Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Céng hßa x· héi

chñ nghÜa viÖt namquy tr×nh

kh¶o s¸t ®­êng « t«


22 TCN 263 -2000
Bé giao th«ng vËn t¶i

Cã hiÖu lùc tõ15/ 6 / 2000

(Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1398 /Q§-GGTVT ngµy 1/6 /2000 cña Bé GTVT)

PHÇN THø NHÊt

QUY §ÞNH CHUNGch­¬ng mét - MôC §ÝCH, NHIÖM Vô Vµ C¸C b­íc kh¶o s¸t ®­êng «t«

1.1.- Quy tr×nh nµy quy ®Þnh c¸c néi dung vµ yªu cÇu cÇn ph¶i ®¹t ®­îc khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t phôc vô cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c dù ¸n x©y dùng ®­êng míi, n©ng cÊp vµ c¶i t¹o ®­êng hiÖn h÷u thuéc m¹ng ®­êng «t« c«ng céng cña n­íc CHXHCN ViÖt-Nam.
1.2.- Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­, viÖc kh¶o s¸t ®­êng «t« nh»m phôc vô cho b­íc lËp B¸o c¸o Nghiªn cøu TiÒn kh¶ thi (BCNCTKT) vµ B¸o c¸o Nghiªn cøu Kh¶ thi (BCNCKT). NÕu dù ¸n ®Çu t­ cã quy m« thuéc nhãm ®ßi hái ph¶i qua c¶ hai b­íc BCNCTKT vµ BCNCKT th× c«ng viÖc kh¶o s¸t còng ph¶i tiÕn hµnh hai b­íc, nÕu chØ ®ßi hái mét b­íc th× viÖc kh¶o s¸t chØ tiÕn hµnh b­íc BCNCKT. ViÖc thùc hiÖn mét hay hai b­íc sÏ do Chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh theo "Quy chÕ Qu¶n lý §Çu t­ vµ X©y dùng" hiÖn hµnh.
1.3.- Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­, viÖc kh¶o s¸t còng cã thÓ tiÕn hµnh mét b­íc hoÆc hai b­íc tuú theo quyÕt ®Þnh cña C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh :

- Kh¶o s¸t b­íc ThiÕt KÕ Kü ThuËt (TKKT);

- Kh¶o s¸t b­íc ThiÕt kÕ B¶n vÏ Thi c«ng (TKBVTC ).

Tr­êng hîp b­íc TKKT g¾n liÒn víi viÖc lËp hå s¬ ®Êu thÇu vµ b­íc TKBVTC l¹i do Nhµ thÇu thùc hiÖn th× viÖc kh¶o s¸t ®­êng «t« ph¶i do cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ phª duyÖt.1.4.- C¸c b­íc kh¶o s¸t nãi ë ®iÒu 1.2 vµ 1.3 lµ thu thËp c¸c sè liÖu kinh tÕ vµ kü thuËt ®Ó phôc vô c¸c néi dung b¸o c¸o vµ néi dung thiÕt kÕ theo c¸c b­íc ®­îc quy ®Þnh ë " Quy chÕ Qu¶n lý §Çu t­ vµ X©y dùng" hiÖn hµnh.

1.4.1.- Kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (BCNCTKT) lµ thu thËp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó s¬ bé ®¸nh gi¸ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ c«ng tr×nh, c¸c thuËn lîi vµ khã kh¨n, s¬ bé x¸c ®Þnh vÞ trÝ, quy m« c«ng tr×nh vµ ­íc to¸n tæng møc ®Çu t­, chän h×nh thøc ®Çu t­ còng nh­ s¬ bé ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi cña dù ¸n.

1.4.2.- Kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT) lµ thu thËp nh÷ng tµi liÖu ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ c«ng tr×nh, lùa chän h×nh thøc ®Çu t­, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cô thÓ, quy m« c«ng tr×nh, lùa chän ph­¬ng ¸n c«ng tr×nh tèi ­u, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hîp lý, tÝnh tæng møc ®Çu t­ vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi cña dù ¸n.

1.4.3.- Kh¶o s¸t ®Ó lËp ThiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) lµ thu thËp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt trªn ph­¬ng ¸n c«ng tr×nh ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó lËp hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt vµ dù to¸n c«ng tr×nh còng nh­ lËp hå s¬ ®Êu thÇu phôc vô cho c«ng t¸c mêi thÇu hay chØ ®Þnh thÇu.

1.4.4.- Kh¶o s¸t ®Ó lËp ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (TKBVTC ) ®­îc thùc hiÖn ®Ó phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh cÇu, ®­êng cña ®­êng «t« theo c¸c ph­¬ng ¸n c«ng tr×nh ®· ®­îc duyÖt khi thiÕt kÕ kü thuËt vµ ®Êu thÇu x©y dùng.
1.5.- Quy tr×nh nµy dïng cho tr­êng hîp kh¶o s¸t ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng c«ng tr×nh ®­îc tiÕn hµnh riªng biÖt theo hai b­íc:

- ThiÕt kÕ kü thuËt,

- ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.

Nh÷ng c«ng tr×nh ®¬n gi¶n thùc hiÖn mét b­íc thiÕt kÕ kü thuËt-thi c«ng (TKKTTC) th× trong b­íc nµy mäi c«ng viÖc kh¶o s¸t cña c¶ hai b­íc thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phèi hîp thùc hiÖn cïng trong mét b­íc.


1.6.- Kh¶o s¸t tuyÕn ®­êng cÇn tiÕn hµnh ®ång thêi víi kh¶o s¸t däc tuyÕn vÒ: c«ng tr×nh nh©n t¹o, ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ thuû v¨n. Khi hoµn thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t, ®¬n vÞ kh¶o s¸t ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu, thùc hiÖn chÕ ®é chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt, lËp c¸c thñ tôc ®Ó giao nép tµi liÖu vµo l­u tr÷.
1.7.- Trªn mét tuyÕn ®­êng khi cã nhiÒu ®¬n vÞ cïng thùc hiÖn nhÞªm vô kh¶o s¸t th× kh«ng ph©n biÖt chiÒu dµi tuyÕn mµ cÇn thèng nhÊt h­íng tuyÕn ®Ó qui ®Þnh cho h­íng kh¶o s¸t.

Lý tr×nh kh¶o s¸t trªn tuyÕn ®­îc chän theo nguyªn t¾c :

- TuyÕn míi cã ®iÓm gèc lµ km 0, c¸c ph©n ®o¹n do c¸c ®¬n vÞ kh¶o s¸t kh¸c nhau thùc hiÖn ph¶i ®­îc lÊy thèng nhÊt theo lý tr×nh tuyÕn v¹ch trªn b¶n ®å 1:50000 (hay 1:100000) cho toµn tuyÕn, ë km cuèi cïng cña ®¬n vÞ tr­íc gÆp ®¬n vÞ sau sÏ lµ km ®Æc biÖt cã chiÒu dµi kh¸c víi 1000 m.

- Khi kh¶o s¸t ®­êng hiÖn h÷u th× h­íng kh¶o s¸t lµ h­íng t¨ng lý tr×nh ghi trªn cét km. Lý tr×nh tuyÕn kh¶o s¸t theo tªn cét km trªn ®­êng.

- Khi trªn ®­êng hiÖn h÷u bÞ thiÕu nhiÒu cét km th× lý tr×nh tuyÕn x¸c ®Þnh nh­ c¸ch lµm víi tuyÕn míi, c¸c cét km hiÖn cã coi nh­ cäc chi tiÕt vµ b¾t buéc ph¶i thÓ hiÖn trªn hå s¬.
1.8.- C«ng t¸c kh¶o s¸t thuû v¨n thÓ hiÖn trong Quy tr×nh nµy chØ bao gåm c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t ®èi víi tuyÕn ®­êng vµ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc lµ cèng vµ cÇu nhá.

C«ng t¸c kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi cÇu võa vµ cÇu lín còng nh­ c¸ch thøc quan tr¾c c¸c yÕu tè thuû v¨n, ®o vÏ ®Þa h×nh trong c«ng t¸c kh¶o s¸t thuû v¨n kh«ng ®­a vµo Qui tr×nh nµy vµ ®­îc thùc hiÖn theo Quy tr×nh Kh¶o s¸t vµ ThiÕt kÕ Thuû v¨n riªng

Kh¶o s¸t thuû v¨n ®­îc tiÕn hµnh c¶ ë trong phßng vµ ngßai thùc ®Þa ®Ó ®iÒu tra, kh¶o s¸t ®o ®¹c vµ thu thËp c¸c sè liÖu vÒ khÝ t­îng, thuû h¶i v¨n, ®Þa h×nh vµ c¸c tµi liÖu, sè liÖu liªn quan kh¸c.
1.9.- C«ng t¸c kh¶o ®Þa chÊt c«ng tr×nh (§CCT) thÓ hiÖn trong Quy tr×nh nµy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh ®­êng th«ng th­êng, c¸c c«ng tr×nh: gia cè, phßng hé, nh©n t¹o lo¹i nhá vµ c¸c ®o¹n ®­êng thiÕt kÕ ®Æc biÖt, ngoµi ra khi kh¶o s¸t §CCT c¸c c«ng tr×nh cÇu trung vµ lín ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh s¸t §CCT hiÖn hµnh.
PHÇN THø hai

kh¶o s¸t ®Ó l©p b¸o c¸o

nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi
ch­¬ng hai - c«ng t¸c kh¶o s¸t tuyÕn

2.1.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t b­íc NCTKT lµ thu thËp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc lËp BCNCTKT víi môc ®Ých ®· nªu ë ®iÒu 1.4.1.

Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ph¶i nghiªn cøu tæng quan c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vïng tuyÕn sÏ ®i qua (®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, nguån cung cÊp vËt liÖu x©y dùng ...), ®ång thêi ®iÒu tra, thu thËp c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t ®· thùc hiÖn (nÕu cã) vµ lµm viÖc víi c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ lîi Ých (vµ c¶ khã kh¨n) trong x©y dùng còng nh­ trong khai th¸c tuyÕn ®­êng.

KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i s¬ bé ®Ò xuÊt ®­îc h­íng tuyÕn, ­íc ®Þnh ®­îc quy m« vµ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ-kü thuËt cña c«ng tr×nh.
2.2.- Tr­íc khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t ë hiÖn tr­êng cÇn tæ chøc nghiªn cøu toµn diÖn trªn c¸c lo¹i b¶n ®å hiÖn cã vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vïng tuyÕn ®i qua, s¬ bé v¹ch c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn, bè sung kÕt qu¶ thÞ s¸t, lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn kh¶ thi ®Ó tæ chøc ®o ®¹c, thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ.

2.3.- Nh÷ng c«ng t¸c kh¶o s¸t b­íc NCTKT gåm:

- ChuÈn bÞ trong phßng,

- ThÞ s¸t vµ ®o ®¹c ë hiÖn tr­êng.

a.- CHUÈN BÞ ë TRONG PHßNG
2.4.- Thêi kú chuÈn bÞ cÇn :

2.4.1.- Nghiªn cø c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn nhiÖm vô lËp dù ¸n, x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å c¸c ®iÓm khèng chÕ chñ yÕu cña dù ¸n (®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi, c¸c ®iÓm trung gian b¾t buéc, c¸c vïng cÊm, vïng tr¸nh v.v...).

2.4.2.- S¬ bé v¹ch c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn cã thÓ trªn b¶n ®å tû lÖ tõ 1:25000 ®Õn 1:50000.

2.4.3.- S¬ bé ph©n ®Þnh c¸c ®o¹n ®ång ®Þa h×nh.


2.5.- Trªn c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· v¹ch tiÕn hµnh c¸c viÖc sau:

2.5.1.- §¸nh sè km trªn tõng ph­¬ng ¸n tuyÕn (theo h­íng vµ thèng nhÊt gèc).

2.5.2.- Ph©n ®o¹n c¸c ®o¹n ®ång nhÊt (chñ yÕu vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh) trªn tõng ph­¬ng ¸n tuyÕn.

2.5.3.- Chän t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c cÇu lín ®Ó tÝnh to¸n thuû v¨n vµ s¬ bé x¸c ®Þnh khÈu ®é cÇu.

2.5.4.- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t ­u, khuyÕt ®iÓm cña tõng ph­¬ng ¸n tuyÕn.
b.- thÞ s¸t vµ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa

b1.- ThÞ s¸t
2.6.- NhiÖm vô cña thÞ s¸t lµ ®èi chiÕu b¶n ®å víi thùc ®Þa, bæ sung nhËn thøc vÒ c¸c yÕu tè ®Þa chÊt, thuû v¨n còng nh­ cËp nhËt c¸c thiÕu sãt cña b¶n ®å, qua ®ã lùa chän ph­¬ng ¸n tuyÕn kh¶ thi ®Ó tæ chøc kh¶o s¸t.
2.7.- Khi thÞ s¸t cÇn :

2.7.1.- T×m hiÓu t×nh h×nh d©n c­ ë hai bªn tuyÕn.

2.7.2.- T×m hiÓu t×nh h×nh nguån cung cÊp vµ ph­¬ng thøc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt cho x©y dùng c«ng tr×nh.

2.7.3.- X¸c nhËn c¸c ®o¹n ®ång ®Þa h×nh ®· ph©n ®Þnh trong Phßng.

2.7.4. - LËp c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt víi c¸c c¬ quan cã c«ng tr×nh liªn quan ®Õn dù ¸n.

-Tr×nh bÇy víi UBND c¸c tØnh cã liªn quan ®Õn dù ¸n vµ yªu cÇu TØnh cung cÊp b»ng v¨n b¶n c¸c quan ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng m×nh ®èi víi dù ¸n.


b2.- §o ®¹c ngoµi thùc ®Þa
2.8.- ChØ ®o ®¹c cã tû lÖ giíi h¹n (nh­ quy ®Þnh ë ®iÒu 2.13) víi c¸c ®o¹n ®ång ®Þa h×nh trªn c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn ®­îc coi lµ kh¶ thi.
2.9.- C«ng viÖc kh¶o s¸t tuyÕn ngoµi thùc ®Þa lµ lËp b×nh ®å ®Þa h×nh khu vùc dù ®Þnh ®Æt tuyÕn vµ thu thËp c¸c tµi liÖu ®Ó thiÕt kÕ so s¸nh, lùa chän ph­¬ng ¸n.

2.10.- Tr×nh tù ®o ®¹c tiÕn hµnh nh­ sau:

2.10.1.- §o ®é dèc tuyÕn b»ng m¸y ®o dèc ®¬n gi¶n.

2.10.2.- §o gãc b»ng ®Þa bµn hoÆc p¨ng-t«-mÐt.

2.10.3.- §o dµi b»ng th­íc v¶i vµ chØ ®o 01 lÇn.

2.10.4.- §o cao b»ng m¸y ®o dèc ®¬n gi¶n (®äc 02 lÇn thuËn nghÞch).

2.10.5.- §o mÆt c¾t ngang b»ng th­íc ch÷ A hoÆc m¸y ®o dèc ®¬n gi¶n .

2.10.6.- C¸c cäc tuyÕn lµ cäc t¹m b»ng tre gç kh«ng ph¶i b¶o vÖ.

2.10.7.- KÕt thóc c«ng t¸c ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa ph¶i lËp ®­îc c¸c tµi liÖu sau:

(1).- B×nh ®å tuyÕn cã ®­êng ®ång møc, cã ph¸c ho¹ ®Þa h×nh ë ngoµi ph¹m vi ®o ®¹c vµ cã ghi chó c¸c c«ng tr×nh ë 2 bªn tuyÕn. B×nh ®å vÏ theo mÉu hå s¬ tû lÖ 1:5000.
(2).- H×nh c¾t däc c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn tû lÖ 1:5000  1:10000.

(3).- H×nh c¾t ngang ®¹i diÖn cho tõng ®o¹n tû lÖ ®Õn 1:500.

(4).- ThuyÕt minh t×nh h×nh tuyÕn.
2.11.- Khèi l­îng ®o ®¹c ®èi víi c¸c ®o¹n ®ång ®Þa h×nh ®­îc thùc hiÖn nh­ sau:

(1).- TuyÕn ®Ìo dèc: ®o 100% chiÒu dµi ®o¹n.

(2).- TuyÕn b×nh th­êng (kh«ng bÞ khèng chÕ vÒ dèc däc) thuéc c¶ 3 lo¹i ®Þa h×nh ®ång b»ng,®åi nói, tÊt c¶ ®Òu chØ ®o ®¹c 20% chiÒu dµi cña ®o¹n.
2.12.- NÕu tuyÕn thiÕt kÕ lµ ®­êng hiÖn h÷u th× c«ng t¸c ®o ®¹c tuyÕn thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®¨ng ký ®­êng cò sÏ nãi ë Ch­¬ng m­êi t¸m. Khèi l­îng ®o ®¹c còng thùc hiÖn theo ®iÒu 2.11.
2.13.- NÕu trong khu vùc tuyÕn kh¶o s¸t cã c¸c b¶n ®å tû lÖ 1:5000 ®Õn 1:10000 th× dïng c¸c tµi liÖu nµy ®Ó thiÕt kÕ mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn c«ng viÖc ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa nh­ ®· nªu ë c¸c ®iÒu 2.8 ®Õn 2.11
ch­¬ng ba - kh¶o s¸t thuû v¨n
a.- yªu cÇu kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi tuyÕn ®­êng
3.1.-Thu thËp c¸c tµi liÖu s½n cã vµ ®iÒu tra bæ sung (nÕu ch­a s½n cã) vÒ ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, khÝ t­îng, thuû v¨n, t×nh h×nh ngËp lôt, chÕ ®é dßng chÈy cña s«ng suèi trong vïng thiÕt kÕ ®­êng, ®Æc biÖt lµ c¸c sè liÖu vÒ mùc n­íc cao nhÊt ë c¸c vïng bÞ ngËp cña c¸c tr¹m khÝ t­îng, thuû v¨n, c¸c c¬ quan t­ vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, qu¶n lý ®­êng vµ thuû lîi.
3.2.- Lµm viÖc víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ c¸c c«ng tr×nh ®ª ®Ëp thuû lîi, thuû ®iÖn hiÖn ®ang sö dông vµ theo qui ho¹ch t­¬ng lai; sù ¶nh h­ëng cña c¸c c«ng tr×nh nµy tíi chÕ ®é thuû v¨n däc tuyÕn vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc trªn ®­êng; c¸c yªu cÇu cña thuû lîi ®èi víi viÖc x©y dùng cÇu vµ ®­êng.
3.3.- Trªn b¶n ®å s½n cã, v¹ch ®­êng ranh giíi c¸c l­u vùc tô n­íc, c¸c vïng bÞ ngËp.
3.4.- Tæ chøc thÞ s¸t t¹i thùc ®Þa, ®¸nh gi¸, ®èi chiÕu c¸c sè liÖu thu thËp ®­îc qua tµi liÖu l­u tr÷, c¸c tµi liÖu do ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan h÷u quan cung cÊp.
3.5.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n däc tuyÕn:

3.5.1.- ThuyÕt minh c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, c©y cá, khÝ t­îng, thuû v¨n, vïng bÞ ngËp, chÕ ®é s«ng ngßi cña vïng thiÕt kÕ, sù ¶nh h­ëng cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi hiÖn cã vµ dù kiÕn trong qui ho¹ch t­¬ng lai tíi cao ®é nÒn ®­êng vµ chÕ ®é lµm viÖc cña c«ng tr×nh tho¸t n­íc trªn ®­êng. Cung cÊp c¸c sè liÖu khèng chÕ vÒ thuû v¨n nh­ mùc n­íc cao nhÊt, mùc n­íc ®äng th­êng xuyªn, thêi gian ngËp v.v..

3.5.2.- C¸c v¨n b¶n lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan, c¸c tµi liÖu, sè liÖu thu thËp ®­îc.

3.5.3.- C¸c sè liÖu, tµi liÖu thu thËp bæ sung t¹i thùc ®Þa.

3.5.4.- B¶n ®å vÏ ®­êng ranh giíi c¸c l­u vùc tô n­íc vµ c¸c vïng bÞ ngËp.
b.- yªu cÇu kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá
3.6- Trªn b¶n ®å cã vÏ c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn (tû lÖ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 hoÆc tû lÖ kh¸c), ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc, tiÕn hµnh khoanh l­u vùc tô n­íc cho mçi c«ng tr×nh.
3.7.- X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å chiÒu dµi suèi chÝnh, ®é dèc suèi chÝnh, chiÒu dµi suèi phô (suèi nh¸nh).

ChiÒu dµi suèi chÝnh ®­îc tÝnh tõ n¬i b¾t ®Çu h×nh thµnh râ rµng dßng suèi chÝnh tíi c«ng tr×nh; chiÒu dµi suèi nh¸nh ®­îc tÝnh tõ n¬i h×nh thµnh suèi nh¸nh ®Õn n¬i suèi nh¸nh gÆp suèi chÝnh. ChØ cÇn ®o c¸c suèi nh¸nh cã chiÒu dµi lín h¬n 0,75 chiÒu réng trung b×nh cña s­ên dèc l­u vùc. §èi víi l­u vùc mét m¸i, chiÒu dµi suèi chÝnh lµ kho¶ng c¸ch tõ ®­êng ph©n thuû xa nhÊt cña l­u vùc ®Õn vÞ trÝ c«ng tr×nh.

§é dèc suèi chÝnh lµ ®é dèc trung b×nh tÝnh tõ n¬i suèi chÝnh h×nh thµnh râ rµng tíi c«ng tr×nh tho¸t n­íc.
3.8.-Trong b­íc Nghiªn cøu TiÒn kh¶ thi, ®Ó cã c¸c sè liÖu vÒ ®Æc tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa chÊt cña l­u vùc vµ lßng suèi, kh«ng yªu cÇu ph¶i ®o ®¹c, ®µo lÊy mÉu t¹i thùc ®Þa mµ cã thÓ dùa vµo c¸c tµi liÖu s½n cã cña c¸c c¬ quan h÷u quan ®Þa ph­¬ng, b¶n ®å thæ nh­ìng, kÕt qu¶ thÞ s¸t t¹i hiÖn tr­êng, hái ®Þa ph­¬ng.

3.9.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá.

- ThuyÕt minh t×nh h×nh ®iÒu tra ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, ®Þa m¹o, thuû v¨n l­u vùc vµ lßng suèi t¹i c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá. Cung cÊp c¸c sè liÖu, c¸c tham sè phôc vô tÝnh to¸n l­u l­îng theo c¸c h­íng dÉn trong ®iÒu 8.12, 8.13 cña b­íc Nghiªn c­u kh¶ thi.

- C¸c v¨n b¶n lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan; c¸c tµi liÖu, sè liÖu thu thËp bæ sung qua thÞ s¸t t¹i thùc ®Þa.

- B¶n ®å khoanh l­u vùc tô n­íc vÒ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc däc tuyÕn.

- C¸c b¶n tæng hîp ®iÒu tra mùc n­íc däc tuyÕn vµ mùc n­íc t¹i c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc (Phô lôc 3.2), ®Æc tr­ng ®Þa m¹o lßng suèi (Phô lôc 3.3), ®Æc tr­ng ®Þa h×nh l­u vùc (Phô lôc 3. 4).
Ch­¬ng bèn - kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh

4.1.- Môc ®Ých cña kh¶o s¸t §CCT lËp BCNCTKT lµ x¸c ®Þnh mét c¸ch tæng quan ®iÒu kiÖn §CCT trªn tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®Ò xuÊt, mµ kh«ng ®i s©u vµo chi tiÕt cña tõng ph­¬ng ¸n. Néi dung cña kh¶o s¸t gåm:

- ThÞ s¸t khu vùc cïng víi c¸c nghiÖp vô kh¸c cña tæng thÓ;

- T×m hiÓu chi tiÕt nhiÖm vô kü thuËt ®­îc giao, c¸c v¨n b¶n cã liªn quan;

- Thu thËp toµn bé tµi liÖu ®Þa chÊt, §CCT, lÞch sö nghiªn cøu trong vïng cña c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh.


4.2.- Sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, cÇn tËp hîp ®Ó viÕt b¸o c¸o §CCT. Néi dung b¸o c¸o ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ trong giai ®o¹n nµy. CÇn nªu ra nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong giai ®o¹n kh¶o s¸t sau. Kh«ng tiÕn hµnh bÊt kú mét khèi l­îng c«ng t¸c kh¶o s¸t nµo.
ch­¬ng n¨m - ®iÒu tra kinh tÕ

5.1. - §iÒu tra kinh tÕ lµ thu thËp c¸c tµi liÖu ®Ó :

- S¬ bé ®¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi (KT-XH) cña khu vùc nghiªn cøu (c¶ n­íc, tiÓu vïng, tØnh, tuú theo quy m« cña dù ¸n) trong ®ã cÇn l­u ý ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu nh­ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t­ n­íc ngoµi...

- S¬ bé ®­a ra ®Þnh h­íng ph¸t triÓn KT-XH vµ c¸c qui ho¹ch liªn quan dù ¸n.

- S¬ bé x¸c ®Þnh nhu c©u vËn t¶i.


5.2.- NhiÖm vô ®iÒu tra kinh tÕ cña b­íc kh¶o s¸t NCTKT chñ yÕu lµ thu thËp c¸c tµi liÖu hiÖn cã ë c¸c c¬ quan T¦ liªn quan vµ ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c c¬ quan chuyªn m«n cña c¸c tØnh, huyÖn cã tuyÕn ®i qua.

Yªu cÇu tµi liÖu cÇn thu thËp gåm :

- C¸c sè liÖu vÒ hiÖn tr¹ng KT-XH, diÖn tÝch ®Êt ®ai, d©n sè, thµnh phÇn d©n téc, GDP, tû träng c¬ cÊu kinh tÕ c¸c ngµnh, gi¸ trÞ XNK...

- Thùc tr¹ng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû h¶i s¶n, du lÞch, v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc, xuÊt nhËp khÈu...

- HiÖn tr¹ng m¹ng l­íi giao th«ng (s¾t, thuû, bé, s«ng, biÓn, hµng kh«ng) cña vïng nghiªn cøu.

- C¸c sè liÖu vÒ ®Þnh h­íng, vÒ qui ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH cña vïng nghiªn cøu.

- C¸c sè liÖu vÒ khèi l­îng vËn chuyÓn, l­u chuyÓn HH vµ HK.

- C¸c sè liÖu vÒ l­u l­îng giao th«ng «t«, xe m¸y, xe ®¹p...


5.3. - KÕt thóc c«ng viÖc kh¶o s¸t kinh tÕ cÇn cung cÊp c¸c tµi liÖu sau ®©y :

- C¸c biªn b¶n ®iÒu tra vÒ hiÖn tr¹ng KT-XH cña khu vùc nghiªn cøu cã x¸c nhËn cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¬ quan chuyªn m«n cung cÊp.

- C¸c ®Þnh h­íng , c¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH cña c¸c tØnh cã liªn quan ®Õn dù ¸n.

- C¸c b¸o c¸o vÒ hiÖn tr¹ng m¹ng l­íi giao th«ng (s¾t, thuû, bé... ) cña khu vùc nghiªn cøu.

- C¸c b¸o c¸o vÒ khèi l­îng vËn t¶i, vÒ l­u l­îng giao th«ng bé ®· thu thËp ®­îc.
ch­¬ng s¸u - kh¶o s¸t m«i tr­êng
6.1.- Kh¶o s¸t m«i tr­êng b­íc NCTKT lµ thu thËp c¸c tµi cÇn thiÕt ®Ó :

- T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan qu¶n lý dù ¸n hîp nhÊt c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng víi dù ¸n x©y dùng, tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.

- Gióp c¬ quan lËp dù ¸n x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cña dù ¸n víi nh÷ng hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng trong khu vùc cã liªn quan dù ¸n.

- Dù b¸o cho c¸c c¬ quan vµ nh©n d©n trong vïng ¶nh h­ëng cña dù ¸n vÒ nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña dù ¸n ®èi víi c¸c hîp phÇn m«i tr­êng tù nhiªn, x· héi vµ c¸c hÖ sinh th¸i.


6.2.- Néi dung c«ng viÖc kh¶o s¸t m«i tr­êng cÇn ®­îc thùc hiÖn :

6.2.1.- §iÒu tra vµ thu thËp qui ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH cña khu vùc hÊp dÉn cã liªn quan ®Õn dù ¸n.

6.2.2.- §iÒu tra thu thËp c¸c sè liÖu, tµi liÖu vÒ :

(i) ®iÒu kiÖn tù nhiªn, trong ®ã cã c¸c phÇn sau:

+ vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh;

+ ®Æc ®iÓm khÝ hËu;

+ tµi nguyªn n­íc (n­íc mÆt, n­íc ngÇm);

+ tµi nguyªn sinh th¸i - hÖ ®éng, thùc vËt;

+ tµi nguyªn kho¸ng s¶n;

+ khu b¶o tån;

+ tµi nguyªn du lÞch;

(ii) ®iÒu kiÖn x· héi vµ kinh tÕ :

+ d©n sè vµ ph©n bè d©n c­;

+ thµnh phÇn d©n téc;

+ ®Æc ®iÓm kinh tÕ;

+ n«ng, l©m, thuû s¶n;

+ y tÕ vµ gi¸o dôc;
6.2.3.- KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®­îc tËp hîp trong c¸c b¸o c¸o lµm c¬ së lËp B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng (§TM).

phÇn thø ba

kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o

nghiªn cøu kh¶ thi

ch­¬ng bÈy - kh¶o s¸t tuyÕn
7.1.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi lµ thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc lËp c¸c b¸o caã trªn víi môc ®Ých nh­ ®· nªu ë ®iÒu 1.4.2.

Qóa tr×nh kh¶o s¸t ph¶i nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng kh¶o s¸t (®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, thuû v¨n, nguån vËt liÖu x©y dùng...)

Ngoµi ra cÇn chó ý ®Õn nh÷ng tµi liÖu kh¶o s¸t ®· tiÕn hµnh nh÷ng n¨m tr­íc nÕu cã.

KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i ®Ò xuÊt ®­îc h­íng tuyÕn vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cho ph­¬ng ¸n tèt nhÊt ( gäi lµ ph­¬ng ¸n chän ) vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p thi c«ng, ®ång thêi ph¶i tho¶ thuËn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ víi c¸c c¬ quan liªn quan vÒ h­íng tuyÕn vµ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chñ yÕu.


7.2.- Nh÷ng c«ng viÖc trong b­íc nghiªn cøu kh¶ thi gåm:

- ChuÈn bÞ trong phßng,

- ThÞ s¸t, ®o ®¹c ngoµi hiÖn tr­êng.

a.- ChuÈn bÞ trong phßng
7.3.- Nh÷ng tµi liÖu cÇn s­u tÇm:

7.3.1.- Tµi liÖu ®iÒu tra kinh tÕ vµ tµi liÖu kh¶o s¸t tr­íc ®©y ®· thùc hiÖn (nÕu cã) liªn quan ®Õn thiÕt kÕ.

7.3.2.- C¸c tµi liÖu vÒ quy ho¹ch tuyÕn.

7.3.3.- C¸c ®iÓm khèng chÕ b¾t buéc tuyÕn ph¶i qua hoÆc ph¶i tr¸nh (®« thÞ, c«ng tr×nh ®Æc biÖt ...).

7.3.4.- Tµi liÖu khÝ t­îng thuû v¨n, thæ nh­ìng, ®Þa chÊt vµ thuû v¨n ®Þa chÊt.

7.3.5.- C¸c b¶n ®å vïng ®Æt tuyÕn (tû lÖ tõ nhá ®Õn lín).


7.4.- Nghiªn cøu trªn b¶n ®å tû lÖ nhá ( 1:25000  1:50000 ).

7.4.1.- V¹ch ra h­íng tuyÕn tæng qu¸t cña dù ¸n ®Ó sau nµy dÔ nghiªn cøu chi tiÕt trªn b¶n ®å tû lÖ lín.

7.4.2.- Chó ý c¸c ®iÓm khèng chÕ cã nªu trong c¸c tµi liÖu ®· kh¶o s¸t hoÆc do c¸c c¬ quan yªu cÇu.

7.4.3.- Bæ sung vµo h­íng tuyÕn chung c¸c ®­êng nh¸nh dÉn ®Õn c¸c khu d©n c­ lín, nhµ ga, bÕn c¶ng, s©n bay.

7.4.4.- S¬ bé chän vÞ trÝ v­ît s«ng lín, n¬i giao c¾t víi ®­êng s¾t, víi ®­êng «t« lµ ®­êng trôc .
7.5.- Nghiªn cøu trªn b¶n ®å tû lÖ lín.

C¨n cø vµo h­íng tuyÕn chung ®· v¹ch trªn b¶n ®å tû lÖ nhá ®Ó chuyÓn sang nghiªn cøu trªn b¶n ®å tû lÖ lín víi møc ®é chi tiÕt h¬n, cã kÕt hîp ®Çy ®ñ víi ®Þa h×nh ®Þa vËt.

ViÖc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å tû lÖ lín bao gåm mét sè néi dung sau:

7.5.1.- Chän t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÞ trÝ cÇu lín ®Ó sau nµy x¸c ®Þnh trªn thùc ®Þa.

7.5.2.- X¸c ®Þnh nh÷ng ®o¹n cÇn triÓn tuyÕn nh­ qua ®Ìo, nh÷ng ®o¹n dèc lín v.v..

7.5.3.- Dù kiÕn c¸c ®o¹n ®­êng cÇn c¶i t¹o vÒ b×nh ®å vµ h×nh c¾t däc. (nÕu lµ dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng hiÖn h÷u).

7.5.4.- ChØnh söa l¹i vÞ trÝ giao c¾t víi c¸c ®­êng ngang.

7.5.5.- §¸nh sè km trªn tõng ph­¬ng ¸n.

7.5.6.- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ møc ®é phøc t¹p, ­u nh­îc ®iÓm cña tõng ph­¬ng ¸n. Qua ®ã lo¹i bít mét sè ph­¬ng ¸n, chØ gi÷ l¹i nh÷ng ph­¬ng ¸n cã kh¶ n¨ng xÐt chän ®Ó tiÕn hµnh ®o ®¹c lÊy tµi liÖu so s¸nh.
7.6.- Khi v¹ch tuyÕn trªn tõng ®o¹n ng¾n, ph¶i lu«n lu«n chó ý ®Õn h­íng tuyÕn tæng qu¸t võa phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, l¹i gÇn s¸t víi ®­êng chim bay,

7.7.- TuyÕn ®­êng ph¶i phèi hîp hµi hoµ víi ®Þa h×nh: ë ®ång b»ng kh«ng ®­îc v¹ch tuyÕn quanh co; ë khu vùc nói liªn tôc, ph¶i triÓn tuyÕn b¸m theo ®Þa h×nh s­ên nói trªn c¬ së ®é chªnh cao tæng thÓ cña ®Þa h×nh vµ ®é dèc cho phÐp cña tuyÕn ®­êng.

CÇn quan t©m ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ c¶nh quan ®èi víi ®­êng phôc vô du lÞch, ®­êng ®Õn khu nghØ m¸t, ®­êng ®Õn c«ng tr×nh v¨n ho¸ vµ di tÝch lÞch sö.


7.8.- Khi v¹ch tuyÕn, nªn tr¸nh ®i qua nh÷ng vÞ trÝ bÊt lîi vÒ thæ nh­ìng, thuû v¨n, ®Þa chÊt (nh­ ®Çm lÇy, khe xãi, sôt lë, ®¸ l¨n, cac-xt¬..).

Tr­êng hîp ph¶i ®i qua ®Çm lÇy cÇn thÞ s¸t kü t¹i chç, ®o chiÒu s©u lÇy vµ chän vÞ trÝ ®i qua thÝch hîp nhÊt. §ång thêi cÇn nghiªn cøu thªm c¸c ph­¬ng ¸n tr¸nh lÇy.

Nªn tr¸nh nh÷ng khe xãi ®ang ph¸t triÓn trªn s­ên dèc kh«ng æn ®Þnh.Tr­êng hîp ph¶i ®i qua, nªn chän vÞ trÝ tuyÕn ë ®Ønh khe xãi. §èi víi ®­êng cÊp thÊp cã thÓ cho tuyÕn ®i qua ë phÝa d­íi, ®ång thêi cã nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt cÇn thiÕt.

7.9.- Kh«ng nªn chÕ cho tuyÕn qua vïng ®Êt quý, kh«ng ®­îc ®Ó nh÷ng vïng ®Êt quý bÞ ngËp do ¶nh h­ëng n­íc dÒnh tr­íc c«ng tr×nh trªn tuyÕn.
7.10.- VÞ trÝ hîp lý nhÊt cña ®­êng qua c¸c thµnh phè, khu c«ng nghiÖp vµ ®Çu mèi giao th«ng, tuú tr­êng hîp cô thÓ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ- kü thuËt c¸c ph­¬ng ¸n vµ tham kh¶o ý kiÕn chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Khi chän tuyÕn cÇn chó ý ®Õn quy m« vµ ®Æc tÝnh cña giao th«ng trªn ®­êng, l­îng xe khu vùc hay xe qu¸ c¶nh chiÕm ­u thÕ, sè d©n vµ ý nghÜa vÒ chÝnh trÞ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña ®­êng.
7.11.- Khi ®­êng qua vïng ®åi nªn dïng nh÷ng ®­êng cong b¸n kÝnh lín, uèn theo ®Þa h×nh tù nhiªn .

Chó ý bá qua nh÷ng uèn l­în nhá vµ tr¸nh tuyÕn bÞ gÉy khóc vÒ b×nh ®å vµ h×nh c¾t däc.


7.12.- Qua vïng ®Þa h×nh ®åi nhÊp nh« nèi tiÕp nhau, tèt nhÊt nªn chän tuyÕn lµ nh÷ng ®­êng cong nèi tiÕp hµi hoµ víi nhau, kh«ng nªn cã nh÷ng ®o¹n th¼ng chªm gi÷a nh÷ng ®­êng cong cïng chiÒu, b¸n kÝnh cña hai ®­êng cong tiÕp gi¸p nhau kh«ng ®­îc chªnh nhau qóa quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.
7.13.- Khi tuyÕn ®i theo ®­êng ph©n thuû, ®iÒu cÇn chó ý tr­íc tiªn lµ quan s¸t h­íng cña ®­êng ph©n thuû chÝnh vµ t×m c¸ch n¾n th¼ng tuyÕn trªn tõng ®o¹n, chän nh÷ng s­ên æn ®Þnh vµ thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt tuyÕn, tr¸nh nh÷ng mám nh« cao vµ t×m nh÷ng ®Ìo ®Ó v­ît.
7.14.- Khi tuyÕn ®i trªn s­ên nói, mµ ®é dèc vµ møc ®é æn ®Þnh cña s­ên nói cã ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ ®Æt tuyÕn th× cÇn nghiªn cøu tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt vµ thuû v¨n-®Þa chÊt ®Æc tr­ng cho s­ên nói; nÕu tån t¹i nh÷ng ®o¹n s­ên dèc bÊt lîi vÒ ®Þa chÊt vµ ®Þa chÊt-thuû v¨n nh­ sôt lë, tr­ît, n­íc ngÇm v.v... cÇn cho tuyÕn ®i tr¸nh hoÆc c¾t qua ë phÝa trªn.
7.15.- Khi tuyÕn ®i vµo thung lòng c¸c s«ng, suèi nªn:

7.15.1.- Chän mét trong hai bê thuËn víi h­íng chung cña tuyÕn, cã s­ên tho¶i, æn ®Þnh, khèi l­îng ®µo ®¾p ®Êt, ®¸ Ýt.

7.15.2.- Cho tuyÕn ®i trªn mùc n­íc lò ®iÒu tra.

7.15.3.- Chän vÞ trÝ thuËn lîi khi giao c¾t c¸c nh¸nh s«ng suèi: nÕu lµ thung lòng hÑp tuyÕn cã thÓ ®i theo mét bªn hoÆc c¶ hai bªn víi mét hoÆc nhiÒu lÇn c¾t qua khe suèi. Lý do c¾t qua nhiÒu lÇn mét dßng suèi th­êng lµ khi gÆp s­ên dèc nÆng, v¸ch ®¸ cao, ®Þa chÊt kh«ng æn ®Þnh (sôt, tr­ît, lë. .)

Trong tr­êng hîp nµy ph¶i tËp hîp sè liÖu ®Ó so s¸nh ph­¬ng ¸n.

7.16.- Khi tuyÕn v­ît qua ®Ìo: th«ng th­êng chän vÞ trÝ ®Ìo thÊp nhÊt, ®ång thêi ph¶i dùa vµo h­íng chung cña tuyÕn vµ ®Æc ®iÓm cña s­ên nói ®Ó triÓn tuyÕn tõ ®Ønh ®Ìo xuèng hai phÝa.

§èi víi tuyÕn ®­êng c¸c cÊp tõ cÊp kü thuËt 40 trë lªn, nÕu triÓn tuyÕn qua ®Ìo gÆp bÊt lîi nh­ s­ên nói kh«ng æn ®Þnh hoÆc tiªu chuÈn kü thuËt vÒ b×nh diÖn, h×nh c¾t däc qu¸ h¹n chÕ kh«ng tho¶ m·n cÊp ®­êng thiÕt kÕ, th× cã thÓ xem xÐt thªm ph­¬ng ¸n hÇm. TuyÕn hÇm ph¶i chän sao cho cã chiÒu dµi ng¾n nhÊt vµ n»m trong vïng æn ®Þnh vÒ ®Þa chÊt vµ ®Þa chÊt - thuû v¨n.


7.17.- VÞ trÝ c¾t qua s«ng, suèi nªn chän trªn nh÷ng ®o¹n th¼ng cã bê vµ dßng æn ®Þnh, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuËn lîi.

Gãc giao gi÷a tuyÕn cÇu víi dßng chñ cña s«ng (®Æc biÖt lµ s«ng lín) nªn chän vu«ng gãc hoÆc gÇn vu«ng gãc, tuy nhiªn yªu cÇu nµy kh«ng ®­îc lµm cho tuyÕn qu¸ gÉy khóc hoÆc h¹ thÊp chØ tiªu b×nh ®å tuyÕn.

Dßng chÈy cµng nhá vµ cÊp kü thuËt ®­êng cµng cao th× tuyÕn cµng Ýt phô thuéc vµo yÒu cÇu nµy. §èi víi ®­êng cÊp kü thuËt cao cho phÐp v­ît s«ng chÐo gãc hoÆc trong ®­êng cong.

Khi chän vÞ trÝ qua s«ng cã thuyÒn bÌ qua l¹i cÇn chó ý ®Õn yªu cÇu th«ng thuyÒn theo cÊp s«ng.

Khi qua s«ng b»ng phµ cã d©y c¸p dÉn, tuyÕn phµ cÇn th¼ng gãc víi dßng chÈy vµ nªn chän khóc s«ng cã chiÒu réng dßng chÝnh nhá nhÊt.

Tr­êng hîp dïng phµ cã tÇu lai d¾t cÇn chó ý ®Õn kh¶ n¨ng x©y dùng bÕn phµ, ®é s©u lßng l¹ch vµ h­íng cña bÕn víi dßng chÈy, hÕt søc tr¸nh nh÷ng khóc s«ng cã b·i båi.


7.18.- Tr­êng hîp lµm ®­êng cÊp cao ®i qua ®Çm, hå hoÆc vÞnh, cÇn nghiªn cøu ph­¬ng ¸n c¾t th¼ng b»ng c¸ch lµm cÇu hay kÕt hîp gi÷a cÇu vµ nÒn ®¾p nh»m rót ng¾n chiÒu dµi tuyÕn.
7.19.- Khi c¾t qua ®­êng s¾t hay ®­êng «t« cÇn chän vÞ trÝ thÝch hîp tuú theo lo¹i giao c¾t (giao cïng møc hay kh¸c møc ). Lùa chän lo¹i giao c¾t (giao cïng møc ®¬n gi¶n cã hoÆc kh«ng cã ®iÒu khiÓn giao th«ng, hoÆc giao kh¸c møc) cÇn chó ý ®Õn t­¬ng lai ph¸t triÓn cña ®­êng s¾t hay ®­êng «t« tao nªn nót giao. Khi x©y dùng nót giao b»ng cÇn chó ý ®¶m b¶o tÇm nh×n theo c¶ h­íng däc vµ h­íng ngang; ®ångthêi ph¶i cã v¨n b¶n tho¶ thuËn cña ngµnh ®­êng s¾t.

Tr­êng hîp giao kh¸c møc, nªn chän n¬i nÒn ®­êng bé lµ nÒn ®µo hoÆc ®¾p. VÞ trÝ c¾t qua ®­êng s¾t ph¶i chän ngoµi ph¹m vi nhµ ga (c¶ hiÖn t¹i vµ theo qui ho¹ch). Gãc giao nªn vu«ng gãc hoÆc gÇn vu«ng gãc.


7.20.- NhiÖm vô c¬ b¶n cña viÖc v¹ch tuyÕn lµ bè trÝ tim ®­êng trong kh«ng gian mét c¸ch hîp lý nhÊt, nghÜa lµ ®¶m b¶o mèi quan hÖ chÆt chÏ, sù phèi hîp hµi hoµ gi÷a b×nh ®å, h×nh c¾t däc, h×nh c¾t ngang cña tuyÕn vµ gi÷a tuyÕn víi c¶nh quan hai bªn.

7.21.- Trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ë trong phßng ®Æc biÖt lµ h­íng tuyÕn v¹ch trªn b¶n ®å, x¸c ®Þnh møc ®é khã kh¨n phøc t¹p cña c«ng viÖc sÏ tiÕn hµnh ngoµi thùc ®Þa vµ lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn.
b.- thÞ s¸t vµ ®o ®¹c tuyÕn ngoµi thùc ®Þa

B1.- ThÞ s¸t
7.22.- NhiÖm vô cña thÞ s¸t lµ ®èi chiÕu b¶n ®å víi thùc ®Þa, x¸c ®Þnh l¹i c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· ®­îc nghiªn cøu trªn b¶n ®å lµ cã ®i ®­îc hay kh«ng, bæ sung thªm c¸c ph­¬ng ¸n côc bé ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh ®i thùc ®Þa, s¬ bé lùa chän ph­¬ng ¸n hîp lý, ph¸t hiÖn c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan, thu thËp ý kiÕn cña ®Þa ph­¬ng gãp phÇn lùa chän ph­¬ng ¸n tuyÕn tèt.
7.23.- ThÞ s¸t ®­îc tiÕn hµnh trªn tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn ®­îc ®Ò xuÊt trong DAKT; khi thÞ s¸t ph¶i:

7.23.1- T×m hiÓu t×nh h×nh d©n c­ hai bªn tuyÕn (c¸c khu d©n c­, ®« thÞ lín, c¸c khu c«ng nghiÖp), c¸c qui ho¹ch x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng vv...

7.23.2.-T×m hiÓu nguyªn vËt liÖu t¹i chç, c¸c c¬ së s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®Þa ph­¬ng, t×nh h×nh vËn chuyÓn ®Õn tuyÕn b»ng ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû.

7.23.3.- LËp c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt víi c¸c c¬ quan cã c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tuyÕn, ý kiÕn cña ®Þa ph­¬ng vª h­íng tuyÕn vµ c¸c yªu cÇu vÒ tuyÕn.


7.24.- NÕu tuyÕn ph¶i thÞ s¸t lµ ®­êng hiÖn h÷u th× c«ng t¸c thÞ s¸t ngoµi thùc ®Þa vÉn tiÕn hµnh theo c¸c néi dung nh­ ®· nãi ë c¸c ®iÒu trªn.

B2.- §o ®¹c
7.25.- NhiÖm vô ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa lµ lËp b×nh ®å ®Þa h×nh khu vùc dù ®Þnh ®Æt tuyÕn vµ thu thËp c¸c tµi liÖu ®Ó so s¸nh chän ph­¬ng ¸n tuyÕn. C¸c ph­¬ng ¸n ®­îc ®o ®¹c ë b­íc nµy lµ c¸c ph­¬ng ¸n ®· ®­îc chän läc qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong phßng, thÞ s¸t trªn thùc ®Þa vµ ®· cã ý kiÕn tham gia cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan. Ngoµi c¸c ph­¬ng ¸n chÝnh cßn ph¶i ®o ®¹c c¸c ph­¬ng ¸n côc bé trong c¸c ph­¬ng ¸n ®ã.
7.26.- B×nh ®å ®Þa h×nh ®­îc lËp dùa theo ®­êng s­ên tim tuyÕn cña ph­¬ng ¸n ®· chän v¹ch trªn b¶n ®å. C¸c cäc ®­êng s­ên ph¶i b¸m s¸t h­íng chung cña tuyÕn thiÕt kÕ ®Ó viÖc kÎ tuyÕn vµ phãng tuyÕn ngoµi thùc ®Þa ®­îc chÝnh x¸c vµ thuËn lîi.

Tû lÖ b×nh ®å qui ®Þnh nh­ sau :

- ®Þa h×nh nói khã vÏ theo tû lÖ 1 : 2000,

- ®Þa h×nh nói b×nh th­êng vµ ®åi b¸t óp vÏ theo tû lÖ 1 : 5000,

- ®Þa h×nh ®ång b»ng vµ ®åi tho¶i vÏ theo tû lÖ 1 : 10000.

7.27.- Dông cô dïng ®o ®¹c (®Ó lËp b×nh ®å) cã thÓ dïng lo¹i ®¬n gi¶n hoÆc tinh tÕ tuú thuéc ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ cÊp kü thuËt thiÕt kÕ, møc ®é chÝnh x¸c phô thuéc c¸c dông cô ®ã. Riªng ®o cao c¸c cäc ®­êng s­ên b¾t buéc ph¶i dïng m¸y tinh tÕ (nh»m kiÓm tra l¹i ®é dèc).
7.28.- TuyÕn ®Ò xuÊt ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt qui ®Þnh cña cÊp kü thuËt, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®Þa chÊt, thuû v¨n vµ c«ng tr×nh; ph¶i phï hîp víi ®Þa h×nh khu vùc tuyÕn ®i qua, víi c«ng tr×nh ®· x©y dùng, víi qui ho¹ch x©y dùng vµ thuËn tiÖn cho viÖc n©ng cÊp ®­êng sau nµy.
7.29.- §Ó lËp b×nh ®å cao ®é cña tuyÕn cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: §Þnh ®Ønh, ®o gãc, r¶i cäc chi tiÕt, ®o dµi, ®o cao, ®o c¾t ngang.

7.29.1.- §Þnh ®Ønh: c¸c ®Ønh cña tuyÕn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së b×nh ®å ®­êng s­ên ®· kÎ tuyÕn. Trong qu¸ tr×nh phãng tuyÕn ®Ó ®Þnh ®Ønh cÇn chó ý x¸c ®Þnh vÞ trÝ hîp lý nhÊt cña tuyÕn vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®· nªu trªn.

7.29.2.- R¶i cäc chi tiÕt: yªu cÇu ®èi víi r¶i cäc chi tiÕt lµ: ph¶n ¶nh kh¸i qu¸t ®Þa h×nh däc tuyÕn vµ hai bªn tuyÕn. Trong b­íc nµy cäc chi tiÕt lµ cäc t¹m ®Ó lËp b×nh ®å mµ kh«ng cÇn b¶o vÖ l©u dµi.

7.29.3.- §o gãc, ®o cao dïng c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c tinh tÕ,m¸y kinh vü THEO 020,m¸y thuû b×nh Ni 025 (hoÆc m¸y cã ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng).Yªu cÇu ®o ®¹c phô thuéc vµo cÊp ®­êng vµ thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu 7.30; 7.31

7.29.4.- §o dµi b»ng th­íc thÐp hoÆc th­íc sîi ami¨ng.

KÕt hîp ®o tæng qu¸t vµ ®o chi tiÕt mét lÇn ®Ó x¸c ®Þnh cäc Km, cäc Hm vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc chi tiÕt.

7.29.5.- §o h×nh c¾t ngang tuyÕn ë tÊt c¶ c¸c cäc chi tiÕt vµ cäc ®Ønh,cã thÓ ®o b»ng th­íc ch÷ A hoÆc b»ng m¸y kinh vü. H­íng ®o ph¶i vu«ng gãc víi tim tuyÕn.ë cäc ®Ønh ®o theo ®­êng ph©n gi¸c cña gãc ®Ønh.

7.29.6.- §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®o ®¹c tr­íc m¾t vµ t×m tuyÕn sau nµy cÇn:

(1) Ph¸t tuyÕn réng tèi thiÓu 1m vµ cuèc lèi ®i réng 0.50m ®Ó ®¸nh dÊu tuyÕn.

(2) Ch«n c¸c cäc ®Ønh vµ cäc dÊu ®Ønh b»ng cäc vÜnh cöu.

(3) VÏ s¬ ho¹ vÞ trÝ ®Æt mèc cao ®é theo mÉu hå s¬ thiÕt kÕ.
7.30.- §èi víi ®­êng c¸c cÊp kü thuËt 20-40-60 (vµ lµ cÊp qu¶n lý IV - V ), c«ng viÖc ®o ®¹c ®­îc thùc hiÖn nh­ sau :

7.30.1.- §o gãc : c¸c gãc ®Ønh ®o b»ng m¸y kinh vü THEO 020 (hoÆc m¸y cã ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng), mçi gãc ®o 2 nöa vßng ®o (thuËn vµ ®¶o kÝnh) sai sè gi÷a 2 vßng ®o kh«ng qu¸ 1'. Chó ý s¬ ho¹ h­íng ®o ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn.

7.30.2.- §o cao b»ng m¸y thuû b×nh Ni 025 (hoÆc m¸y cã ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng) theo qui ®Þnh :

- Cao ®¹c tæng qu¸t ®o 2 lÇn, mét lÇn ®i, mét lÇn vÒ riªng biÖt ®Ó x¸c ®Þnh cao ®é mèc, sai sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sai sè cho phÐp:

fh =  50

fh = sai sè gi÷a 2 l­ît ®o tÝnh b»ng mm.

L = kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mèc tÝnh b»ng km.

Cao ®é mèc lÊy theo hÖ cao ®é quèc gia, cø 40 - 50 km ph¶i khíp nèi vµo mét ®iÓm ®é cao nhµ n­íc tõ h¹ng III trë lªn.

- §o cao c¸c cäc chi tiÕt chØ cÇn ®o mét l­ît vµ khÐp vµo mèc víi sai sè kh«ng v­ît qu¸ sai sè cho phÐp qui ®Þnh nh­ sau:

fh =  50

(ý nghÜa c¸c ký hiÖu nh­ trªn).

Mèc cao ®¹c cña b­íc NCKT ®­îc b¶o vÖ vµ l­u gi÷ cho c¸c b­íc kh¶o s¸t tiÕp theo sö dông, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mèc cã thÓ lÊy ch½n tõ 2km ®Õn 4km ®Ó b­íc tiÕp theo khi cÇn ®Æt mèc bæ sung ®­îc thuËn lîÞ.

7.30.3.- C¸c tuyÕn dµi tõ 50 km trë lªn cÇn x©y dùng l­íi to¹ ®é h¹ng IV víi kho¶ng c¸ch c¸c mèc to¹ ®é tèi ®a lµ 6km , tèi thiÓu lµ 2km. TuyÕn kh¶o s¸t ph¶i mãc nèi vµ ®iÒu chØnh vÞ trÝ tuyÕn theo l­íi ®Ó cã thÓ g¾n tuyÕn lªn c¸c b¶n ®å giao th«ng vµ ®Þa h×nh hiÖn hµnh.
7.31.- §èi víi ®­êng lµm míi cã cÊp kü thuËt 60 - 80 vµ thuéc cÊp qu¶n lý I - II - III; còng nh­ c¸c cÊp cña ®­êng cao tèc theo TCVN 5729-1997 (Riªng ®­êng hiÖn h÷u do Chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh cã hoÆc kh«ng kh¶o s¸t theo to¹ ®é).

§­êng c¸c cÊp nµy chñ yÕu lµ c¸c trôc lé quan träng cña quèc gia, c«ng tr×nh ®­êng cã liªn quan ®Õn qui ho¹ch x©y dùng còng nh­ c¸c c«ng tr×nh d©n dông hiÖn h÷u cña nhiÒu ngµnh kh¸c nh­ thuû ®iÖn , thuû lîi v.v .. do vËy b×nh ®å cao ®é tuyÕn ®­êng ph¶i g¾n vµo hÖ to¹ ®é X,Y, Z quèc gia.

§Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu nµy cÇn x©y dùng hÖ thèng l­íi khèng chÕ mÆt b»ng trªn toµn tuyÕn gåm:

- L­íi to¹ ®é h¹ng IV,

- L­íi ®­êng chuyÒn cÊp 2.

- L­íi ®é cao h¹ng IV.

- L­íi ®é cao cÊp kü thuËt.

7.32.- L­íi to¹ ®é h¹ng IV ®­îc thùc hiÖn b»ng c«ng nghÖ GPS víi c¸c chØ tiªu ®é chÝnh x¸c trong hÖ mÆt ph¼ng to¹ ®é Gauss qui ®Þnh trong Qui ph¹m t¹m thêi cña Tæng côc §Þa chÝnh ban hµnh n¨m 1996 (xem phÇn phô lôc 6 )
7.33.- L­íi ®­êng chuyÒn cÊp 2 (§C2) ®­îc ®o ®¹c b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö (Total Station) vµ g­¬ng ph¶n chiÕu cã ch©n cè ®Þnh.

C¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cã ®é chÝnh x¸c nh­ sau ®­îc sö dông ®Ó thiÕt lËp l­íi ®­êng chuyÒn cÊp 2 :

- ®é chÝnh x¸c ®o gãc :  5".

- ®é chÝnh x¸c ®o dµi :  ( 5mm+3ppm x D).


C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña hÖ luíi §C2 ®­îc qui ®Þnh nh­ sau :

- chiÒu dµi c¹nh cña l­íi kh«ng nhá h¬n 80 m vµ kh«ng lín h¬n 350 m. Tèt nhÊt lµ tõ 150m ®Õn 250m

- ®é chÝnh x¸c ®o gãc : m   5".

- ®é chÝnh x¸c ®o c¹nh : ms/s   1: 8000.

- sai sè khÐp t­¬ng ®èi ®­êng chuyÒn : : S  1: 5000


  • fx : sai sè khÐp gia sè to¹ ®é theo trôc x.

  • fy : sai sè khÐp gia sè to¹ ®é theo trôc y.

  • S : chiÒu dµi gi÷a 2 ®iÓm GPS h¹ng IV.

- sai sè trung ph­¬ng ®o gãc  10"

- sai sè khÐp ph­¬ng vÞ  20" (n lµ sè ®o gãc)

- sai sè vÞ trÝ ®iÓm  50mm
7.34.- L­íi khèng chÕ ®é cao h¹ng IV ®­îc x©y dùng theo tiªu chuÈn cÊp nhµ n­íc.

C¸c mèc cao ®é nµy hoÆc x©y dùng ®éc lËp hoÆc sö dông chung víi c¸c mèc to¹ ®é h¹ng IV ë ®iÒu 7-32. C¸c mèc ®é cao h¹ng IV ®­îc tiÕn hµnh ®o ®¹c theo ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc tõ gi÷a vµ theo s¬ ®å dÉn to¹ ®é cao trªn ®­êng dµi.

Sai sè khÐp cao ®é yªu cÇu : fh   20 (mm).

( L lµ chiÒu dµi ®­êng ®o tÝnh b»ng km)


7.35.- L­íi ®é cao cÊp kü thuËt sö dông hÖ mèc §C2 vµ ®o ®¹c b»ng m¸y ®o ®¹c theo ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc tõ gi÷a vµ theo s¬ ®å dÉn ®é cao trªn ®­êng dµi.

Sai sè khÐp cao ®é yªu cÇu

§é chÝnh x¸c yªu cÇu : * §ång b»ng :  30 (mm).

* MiÒn nói :  50 (mm).

( L lµ chiÒu dµi ®­êng ®o tÝnh b»ng km. )

Trong tr­êng hîp ®Þa h×nh qu¸ dèc (1km ph¶i ®Æt >25 tr¹m m¸y ) th×:

sai sè khÐp cao ®é còng kh«ng ®­îc v­ît qu¸  10

(trong ®ã n lµ sè tr¹m m¸y trong ®­êng ®o)


c.- kh¶o s¸t c«ng tr×nh
7.36.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t c«ng tr×nh lµ chän c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh trªn h­íng tuyÕn chän, ®iÒu tra c¸c c«ng tr×nh kh¸c (d©n dông, qu©n sù...) cã liªn quan ®Õn tuyÕn vµ thu thËp c¸c sè liÖu cho thiÕt kÕ lËp BCNCKT.
7.37.- Nh÷ng c«ng viªc cÇn lµm trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c«ng tr×nh:

7.37.1.- Thu thËp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc lùa chän lo¹i c«ng tr×nh vµ lËp hå s¬ c«ng tr×nh (cÇu-cèng ®Æc biÖt, t­êng ch¾n, hÇm...).

7.37.2.- S¬ bé x¸c ®Þnh sè l­îng,vÞ trÝ cÇu nhá, cèng vµ x¸c ®Þnh khÈu ®é cña chóng.
7.38.- Trong viÖc ®iÒu tra c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn tuyÕn cÇn chó ý:

7.38.1.- Thèng kª c¸c c«ng tr×nh næi vµ ngÇm trong ph¹m vi tõ tim tuyÕn ra mçi bªn tõ 20 m ®Õn 50m (tuú theo cÊp tèc ®é thiÕt kÕ).

7.38.2.- C¸c c«ng tr×nh d©n dông lín nh­ tr­êng häc, bÖnh viÖn, nhµ b­u ®iÖn, nhµ ga, cöa hµng ¨n... tuy n»m ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh cña 7.38.1 nh­ng trong ph¹m vi lËp b×nh ®å tuyÕn ®Òu cÇn ®iÒu tra vµ thÓ hiÖn trªn tµi liÖu nµy.
7.39.- Cïng víi viÖc kh¶o s¸t ®Ó thu thËp c¸c tµi liÖu, sè liÖu c«ng tr×nh, cÇn thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc lËp BCNCKT nh­:

7.39.1.- C¸c sè liÖu vÒ kh¶ n¨ng cung cÊp VLXD (t¹i chç còng nh­ ph¶i vËn chuyÓn tõ n¬i kh¸c ®Õn).

7.39.2.- C¸c sè liÖu vÒ má VLXD, ­íc tÝnh tr÷ l­îng, ®iÒu kiÖn khai th¸c, ph­¬ng thøc vµ cù ly vËn chuyÓn... NÕu lµ má ®ang khai th¸c cÇn thu thËp c¸c tµi liªn quan ®Õn chÊt l­îng VLXD, nÕu lµ má ch­a khai th¸c cÇn lÊy mÉu ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu nµy.

7.39.3.- C¸c sè liÖu phôc vô cho viÖc lËp tæng møc ®Çu t­.

7.39.4.- C¸c sè liÖu phôc cho viÖc lËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng.

7.39.5.- C¸c ý kiÕn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn tuyÕn vÒ h­íng tuyÕn, vÒ c¸c ®o¹n qua vïng d©n c­...


d.- tµi liÖu ph¶i cung cÊp

KÕt thóc c«ng t¸c, ®¬n vÞ kh¶o s¸t ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu sau ®©y:

(1).- ThuyÕt minh kh¶o s¸t tæng hîp vÒ tõng ph­¬ng ¸n víi c¸c néi dung vÒ: tuyÕn (b×nh diÖn, dèc däc, dèc ngang...), ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt-thuû v¨n, thuû v¨n c«ng tr×nh vµ thuû v¨n däc tuyÕn, kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu, ®iÒu kiÖn x©y dùng, ­u nh­îc ®iÓm trong phôc vô, khai th¸c...

(2).- C¸c tµi liÖu vÒ kh¶o s¸t ®o ®¹c tuyÕn, c«ng tr×nh theo c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn.

(3).- Biªn b¶n nghiÖm thu tµi liÖu.

(4).- C¸c biªn b¶n lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan h÷u quan.

(5).- B×nh ®å cao ®é c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn tû lÖ 1:2.000-1:10.000

(nh­ qui ®Þnh cña ®iÒu 7.26 ).

(6).- H×nh c¾t däc c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn tû lÖ 1:2.000-1:10.000 (phï hîp tû lÖ b×nh ®å).

(7).- H×nh c¾t ngang c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn tû lÖ 1:200 ®Õn 1:500 (®Þa h×nh ®ång b»ng tû lÖ ®Õn 1 : 500 ; c¸c ®Þa h×nh kh¸c tû lÖ 1 : 200 ) .

(8).- B¶ng thèng kª to¹ ®é c¸c ®iÓm kh¶o s¸t nÕu thùchiÖn ®iÒu 7.31

ch­¬ng t¸m - kh¶o s¸t thñy v¨n
A.- Yªu cÇu kh¶o s¸t thuû v¨n däc tuyÕn ®­êng
8.1.- Nghiªn cøu c¸c hå s¬ thuû v¨n, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt däc tuyÕn ®· thu thËp ®­îc, ®¸nh gi¸ møc ®é chÝnh x¸c vµ møc ®é tû mû c¸c sè liÖu, tµi liÖu ®ã so víi yªu cÇu kh¶o s¸t trong b­íc NCKT ®Ó lËp kÕ ho¹ch kh¶o s¸t bæ sung hoµn chØnh c¸c tµi liÖu thuû v¨n cÇn thiÕt.
8.2.- Lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó kiÓm tra, chuÈn ho¸ l¹i c¸c sè liÖu, tµi liÖu ®· thu thËp ®­îc vµ bæ sung c¸c sè liÖu cßn thiÕu theo nhiÖm vô vµ néi dung ®­îc ®Æt ra trong b­íc NCKT.
8.3.- §èi víi mçi ph­¬ng ¸n tuyÕn, chia chiÒu dµi tuyÕn thµnh nh÷ng ®o¹n ®Æc tr­ng vÒ chÕ ®é thuû v¨n, ®Þa chÊt cã liªn quan tíi viÖc quy ®Þnh cao ®é khèng chÕ, chiÒu cao ®¾p nÒn ®­êng tèi thiÓu vµ cÊu t¹o mÆt c¾t ngang. §èi víi c¸c ®o¹n tuyÕn cã vÊn ®Ò thuû v¨n nh­ ®o¹n tuyÕn ®i ven s«ng, ven hå, ven biÓn, ®o¹n tuyÕn bÞ ¶nh h­ëng cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, ®o¹n tuyÕn qua vïng ®ång tròng cÇn tæ chøc c¸c ®ît thÞ s¸t t¹i thùc ®Þa cã mêi c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c c¸n bé ®Þa ph­¬ng cïng ®i ®Ó tham gia ý kiÕn vµo c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn vµ néi dung ®Ò c­¬ng thu thËp c¸c sè liÖu thuû v¨n.
8.4.- Néi dung ®iÒu tra thuû v¨n ë c¸c ®o¹n tuyÕn cã yªu cÇu khèng chÕ cao ®é nÒn ®­êng ®Ó ®¶m b¶o nÒn ®­êng kh«ng bÞ ngËp vµ chÕ ®é thuû nhiÖt æn ®Þnh lµ:

- §iÒu tra mùc n­íc cao nhÊt, n¨m xuÊt hiÖn, sè ngµy xuÊt hiÖn vµ nguyªn nh©n (do lò lín, do chÕ ®é vËn hµnh cña ®Ëp hay lµ do thuû triÒu v.v..).

- §iÒu tra mùc n­íc b×nh th­êng vµ sè ngµy xuÊt hiÖn n­íc ®äng th­êng xuyªn.
8.5.- C«ng t¸c tæ chøc ®iÒu tra mùc n­íc quy ®Þnh nh­ sau:

- Sè ®iÓm cÇn tæ chøc ®iÒu tra: nÕu chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn cÇn ®iÒu tra nhá h¬n 1 km th× bè trÝ 2 côm ®iÒu tra mùc n­íc; nÕu chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn cÇn ®iÒu tra lín h¬n 1 km th× cø c¸ch kho¶ng 1km cã mét côm ®iÒu tra mùc n­íc.

- Mùc n­íc ph¶i ®­îc ®iÒu tra qua nhiÒu nguån vµ nhiÒu ng­êi kh¸c nhau ®Ó so s¸nh kÕt qu¶.

- Biªn b¶n ®iÒu tra mùc n­íc ph¶i lËp theo mÉu quy ®Þnh vµ cã ch÷ ký cña ng­êi ®i ®iÒu tra, ng­êi cung cÊp sè liÖu vµ x¸c nhËn cña c¬ quan ®Þa ph­¬ng.

- Cao ®é mùc n­íc ®iÒu tra ph¶i ®­îc ®o b»ng m¸y kinh vÜ hay m¸y thuû b×nh vµ thèng nhÊt cïng mét mèc cao ®¹c sö dông cho tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ.
8.6.- Trªn b¶n ®å thiÕt kÕ c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn vÏ ®­êng ranh giíi c¸c l­u vùc tô n­íc, ranh giíi c¸c vïng bÞ ngËp, vïng cã chÕ ®é thuû v¨n ®Æc biÖt, ký hiÖu diÖn tÝch l­u vùc.
8.7.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n däc tuyÕn :

- §èi víi mçi ph­¬ng ¸n tuyÕn, lËp b¸o c¸o thuyÕt minh vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, c©y cá, khÝ t­îng thuû v¨n, chÕ ®é s«ng ngßi, sù ¶nh h­ëng cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn hiÖn t¹i vµ dù kiÕn trong quy ho¹ch t­¬ng lai tíi cao ®é khèng chÕ nÒn ®­êng vµ sù lµm viÖc cña c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc. Cung cÊp c¸c sè liÖu khèng chÕ vÒ thuû v¨n ®èi víi cao ®é thiÕt kÕ nÒn ®­êng nh­ mùc n­íc cao nhÊt, mùc n­íc ®äng th­êng xuyªn, thêi gian ngËp .vv...

- B¶n ®å c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn cã vÏ ®­êng ranh giíi l­u vùc tô n­íc, ranh giíi c¸c vïng bÞ ngËp vµ cã ®¸nh dÊu c¸c côm n­íc ®iÒu tra mùc n­íc.

- Trªn tr¾c däc tuyÕn, vÏ ®­êng mùc n­íc ®iÒu tra vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c côm n­íc ®iÒu tra.

- C¸c tµi liÖu, sè liÖu thu thËp qua s¸ch vë, c¸c tµi liÖu l­u tr÷, c¸c tµi liÖu do c¬ quan ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan h÷u quan cung cÊp; c¸c v¨n b¶n lµm viÖc víi c¬ quan h÷u quan.

- C¸c biªn b¶n ®iÒu tra mùc n­íc qua nh©n d©n (xem mÉu phô lôc 3.1).

- C¸c sæ ®o ®¹c.
B. §èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá
8.8.- Theo c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· ®­îc lùa chän, kiÓm tra l¹i vµ bæ sung nh÷ng vÞ trÝ sÏ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc cèng, cÇu nhá. Trªn b¶n vÏ b×nh ®å vµ tr¾c däc tuyÕn, ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ dùa vµo b¶n ®å ®Þa h×nh khoanh kh­ vùc tô n­íc cho mçi c«ng tr×nh mét c¸c chÝnh x¸c vµ ký hiÖu c¸c l­u vùc.
8.9.- X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å (cã vÏ c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc) c¸c ®Æc tr­ng thuû v¨n vµ ®Þa h×nh cña suèi chÝnh, suèi nh¸nh, s­ên dèc l­u vùc theo ph­¬ng ph¸p vµ nh÷ng quy ®Þnh nh­ ®· giíi thiÖu trong c¸c ®iÒu 3.7 ®Õn 3.9 cña b­íc nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: chiÒu dµi suèi chÝnh, chiÒu dµi suèi nh¸nh, ®é dèc suèi chÝnh, ®é dèc trung b×nh s­ên dèc l­u vùc, ®é dèc lßng suèi t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc, diÖn tÝch ®Çm ao hå.
8.10.- TiÕn hµnh ®èi chiÕu kÕt qu¶ khoanh khu tô n­íc, kÕt qu¶ x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng cña l­u vùc, cña suèi x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å víi t×nh h×nh thùc tÕ ngoµi thùc ®Þa ®Ó söa ch÷a nh÷ng sai sãt vµ bæ sung nh÷ng phÇn thiÕu kh«ng cã trªn b¶n ®å. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt sÏ tiÕn hµnh ®iÒu tra, ®o ®¹c bæ sung t¹i thùc ®Þa.
8.11.- §èi víi mçi l­u vùc tÝnh to¸n l­u l­îng thiÕt kÕ c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc ®i¹ c¸c ®Æc tr­ng ®Þa m¹o cña lßng suèi vµ bÒ mÆt s­ên dèc.
8.12.- §èi víi suèi chÝnh: §Æc tr­ng ®Þa m¹o cña suèi chÝnh ®­îc kh¶o s¸t tõ n¬i suèi h×nh thµnh râ rµng cho tíi vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ ®¸nh gi¸ ®Æc tr­ng trung b×nh cña suèi vµ ®èi chiÕu víi b¶ng 3.5.3, phô lôc 3.5 ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè nh¸m (hÖ sè c¶n) lßng suèi. Theo c¸c quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn tÝnh to¸n l­u l­îng dßng ch¶y lò hiÖn t¹i (22TCN 220-95), hÖ sè nh¸m lßng suèi ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo ®Æc tr­ng cña lßng suèi vµ dßng ch¶y. Khi kh¶o s¸t, ®iÒu tra c¸c ®Æc tr­ng cña s«ng, suèi cÇn thuyÕt minh c¸c ®Æc tr­ng sau ®©y vµ lËp b¶ng tæng hîp (mÉu phô lôc 3.3).

(1).- ChiÒu réng s«ng, suèi vÒ mïa lò vµ mïa c¹n t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc (®o trªn b×nh ®å, tr¾c däc ®­êng hoÆc ®o t¹i thùc ®Þa).

(2).- S«ng,suèi ®ång b»ng hay vïng nói.

(3).- S«ng, suèi cã b·i hay s«ng, suèi kh«ng cã b·i, lßng s«ng, suèi s¹ch hay cã nhiÒu cá mäc hay cã nhiÒu ®¸ c¶n dßng ch¶y.

(4).- §­êng kÝnh h¹t kÕt cÊu lßng vµ b·i s«ng, suèi (nÕu cã).

(5).- VÒ mïa lò n­íc trong hay cã cuèn theo bïn c¸t, cuéi sái, møc ®é bïn c¸t tr«i nhiÒu hay Ýt.

(6).- ChÕ ®é ch¶y t­¬ng ®èi thuËn lîi, ªm hay kh«ng ªm.

(7).- S«ng, suèi cã n­íc ch¶y th­êng xuyªn hay cã tÝnh chu kú chØ cã n­íc ch¶y vÒ mïa lò.

§èi víi suèi nh¸nh nãi chung kh«ng cã yªu cÇu kh¶o s¸t c¸c ®Æc tr­ng ®Þa m¹o cña lßng suèi.

8.13.- §èi víi s­ên dèc l­u vùc: §Æc tr­ng ®Þa m¹o cña s­ên dèc ®­îc kh¶o s¸t trªn toµn bé bÒ mÆt s­ên dèc ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè nh¸m (hÖ sè c¶n) dßng ch¶y theo b¶ng 3.5.1 vµ 3.5.2 cña phô lôc 3.5. Khi kh¶o s¸t, ®iÒu tra cÇn thuyÕt minh c¸c ®Æc tr­ng sau ®©y :

(1).- T×nh h×nh c©y, cá phñ bÒ mÆt l­u vùc: th­a, trung b×nh hay rËm r¹p; lo¹i c©y cá phñ bÒ mÆt l­u vùc;

(2).- CÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm bÒ mÆt l­u vùc: mÆt ®Êt bÞ cÇy xíi hay kh«ng bÞ cÇy xíi; b»ng ph¼ng hay cã nhiÒu gß ®èng låi lâm; mÆt ®Êt ®­îc san ph¼ng, lÌn chÆt hay ®­îc xö lý b»ng c¸c lo¹i bªt«ng xi m¨ng, bªt«ng nhùa, l¸t ®¸ hay mÆt ®Êt ë tr¹ng th¸i tù nhiªn.

(3).- Tû lÖ diÖn tÝch nhµ cöa chiÕm trªn l­u vùc.

(4).- DiÖn tÝch hå ao, ®Çm lÇy trong l­u vùc vµ x¸c ®Þnh sù ph©n bè cña chung (nöa phÇn trªn, nöa phÇn d­íi hay ë phÇn gi÷a l­u vùc).

DiÖn tÝch hå ao ®Çm lÇy, nhµ cöa chiÕm l­u vùc cã thÓ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å hoÆc b»ng thÞ s¸t, ­íc tÝnh kh«ng yªu cÇu ®o ®¹c chÝnh x¸c t¹i thùc ®Þa.

(5).- CÊu t¹o ®Êt phñ l­u vùc: Trªn bÒ mÆt l­u vùc chän tõ 3 ®Õn 4 vÞ trÝ ®iÓn h×nh vµ mçi vÞ trÝ lÊy mÉu ®Êt ë ®é s©u 0,2 -:- 0,3m d­íi líp cá ®Ó x¸c ®Þnh cÊp ®Êt theo c¸ch ph©n lo¹i d­íi ®©y hoÆc theo b¶ng 3.5.1 cña phô lôc 3.5 ®Ó cã kÕt qu¶ vÒ c­êng ®é thÊm cña ®Êt.

8.14.- §iÒu tra mùc n­íc :

- Mùc n­íc lò cao nhÊt, nh×, ba, vµ c¸c n¨m xuÊt hiÖn c¸c mùc n­íc lò ®iÒu tra.

- Mùc n­íc lò trung b×nh.

- Mùc n­íc vÒ mïa c¹n.

- §iÒu tra chÕ ®é lò (thêi gian lò vÒ, lò rót, vËt tr«i, tèc ®é n­íc ch¶y, diÔn biÕn xãi båi lßng suèi, bê suèi ë khu vùc c«ng tr×nh; quan hÖ gi÷a mùc n­íc vµ l­u l­îng cña tr¹m thuû v¨n (nÕu cã).

Khi ®iÒu tra mùc n­íc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®· chØ dÉn ë ®iÒu 8.5 - ¸p dông ®èi víi tuyÕn ®­êng vµ c¸c chØ dÉn ë phô lôc 3.2.


8.15.- §o vÏ mÆt c¾t ngang cña suèi t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ mÆt c¾t ngang ®­êng t¹i vÞ trÝ cèng:

MÆt c¾t cña suèi t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®­îc vÏ dùa vµo tµi liÖu cao ®¹c tim ®­êng t¹i c«ng tr×nh nÕu cã ®ñ c¸c sè liÖu ®o t¹i c¸c cäc ®Þa h×nh mÆt c¾t ngang lßng suèi. Tr­êng hîp ng­îc l¹i ph¶i tiÕn hµnh ®o ®¹c t¹i thùc ®Þa.

MÆt c¾t ngang cña suèi t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®­îc vÏ theo tû lÖ 1/100  1/200 cã ghi cao ®é mùc n­íc ®iÒu tra.
8.16.- Kh¶o s¸t thuû v¨n ¬ nh÷ng c«ng tr×nh cã chÕ ®é thuû v¨n ®Æc biÖt.

- §èi víi c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc cã chÕ ®é thuû v¨n ®Æc biÖt còng cÇn ph¶i kh¶o s¸t ®iÒu tra nh­ h­íng dÉn ë ®iÒu 8.13 vµ 8.14. Ngoµi ra cÇn bæ sung thªm chÕ ®é thuû v¨n ®Æc biÖt.

- §èi víi s«ng chÞu ¶nh h­ëng n­íc dÒnh tõ s«ng kh¸c hay ¶nh h­ëng cña thuû triÒu.

X¸c ®Þnh mùc n­íc ø dÒnh cao nhÊt, tèc ®é n­íc s«ng d©ng cao vµ tèc ®é mùc n­íc rót trong mét giê hay mét ngµy khi n­íc lªn vµ khi n­íc xuèng.

Ph¹m vi ¶nh h­ëng cña n­íc dÒnh tõ phÝa h¹ l­u c«ng tr×nh, ®o kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ c«ng tr×nh ®Õn cuèi ph¹m vi ø dÒnh xa nhÊt trªn b¶n ®å.

- §èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc n»m ë th­îng l­u hay h¹ l­u c¸c ®Ëp n­íc:  • X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ®Ëp ®Õn vÞ trÝ c«ng tr×nh.

  • Thu thËp c¸c sè liÖu, tµi liÖu ë c¸c c¬ quan thiÕt kÕ vµ qu¶n lý khai th¸c ®Ëp vÒ cÊu t¹o, cao ®é ®Ønh ®Ëp, mùc n­íc vµ tÇn suÊt thiÕt kÕ, chÕ ®é vËn hµnh.

  • T×nh h×nh xãi, båi lßng s«ng tr­íc vµ sau khi x©y dùng ®Ëp vµ kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng cña chóng tíi c«ng tr×nh cÇu, cèng trªn ®­êng.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương