Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ghi chó :

Cét (1) - Theo tr¾c däc ghi trªn tr¾c däc vµ b×nh ®å tuyÕn ®­êng;

Cét (2), (3), (4) - Ghi cao ®é mùc n­íc lÞch sö (tö sè) vµ n¨m xuÊt hiÖn (mÉu sè)

Cét (5) - Ghi nguyªn nh©n cña mùc n­íc cao (do lò, do thuû triÒu, do ®Ëp thuû ®iÖn,....);

Cét (6) - Ghi ®é dèc s«ng trong ph¹m vi c«ng tr×nh tho¸t n­íc b»ng c¸ch ®o cao ®é lßng s«ng (hay ®­êng mÆt n­íc) ë hai mÆt c¾t, c¸ch th­îng l­u vµ h¹ l­u c«ng tr×nh kho¶ng 20 - 50m:

Cét (7)- ThuyÕt minh ®iÒu kiÖn ch¶y cña lßng s«ng theo nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ c¸ch ph©n lo¹i cña b¶ng phô lôc 6. Nã lµ c¬ së ®Ó chän hÖ sè nh¸m lßng s«ng khi tÝnh to¸n l­u l­îng theo ph­¬ng ph¸p h×nh th¸i.

Cét (8) - Dùa vµo ®iÒu kiÖn ch¶y cña lßng s«ng, theo b¶ng phô lôc 3. 3.6.1 chän hÖ sè nh¸m n.

C¸c cét 2, 3, 4 vµ 6 cña mÉu hå s¬ 1 : Tö sè chØ mùc n­íc vµ mÉu sè chØ n¨m xuÊt hiÖn .3/ Ph­¬ng ph¸p, ®iÒu tra mùc n­íc :

a) Theo c¸c sè liÖu quan tr¾c cña c¸c tr¹m theo dâi mùc n­íc cña c¸c c¬ quan khÝ t­îng thuû van vµ c¸c c¬ quan chuyªn nghµnh.

Khi thu thËp sè liÖu cña c¸c tr¹m theo dâi mùc n­íc cÇn ghi râ mèc cao ®¹c theo hÖ mèc cña nhµ n­íc hay lµ mèc tao ®¹c t­¬ng ®èi cña ®Þa ph­¬ng.

b) §iÒu tra qua nh©n d©n:

Ph­¬ng ph¸p nµy dùa vµo ®ång bµo ®Þa ph­¬ng sèng l©u ë ven s«ng ®iÒu tra mùc n­íc lÞch sö (MNLS) vµ c¸c mùc n­íc ®Æc tr­ng kh¸c (mùc n­íc lò trung b×nh hµng n¨m, mùc n­íc trung b×nh th­êng thÊp nhÊt vÒ mïa c¹n). Khi ®iÒu tra kh«ng nªn chØ t×m nh÷ng MNLS mµ ng­êi ®ã ®­îc chøng kiÕn, CÇn ®iÒu tra c¶ nh÷ng sè liÖu vÒ MNLS cña «ng cha kÓ l¹i. §Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c, c¸c sè liÖu ®iÒu tra mùc n­íc ph¶i ®­îc thu thËp tõ nhiÒu nguån, qua th¨m hái nhiÒu gn­êi vµ ®èi chiÕu víi thùc ®Þa. Khi ®iÒu tra tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu chØ dÉn cña hä ph¶i ®­îc ghi l¹i thµnh v¨n b¶n theo quy ®Þnh (xem phô lôc 3.1).

c) Dùa vµo c¸c dÊu vÕt lò ®Ó l¹i trªn thùc ®Þa:

Nh÷ng dÊu vÕt do lò ®Ó l¹i lµ :

- C¸c vËt tr«i cßn m¾c l¹i trªn c©y, bê s«ng, khe ®¸.

- VÕt xãi trªn c¸c v¸ch ®¸, bê s«ng.

- VÕt lë do vÕt xãi ë bê s«ng.

- §­êng giíi h¹n c©y cá mäc ë b·i s«ng, ®­êng thay ®æi mÇu s¾c cña c©y cá. VÕt n­íc cã mÇu sÉm nh¹t lµ møc n­íc trung b×nh, cßn vÕt trªn kh«ng râ l¾m lµ øng víi chu kú, lò 5 - 10 n¨m.

- VÕt lò trªn t­êng nhµ, bÕn s«ng, ....

d) Dùa vµo ®Þa thÕ :

Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi vïng kh«ng cã d©n c­ vµ dÊu vÕt cua MNLS ®Ó l¹i kh«ng râ rµng. B»ng ph­¬ng ph¸p ®o ®Æc b×nh ®å ®Þa thÕ, c¸c mÆt c¾t ngang vïng s«ng kh¶o s¸t råi tiÕn hµnh quan s¸t, ph©n tÝch dùa theo sù cÊu t¹o ®Þa thÕ chung cña thung lòng, nh÷ng nÐt chung vÒ ®Þa h×nh, ®Þa m¹o cña c¸c s«ng suèi l©n cËn ®Ó x¸c ®Þnh MNLS vµ c¸c mùc n­íc ®Æc tr­ng kh¸c.

e) Theo l­u l­äng ®½ biÕt :

NÕu do nguån cung cÊp nµo ®Êy biªt ®­îc l­u l­îng vµ tÇn xuÊt xuÊt hiÖn cña nã th× cã thÓ dùa vµo c«ng thøc thuû lùc (c«ng thøc Sª di - Ma ninh, Sª di - Ba danh, ...) ®Ó tÝnh ra mùc n­íc lò t­¬ng øng.

g) Theo tµi liÖu ®o mùc n­íc cña mét tr¹m gÇn ®Êy:

Mùc n­íc t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp quan hÖ gi÷a c¸c mùc n­íc cña hai mÆt c¾t t¹i tr¹m X gÇn ®Êy vµ t¹i mÆt c¾t c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ kÐo dµi ®­êng quan hÖ mùc n­íc gi÷a hai tr¹m ®Ó cã MNLS t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc nÕu MNLS t¹i tr¹m X ®· biÕt MNLS t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc còng cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dùa vµo ®é dèc ®o¹n s«ng gi÷a tr¹m X .... vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®Ó chuyÓn MNLS tõ tr¹m X... vÒ vÞ trÝ cÇu cèng.Phô lôc 3.3

MÉu biÓu ®iÒu tra ®Æc

tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa h×nh lßng suèi


Lý tr×nh

Tªn l­u

ChiÒu dµi

§é dèc suèi (% )

ChiÒu dµi

§Êt lßng

HÖ sè

cÇu cèng

vùc

suèi

(m)


Trungb×nh

T¹i cÇu cèng

s«ng nh¸nh

suèi

mLS

1

2

3

4

5

6

7

8

Km0+ 500

1

1500

10

4

1700
7

Ghi chó :

Cét (1) : Theo lý tr×nh ghi trªn tr¾c däc vµ b×nh ®å tuyÕn ®­êng

Cét (2) : Sè hiÖu l­u vùc ®­îc ký hiÖu ë b¶n vÏ khoanh diÖn tÝch l­u vùc

Cét (3) : ChiÒu dµi tÝnh theo däc suèi tõ n¬i suèi h×nh thµnh râ rµng ®Õn vÞ trÝ c«ng tr×nh

Cét (4) : §é dèc trung b×nh cña suèi chÝnh theo lßng suèi

Cét (5) : §é dèc t¹i cÇu cèng cña suèi

Cét (6): Tæng chiÒu dµi c¸c suèi nh¸nh cã chiÒu dµi lín h¬n 0,75 chiÒu dµi suèi chÝnh, ký hiÖu 

Cét (7) : ThuyÕt minh ®Þa chÊt cña lßng s«ng vµ b·i s«ng (nÕu cã), ®iÒu kiÖn n­íc ch¶y theo c¸ch ph©n lo¹i cña b¶ng 3.5.3.

Cét (8) : HÖ sè mLS ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 3.5.3.
MÉu biÓu ®iÒu tra ®Æc

tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa h×nh lßng suèi

Lý tr×nh


Tªn

ChiÒu dµi


§é dèc suèi (% )

ChiÒu dµi


§Êt lßng


HÖ sè


cÇu cèng

l­u vùc

suèi

(m)


Trung

b×nh


T¹i cÇu cèng

s«ng nh¸nh

suèi

m LS

1

2

3

4

5

6

7

8

Km 0 + 500

1

1500

10

4

1700
7Ghi chó :

Cét (1) : Theo lý tr×nh ghi trªn tr¾c däc vµ b×nh ®å tuyÕn ®­êng

Cét (2) : Sè hiÖu l­u vùc ®­îc ký hiÖu ë b¶n vÏ khoanh diÖn tÝch l­u vùc

Cét (3) : ChiÒu dµi tÝnh theo däc suèi tõ n¬i suèi h×nh thµnh râ rµng ®Õn vÞ trÝ c«ng tr×nh

Cét (4) : §é dèc trung b×nh cña suèi chÝnh theo lßng suèi

Cét (5) : §é dèc t¹i cÇu cèng cña suèi

Cét (6) :Tæng chiÒu dµi c¸c suèi nh¸nh cã chiÒu dµi lín h¬n 0,75 chiÒu dµi suèi chÝnh, ký hiÖu 

Cét (7) : ThuyÕt minh ®Þa chÊt cña lßng s«ng vµ b·i s«ng (nÕu cã), ®iÒu kiÖn n­íc ch¶y theo c¸ch ph©n lo¹i cña b¶ng 3.5.3.

Cét (8 ) : HÖ sè mLS ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 3.5.3.

Phô lôc 3.4

mÉu ®iÒu tra

®Æc tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa h×nh l­u vùc

Lý tr×nh cÇu cèng


Tªn l­u vùc


isd

(% )

Lo¹i ®Êt

CÊp ®Êt

§iÒu kiÖn n­íc chÈy


C©y cá

HÖ sè msd

Tû lÖ hå ao %Tû lÖ nhµ cöa %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Km 0+500

1

20,2

SÐt c¸t

III

S¹ch,

kh«ng bÞ cÇy xãiT.b×nh

0,25

0

< 20

Km1+100

2

Ghi chó :

Cét (1) : Theo lý tr×nh ghi trªn tr¾c däc vµ b×nh ®å tuyÕn ®­êng

Cét (2) : Sè hiÖu l­u vùc ®­îc ký hiÖu ë b¶n vÏ khoanh diÖn tÝch l­u vùc

Cét (3 ): §é dèc s­ên dèc l­u vùc, tÝnh b»ng phÇn ngh×n

Cét (4 ): Ph©n lo¹i ®Êt theo lo¹i ®Êt vµ hµm l­îng c¸t nh­ c¸ch ph©n ë b¶ng 3.5.1.

Cét (5): Ph©n cÊp ®Êt theo c­êng ®é thÊm cã 6 cÊp (I,II,...) nh­ c¸ch ph©n cÊp ë b¶ng 3.5.1.

Cét (6): §iÒu kiÖn n­íc ch¶y trªn bÒ mÆt l­u vùc, ®­îc ph©n thµnh 4 tr­êng hîp nh­ c¸ch ph©n ë b¶ng 3.5.2.

Cét (7): ThuyÕt minh lo¹i c©y cá vµ mËt ®é c©y cá (th­a thít, trung b×nh, rËm r¹p)

Cét (8): HÖ sè nh¸m (hÖ sè c¶n) s­ên dèc l­u vùc x¸c ®Þnh theo b¶ng 3.5.2.

Cét (9): ThuyÕt minh tû lÖ hå ao chiÕm trªn l­u vùc vµ sù ph©n bè hå, ao (nöa phÇn d­íi hay nöa phÇn trªn cña l­u vùc).

Cét(10): Tû lÖ nhµ cöa chiÕm trªn l­u vùc, chØ cÇn ®¸nh gi¸ lín h¬n hay nhá h¬n 20%, kh«ng yªu cÇu kh¶o s¸t diÖn tÝch chÝnh x¸c.

Phô lôc 3.5

c¸c b¶ng x¸c ®Þnh ®Æc tr­ng ®Þa chÊt vµ ®Þa m¹o l­u vùc

B¶ng 3.5.1 - Ph©n cÊp ®Êt theo c­êng ®é thÊm

TT

Tªn lo¹i ®Êt


Hµm l­îng c¸t (%)

C­êng ®é thÊm (mm/phót)

CÊp ®Êt

1

Nhùa ®­êng, ®Êt kh«ng thÊm, nham th¹ch kh«ng nøt
0,01

I

2

§Êt sÐt, sÐt mÇu, ®Êt muèi, ®Êt sÐt c¸t (khi Èm cã thÓ vÏ thµnh sîi, uèn cong kh«ng bÞ ®øt)

2

10


0,10

0,30


I

II


3

§Êt ho¸ tro, ho¸ tro m¹nh

10

0,03

II

4

§Êt tro chÊt sÐt (khi Èm cã thÓ vª thµnh sîi, uèn cong cã vÕt r¹n)

14

15


0,50

0,60


III

III


5

SÐt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt rõng mÇu tro nguyªn thæ, rõng cã cá, ®Êt ho¸ tro võa (khi Èm cã thÓ vª thµnh sîi, uèn cong cã vÕt r¹n)

12

15

300,40

0,60


0,85

II

III


III

6

§Êt ®en mÇu mì

14

30


0,50

0,85


III

III


7

§Êt ®en th­êng

15

30


0,60

0,85


III

III


8

§Êt mÇu lª, mµu lª nh¹t

17

30


0,70

0,90


III

III


9

§Êt calci ®en (ë nh÷ng c¸nh ®ång cá h¹t ®Êt cã mµu tro ®en chøa nhiÒu môc thùc vËt. NÕu líp thùc vËt trªn mÆt máng th× liÖt vµo lo¹i IV, nÕu dµy thuéc lo¹i III.

17

40

600,70

0,90


1,20

III

IV

IV10

§Êt sÐt c¸t, ®Êt ®en sÐt c¸t, ®Êt rõng, ®Êt ®ång cá (khi ­ít khã vª thµnh sîi)

45

60

701,00

1,25


1,50

IV

IV

V11

§Êt c¸t kh«ng bay ®­îc (kh«ng vª thµnh sîi ®­îc)

80

90


2,00

2,50


V

VI


12


C¸t th« vµ c¸t cã thÓ bay ®­îc (khi sê tay vµo cã c¶m gi¸c nh¸m, kh«ng vª thµnh sîi ®­îc).

95

100


3,00

5,00


VI

VI


B¶ng 3.5.2 - HÖ sè nh¸m s­ên dèc mSD
T×nh h×nh s­ên dèc l­u vùc

HÖ sè mSd trong tr­êng hîp mËt ®é c©y cá
Th­a

Trung b×nh

Dµy

- S­ên dèc b»ng ph¼ng (bª t«ng nhùa ®­êng)

0,50- §Êt ®ång b»ng lo¹i hay nøt nÎ, ®Êt san ph¼ng, ®Çm chÆt

0,40

0,30

0,25

- MÆt ®Êt thu dän s¹ch, kh«ng cã gèc c©y, kh«ng bÞ cµy síi, vïng d©n c­ nhµ cöa kh«ng qu¸ 20%, mÆt ®¸ xÕp.

0.30

0,25

0,20


- MÆt ®Êt bÞ cµy síi, nhiÒu gèc bói, vïng d©n c­ cã nhµ cöa trªn 20%

0,20

0,15

0,10B¶ng 3.5.3 - HÖ sè nh¸m lßng s«ng mlsT×nh h×nh lßng s«ng tõ th­îng nguån ®Õn cöa ra

HÖ sè mls

- S«ng ®ång b»ng æn ®Þnh, lßng s«ng kh¸ s¹ch, suèi kh«ng cã n­íc th­êng xuyªn, ch¶y trong ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi æn ®Þnh.

- S«ng lín vµ võa quanh co, bÞ t¾c nghÏn, lßng s«ng mäc cá, cã ®¸, ch¶y kh«ng ªm, suèi kh«ng cã n­íc th­êng xuyªn; mïa lò dßng n­íc cuèn theo nhiÒu sái cuéi, bïn c¸t, lßng s«ng mäc cá.

- S«ng vïng nói, lßng s«ng nhiÒu ®¸, mÆt n­íc kh«ng ph¼ng, suèi ch¶y kh«ng th­êng xuyªn, quanh co, lßng suèi t¾c nghÏn.


11
9

7


Phô lôc 3 .6

X¸c ®Þnh l­u l­îng theo ph­¬ng ph¸p h×nh th¸i

1/ Chän mÆt c¾t tÝnh l­u l­îng:

MÆt c¾t ngang tÝnh l­u l­îng theo ph­¬ng ph¸p h×nh th¸i ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y:

- MÆt c¾t ngang ph¶i n»m trªn ®o¹n th¼ng, n»m ngoµi ph¹m vi ¶nh h­ëng cña n­íc dÒnh tõ s«ng kh¸c, cña thuû triÒu, ®Ëp n­íc.

- Ph¶i chän ë nh÷ng n¬i kh«ng cã b·i hay b·i hÑp, tèt nhÊt lµ mÆt c¾t ngang cã d¹ng lßng ch¶o, h­íng n­íc thuËn lîi, song song vµ vu«ng gãc víi h­íng n­íc ch¶y.

- MÆt c¾t ngang l­u l­îng tèt nhÊt chän trïng víi mÆt c¾t s«ng t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc. Tr­êng hîp t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t, mÆt c¾t ngang suèi kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®Ó tÝnh l­u l­îng th× cã thÓ chän ë phÝa th­îng l­u hay h¹ l­u cÇu mét Ýt.

Sau khi ®· cã ®­îc l­u l­îng tÝnh to¸n, dùa vµo c¸c c«ng thøc thuû lùc ®Ó tÝnh c¸c ®Æc tr­ng thuû lùc (chiÒu s©u n­íc ch¶y, tèc ®é dßng chñ, tèc ®é b·i s«ng) cña mÆt c¾t s«ng t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc.(Xem môc 3 cña phô lôc nµy ).


2/ X¸c ®Þnh ®é dèc däc s«ng:

Môc ®Ých cña viÖc x¸c ®Þnh ®é dèc däc s«ng lµ ®Ó x¸c ®Þnh tèc ®é vµ l­u l­îng n­íc ch¶y nÕu biÕt mùc n­íc tÝnh to¸n, mÆt c¾t ngang vµ c¸c ®Æc tr­ng h×nh th¸i cña lßng s«ng.

§é dèc däc vÒ nguyªn t¾c ®­îc x¸c ®Þnh theo tµi liÖu ®o mùc n­íc ®ång thêi gi÷a ba mÆt c¾t th­îng l­u, mÆt c¾t tÝnh l­u l­îng vµ mÆt c¾t h¹ l­u vÒ mïa lò. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n kh«ng tæ chøc ®o ®¹c ®­îc vÒ mïa lò th× cã thÓ ®o ®é dèc mÆt n­íc ë thêi ®iÓm kh¶o s¸t hay ®o ®é dèc s«ng däc theo trôc ®éng lùc cña dßng ch¶y (däc theo ®¸y s©u nhÊt cña s«ng) vµ cho phÐp sö dông chóng lµm trÞ sè ®é dèc dßng ch¶y tÝnh to¸n.

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt c¾t do dé dèc däc ®èi víi s«ng suèi nhá Ýt nhÊt lµ 50m .3/ X¸c ®Þnh tèc ®é vµ l­u l­îng n­íc:

Tèc ®é n­íc ch¶y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y:


C«ng thøc Sª di - Ma ninh: V = h2/3 . I1/2
C«ng thøc Sª di - Ba danh: V =

Trong ®ã : h - ChiÒu s©u trung b×nh cña dßng ch¶y, h =

, B - TiÕt diÖn vµ chiÒu réng dßng ch¶y.

, n - HÖ sè nh¸m tÝnh theo Ba danh vµ Maninh.
Trong tÝnh to¸n c¸c trÞ sè  vµ n nªn x¸c ®Þnh theo sè liÖu ®o tèc ®é dßng ch¶y ®o b»ng m¸y l­u tèc kÕ hay b»ng phao trong thêi gian kh¶o s¸t:

 =Trong ®ã: I - §é dèc mÆt n­íc s«ng.

Trong tr­êng hîp kh«ng cã sè liÖu thùc tÕ, trÞ sè n vµ  cã thÓ x¸c ®Þnh gÇn ®óng theo phô lôc 3.6.1.

L­u l­îng n­íc øng víi mùc n­íc ®iÒu tra ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

Q = ch I1/2 +  b I1/2Ký hiÖu:

"ch" dïng ®èi víi phÇn dßng chñ;

"b" ®èi víi phÇn b·i s«ng.

NÕu s«ng hÑp, chiÒu réng séng nhá h¬n 10 lÇn chiÒu s©u n­íc ch¶y (B < 10h ) th× trong c¸c c«ng thøc trªn ph¶i thay "h" b»ngTrong ®ã:  lµ chu vi ­ít

 lµ tiÕt diÖn dßng ch¶y.

ë c¸c s«ng suèi vïng nói ngoµi c«ng thøc tÝnh tèc ®é n­íc ch¶y theo Sª di cã thÓ x¸c ®Þnh tèc ®é n­íc ch¶y dùa theo ®­êng kÝnh nh÷ng hßn sái, cuéi lín nhÊt khi lò rót ®Ó l¹i d:

V = 5,5 ( m/s )Trong ®ã: §­êng kÝnh sái, cuéi tÝnh b»ng mÐt.

4/ Chän hÖ sè nh¸m s«ng thiªn nhiªn

B¶ng 3.6.1- HÖ sè nh¸m cña s«ng thiªn nhiªnTT

HÖ sè nh¸m lßng s«ng


n
1

- S«ng thiªn nhiªn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (bê nh½n nhôi, dßng th¼ng kh«ng trë ng¹i, n­íc ch¶y dÔ dµng)

40

0,025

1,25

2

- S«ng vïng ®ång b»ng lu«n cã n­íc ch¶y chñ yÕu lµ s«ng lín) ®iÒu kiÖn n­íc ch¶y vµ lßng s«ng s«ng ®Æc biÖt tèt. S«ng n­íc ch¶y cã mïa (s«ng lín vµ trung) t×nh h×nh n­íc ch¶y vµ h×nh d¹ng lßng s«ng tèt.

30

0,035

2,00

3

- S«ng vïng ®ång b»ng lu«n cã n­íc ch¶y vµ t­¬ng ®èi vµ t­¬ng ®èi s¹ch, h­íng n­íc ch¶y cã ®«I chç kh«ng th¼ng,hay th¼ng nh­ng ®¸y cã ®«I chç låi lâm (cã b·i næi, cã chç bÞ xãi s©u, cã ®¸ l¸c ®¸c). Song n­íc ch¶y cã mïa, lßng s«ng lµ ®Êt, n­íc ch¶y dÔ dµng.

25

0,040

2,75

4

- S«ng lín vµ trung cã nhiÒu trë ng¹i côc bé, quanh co, cã chç mäc c©y,cã nhiÒu ®¸,mÆt n­íc ch¶y kh«ng ph¼ng, S«ng ch¶y cã mïa, khi lò vÒ mang theo nhiÒu c¸t, bïn, lßng s«ng cã ®¸ trßn to hoÆc cá mäc che lÊp.

B·i cña lín vµ trung b×nh, b·i cã mäc cá, bôi c©y hay só víi sè l­îng trung b×nh.20

0,050

3,75

5

- S«ng ch¶y cã mïa cùc kú trë ng¹i, khóc khuûu, b·i s«ng kh«ng b»ng ph»ng, c©y cá mäc nhiÒu, lßng s«ng cã chç n­íc x«i.

S«ng miÒn nói cã nh÷ng ®¸ cuéi vµ ®¸ to, mÆt n­íc s«ng kh«ng ph¼ng.15

0,060

5,50

6

- S«ng cã b·i, c©y cá mäc ®Æc biÖt rËm r¹p (n­íc ch¶y chËm) vµ cã nh÷ng vùc do xãi s©u, réng.

12,5

0,080

7,00

7

- S«ng miÒn nói cã nhiÒu ®¸ lín, n­íc ch¶y sinh bät tung toÐ, mÆt n­íc khóc khuûu...


12,5

0,080

7,00

8

-B·i s«ng nh­ trªn nh­ng h­íng n­íc ch¶y xiªn nhiÒu.S«ng ë miÒn nói cã th¸c, lßng s«ng khóc khuûu cã nh÷ng ®¸ to, n­íc ch¶y sinh bät nhiÒu vµ ¸t hÕt mäi ©m thanh, nãi víi nhau nghe thËt khã kh¨n.

10

0,100

9,0

9

- S«ng ë niÒm nói cã nh÷ng ®Æc tr­ng nh­ trªn. S«ng cã c©y cèi mäc rËm, cã nh÷ng bôi, cã nhiÒu chç n­íc ø ®äng.B·i s«ng cã nh÷ng khóc chÕt réng, cã nh÷ng chç thËt s©u.

7,5

0,133

12,00

10

- S«ng cã bïn ®¸ tr«i.

B·i s«ng cã c©y lín mäc rËm.Ghi chó: - B¶ng hÖ sè nh¸m trªn ®Ó tÝnh vËn tèc n­íc ch¶y cña s«ng theo c«ng thøc Sª di - Ma ninh vµ Sª di - Ba danh khi kh«ng ®iÒu tra ®­îc hÖ sè nh¸m t¹i thùc ®Þa.

C«ng thøc Sª di - Ba danh:

C«ng thøc Sª di - Ma ninh:R2/3. I1/2

C = R1/6

Khi chiÒu réng s«ng lín h¬n 10 lÇn chiÒu s©u n­íc ch¶y th× R  h


5,0

0,20

20,00


phô lôc 4
c¸c ®Þnh nghÜa gi¶i thÝch vÒ ®Þa chÊt

Phô lôc 4.1

néi dung vµ nhiÖm vô kh¶o s¸t §CCT
A) Môc ®Ých cña c«ng t¸c kh¶o s¸t §CCT:

+ Thu thËp c¸c tµi liÖu vÒ §CCT vµ §CTV ®Ó cïng víi c¸c tµi liÖu kh¸c lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ hîp lý.

+ X¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn x©y dùng vµ khai th¸c c«ng tr×nh.
B) NhiÖm vô cña c«ng t¸c kh¶o s¸t §CCT :

+ T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn §CCT, bao gåm ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®i¹ chÊt kiÕn tróc, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt ®éng lùc, vËt liÖu x©y dùng v.v... trong khu vùc kh¶o s¸t .

+ Gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu kh¸c thuéc ph¹m vi §CCT trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thiÕt kÕ nãi chung.

+ Dù b¸o kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c c«ng tr×nh.


C) Néi dung kh¶o s¸t §CCT.

Néi dung kh¶o s¸t §CCT gåm: ®o vÏ §CCT, khoan th¨m dß vµ thÝ nghiÖm §CCT, chØnh lý tµi liÖu vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t §CCT.

+ §o vÏ §CCT lµ c«ng t¸c ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tr­íc tiªn ®Ó lµm c¬ së cho nh÷ng c«ng t¸c tiÕp theo bao gåm c«ng viÖc xem xÐt ®iÒu tra b»ng m¾t hoÆc dïng c¸c dông cô ®¬n gi¶n ®Ó t×m hiÓu ngoµi thùc ®Þa. Néi dung cña ®iÒu tra ®o vÏ §CCT lµ: Nghiªn cøu t¹i chç nh÷ng vÕt lé tù nhiªn trªn nh÷ng hµnh tr×nh ®o vÏ ®Ó cã nh÷ng nhËn ®inh s¬ bé vÒ ®iÒu kiÖn §CCT trong khu vùc kh¶o s¸t.

Ph¹m vi, néi dung vµ khèi l­îng ®o vÏ §CCT phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ®èi t­îng kh¶o s¸t, quy m« cÊp lo¹i c«ng tr×nh, møc ®é nghiªn cøu tr­íc ®ã vµ tû lÖ b¶n ®å ®o vÏ

+ Th¨m dß §CCT gåm c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y:

- Th¨m dß b»ng c¸c hè ®µo, c¸c vÞ trÝ b¹t líp phñ. Dung cô chÝnh lµ cuèc, xÎng, xµ beng hoÆc b»ng m¸y ®µo. Hè ®µo cã kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 707070 cm. ChiÒu s©u hè ®µo tuú thuéc vµo yªu cÇu th¨m dß, th«ng th­êng tõ 2 ®Õn 5 mÐt. Tr­êng h¬p ®µo qu¸ s©u hoÆc ®µo trong tÇng ®Êt mÒm yÕu, ®Êt rêi xèp, cÇn cã biÖn ph¸p chèng ®ì ®Ó ®¶m b¶o thµnh v¸ch æn ®Þnh. Khi ®µo b»ng m¸y, ®­êng kÝnh vµ chiÒu s©u hè ®µo kh«ng h¹n chÕ.

- Th¨m dß b»ng c¸ch b¹t líp phñ ®­îc tiÕn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dÇy tÇng phñ, cao ®é mÆt ®¸ gèc, vÞ trÝ xuÊt hiÖn n­íc ngÇm, sù biÕn d¹ng ë c¸c m¸i dèc nÒn ®µo vµ ®¾p. Lo¹i nµy cã thÓ thay thÕ hè ®µo trong tr­êng hîp kh«ng yªu cÇu lÊy mÉu nguyªn d¹ng hoÆc ®Ó phèi hîp víi c¸c hè ®µo nh»m ®¹t tíi ®é s©u yªu cÇu t¹i nh÷ng n¬i cã ®Êt yÕu. §­êng kÝnh mòi khoan th­êng tõ 20 ®Õn 25mm. ChiÒu s©u th¨m dß lín nhÊt kh«ng qu¸ 10mÐt.

- Th¨m dß b»ng khoan ®­êng kÝnh lín, trªn 75 mm, bao gåm khoan tay vµ khoan m¸y. Môc ®Ých cña ph­¬ng ph¸p khoan nµy lµ ®Ó t×m hiÓu t×nh h×nh ®Þa chÊt d­íi s©u, lÊy mÉu ®Êt ®¸,mÉu n­íc, thÝ nghiÖm §CTV , hoÆc ®Ó khoan vµo tÇng ®¸ cøng hoÆc ®¸ nöa cøng mµ c¸c dông cô th¨m dß kh¸c kh«ng thùc hiÖn ®­îc.

- Th¨m dß ®Þa vËt lý bao gåm th¨m dß ®iÖn, th¨m dß ®Þa chÊn, th¨m dß träng lùc,th¨m dß tõ lùc vµ th¨m dß phãng x¹. Th¨m dß ®iÖn vµ th¨m dß ®Þa chÊn ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt.
D) C«ng t¸c thÝ nghiÖm §CCT.

C«ng t¸c thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng nh­ xuyªn tiªu chuÈn, xuyªn tÜnh, c¾t c¸nh hiÖn tr­êng, nÐn në h«ng, nÐn tÜnh b»ng bµn t¶i träng v.v...®­îc tiÕn hµnh trong tr­êng hîp cÇn thiÕt nh­ng ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c Quy tr×nh hiÖn hµnh hoÆc c¸c H­íng dÉn cña thiÕt bÞ. C«ng t¸c thÝ nghiÖm ®Êt ®¸, n­íc, vËt liÖu x©y dùng cÇn ph¶i tu©n thñ theo c¸c Quy ®Þnh hiÖn hµnh.


E) C«ng t¸c chØnh lý vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t §CCT gåm:

ChØnh lý c¸c tµi liÖu gèc ë hiÖn tr­êng:

- Lùa chän, hÖ thèng ho¸ c¸c mÉu ®¸t ®¸, mÉu n­íc;

- ChØnh lý nhËt ký hiÖn tr­êng;

- ChØnh lý b¶n ®å ®o vÏ.

- ChØnh lý tµi liÖu trong phßng:

- ChØnh lý c¸c mÆt c¾t lç khoan, hè ®µo, c¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm trong phßng vµ hiÖn tr­êng;

- Thµnh lËp c¸c mÆt c¾t §CCT;

- Thµnh lËp b¶n ®å §CCT (hay s¬ ®å §CCT) víi vÞ trÝ c¸c lç khoan, hè ®µo.

- B¸o c¸o §CCT.Chó thÝch. H×nh thøc vµ néi dung cña Hå s¬ kh¶o s¸t §CCT ph¶i tu©n thñ c¸c Quy ®Þnh cña Hå s¬ mÉu hiÖn hµnh

Khi th¨m dß b»ng khoan, xuyªn, c¾t c¸nh ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy tr×nh sau:  • Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt 22TCN 25 - 99

  • C¾t c¸nh ASTM D2573 vµ TCXD 205-1998 Bé X©y dùng

  • Xuyªn ASTM D1586


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương