Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tr­êng hîp I ¸p dông cho c¸c ®­êng Vtt  20 km/h. Tr­êng hîp II ¸p dông cho c¸c ®­êng Vtt  60 km/h. Tr­êng hîp III ¸p dông khi cã nhiÒu xe kÐo moãc.

5.5.3 PhÇn më réng bè trÝ ë phÝa bông ®­êng cong. Khi gÆp khã kh¨n (thÝ dô cã v¸ch ®¸ ë phÝa bông) cho phÐp bè trÝ ë phÝa l­ng hoÆc bè trÝ ®ång thêi phÝa bông vµ phÝa l­ng.

5.5.4 §o¹n nèi më réng lµm trïng hoµn toµn víi ®o¹n nèi siªu cao vµ ®­êng cong chuyÓn tiÕp. Khi kh«ng cã 2 yÕu tè nµy, ®o¹n nèi më réng ®­îc cÊu t¹o:

- cã chiÒu dµi ®ñ ®Ó më réng 1 m trªn chiÒu dµi Ýt nhÊt lµ 10 m;

- trªn suèt ®o¹n nèi më réng, ®é më réng ®­îc thùc hiÖn theo luËt bËc nhÊt;

- ®o¹n nèi më réng cã mét nöa n»m trªn ®­êng th¼ng vµ mét nöa n»m trªn ®­êng cong.
5.5.5 PhÇn më réng ®­îc bè trÝ trªn diÖn tÝch cña lÒ gia cè

D¶i dÉn h­íng (vµ c¸c cÊu t¹o kh¸c nh­ c¸c lµn xe phô dµnh cho xe ®¹p, bé hµnh nÕu cã) ph¶i di chuyÓn sang tay ph¶i ®é më réng.

NÒn ®­êng khi cÇn thiÕt ph¶i më réng ®Ó ®¶m b¶o phÇn lÒ ®Êt cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 0,50 m.

5.6 Siªu cao vµ ®o¹n nèi siªu cao

5.6.1 Siªu cao lµ dèc mét m¸i cña phÇn xe ch¹y h­íng vµo phÝa bông ®­êng cong.

§é dèc siªu cao lín nhÊt lµ 6%.

§é dèc siªu cao nhá nhÊt lÊy theo ®é dèc mÆt ®­êng vµ kh«ng nhá h¬n 2%.

Siªu cao øng víi c¸c b¸n kÝnh cong n»m cã thÓ lÊy theo c¸c sè liÖu quy ®Þnh trong b¶ng 11

B¶ng 11 - §é dèc siªu cao øng víi c¸c b¸n kÝnh ®­êng cong n»m

KÝch thøc tÝnh b»ng mÐtTèc ®é

§é dèc siªu cao, %

Kh«ng lµm

tÝnh to¸n km/h

6

5

4

3

2

siªu cao

80

 250  275

>275  300

>300  350

>350  500

>500 1000

>1000

60

 125  150

>150  175

>175  200

>200  250

>250  500

> 500

40

 60  75

> 75  100

>100  200

> 200

20

 14  50

> 50  100

-

>100

Chó thÝch - §­êng cã Vtt = 20 km/h.mÆt ®­êng cÊp thÊp, dïng dèc siªu cao tèi thiÓu lµ 3%

5.6.2 PhÇn lÒ ®­êng trong ®­êng cong còng cã cïng 1 dèc siªu cao nh­ phÇn xe ch¹y.

5.6.3 Khi cã 2 phÇn xe ch¹y, cã thÓ lµm 2 siªu cao riªng biÖt cho 2 phÇn xe ch¹y.

5.6.4 ChiÒu dµi ®o¹n nèi siªu cao Lnsc ®­îc x¸c ®Þnh:


trong ®ã :

B lµ chiÒu réng phÇn xe ch¹y , tÝnh b»ng m;

 lµ ®é më réng cña phÇn xe ch¹y, tÝnh b»ng m;

isc lµ ®é dèc siªu cao ;

in lµ ®é dèc n©ng siªu cao, tÝnh b»ng phÇn tr¨m:

®èi víi ®­êng Vtt = 20 - 40 km/h : 1% ;

®èi víi ®­êng Vtt  60 km/h : 0,5%.

Lnsc kh«ng nhá h¬n ®­êng cong chuyÓn tiÕp (nÕu cã) tÝnh b»ng mÐt.

5.6.5 §o¹n nèi siªu cao

Trªn ®o¹n nèi siªu cao, mÆt c¾t ngang hai m¸i ®­îc chuyÓn thµnh mÆt c¾t ngang cã dèc siªu cao b»ng hai b­íc:

B­íc chuÈn bÞ: c¸c bé phËn ë bªn ngoµi phÇn xe ch¹y (lÒ ®­êng) n©ng lªn cã dèc b»ng dèc phÇn xe ch¹y b»ng c¸ch quay quanh mÐp phÇn xe ch¹y.

B­íc thùc hiÖn, ®­îc tiÕn hµnh b»ng 2 ph­¬ng ph¸p :

a) quay quanh tim ®­êng ®Ó n©ng phÇn ®­êng phÝa l­ng ®­êng cong cho cã cïng ®é dèc phÇn xe ch¹y, sau ®ã tiÕp tôc quay c¶ phÇn xe ch¹y vµ lÒ gia cè quanh tim ®­êng cho tíi khi ®¹t ®é dèc siªu cao;

b) quay phÇn ®­êng phÝa l­ng ®­êng cong quanh tim ®­êng cho tíi khi c¶ mÆt c¾t ngang cã ®é dèc ngang cña phÇn xe ch¹y (nh­ ph­¬ng ph¸p a) sau ®ã quay quanh mÐp phÇn xe ch¹y phÝa bông c¶ mÆt c¾t ngang cho tíi khi ®¹t ®é dèc siªu cao.

5.6.6. Khi cã ®­êng cong chuyÓn tiÕp, ®o¹n nèi siªu cao bè trÝ trïng víi ®­êng cong chuyÓn tiÕp. Khi kh«ng cã, ®o¹n nèi siªu cao bè trÝ mét nöa ngoµi ®­êng th¼ng vµ mét nöa n»m trong ®­êng cong trßn.5.7 §­êng cong chuyÓn tiÕp

5.7.1 Bè trÝ ®­êng cong chuyÓn tiÕp trªn ®­êng cã Vtt  60 km/h.

5.7.2 §­êng cong chuyÓn tiÕp cã chøc n¨ng tiÕp nèi tõ ®­êng th¼ng vµo ®­êng cong trßn vµ ng­îc l¹i.

§­êng cong chuyÓn tiÕp bè trÝ trïng hîp víi ®o¹n nèi siªu cao vµ ®o¹n nèi më réng phÇn xe ch¹y.

ChiÒu dµi ®­êng cong chuyÓn tiÕp Lcht kh«ng nhá h¬n chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi siªu cao vµ nèi më réng (Lcht kh«ng nhá h¬n 15 m), ®­îc tÝnh b»ng mÐt, theo c«ng thøc :

, m

trong ®ã : Vtt lµ tèc ®é tÝnh to¸n cña cÊp ®­êng, tÝnh b»ng kil«mÐt/giê ;

R lµ b¸n kÝnh ®­êng cong trªn b×nh ®å, tÝnh b»ng mÐt.

5.7.3 §­êng cong chuyÓn tiÕp lµ ®­êng cong cl«t«it cã ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n lµ:

R L = A2

trong ®ã: R lµ b¸n kÝnh cong t¹i mét ®iÓm ch¹y trªn ®­êng cong, tÝnh b»ng mÐt;

L lµ chiÒu dµi cung tÝnh tõ gèc ®­êng cong tíi ®iÓm ta ®ang xÐt; tÝnh b»ng mÐt.

A lµ th«ng sè cña ®­êng cong. Th«ng sè nµy ®­îc chän cho thÝch hîp nh­ng ph¶i lín h¬n: A 

A > R/3

trong ®ã : R lµ b¸n kÝnh ®­êng cong trªn b×nh ®å, tÝnh b»ng mÐt.Lcht lµ chiÒu dµi cña ®­êng cong chuyÓn tiÕp, tÝnh b»ng mÐt.

5.7.4 Cã thÓ dïng ®­êng cong parabol bËc 3 hoÆc ®­êng cong nhiÒu cung trßn (c¸c b¸n kÝnh liªn tiÕp kh«ng ®­îc lín h¬n nhau qu¸ 2 lÇn) ®Ó thay thÕ ®­êng cong cl«t«it trong ®­êng cong chuyÓn tiÕp.5.8 Dèc däc

5.8.1 Tuú theo cÊp h¹ng cña ®­êng, dèc däc tèi ®a cña tuyÕn ®­êng ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 9.

Khi gÆp khã kh¨n, sau khi luËn chøng kinh tÕ cã thÓ t¨ng ®é dèc däc1%so víi c¸c trÞ trong b¶ng 9.

C¸c tuyÕn ®­êng ®i trªn ®é cao 2000 m so víi mÆt biÓn, cã dèc tèi ®a kh«ng qu¸ 8%.

5.8.2 §é dèc däc trong nÒn ®µo kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,5%. Trªn c¸c ®o¹n c¸ biÖt cho phÐp dèc däc trong nÒn ®µo nhá h¬n 0,5% nh­ng chiÒu dµi kh«ng ®­îc dµi qu¸ 50 m.

5.8.3 §­êng ®i qua khu d©n c­, nªn dïng dèc däc nhá h¬n 3%.

5.8.4. Dèc däc trong hÇm (trõ hÇm ng¾n h¬n 50 m) kh«ng lín h¬n 3% vµ kh«ng nhá h¬n 0,3 %.

5.8.5 ChiÒu dµi cña dèc däc kh«ng v­ît qu¸ c¸c qui ®Þnh trong b¶ng 12.B¶ng 12 - ChiÒu dµi lín nhÊt trªn dèc däc §¬n vÞ tÝnh b»ng mÐt


Dèc däc,

Tèc ®é tÝnh to¸n (km/h)

%

20

40

60

80

4

-

1500

1000

900

5

1200

1000

800

700

6

1000

800

600

500

7

800

600

400

-

8

600

400

-

-

9

400

-

-

-

5.8.6. ChiÒu dµi c¸c ®o¹n dèc däc kh«ng ®­îc nhá h¬n c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 13. §èi víi c¸c ®­êng c¶i t¹o n©ng cÊp , ®­îc dïng trÞ sè trong ngoÆc.

B¶ng 13 - ChiÒu dµi tèi thiÓu c¸c ®o¹n dèc däc §¬n vÞ tÝnh b»ng mÐt


Tèc ®é tÝnh to¸n (km/h)

80

60

40

20

ChiÒu dµi tèi thiÓu cña ®o¹n dèc däc, m

200 (150)

150 (100)

100 (70)

60 (50)

5.8.7 Trong ®­êng cong n»m cã b¸n kÝnh nhá h¬n 50 m, ®é dèc däc lín nhÊt ph¶i chiÕt gi¶m mét trÞ sè ghi trong b¶ng 14.

B¶ng 14 - L­îng chiÕt gi¶m dèc däc lín nhÊt trong ®­êng cong n»m cã b¸n kÝnh nháB¸n kÝnh ®­êng cong n»m, m

50 - 35

35 - 30

30 - 25

25 - 20

 20

L­îng chiÕt gi¶m ®é dèc däc lín nhÊt , %

1

1,5

2,0

2,5

3,0


Phô lôc 6
L­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa
L­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa trªn l·nh thæ ViÖt nam ®­îc chia ra c¸c lo¹i l­íi khèng chÕ:

  • Tr¾c ®Þa nhµ n­íc,

  • Tr¾c ®Þa khu vùc,

  • §o vÏ .

1. L­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa nhµ n­íc lµ c¬ së ®Ó khèng chÕ ®o vÏ c¸c lo¹i b¶n ®å ®Þa h×nh trªn toµn quèc vµ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ngµnh tr¾c ®Þa c«ng tr×nh vµ nghiªn cøu khoa häc. L­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa nhµ n­íc bao gåm : L­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ l­íi khèng chÕ ®é cao.

L­íi khèng chÕ mÆt b»ng nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo c¸c ph­¬ng ph¸p : “ L­íi tam gi¸c dµy ®Æc” “ Kho¸ tam gi¸c ” “ §­êng chuyÒn ”; “ L­íi tam gi¸c ®o c¹nh” hoÆc phèi hîp gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p trªn.

L­íi khèng chÕ ®é cao nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc lÊy mùc chuÈn 0 - lµ mùc n­íc biÓn trung b×nh t¹i tr¹m nghiÖm triÒu Hßn dÊu - §å s¬n -H¶i phßng.

L­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao nhµ n­íc ®­îc chia lµm bèn h¹ng : I,II,III,IV, víi c¸c chØ tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc ghi trong phô lôc 6.1 vµ 6.2
L­íi khèng chÕ mÆt b»ng nhµ n­íc Phô lôc 6.1


C¸c yÕu tè ®Æc tr­ng

L­íi tam gi¸c c¸c h¹ng

L­íi ®­êng chuyÒn c¸c h¹ng
I

II

III

IV

I

II

III

IV

1. ChiÒu dµi c¹nh (km)
2.Sai sè trung ph­¬ng ®o gãc( TÝnh theo sai sè khÐp tam gi¸c hay d¹ng ®å h×nh khÐp kÝn )
3. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi ®o c¹nh ®¸y

4.Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi c¹nh yÕu nhÊt .


5. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi ®o c¹nh ®­êng chuyÒn
6.Gi¸ trÞ gãc nhá nhÊt trong tam gi¸c
7. Sai sè khÐp gãc tam gi¸c cho phÐp
8. Sai sè trung ph­¬ng ®o c¸c ®iÓm thiªn v¨n Laplas

- VÜ ®é


- Kinh ®é

- Ph­¬ng vÞ20 - 25

0,7”

1/

400000


1/

300000


400

3”


0.3”

0,45”


0,5”

7 - 20

1,0”

1/

300000


1/

200 000


300

4”


0,3”

0,45”


0.5”

5 - 8

1,5”

1/

200000


1/

120000


300

6”


2-5

2.0”

1/

120000


1/

70 000


300

8”
20 - 25

0,4”

1/300 000

0.3” 0,45”

0,5”


-

1,0”

1/

250000


0,3” 0,45”

0,5”


3

1,5”

1/

200000


0,25-2

2,0”

1/

120000
L­íi khèng chÕ ®é cao nhµ n­íc Phô lôc 6.2


C¸c yÕu tè ®Æc tr­ng

L­íi ®é cao c¸c h¹ng
I

II

III

IV

1. Sai sè trung ph­¬ng ngÉu nhiªn trªn 1 km tuyÕn ®o

 (mm)


2.Sai sè hÖ thèng trªn 1 km tuyÕn ®o (mm)

3. Sai sè khÐp cho phÐp trªn tuyÕn ®o khÐp kÝn hoÆc phï hîp: fhcp (mm)

(L sè km chiÒu dµi tuyÕn ®o)


 0,5


0,05
_

 2,0


0,4
5

5,0


10

10,00


20

2. L­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa khu vùc mÆt b»ng còng nh­ ®é cao lµ nh÷ng m¹ng l­íi t¨ng dµy l­íi khèng chÕ nhµ n­íc ë c¸c h¹ng ph¸t triÓn ®éc lËp víi hÖ to¹ ®é, ®é cao gi¶ ®Þnh trªn toµn khu vùc nh»m phôc vô cho c¸c yªu cÇu ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖu lín vµ c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh­ : Thµnh phè , khu c«ng nghiÖp , giao th«ng , thuû lîi v...v..


L­íi khèng chÕ m¨t b»ng khu vùc ë ph¹m vi réng lín cã thÓ t­¬ng ®­¬ng víi l­íi khèng chÓ mÆt b»ng nhµ n­íc h¹ng IV. Víi ph¹m vi b×nh th­êng th× x©y dùng l­íi gi¶i tÝch cÊp 1, cÊp 2 hoÆc ®­êng chuyÒn cÊp 1 , cÊp 2 . L­íi khèng chÕ ®é cao khu vùc x©y dùng chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc , th«ng th­êng lµ l­íi thuû chuÈn h¹ng IV vµ l­íi thuû chuÈn kü thuËt . C¸c chØ tiªu kü thuËt l­íi khèng chÕ khu vùc ghi trong b¶ng phô lôc 6.3


L­íi Tr¾c ®Þa khu vùc Phô lôc 6.3


C¸c yÕu tè ®Æc tr­ng

L­íi tam gi¸c gi¶i tÝch

L­íi ®­êng chuyÒn

L­íi thuû chuÈn kü thuËt
CÊp 1

CÊp 2

cÊp 1

cÊp 21. Sai sè trung ph­¬ng ®o gãc
  1. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi c¹nh ®¸y(c¹nh khëi ®Çu )
  1. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi c¹nh yÕu nhÊt

4. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi ®o c¹nh ®­êng chuyÒn


5. Sai sè khÐp gãc tam gi¸c cho phÐp.
6. Sai sè khÐp cho phÐp ®­êng chuyÒn. (n sè gãc trong ®­êng chuyÒn)
7. ChiÒu dµi c¹nh (km)
8. ChiÒu dµi c¹nh tèi ­u (km)
9. ChiÒu dµi lín nhÊt (km)

- §­êng chuyÒn phï hîp

- Gi÷a mét ®iÓm cÊp cao víi mét ®iÓm nót

- Gi÷a 2 ®iÓm nót

- §­êng chuyÒn kÝn
10. Gi¸ trÞ gãc nhá nhÊt

- L­íi tam gi¸c dÇy ®Æc

- Chuçi tam gi¸c

- Chªm ®iÓm

  1. Sè tam gi¸c tèi ®a trong chuçi tam gi¸c gi÷a 2 c¹nh khëi ®Çu
  1. Sè c¹nh tèi ®a trong ®­êng chuyÒn
  1. Sai sè khÐp ®o cao cho phÐp trªn tuyÕn ®o khÐp kÝn hoÆc tuyÕn ®o phï hîp fcp (mm)

(L- Sè km chiÒu dµi tuyÕn ®o)

5”
1/50000


1/20000

 20”
0,5-5

200

300

300

10

 10”
1/25000
1/10000

40”
0,25 - 3

200

300

200

10

5,0

1/10000


10”n

0,12 -o,8


0,3

5

3


2

15

15


10”


1/5000

20”n


0,08-0,35
0,2

3

2


1,5

10

15


 30 -  503. L­íi khèng chÕ ®o vÏ bao gåm l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ l­íi khèng chÕ ®é cao, ®­îc thµnh lËp nh»m chªm daú cho m¹ng l­íi cÊp cao ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é ®iÓm phôc vô ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh vµ c¸c yªu cÇu trong x©y dùng c«ng tr×nh .


L­íi khèng chÕ mÆt b»ng ®o vÏ ®­îc thµnh lËp b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh khu vùc ®o vµ nhiÖm vô cô thÓ cÇn gi¶i quyÕt nh­ : l­íi tam gi¸c nhá ®­êng chuyÒn kinh vÜ , l­íi giao héi v..v .C¸c chØ tiªu kü thuËt cña l­íi phô thuéc vµo tû lÖ ®o vÏ ®­îc ghi trong phô lôc 6.4, 6.5 . L­íi khèng chÕ ®é cao ®o vÏ cã thÓ ®­îc thµnh lËp ®éc lËp hoÆc kÕt hîp ®ång thêi víi l­íi khèng chÕ mÆt b»ng .

Tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh khu vùc ®o vµ yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña tõng c«ng viÖc cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®o kh¸c nhau sao cho thÝch hîp nh­ ®o cao l­îng gi¸c , ®o cao h×nh häc vµ th«ng th­êng lµ ®o cao cÊp kü thuËt trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ®o cao h¹ng IV nhµ n­íc .


§­êng chuyÒn kinh vÜ Phô lôc 6.4Tû lÖ ®o vÏ

C¸c yÕu tè ®Æc tr­ng

1/5000

1/1000

1/2000

1/5000

1. ChiÒu dµi giíi h¹n ®­êng chuyÒn (km)

- ë khu vùc x©y dùng

- ë khu vùc kh«ng x©y dùng

2. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi ®o c¹nh


3. Sai sè trung ph­¬ng ®o gãc

4.Sai sè khÐp gãc cho phÐp0,8


1,2

1/2000
 30”

 1,5’


1,2


1,8

1/2000
 30”

 1,5’


2

31/2000
 30”

 1,5’4

61/2000
 30”

 1,5’L­íi tam gi¸c nhá Phô lôc 6.5Tû lÖ ®o vÏ

C¸c yÕu tè ®Æc tr­ng

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1. Sè tam gi¸c tèi ®a gi÷a hai c¹nh ®¸y

2. C¹nh tam gi¸c ng¾n nhÊt (m)

3. Gãc tam gi¸c nhá nhÊt

4. Gãc tam gi¸c lín nhÊt

5. Sai sè trung ph­¬ng ®o gãc

6. Sai sè khÐp gãc cho phÐp tam gi¸c  1. Sai sè trung phuong t­¬ng ®èi ®o c¹nh ®¸y

  2. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi c¹nh yÕu nhÊt
10
150

300

1200

30’’


1,5’
1/5000
1/2000

15
150

300

1200

30’’


1,5’
1/5000
1/2000

17
150

300

1200

30’’


1,5’
1/5000
1/2000

20
150

300

1200

30’’


1,5’
1/5000
1/2000


môc lôc

+ PhÇn thø nhÊt: Qui ®Þnh chung 1

- Ch­¬ng mét - Môc ®Ých, nhiÖm vô c¸c giai ®o¹n kh¶o s¸t ®­êng « t«. 1
+ PhÇn thø hai: kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o NCTKT 3

- Ch­¬ng hai - Kh¶o s¸t tuyÕn 3

A: ChuÈn bÞ ë trong Phßng 4

B ThÞ s¸t vµ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa 4

Ch­¬ng ba - Kh¶o s¸t thuû v¨n 5

A: Yªu cÇu kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi tuyÕn ®­êng 5

B: Yªu cÇu kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá 6

Ch­¬ng bèn - Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh 7

Ch­¬ng n¨m - §iÒu tra kinh tÕ 7

Ch­¬ng s¸u - Kh¶o s¸t m«i tr­êng 8

+ PhÇn thø ba: Kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o NCKT 9

Ch­¬ng bÈy - Kh¶o tuyÕn 9

A: ChuÈn bÞ trong Phßng 10

B: ThÞ s¸t vµ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa (vÒ tuyÕn) 13

C: Kh¶o s¸t c«ng tr×nh 17

D: Tµi liÖu ph¶i cung cÊp 17

Ch­¬ng t¸m - Kh¶o s¸t thuû v¨n 18

A: Kh¶o s¸t thuû v¨n däc tuyÕn ®­êng 18

B: §èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá 19

Ch­¬ng chÝn - Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh 23

A: Kh¶o s¸t §CCT cho nÒn ®­êng 23

A1. Lo¹i nÒn ®­êng th«ng th­êng 23

A2. Lo¹i nÒn ®­êng ®Æc biÖt 23

B: Kh¶o s¸t §CCT cho cèng 24

C: Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu nhá 24

D: Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu trung vµ cÇu lín 24

E: Kh¶o s¸t §CCT n¬i cã hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc (§C§L) 24

G: Kh¶o s¸t §CCT c¸c má vËt liÖu x©y dùng . 25

H: LÊy mÉu vµ thÝ nghiÖm ®Êt ®¸ . 25

I : ChØnh lý vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t 25

Ch­¬ng m­êi : §iÒu tra kinh tÕ 26

Ch­¬ng m­êi mét : Kh¶o s¸t m«i tr­êng 28
+ PhÇn thø t­: Kh¶o s¸t ®Ó lËp TKKT (vµ TKKT - Thi C«ng) 30

Ch­¬ng m­êi hai: Kh¶o s¸t tuyÕn 30

A: ChuÈn bÞ 30

B: Kh¶o s¸t tuyÕn qua khu vùc th«ng th­êng 31

C: Kh¶o s¸t tuyÕn qua khu vùc ®Æc biÖt 33

D: Kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tuyÕn 36

E: Kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá 38

G: Thu thËp c¸c sè liÖu ®Ó lËp TKTC TC, dù to¸n 39

H: LËp c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn cÇn thiÕt 40

I: Hå s¬ tµi liÖu ph¶i cung cÊp 41

Ch­¬ng m­êi ba- Kh¶o s¸t thuû v¨n 42

A: §èi víi tuyÕn ®­êng 43

B: §èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá 43

Ch­¬ng m­êi bèn: Kh¶o s¸t §CCT 45

A: ChuÈn bÞ kh¶o s¸t 45

B: Kh¶o s¸t §CCT c¸c lo¹i nÒn ®­êng 46

B1: NÒn ®­êng th«ng th­êng 46

B2: NÒn ®­êng ®Æc biÖt, nÒn ®­êng ®Êt yÕu 46

B3: NÒn ®­êng ngËp n­íc vµ ®­êng qua b·i s«ng 46

B4: NÒn ®­êng ®µo s©u 47

B5: NÒn ®­êng ®¾p cao 47

B6: NÒn ®­êng cã hiÖn t­îng §CTL 48

B7: §o¹n ®­êng dù kiÕn x©y dùng t­êng ch¾n vµ t­êng phßng hé 48

C: Kh¶o s¸t §CCT cho cèng 50

D: Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu nhá 50

E: Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu trung vµ cÇu lín 50

G: Kh¶o s¸t §CCT c¸c má vËt liÖu x©y dùng 51


+ PhÇn thø n¨m: Kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ BVTC 50

Ch­¬ng m­êi l¨m: Kh¶o s¸t tuyÕn 50

A: Kh«i phôc tuyÕn trªn thùc ®Þa 51

B: Bæ sung nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt 52

Ch­¬ng m­êi s¸u : Kh¶o s¸t thuû v¨n 53

Ch­¬ng m­êi bÈy : Kh¶o s¸t §CCT 54
PhÇn thø s¸u: kh¶o s¸t trªn ®­êng hiÖn h÷u 55

Ch­¬ng m­êi t¸m : §¨ng ký ®­êng hiÖn h÷u 55

A: ChuÈn bÞ 55

B: §¨ng ký ®­êng 56

C: §¨ng ký c«ng tr×nh 56

D: §¨ng ký má vËt liÖu 58

E: Tµi liÖu ph¶i nép 58Ch­¬ng m­êi chÝn : Kh¶o s¸t thuû v¨n trªn ®­êng hiÖn h÷u 59

Ch­¬ng hai m­¬i : Kh¶o s¸t §CCT trªn ®­êng hiÖn h÷u 60

A: Môc ®Ých nhiÖm vô 60

B: Kh¶o s¸t §CCT trong giai ®o¹n lËp BCNCKT 61

C: Kh¶o s¸t §CCT trong giai ®o¹n lËp TKKT 61C¸c phô lôc
Phô lôc 1: Quy ®Þnh vÒ cäc 62

Phô lôc 2: Quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ ®­êng bé 63

Phô lôc 3: C¸c biÓu mÉu h­íng dÉn vÒ thuû v¨n 65

Phô lôc 3.1: VÝ dô b¸o c¸o t×nh h×nh s«ng 65

Phô lôc 3.2 : MÉu ®iÒu tra mùc n­íc 67

Phô lôc 3.3 : MÉu ®iÒu tra ®Æc tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa h×nh lßng suèi 69

Phô lôc 3.4 : MÉu ®iÒu tra ®Æc tr­ng ®Þa m¹o ®Þa h×nh khu vùc 70

Phô lôc 3.5 : C¸c b¶ng x¸c ®Þnh ®Æc tr­ng ®Þa chÊt vµ ®Þa m¹o l­u vùc 71

Phô lôc 3.6 : X¸c ®Þnh l­u l­îng theo ph­¬ng ph¸p h×nh th¸i 73

Phô lôc 4 : C¸c ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch vÒ c«ng t¸c KS §CCT 77

Phô lôc 4.1 : Néi dung vµ nhiÖm vô kh¶o s¸t §CCT 77

Phô lôc 4.2 : Ph©n lo¹i ®Êt cã h÷u c¬ vµ bïn 79

Phô lôc 4.3. : Ph©n lo¹i tr¹ng th¸i cña ®Êt ®¸ 79

Phô lôc 4.4 : X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña ®Êt t¹i hiÖn tr­êng 81

Phô lôc 4.5 : Ph©n cÊp ®Êt ®¸ theo lç khoan 83

Phô lôc 4.6 : Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C, , cña ®Êt loaÞ c¸t 86

Phô lôc 4.7 : ¸p lùc tiªu chuÈn trªn ®Êt nÒn 87

Phô lôc 4.9 : §¸nh gi¸ c¸c khu vùc x©y dùng theo møc ®é

phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn §CCT 89

Phô lôc 5 : TrÝch dÉn tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn4054-98 " ®­êng «t« - yªu cÇu thiÕt kÕ " 90

Phô lôc 6 : l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa 1031   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương