CỤc thuế TỈnh bình dưƠNGtải về 10.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.37 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 1509/CT-TT&HT


Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng năm 2010

V/v: thuế suất thuế GTGT

Kính gửi: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

26 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TX-TDM, Bình Dương

MST 3700903309

Ngày 14/12/2009 Cục thuế đã có công văn số 12823/CT-TT&HT ngày 14/12/2009 trả lời cho Trung tâm, theo đó hoạt động tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực khoa học của Trung tâm áp dụng mức thuế GTGT 10%.

Căn cứ ý kiến kết luận tại thông báo số 1331/TB-CT ngày 09/02/2010 của Cục thuế về giải quyết vướng mắc chính sách thuế thì đối với các hoạt động về thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học do Sở KHCN tỉnh yêu cầu; hoạt động tư vấn, khảo sát đánh giá tác động môi trường và dịch vụ kiểm nghiệm mẫu nước cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu Trung tâm được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp Trung tâm đã lập hóa đơn theo thuế suất 10% thì Trung tâm được lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT theo quy định tại điểm 2.9, mục IV, phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên, trên hóa đơn ghi rõ “điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT cho hóa đơn số ... ngày...”. Hóa đơn này là cơ sở để Trung tâm kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của tháng lập hóa đơn điều chỉnh.


Cục thuế báo cho Trung tâm biết để thực hiện.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC. Đã ký : Huỳnh Đình Trí

CV 02/2010TCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương