam

1. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trong lÜnh vùc b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ trËt tù an toµn giao th«ng.

2. ChØ ®¹o vµ trùc tiÕp qu¶n lý ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trong ph¹m vi qu¶n lý chuyªn ngµnh. Riªng ®èi víi Thanh tra giao th«ng ®­êng s¾t do Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy.

3. Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó h­íng dÉn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng.

4. Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng theo tõng chuyªn ngµnh trong ph¹m vi c¶ n­íc.
§iÒu 6. Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh

1. Qu¶n lý, tæ chøc toµn bé ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

2. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Uû ban nh©n d©n tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ h­íng dÉn nghiÖp vô cña C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh vÒ ho¹t ®éng cña thanh tra giao

th«ng trong viÖc b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng, b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng.

3. Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý.
§iÒu 7. Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi Côc §­êng s«ng

1. Qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý.

2. Tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh vÒ tè chøc ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

3. Thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng vµ xö lý c¸c vi ph¹m thuéc thÈm quyÒn.

4. Phèi hîp víi Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh trong ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

§iÒu 8. Phßng (Ban) Thanh tra giao th«ng

1. Tham m­u cho l·nh ®¹o c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh hoÆc Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

2. ChØ ®¹o vµ h­íng dÉn ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng khu vùc, ®éi thanh tra giao th«ng.

3. §Ò xuÊt vµ thùc hiÖn thanh tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng, b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng.

4. §Ò xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng khu vùc, ®éi thanh tra giao th«ng.

§iÒu 9. Thanh tra giao th«ng khu vùc

1. Tham m­u cho l·nh ®¹o Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi côc §­êng s«ng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trùc thuéc.

2. Trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c ®éi thanh tra giao th«ng.

3. Thùc hiÖn thanh tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng, b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng.

4. KiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c ®éi thanh tra giao th«ng.

§iÒu 10. §éi Thanh tra giao th«ng

l. Trùc tiÕp thùc hiÖn thanh tra trªn ®Þa bµn ®­îc giao ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ:


a/ B¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ hµnh lang an toµn giao th«ng, b¶o ®¶m tiªu chuÈn kü thuËt cña c«ng tr×nh giao th«ng vµ ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng;

b/ Ho¹t ®éng vËn t¶i theo quy ®Þnh ®­îc ph©n cÊp cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh.
2. Phèi hîp víi ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng tr×nh giao th«ng, ®Þa ph­¬ng trong khu vùc qu¶n lý thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ b¶o ®¶m an toµn giao th«ng.

3. Xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.Môc B. Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n


§iÒu 11. Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Thñ tr­ëng c¬ quan tham m­u cho Bé tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trong ph¹m vi c¶ n­íc.

§iÒu 12. Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

l. Qu¶n lý ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trong lÜnh vùc qu¶n lý chuyªn ngµnh.

2. Tæ chøc lùc l­îng thanh tra giao th«ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt.

3. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ ho¹t ®éng nghiÖp vô cña thanh tra giao th«ng.

4. ChØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m trong ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng.

§iÒu 13. Tæng Gi¸m ®èc Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi Côc tr­ëng Chi côc §­êng s«ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Côc tr­ëng vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

1. Tæ chøc ho¹t ®éng cña lùc l­îng thanh tra giao th«ng trùc thuéc.

2. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn mäi nhiÖm vô vµ h­íng dÉn cña Bé, Côc vÒ c«ng t¸c thanh tra giao th«ng.

3. Thanh tra, kiÓm tra, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m trong ho¹t ®éng thanh tra giao th«ng.§iÒu 14. Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ Bé tr­ëng Bé Giao th«ng v©n t¶i vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

l. Tham m­u cho Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tæ chøc lùc l­îng thanh tra giao th«ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt.

2. Qu¶n lý ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong ph¹m vi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.

3. ChØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng së.


§iÒu 15. Ch¸nh Thanh tra giao th«ng ®­êng bé, Ch¸nh thanh tra giao th«ng ®­êng s¾t, Ch¸nh thanh tra giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc l·nh ®¹o Côc vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

1. Tham m­u chØ ®¹o c«ng t¸c cña thanh tra giao th«ng.

2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn ho¹t ®éng nghiÖp vô cho lùc l­îng thanh tra giao th«ng.

3. Thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng thuéc chuyªn ngµnh qu¶n lý trong ph¹m vi c¶ n­íc.

4. LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô hµng n¨m cho lùc l­îng thanh tra giao th«ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.

§iÒu 16. Ch¸nh Thanh tra giao th«ng së chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc l·nh ®¹o Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

l. Trùc tiÕp tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña thanh tra giao th«ng trùc thuéc.

2. Tham m­u cho l·nh ®¹o Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng thanh tra giao th«ng vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô cña Thanh tra giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa, ®­êng s¾t.

3. Phèi hîp víi Thanh tra giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa, ®­êng s¾t kiÓm tra, thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi tæ chøc vµ c¸ nh©n theo nhiÖm vô vµ thÈm quyÒn ®­îc giao.

4. LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô hµng n¨m cho lùc l­îng thanh tra giao th«ng trùc thuéc Së, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.

5. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn.§iÒu 17. Ch¸nh Thanh tra giao th«ng khu vùc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi Côc tr­ëng Chi Côc §­êng s«ng, Ch¸nh thanh tra giao th«ng c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

1. Trùc tiÕp qu¶n lý ho¹t ®éng cña Thanh tra giao th«ng khu vùc.


2. Tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc, Chi Côc tr­ëng triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc §­êng s¾t ViÖt Nam vÒ ho¹t ®éng cña Thanh tra giao th«ng khu vùc.

3. LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô hµng n¨m cho lùc l­îng thanh tra giao th«ng khu vùc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.

4. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ giao th«ng ®­êng bé, giao th«ng ®­êng s¾t, giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa theo thÈm quyÒn.§iÒu 18. §éi tr­ëng §éi thanh tra giao th«ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ch¸nh thanh tra giao th«ng khu vùc hoÆc Ch¸nh thanh tra giao th«ng Së vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

1. Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp ho¹t ®éng cña ®éi thanh tra giao th«ng.

2. Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ lao ®éng cña ®éi.

3. Tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng cña ®éi thanh tra giao th«ng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

4. Th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thanh tra viªn, nh©n viªn. Chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn tiªu cùc.

5. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ giao th«ng ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû néi ®Þa theo thÈm quyÒn.§iÒu 19. Thanh tra viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §éi tr­ëng §éi thanh tra giao th«ng vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

1. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc l·nh ®¹o ®éi ph©n c«ng.

2. Thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ®Þa bµn ®­îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Ch­¬ng III

Vi ph¹m vµ xö lý vi ph¹m
Môc A. C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m

®èi víi thanh tra viªn
§iÒu 20. C¸c hµnh vi vi ph¹m

1. Kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô ®­îc giao.

2. ThiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm dÉn tíi sai sãt vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ kiÓm tra, xö lý vi ph¹m.

3. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng ®óng thÈm quyÒn vµ ph¹m vi quy ®Þnh

4. Cè ý lµm sai lÖch hå s¬, biªn b¶n.

5. Lîi dông quyÒn h¹n lµm tr¸i c¸c quy ®Þnh.

6. Thu tiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng cã ho¸ ®¬n.

7. NhËn hèi lé hoÆc ®ßi hèi lé d­íi mäi h×nh thøc.


§iÒu 21. H×nh thøc xö lý vi ph¹m

1. KhiÓn tr¸ch khi vi ph¹m mét trong c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 20.

2. C¶nh c¸o khi vi ph¹m mét trong c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu 20 hoÆc t¸i ph¹m c¸c hµnh vi bÞ khiÓn tr¸ch.

3. Tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, bÞ h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch, chuyÓn c«ng t¸c kh¸c hoÆc buéc th«i viÖc khi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 20 hoÆc t¸i ph¹m nhiÒu lÇn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n l, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu 20.Môc B. C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m

®èi víi §éi tr­ëng §éi thanh tra giao th«ng
§iÒu 22. C¸c hµnh vi vi ph¹m

1. ThiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý, tæ chøc ho¹t ®éng cña ®éi dÉn ®Õn viÖc thanh tra viªn, nh©n viªn bÞ kû luËt tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn.

2. Ph©n c«ng nhiÖm vô cho thanh tra viªn, nh©n viªn kh«ng ®óng víi chøc tr¸ch, nhiÖm vô dÉn tíi viÖc thanh tra viªn, nh©n viªn bÞ kû luËt tõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch trë lªn.

3. Kh«ng tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng nhiÖm vô ho¹t ®éng cña §éi thanh tra giao th«ng ®­îc giao qu¶n lý.

4. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc t¨ng, gi¶m møc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh tr¸i quy ®Þnh.

5. Tæ chøc ho¹t ®éng nghiÖp vô thanh tra tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.

6. Kh«ng cã biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó x¶y ra c¸c sai sãt chuyªn m«n kÐo dµi cña thanh tra viªn thuéc ®éi phô tr¸ch.

7. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu.

8. Bao che cho hµnh vi tiªu cùc cña thanh tra viªn, nh©n viªn d­íi quyÒn; nhËn hoÆc tæ chøc nhËn hèi lé d­íi mäi h×nh thøc.
§iÒu 23. H×nh thøc xö lý vi ph¹m

1 KhiÓn tr¸ch khi vi ph¹m mét trong c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n l, kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 22.


2. C¶nh c¸o khi vi ph¹m mét trong c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6, kho¶n 7 §iÒu 22 hoÆc t¸i ph¹m c¸c hµnh vi bÞ khiÓn tr¸ch.

3. Tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m, bÞ h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch, c¸ch chøc, chuyÓn c«ng t¸c kh¸c hoÆc buéc th«i viÖc khi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 22 hoÆc t¸i ph¹m nhiÒu lÇn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n l, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6, kho¶n 7 §iÒu 22.

4. Khi §éi tr­ëng §éi thanh tra giao th«ng thùc hiÖn nhiÖm vô cña thanh tra viªn mµ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 20, th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21.Môc C. C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m

®èi víi Ch¸nh thanh tra giao th«ng khu vùc
§iÒu 24. C¸c hµnh vi vi ph¹m

1. ThiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng, kiÓm tra ho¹t ®éng cña Thanh tra giao th«ng khu vùc dÉn ®Õn viÖc Thanh tra giao th«ng khu vùc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao.

2. Xö ph¹t hµnh chÝnh kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc t¨ng, gi¶m møc ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh tr¸i quy ®Þnh.

3. Tæ chøc ho¹t ®éng nghiÖp vô thanh tra giao th«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt, Bé Giao th«ng vËn t¶i, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh.

4. §Ó x¶y ra sai sãt chuyªn m«n kÐo dµi ë c¸c ®éi thanh tra giao th«ng thuéc ph¹m vi phô tr¸ch.

5. Bao che cho c¸c hµnh vi tiªu cùc cña cÊp d­íi, nhËn hoÆc tæ chøc nhËn hèi lé d­íi mäi h×nh thøc.§iÒu 25. H×nh thøc xö lý vi ph¹m

1. KhiÓn tr¸ch khi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24.

2. C¶nh c¸o khi vi ph¹m mét trong c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu 24 hoÆc t¸i ph¹m hµnh vi bÞ khiÓn tr¸ch.

3. Tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m, bÞ h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch, c¸ch chøc, chuyÓn c«ng t¸c kh¸c hoÆc buéc th«i viÖc khi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 24 hoÆc t¸i ph¹m nhiÒu lÇn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n l, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu 24.

4. Khi Ch¸nh thanh tra giao th«ng khu vùc thùc hiÖn nhiÖm vô cña §éi tr­ëng §éi thanh tra giao th«ng mµ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 22, th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23.

Môc D. C¸c h×nh thøc xö lý tr¸ch nhiÖm do liªn ®íi


§iÒu 26. Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam bÞ xö lý kû luËt tõ møc phª b×nh, khiÓn tr¸ch ®Õn c¶nh c¸o, h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tuú theo møc ®é vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 12.

§iÒu 27. Tæng Gi¸m ®èc Khu Qu¶n lý ®­êng bé, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam, Chi Côc tr­ëng Chi côc §­êng s«ng bÞ xö lý kû luËt tõ møc phª b×nh, khiÓn tr¸ch ®Õn c¶nh c¸o, h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tuú theo møc ®é vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 13.

§iÒ­u 28. Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh bÞ xö lý kû luËt tõ møc phª b×nh, khiÓn tr¸ch ®Õn c¶nh c¸o, h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tuú theo møc ®é vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 14.
§iÒu 29. Ch¸nh thanh tra giao th«ng ®­êng bé, Ch¸nh thanh tra giao th«ng ®­êng s¾t, Ch¸nh thanh tra giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa bÞ xö lý kû luËt tõ møc phª b×nh, khiÓn tr¸ch ®Õn c¶nh c¸o, h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tïy theo møc ®é vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 15.
§iÒu 30. Ch¸nh thanh tra giao th«ng Së Giao th«ng vËn t¶i, Ch¸nh thanh tra giao th«ng Së Giao th«ng c«ng chÝnh bÞ xö lý kû luËt tõ møc phª b×nh, khiÓn tr¸ch ®Õn c¶nh c¸o, h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tuú theo møc ®é vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 16.
Môc E. ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m

§iÒu 31. ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m cña c¸c cÊp ®­îc thùc hiÖn theo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé.

CH¦¥NG IV


Tæ CHøC THùC HIÖN

§iÒu 32. Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam phèi hîp víi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam tæ chøc hÖ thèng Thanh tra giao th«ng ®­êng s¾t ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra, kiÓm tra chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ an toµn vËn t¶i ®­êng s¾t theo ph¸p luËt hiÖn hµnh.
§iÒu 33. Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s«ng ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm phæ biÕn vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy.

Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi b»ng v¨n b¶n vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i ®Ó xem xÐt bæ sung, söa ®æi.


Bé TR¦ëNG Bé GiAO TH«NG VËN T¶I

§µo §×nh B×nh

Каталог: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 73.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương