Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU


SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANHtải về 3.4 Mb.
trang17/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT


Ngµy ghiChøng tõ

DiÔn gi¶i

TK

®èi øng


Tæng sè

Ghi nî tµi kho¶n 642

Chia raNgµy th¸ng


B§ nam

B§ n÷

B§ trÎ em

1


TrÝch KHTSC§

214

1896373


2


TrÝch BHXH,BHYT,KPC§

338

1127045,8


3


TrÝch tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBQL

334

8396500


4
111

21/4

CF lµm VS

111

1515700NhËt ký - Chøng tõ sè 1

Ghi Có tài khoản 111: Tiền mặt

Tháng 4 năm 2010

Số

TT


Ngày tháng


Ghi có tài khoản 111, Ghi có các tài khoản

1331

521


331

334

141

152

1

2/4

1199644,8

11996448

2

2/4
454685

3

4/419036000


4

5/4354200000


5

5/4

74025
6

5/4

554435
7

6/4
2728550

8

8/49

9/4

8750000
10

9/416000000


11

9/484999198


12

11/4
731225

13

11/448503000


14

19/4

151499,3
15

19/4

27882,3
16

19/4

32.570,6
17

21/418

25/5


81813488,4419

26/4

173475

1734750

20

28/421

28/415612764


22

29/417932500


23

30/45580091


24

30/4105544065


25

20/426


27

Cộng


2213532,5

3914460

667407618

81813488

8750000

13731198
Số

TT


ngày

Ghi có tài khoản 111, Ghi có các tài khoản

153

641

642

627

811

Cộng có TK111

1

2/4
13196092,8

2

2/4
454685

3

4/4
19036000

4

5/4
354200000

5

5/4

740250


740250

814275

6

5/4

5544350


5544350

6098785

7

6/4
2728550

8

8/4
8750000

9

9/4
946550


1946550

10

9/4
16000000

11

9/4
84999198

12

11/4
731225

13

11/4
48503000

14

19/4


1514993
1666492,3

15

19/4


557656
585538,8

16

19/4


325706
358276,6

17

21/415157001515700

18

25/5
81813488,44

19

26/4
1908488,44

20

28/4
2913801


2913801

21

28/4
15612764

22

29/4
17932500

23

30/4
5580091

24

30/4
105544065

25

20/4

1050000

1050000

26


27

Cộng


6284600

3860351

1515700

2398355

1050000

729939302,9NhËt ký - Chøng tõ sè 2

Ghi có tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng

Tháng 4 năm 2010

Số

TT


Chứng từ

Diễn giải

Ghi có tài khoản 112, ghi nợ TK 111

Cộng có TK 112

Số hiệu

Ngày


N 111

1

511

2/4

Rút TGNH về nhập quỹ TM

150.000.000

150.000.000

2

519

25/4

Rút TGNH về nhập quỹ TM

100.000.000

100.000.000

3

Cộng


250.000.000

250.000.000


Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương