Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Phô lôc 4.2

Ph©n lo¹i ®Êt cã h÷u c¬ vµ bïn

1.- §Êt dÝnh (c¸t pha, sÐt pha, sÐt) cã ®é Èm thiªn nhiªn lín h¬n giíi h¹n ch¶y (®é sÖt IL > 1) vµ cã hÖ sè rçng :

e0 0,9 ®èi víi c¸t pha;

e0  1,0 ®èi víi sÐt pha;

e0  1,5 ®èi víi sÐt;

th× ®Òu gäi lµ bïn.

2.- Tuú theo hµm l­îng thùc vËt, ®Êt cã tªn phô nh­ sau :

a) Hµm l­îng thùc vËt Ýt h¬n 10% lµ ®Êt lÉn thùc vËt.

b) Hµm l­îng thùc vËt 10 - 60 % lµ ®Êt than bïn hãa.

c) Hµm l­îng thùc vËt lín h¬n 60% lµ than bïn.

Phô lôc 4.3

Ph©n lo¹i tr¹ng th¸i cña ®Êt ®¸A. X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña ®Êt dÝnh theo IL vµ ®Êt rêi theo Sr
B¶ng 1

Tªn vµ tr¹ng th¸i ®Êt dÝnh


§é sÖt IL
C¸t pha

 • Cøng
 • DÎo
 • Ch¶y


IL  0


0 < IL  1
IL > 1

SÐt pha vµ sÐt
 • Cøng

IL < 0

 • Nöa cøng

0 < IL  0,25

 • DÎo cøng

0,25 < IL  0,50

 • DÎo mÒm

0,50 < IL  0,75

 • DÎo ch¶y

0,75 < IL  1,00

 • Ch¶y

IL > 1B¶ng 2Tªn vµ tr¹ng th¸i ®Êt rêi


§é b·o hoµ Sr

C¸t Ýt Èm

Sr  0,50

C¸t Èm ­ít

0,50 < Sr  0,80

C¸t b·o hoµ n­íc

Sr > 0,80

Ghi chó:

 1. §Êt dÝnh (®Êt lo¹i sÐt) lo¹i kh«ng lón ­ít ®­îc ph©n chia theo ®é dÎo IL

2. §é b·o hoµ n­íc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:%

W = ®é Èm thiªn nhiªn cña ®Êt

Wp = ®é Èm cña ®Êt ë giíi h¹n l¨n

Ip = chØ sè dÎo Ip = WL  Wp

e = hÖ sè rçng cña ®Êt

s = tû träng cña ®Êtw = tû träng cña n­íc (th­êng lÊy w = 1).

B. X¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt rêi theo e

B¶ng 3


§é kÕt cÊu cña ®Êt rêi

§Êt rêi

ChÆt

ChÆt võa

Rêi r¹c

C¸t h¹t trung vµ h¹t th« cã sái

e < 0,55

0,55 < e  0,70

e > 0,70

C¸t nhá

e < 0,60

0,60 < e  0,75

e > 0,75

C¸t bôi

e < 0,60

0,60 < e  0,80

e > 0,80

Phô lôc 4.4

x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña ®Êt t¹i hiÖn tr­êng


 1. X¸c ®Þnh b»ng m¾t tr¹ng th¸i cña ®Êt dÝnh

B¶ng 4

Tr¹ng th¸i

C¸c dÊu hiÖu

Cøng vµ nöa cøng

§Ëp th× vì ra tõng côc, bãp trong tay ®Êt bÞ vôn rêi

DÎo cøng

BÎ mét thái ®Êt nã sÏ cong råi míi gÉy. Côc ®Êt lín dïng tay khã nÆn ®­îc thµnh h×nh theo ý muèn.

DÎo mÒm

Dïng tay nÆn thµnh h×nh kh«ng khã. H×nh nÆn ra gi÷ ®­îc nguyªn d¹ng theo thêi gian

DÎo ch¶y

NÆn ®Êt rÊt dÔ dµng. H×nh nÆn ra dÔ bÞ thay ®æi ngay sau khi nÆn

Ch¶y

§Ó l¨n trªn mÆt ph¶ng nghiªng ®Êt ch¶y thµnh líp dµy (d¹ng c¸i l­ìi)

B. X¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt dÝnh khi ®µo hè

B¶ng 5

§é chÆt

Sù khã dÔ lóc ®µo hèRÊt chÆt


Kh«ng thÓ Ên xÎng vµo ®Êt. Muèn ®µo ph¶i dïng cuèc chim, xµ beng, Tay kh«ng thÓ bãp vôn ®Êt

ChÆt


Khã kh¨n míi Ên ®­îc xÎng vµo ®Êt. Dïng tay cã thÓ bãp ®Êt vì thµnh côc nhá, nh­ng ph¶i bãp m¹nh

ChÆt võa


Ên ®­îc l­ìi xÎng vµo ®Êt. Khi ®µo ra ®Êt vì thµnh côc nhá cã kÝch th­íc kh¸c nhau

Rêi r¹c


Dïng xÎng xóc ®Êt dÔ dµng. Khi hÊt ®Êt tõ l­ìi xÎng ra th× ®Êt t¸ch ra tõng côc nhá riªng biÖt


C. X¸c ®Þnh ®é Èm cña ®Êt rêi t¹i hiÖn tr­êng

B¶ng 6


§é Èm cña ®Êt rêi

DÊu hiÖu Èm ­ít cña ®Êt rêi

Kh«

Nh×n kh«ng thÊy n­íc, n¾m trong tay råi më ra th× ®Êt l¹i rêi r¹c ngay vµ r¬i xuèng ®Êt thµnh tõng h¹t

H¬i Èm


N¾m trong tay cã c¶m gi¸c l¹nh, n¾m l¹i råi më ra l¾c l¾c trong lßng bµn tay th× ®Êt vì ra thµnh tõng côc nhá.

§Æt tê giÊy thÊm d­íi côc ®Êt th× giÊy vÉn kh« vµ chØ sau mét lóc l©u giÊy míi Èm.


Èm ­ít


N¾m trong tay ®· c¶m thÊy Èm ­ít, sau khi më tay ra h×nh d¹ng cßn gi÷ l¹i mét lóc råi míi vì.

§Æt tê giÊy thÊm d­íi côc ®Êt th× giÊy bÞ Èm rÊt nhanh vµ cã c¸c vÕt c¸u bÈnB·o hoµ n­íc

ThÊy n­íc râ rµng. L¾c l¾c trong lßng bµn tay th× ®Êt r÷a ra hoÆc vãn l¹i thµnh côc trßn

Qu¸ b·o hoµ

§Êt ®Ó yªn tù nã ®· rêi ra; n­íc rÊt nhiÒu, ch¶y láng

D. X¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt rêi khi khoan

B¶ng 7

§é chÆt§é s©u mòi khoan ngËp vµo trong c¸t

(cm)

Nh÷ng dÊu hiÖu vÒ ®é chÆt lóc déng l¾p bª


RÊt chÆtTíi 10


Cho l¾p bª r¬i tù do th× nÈy lªn tiÕng vang ®anh gän. Déng nhiÒu lÇn l¾p bª míi xuèng ®­îc. NÕu xoay th× èng v¸ch xuèng ®­îc nh­ng chËm. C¸t kh«ng nót chÆt vµo ®Çu l¾p bª.

ChÆt

10 ~ 20


Cho l¾p bª r¬i tù do, tiÕng vang trÇm. NÕu xoay th× èng mÉu xuèng ®­îc nh­ng chËm. C¸t kh«ng nót chÆt vµo ®Çu l¾p bª

ChÆt võa

20 ~ 50


L¾p bª r¬i tù do nghe tiÕng ªm (®ôc). Kh«ng xoay èng mÉu còng xuèng ®­îc mét Ýt. C¸t nót chÆt vµo ®Çu l¾p bª

Xèp (rêi r¹c)


Lín h¬n 50L¾p bª r¬i tù do kh«ng cã tiÕng vang, cã c¶m gi¸c mÒm, mót èng v¸ch tù tôt xuèng tr­íc mòi khoan. C¸t nót chÆt vµo ®Çu l¾p bª.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương