Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Phô lôc 4.8

®¸nh gi¸ c¸c khu ®Êt vµ c¸c khu vùc x©y dùng theo møc ®é phøc t¹p cña c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh


B¶ng 15

§iÒu kiÖn

Lo¹i phøc t¹p

CÊu t¹o ®Þa chÊt cña khu vùc

§iÒu kiÖn ®Þa m¹o

§iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n

C¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt hiÖn t¹i

§¬n


gi¶n

I


C¸c líp ®Êt ®¸ cã thÓ n»m tho¶i hoÆc n»m ngang. Nghiªn cøu vÒ cét ®Þa tÇng dÔ. Thµnh phÇn ®Êt ®¸ ë c¸c mÆt c¾t nghiªn cøu ®ång nhÊt. Sù s¾p xÕp líp n»m ngang thÓ hiÖn râ rµng.

C¸c d¹ng tÝch tô bµo mßn hoÆc c¸c d¹ng bµo mßn, mµi mßn; ®Þa h×nh dÔ lËp b¶n ®å vµ dÔ x¸c ®Þnh.

Gåm c¸c ®íi chøa n­íc thµnh líp kh«ng thay ®æi theo ®­êng ph­¬ng vµ chiÒu dµy. N­íc ngÇm trong líp ®Êt ®¸ trÇm tÝch ®ång nhÊt. Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc ngÇm ®ång nhÊt.

Kh«ng cã c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt hiÖn ®¹i nguy hiÓm cã ¶nh h­ëng ®Õn sù ®¸nh gi¸ c¸c ®Þa ®iÓm vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh.

Trung b×nh

II

Cã ph¸ hñy do uèn nÕp vµ ph¸ hñy do ®o¹n tÇng. §Þa tÇng phøc t¹p hoÆc nghiªn cøu khã. Thµnh phÇn cña ®Êt ®¸ th­êng thay ®æi.


C¸c d¹ng tÝch tô-bµo mßn; ®Þa h×nh cã nhiÒu thÒm kh«ng râ rÖt.


Cã c¸c líp chøa n­íc kh«ng ®ång ®Òu vÒ ph­¬ng vµ chiÒu dµy.

Thµnh phÇn cña n­íc ngÇm ®ång nhÊt.

Ýt cã c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt trong khu vùc.Phøc t¹p

III


Ph¸ hñy ®o¹n tÇng vµ uèn nÕp phøc t¹p. §Þa tÇng phøc t¹p vµ kh«ng nghiªn cøu ®­îc.

Thµnh phÇn ®Êt ®¸ vµ t­íng ®¸ nghiªn cøu ®­îc Ýt.Gåm c¸c d¹ng ®Þa h×nh tr­íc nói vµ ®Þa h×nh vïng nói

Cã c¸c lo¹i n­íc ngÇm kh¸c nhau cã quan hÖ t­¬ng hç phøc t¹p (n­íc caxt¬ v.v)

C¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt hiÖn ®¹i ph¸t triÓn réng r·i.


Phô lôc 5

trÝch dÉn Tiªu chuÈn viÖt nam

TCVN 4054-98 "§­êng « t« - Yªu cÇu thiÕt kÕ"

3.4 CÊp h¹ng cña ®­êng

3.4.1 CÊp ®­êng ®­îc ph©n lo¹i theo chøc n¨ng quy ®Þnh nh­ trong cét 1 b¶ng 3, dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c söa ch÷a ®­êng.B¶ng 3 - C¸c cÊp h¹ng qu¶n lý cña ®­êng « t«

CÊp h¹ng qu¶n lý

CÊp h¹ng kü thuËt

Tèc ®é tÝnh to¸n Vtt (km/h)

Sè lµn xe yªu cÇu

Chøc n¨ng chñ yÕu cña ®­êng

I


6II

CÊp 80 vµ 60

80 vµ 60

4


§­êng nèi c¸c trung t©m kinh tÕ,III
2


chÝnh trÞ, v¨n ho¸ lín

IV

CÊp 60 vµ 40

60 vµ 40

2


§­êng nèi c¸c trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng víi nhau vµ víi ®­êng trôc « t« hay ®­êng cao tèc

V

CÊp 40 vµ 20

40 vµ 20


2 hoÆc 1

§­êng nèi c¸c ®iÓm lËp hµng, c¸c khu d©n c­


Chó thÝch - Sè lµn xe yªu cÇu ®­îc tÝnh to¸n theo ®iÒu 4.2 cña Tiªu chuÈn nµy

3.4.2 §­êng « t« vÒ mÆt kü thuËt, ®­îc ph©n thµnh c¸c cÊp h¹ng theo quy ®Þnh ë b¶ng 4.B¶ng 4 - C¸c cÊp h¹ng kü thuËt cña ®­êng « t«

CÊp h¹ng kü thuËt

Tèc ®é tÝnh to¸n

Vtt (km/h)

L­u l­îng thiÕt kÕ tèi thiÓu

xcq® / n®

80

80

 3000

60

60

 900

40

40

 150

20

20

< 150

3.4.3 Tèc ®é tÝnh to¸n trong b¶ng 4 lµ tèc ®é ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña ®­êng trong tr­êng hîp khã kh¨n .

3.4.4 ViÖc x¸c ®Þnh c¸c cÊp h¹ng kü thuËt cña ®­êng c¨n cø vµo chøc n¨ng cña mçi con ®­êng vµ vµo ®Þa h×nh cña vïng ®Æt tuyÕn, vµo l­u l­îng xe thiÕt kÕ ®Ó tuyÕn ®­êng cã hiÖu qña cao vÒ kinh tÕ vµ tÝnh phôc vô. Ph¶i lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®Ó chän cÊp h¹ng . Khi thiÕu ®iÒu kiÖn lËp luËn, cã thÓ tham kh¶o c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 4 vµ b¶ng 5.B¶ng 5 - B¶ng lùa chän cÊp h¹ng kü thuËt theo chøc n¨ng cña ®­êng
§Þa h×nh

Chøc n¨ng cña ®­êng

§ång b»ng

§åi

Nói

§­êng nèi c¸c trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ lín

80; 60

80; 60

60

§­êng nèi c¸c trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng víi nhau vµ víi ®­êng trôc « t« hay ®­êng cao tèc

80; 60

60; 40

40; 20

§­êng nèi c¸c ®iÓm lËp hµng, c¸c khu d©n c­

40

40, 20

20

Chó thÝch - Ph©n biÖt ®Þa h×nh ®­îc dùa trªn c¬ së ®é dèc ngang phæ biÕn nh­ sau :

§ång b»ng < 10% ; §åi tõ 10 ®Õn 25 % ; Nói > 25%

3.4.5 C¸c ®o¹n tuyÕn ph¶i cã mét chiÒu dµi tèi thiÓu theo thèng nhÊt mét cÊp h¹ng. ChiÒu dµi tèi thiÓu nµy , víi cÊp 80 vµ 60 lµ 10 km, víi cÊp 40 vµ 20 lµ 5 km. Tèc ®é tÝnh to¸n c¸c ®o¹n ®­êng liÒn kÒ nhau kh«ng ®­îc chªnh lÖch qu¸ 20 km/h.

3.4.6 Tr­êng hîp tuyÕn ®i qua vïng ®ång b»ng vµ ®åi thÊp c¸ biÖt cã ®iÓm khèng chÕ ®­îc gi¶m tèc ®é tÝnh to¸n ®Õn trÞ sè nhá trong cïng mét cÊp qu¶n lý ®­êng, nh­ng cã thÓ kh«ng gi¶m bÒ réng mÆt vµ nÒn ®­êng.


4. MÆt c¾t ngang

4.1 Quy ®Þnh chung

4.1.1 BÒ mÆt nÒn ®­êng gåm cã phÇn xe ch¹y vµ lÒ ®­êng, khi cÇn thiÕt ph¶i cã d¶i ph©n c¸ch

LÒ ®­êng khi Vtt  40 km/h cã mét phÇn gia cè. Khi phÇn xe ch¹y cã tõ 4 lµn xe trë lªn, ë gi÷a nªn bè trÝ d¶i ph©n c¸ch. BÒ réng cña d¶i ph©n c¸ch lÊy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.4.1 vµ b¶ng 7. PhÇn gia cè cña lÒ cÊu t¹o ®¬n gi¶n h¬n so víi mÆt ®­êng (bít líp, bít chiÒu dµy líp, dïng vËt liÖu kÐm h¬n) nh­ng líp mÆt cña nã ph¶i lµm cïng vËt liÖu víi mÆt phÇn xe ch¹y. Khi Vtt = 40 km/h , phÇn lÒ gia cè ®­îc lµm b»ng vËt liÖu kh¸c víi líp mÆt phÇn xe ch¹y.

4.1.2 ChiÒu réng tèi thiÓu c¸c yÕu tè mÆt c¾t ngang cña c¸c cÊp h¹ng ®­êng ®­îc qui ®Þnh ë b¶ng 6B¶ng 6 - C¸c yÕu tè tèi thiÓu cña mÆt c¾t ngang §¬n vÞ tÝnh b»ng mÐt
C¸c yÕu tèCÊp h¹ng kü thuËt
20

40

60

80

PhÇn xe ch¹y

1  3,50

2  3,00

2  3,50

2  3,50

PhÇn lÒ ®­êng

2 1,50

2  1,50

2  2,50

2  3,00

PhÇn cã gia cè

-

2  1, 00

2  2,00

2  2,50

BÒ réng tèi thiÓu cña nÒn ®­êng

6,50

9,00

12,00

13,00

Chó thÝch - B¶ng 6 ch­a xÐt ®Õn bÒ réng lµn xe ®¹p vµ xe th« s¬ ,gi¶i ph©n c¸ch theo ®iÒu 4.4

4.2 PhÇn xe ch¹y

4.2.1 PhÇn xe ch¹y gåm mét sè nguyªn c¸c lµn xe. Con sè nµy nªn lµ sè ch½n, trõ tr­êng hîp hai chiÒu xe cã l­îng xe chªnh lÖch ®¸ng kÓ hoÆc cã tæ chøc giao th«ng ®Æc biÖt.

4.2.2 Sè lµn xe trªn mÆt c¾t ngang ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :


Nc®giê

Z.Nlth
nlx =

trong ®ã :

nlx lµ sè lµn xe yªu cÇu, ®­îc lÊy trßn theo ®iÒu 4.2.1;

Nc®giê lµ l­u l­îng xe thiÕt kÕ giê cao ®iÓm, theo ®iÒu 3.3.3;

Nlth lµ n¨ng lùc th«ng hµnh tèi ®a, lÊy nh­ sau :

Khi cã ph©n c¸ch xe ch¹y tr¸i chiÒu vµ ph©n c¸ch « t« víi xe th« s¬ 1800 xcq®/h;

Khi cã ph©n c¸ch xe ch¹y tr¸i chiÒu vµ kh«ng cã ph©n c¸ch « t« víi xe th« s¬ : 1500 xcq®/h;

Khi kh«ng cã ph©n c¸ch tr¸i chiÒu vµ « t« ch¹y chung víi xe th« s¬: 1000 xcq®/h;

Z lµ hÖ sè sö dông n¨ng lùc th«ng hµnh :

Vtt  80 km/h lµ 0,55.

Vtt = 60 km/h lµ 0,55 cho vïng ®ång b»ng; 0,77 cho vïng ®åi nói;

Vtt  40 km/h lµ 0,77.

4.2.3 ChiÒu réng mét lµn xe

Trong tr­êng hîp th«ng th­êng, chiÒu réng mét lµn xe cho c¸c cÊp ®­îc qui ®Þnh nh­ sau :

CÊp  60 km/h 3,50 m

CÊp = 40 km/h 3,00 m

CÊp = 20 km/h 3,50 m Kh«ng cã lµn xe ch¹y riªng (xem b¶ng 6)

4.3 LÒ ®­êng

4.3.1 Víi Vtt  40 km/h lÒ ®­êng cã mét phÇn ®­îc gia cè theo chiÒu réng quy ®Þnh trong b¶ng 6.

4.3.2 §­êng tõ tèc ®é tÝnh to¸n 60 km/h trë lªn cã d¶i dÉn h­íng. D¶i dÉn h­íng lµ v¹ch s¬n liÒn (tr¾ng hoÆc vµng) réng 20 cm n»m trªn lÒ gia cè, s¸t víi mÐp phÇn mÆt ®­êng. ë c¸c chç cho xe qua, nh­ ë nót giao th«ng, chç t¸ch nhËp c¸c lµn... d¶i dÉn h­íng kÎ b»ng nÐt ®øt theo ®iÒu lÖ b¸o hiÖu ®­êng bé.

4.3.3 T¹i c¸c vÞ trÝ cã c¸c lµn xe phô nh­ lµn phô leo dèc, lµn chuyÓn tèc..., c¸c lµn xe phô sÏ thÕ chç phÇn lÒ gia cè. ChiÒu réng phÇn lÒ ®Êt cßn l¹i nÕu kh«ng ®ñ, cÇn ph¶i më réng nÒn ®­êng ®Ó ®¶m b¶o phÇn lÒ ®Êt cßn l¹i tèi thiÓu lµ 0,5 m.

4.3.4 §­êng dµnh cho xe th« s¬

§­êng cã tõ 4 lµn xe trë lªn, bè trÝ ®­êng xe th« s¬ t¸ch khái lµn xe c¬ giíi. C¸c cÊp ®­êng cßn l¹i khi trªn lµn xe cã Nc®giê tõ 750 xcq®/h trë lªn vµ l­îng xe ®¹p cã trªn 500 xe ®¹p/h/chiÒu cÇn cã phÇn mÆt ®­êng riªng cho xe ®¹p .

ChiÒu réng mÆt ®­êng xe ®¹p cña mét h­íng tÝnh theo c«ng thøc:

b = 1n + 0,5 m

trong ®ã n lµ sè lµn xe ®¹p theo mét h­íng.

N¨ng lùc th«ng hµnh mét lµn xe ®¹p lµ 1000 xe ®¹p/h/mét chiÒu. §­êng xe ®¹p bè trÝ 1 chiÒu, ë bªn tay ph¶i lµn « t« ngoµi cïng.

ChiÒu réng mÆt ®­êng xe ®¹p ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng l­u th«ng cña c¸c lo¹i xe th« s¬ kh¸c.

Líp mÆt cña ®­êng xe ®¹p ph¶i cã ®é b»ng ph¼ng t­¬ng ®­¬ng víi lµn xe « t« bªn c¹nh.4.4 D¶i ph©n c¸ch

4.4.1 D¶i ph©n c¸ch cña ®­êng Vtt  80 km/h gåm cã phÇn ph©n c¸ch ë gi÷a vµ hai phÇn an toµn (cã gia cè) ë hai bªn. KÝch th­íc tèi thiÓu cña d¶i ph©n c¸ch xem h×nh 2 vµ b¶ng 7.B¶ng 7 - CÊu t¹o tèi thiÓu d¶i ph©n c¸ch gi÷a §¬n vÞ tÝnh b»ng mÐtTr­êng hîp cÊu t¹o

PhÇn ph©n c¸ch

PhÇn an toµn (gia cè)

ChiÒu réng tèi thiÓu d¶i ph©n c¸ch gi÷a

Cã ®¸ vØa, cã líp phñ, kh«ng bè trÝ trô (cét) c«ng tr×nh

0,50

2  0,50

1,50

Cã ®¸ vØa, cã líp phñ, cã bè trÝ trô c«ng tr×nh

1,50

2  0,50


2,50


Kh«ng cã líp phñ

3,00

2  0,50

4,00

4.4.2 Khi nÒn ®­êng ®­îc t¸ch thµnh hai phÇn riªng biÖt, chiÒu réng nÒn ®­êng mét chiÒu gåm phÇn xe ch¹y vµ hai lÒ, lÒ bªn ph¶i cÊu t¹o theo b¶ng 6, lÒ bªn tr¸i cã chiÒu réng lÒ gi÷ nguyªn nh­ng ®­îc gi¶m chiÒu réng phÇn lÒ gia cè cßn 0,50 m. Trªn phÇn lÒ gia cè, s¸t mÐp mÆt ®­êng vÉn cã d¶i dÉn h­íng réng 0,20 m.

4.4.3 Khi d¶i ph©n c¸ch réng d­íi 3,00 m, phÇn ph©n c¸ch ph¶i phñ mÆt vµ bao b»ng bã vØa.

Khi d¶i ph©n c¸ch réng tõ 3,00 ®Õn 4,50 m :

- nÕu bao b»ng bã vØa th× ph¶i ®¶m b¶o ®Êt ë phÇn ph©n c¸ch kh«ng lµm bÈn mÆt ®­êng (®Êt thÊp h¬n ®¸ vØa);

- nÕu kh«ng bao bã vØa th× ph¶i trång cá hoÆc c©y bôi ®Ó gi÷ ®Êt.

Khi d¶i ph©n c¸ch réng trªn 4,50 m (®Ó dù tr÷ c¸c lµn xe më réng, ®Ó t¸ch ®«i nÒn ®­êng riªng biÖt) th× nªn cÊu t¹o tròng, cã c«ng tr×nh thu n­íc vµ kh«ng cho n­íc thÊm vµo nÒn ®­êng. CÊu t¹o lÒ ®­êng theo ®iÒu 4.4.2.

4.4.4 Ph¶i c¾t d¶i ph©n c¸ch gi÷a ®Ó lµm chç quay ®Çu xe. Chç quay ®Çu xe ®­îc bè trÝ :

- c¸ch nhau kh«ng d­íi 500 m (khi d¶i ph©n c¸ch nhá h¬n 4,5 m) vµ kh«ng qu¸ 2 km (khi d¶i ph©n c¸ch lín h¬n 4,5 m).

- tr­íc c¸c c«ng tr×nh hÇm vµ cÇu lín.

ChiÒu dµi chç c¾t vµ mÐp c¾t cña d¶i ph©n c¸ch ph¶i ®ñ cho xe t¶i cã 3 trôc quay ®Çu.4.5 TÜnh kh«ng

4.5.1 TÜnh kh«ng lµ giíi h¹n kh«ng gian nh»m ®¶m b¶o l­u th«ng cho c¸c lo¹i xe. Kh«ng cho phÐp tån t¹i bÊt kú ch­íng ng¹i vËt nµo, kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh thuéc vÒ ®­êng nh­ biÓn b¸o, cét chiÕu s¸ng... n»m trong ph¹m vi cña tÜnh kh«ng.

4.5.2 TÝnh kh«ng tèi thiÓu cña c¸c cÊp ®­êng ®­îc quy ®Þnh nh­ trªn h×nh 3. TrÞ sè chiÒu caotÜnh kh«ng H ( kÓ c¶ trong hÇm ) ®­îc quy ®Þnh ë ®©y ch­a kÓ ®Õn phÇn dù tr÷ cho viÖc t«n cao mÆt ®­êng khi ®¹i tu theo chu kú hoÆc khi t¨ng c­êng n©ng cÊp .

4.5.3 Tr­êng hîp giao th«ng xe ®¹p (hoÆc bé hµnh) ®­îc t¸ch riªng khái phÇn xe ch¹y cña ®­êng « t«, tÜnh kh«ng tèi thiÓu cña ®­êng xe ®¹p vµ ®­êng bé hµnh lµ h×nh ch÷ nhËt cao 2,50 m, réng 1,50 m. TÜnh kh«ng nµy cã thÓ ®i s¸t tÜnh kh«ng cña phÇn xe ch¹y cña « t« hoÆc ph©n c¸ch b»ng d¶i ph©n c¸ch bªn.

4.5.5 ChiÒu réng cña ®­êng trªn cÇu:

Víi cÇu lín (chiÒu dµi  100 m); chiÒu réng ®­êng theo tiªu chuÈn tÜnh kh«ng cña thiÕt kÕ cÇu.

Víi cÇu trung (chiÒu dµi < 100 m) chiÒu réng ®­êng lÊy b»ng phÇn xe ch¹y céng víi bÒ réng cÇn thiÕt ®¶m b¶o n¨ng lùc th«ng hµnh ng­êi ®i bé vµ xe th« s¬. Nh­ng kh«ng réng h¬n bÒ réng nÒn ®­êng.

Víi cÇu nhá (chiÒu dµi < 25 m) chiÒu réng ®­êng b»ng khæ cÇu.4.6 Lµn phô leo dèc

4.6.1 Lµn phô leo dèc ®­îc bè trÝ trªn ®­êng Vtt  80 km/h ®ång thêi tháa m·n 3 yªu cÇu sau:

1- §­êng cã tõ 4 lµn xe trë xuèng;

2- Khi dèc däc lín h¬n 3% vµ dµi h¬n 800 m. Chªnh lÖch tèc ®é xe t¶i phæ biÕn víi tèc ®é xe con trªn 30 km/h;

3- LËp luËn kinh tÕ kü thuËt cã xÐt tíi thêi gian tiÕt kiÖm ®­îc cña xe con khi lµm lµn phô leo dèc.

4.6.2 CÊu t¹o cña lµn phô leo dèc:

- chiÒu réng cña lµn phô leo dèc lµ 3,50 m, tr­êng hîp khã kh¨n cho phÐp rót xuèng 3,00 m;

- lµn xe phô cã thÓ bè trÝ:

+ ®i s¸t vÒ bªn tay ph¶i víi phÇn xe ch¹y chÝnh, c¸ch nhau b»ng d¶i dÉn h­íng, réng 0,20 m. PhÝa ngoµi lµn phô leo dèc, phÇn lÒ ®Êt cßn l¹i ph¶i cã chiÒu réng tèi thiÓu 0,50 m;

+ ®i ®éc lËp trªn nÒn ®­êng riªng, lóc ®ã ph¶i dù trï ®iÒu kiÖn v­ît xe cho mét xe chÕt n»m trªn ®­êng.

- ®o¹n chuyÓn tiÕp sang lµn xe phô vµ tõ lµn xe phô trë l¹i lµn xe chÝnh cã ®é më réng 1 : 10.

5. B×nh ®å, mÆt c¾t däc vµ sù phèi hîp c¸c yÕu tè cña tuyÕn ®­êng
5.1 Tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu

Tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu cña ®­êng « t« c¸c cÊp h¹ng ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 9.B¶ng 9 - Tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu cña ®­êng « t«

STT

C¸c chØ tiªu

Tèc ®é tÝnh to¸n (km/h)20

40

60

80

1

§é dèc siªu cao lín nhÊt, %

6

6

6

6

2

B¸n kÝnh ®­êng cong n»m nhá nhÊt (øng víi siªu cao 6%), m

15

60

125

250

3

B¸n kÝnh ®­êng cong n»m nhá nhÊt th«ng th­êng (øng víi siªu cao 4%), m

40

125

250

400

4

B¸n kÝnh ®­êng cong n»m kh«ng cÇn lµm siªu cao, m

100

200

500

1000

5

ChiÒu dµi tÇm nh×n tr­íc ch­íng ng¹i vËt cè ®Þnh, m

20

40

75

100

6

ChiÒu dµi tÇm nh×n thÊy xe ng­îc chiÒu, m

40

80

150

200

7

ChiÒu dµi tÇm nh×n v­ît xe, m

100

200

350

550

8

§é dèc lín nhÊt, %

9

8

7

6

9

B¸n kÝnh ®­êng cong låi nhá nhÊt, m

200

700

2500

4000

10

B¸n kÝnh ®­êng cong lâm nhá nhÊt, m

100

450

1000

2000

5.3 C¸c yÕu tè tuyÕn ®­êng trªn b×nh ®å

5.3.1 Trªn b×nh ®å, tuyÕn ®­êng gåm c¸c ®o¹n th¼ng vµ c¸c ®o¹n ®­êng cong trßn. §­êng cã Vtt  60 km/h gi÷a ®­êng th¼ng vµ ®­êng cong trßn ®­îc tiÕp nèi b»ng ®­êng cong chuyÓn tiÕp cl«t«it.

5.3.2 ChiÒu dµi c¸c ®o¹n ®­êng th¼ng kh«ng dµi qu¸ 3 km.

5.3.3 Gi÷a c¸c ®­êng cong trßn, ph¶i cã ®o¹n chªm ®ñ dµi:

- ®Ó bè trÝ c¸c ®­êng cong chuyÓn tiÕp; vµ

- kh«ng nhá h¬n 2V (m) gi÷a hai ®­êng cong ng­îc chiÒu. (V lµ tèc ®é tÝnh to¸n km/h).

5.3.4 Trªn ®Þa h×nh nói, ®­êng cã Vtt < 60 km/h kh«ng b¾t buéc ¸p dông ®iÒu 5.3.3, nh­ng ®o¹n chªm cÇn ®ñ ®Ó bè trÝ chuyÓn tiÕp c¸c yÕu tè siªu cao.

5.4 §­êng cong trªn b×nh ®å (®­êng cong n»m)

5.4.1 TrÞ sè b¸n kÝnh ®­êng cong n»m nªn b¸m s¸t ®Þa h×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho xe ch¹y (theo b¶ng 9).

ChØ tr­êng hîp khã kh¨n míi ®­îc vËn dông b¸n kÝnh ®­êng cong n»m nhá nhÊt. KhuyÕn khÝch dïng c¸c ®­êng cong n»m cã b¸n kÝnh nhá nhÊt th«ng th­êng trë lªn.
5.4.2 Khi c¶i t¹o ®­êng cò, gÆp tr­êng hîp khã kh¨n cho phÐp l­u l¹i trªn c¸c ®o¹n tuyÕn cò nh÷ng b¸n kÝnh nhá nhÊt cña cÊp ®­êng thÊp h¬n mét cÊp so víi cÊp thiÕt kÕ.

5.5 §é më réng phÇn xe ch¹y trong ®­êng cong

5.5.1 Trªn c¸c ®­êng cong trªn b×nh ®å cã b¸n kÝnh nhá h¬n 250 m, phÇn xe ch¹y cã 2 lµn xe ph¶i ®­îc më réng nh­ quy ®Þnh trong b¶ng 10.

5.5.2 Khi phÇn xe ch¹y cã trªn 2 lµn xe th× víi mçi lµn xe cã ®é më réng b»ng 1/2 trÞ sè ghi trong

b¶ng 10.


B¶ng 10 - §é më réng phÇn xe ch¹y hai lµn xe trong ®­êng cong trªn b×nh ®å

§¬n vÞ tÝnh b»ng mÐt

Tr­êng

Kho¶ng c¸ch tõ trôc sau

B¸n kÝnh ®­êng cong trªn b×nh ®å trong ph¹m vi (m)

hîp

cña xe tíi ®Çu mòi xe

250 ~200

<200 ~ 150

< 150 ~ 100

<100 ~ 70

<70 ~50

<50 ~30

<30 ~25

<25 ~20

<20 ~15

1

5

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,8

2,2

2,5

2

8

0,6

0,7

0,9

1,2

1,5

2,0

-

-

-

3

5,2 + 8,8

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

-

-

-

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương