Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Phô lôc 4.6

gi¸ tri C,  cña ®Êt c¸t


( C b»ng kG/cm2 ;  b»ng ®é ) B¶ng 9

Tªn cña lo¹i ®Êt


ChØ tiªu

§Æc tr­ng cña ®Êt khi hÖ sè rçng e b»ng
0,45

0,55

0,65

0,75

C¸t sái s¹n vµ c¸t h¹t

C

0,02

0,01th«43

40

38
C¸t trung

C

0,03

0,02

0,01

40

38

35
C¸t nhá

C

0,06

0,04

0,02

38

36

32

28

C¸t bôi

C

0,08

0,06

0,04

0,02


36

34

30

26


Phô lôc 4.7

¸p lùc tiªu chuÈn trªn ®Êt nÒn Rtc (kG/cm2)

(Dïng cho nhµ cöa t­êng ch¾n)


  1. §Êt th«ng th­êng

B¶ng 10

Tªn ®Êt


Rtc

§Êt hßn to

  1. D¨m, cuéi cã c¸t lÊp ®Çy lç hæng

2 S¹n sái lµ m¶nh vôn cña ®¸ kÕt tinh

3. S¹n sái lµ m¶nh vôn cña ®¸ trÇm tÝch


6,00


5,00

3,00


§Êt lo¹i c¸t

ChÆt


ChÆt võa

  1. C¸t h¹t to kh«ng phô thuéc vµo ®é Èm

  2. C¸t h¹t võa kh«ng phô thuéc ®é Èm

  3. C¸t h¹t nhá

a. Ýt Èm

b. RÊt Èm vµ b·o hßa n­íc

7. C¸t bôi (bét)

a. Ýt Èm


b. RÊt Èm

c. B·o hßa n­íc6

5
4


3
3

2,0


1,5

5

4
3


2
2,5

1,5


1,5
HÖ sè rçng

§é sÖt

§Êt lo¹i sÐt

e

IL = 0

IL = 1

8. C¸t pha

0,5

0,7


3,0

2,5


3,0

2,0

9. SÐt pha


0,5

0,7


1,0

3,0

2,5


2,0

2,5

1,8


1,0

10. SÐt


0,5

0,6


0,8

1,1


6,0

5,0


3,0

2,5


4,0

3,0


2,0

1,0


Ghi chó B¶ng 10:

1. §èi víi c¸c ®Êt lo¹i sÐt cã c¸c chØ tiªu ë gi÷a c¸c chØ tiªu IL vµ e cho trong B¶ng 14 th× Rtc ®­îc phÐp tÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p néi suy; b¾t ®Çu néi suy theo e ®èi víi c¸c trÞ sè IL = 0 vµ IL = 1, sau ®ã theo IL ë gi÷a c¸c trÞ sè Rtc míi tÝnh ®­îc khi IL = 0 vµ IL = 1.

2. Ph¹m vi ¸p dông B¶ng 10 nh­ sau:

a) Sè liÖu cho trong B¶ng 10 cã thÓ sö dông cho mãng cã chiÒu réng ®¸y tõ 0,6 ®Õn 1,5 m vµ chiÒu s©u ®Æt mãng tõ 1 ®Õn 2,5m kh«ng kÓ nhµ thiÕt kÕ cã hÇm hoÆc kh«ng cã hÇm.

b) ViÖc quyÕt ®Þnh s¬ bé vÒ c¸c kÝch th­íc mãng nhµ vµ c«ng tr×nh khi nÒn cÊu t¹o bëi c¸c líp ®Êt n»m ngang ®ång ®Òu (trong ®ã gãc nghiªng cho phÐp kh«ng qu¸ 0,1), ®é Ðp ngãt cña c¸c líp ®Êt Êy trong ph¹m vi 1,5 chiÒu réng cña mãng lín nhÊt céng thªm 1m kh«ng t¨ng, còng nh­ viÖc quyÕt ®Þnh kÝch th­íc cuèi cïng cña mãng nhµ vµ c«ng tr×nh lo¹i III vµ IV th× ®­îc phÐp ¸p dông ¸p lùc tiªu chuÈn Rtc trªn ®Êt ghi trong B¶ng 14.

B. ¸p lùc tÝnh to¸n Rtc cña ®Êt lo¹i sÐt cøng (IL 0) x¸c ®Þnh theo kÕt qña thÝ nghiÖm nÐn mét trôc:

Rtc = 1,5 Rn

hoÆc cã thÓ lÊy Rtc = 4 - 10 kG/cm2 cho ®Êt c¸t pha

6 - 20 kG/cm2 cho ®Êt sÐt pha

8 - 30 kG/cm2 cho ®Êt sÐt

C. ¸p lùc tÝnh to¸n cña nÒn ®¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Rtc = m K Rn

trong ®ã:


  • Rn lµ ®é bÒn b×nh qu©n khi nÐn mÉu ®Êt theo mét trôc ë tr¹ng th¸i b·o hßa.

  • K lµ hÖ sè ®ång nhÊt cña ®¸ theo ®é bÒn khi nÐn mét trôc, khi kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm cho phÐp lÊy b»ng 0,17.

Ghi chó:

  1. Khi ë nÒn cã ®¸ phong hãa m¹nh hoÆc nøt nÎ nhiÒu còng nh­ cã ®¸ bÞ mÒm hãa th× ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Ðp t¹i chç b»ng bµn t¶i träng.

  2. ¸p lùc tiªu chuÈn Rtc chØ dïng cho c¸c c«ng tr×nh nhµ cöa, t­êng ch¾n.


D. øng suÊt tÝnh to¸n cña ®Êt cã lç hæng lín B¶ng 11


Sè thø tù

§é b·o hßa n­íc

Víi tæ hîp t¶i träng chÝnh

Khi xÐt ®Õn tæ hîp t¶i träng phô

Víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt

1

Ýt Èm

2,5

3,0

4,0

2

RÊt Èm

2,0

2,5

3,0

3

B·o hßa

1,5

1,8

2,0

Ghi chó:

TrÞ sè øng suÊt tÝnh to¸n víi ®Êt lç hæng lín cho trong B¶ng øng víi tr¹ng th¸i b·o hßa, kh«ng cã tÝnh lón ­ít; khi hÖ sè lç hæng lín h¬n 0,7 hoÆc sau khi sÊy kh« ®Êt cã ®é lón ­ít t­¬ng ®èi  0,02.


Khi hÖ sè rçng bÐ h¬n 0,7 hoÆc khi sÊy kh«   0,02 th× øng suÊt tÝnh to¸n cña ®Êt nªn lÊy theo Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®­êng s¾t hoÆc Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng «t«.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương