CỤc thuế TỈnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.41 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 5037/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2012

V/v Thuế đối với cá nhân làm môi giới bán hàng ở nước ngoài
Kính gửi: Công ty TNHH Đông Nam


Đường 743, Chiêu Liêu, tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

MST: 0300756622

Cục Thuế có nhận công văn số 1506/ĐN-11 của Công ty về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 4434/TCT-TNCN ngày 03/11/2010 của Tổng Cục Thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài không cư trú làm môi giới bán hàng có hướng dẫn:

Tại điểm 3.2, mục I, phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: "Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:... 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ;..."Tại điểm 1, mục II, phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: "Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%"

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, cá nhân nước ngoài không cư trú làm dịch vụ môi giới bán hàng hoá tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam được doanh nghiệp Việt Nam trả hoa hồng môi giới thì doanh nghiệp trả hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế TNCN theo thuế suất như sau:

- Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân chịu thuế TNCN theo thuế suất 5% tính trên tiền hoa hồng.

- Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì hoa hồng môi giới là tiền lương, tiền công chịu thuế suất 20% tính trên tiền hoa hồng.
Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu.

Vậy, trường hợp cá nhân môi giới bán hàng này thuộc đối tượng nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế theo như hướng dẫn nói trên của Tổng Cục thuế.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

- Lưu HCQT-TV-AC.(MHS: 120516/108/53372). Đã ký : Võ Thanh Bình


CV T5/2012 – Thuan

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương