Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

B¶ng thèng kª cét ®iÖn vµ c¸c lo¹i cét kh¸c B¶ng 2
Lo¹i cét

Kho¶ng c¸ch ®Õn tuyÕn
Lý tr×nh
Tr¸i (m)

Ph¶i (m)

C¬ quan qu¶n lý

Km2+400

§iÖn cao thÕ

20

10

Së ®iÖn lùc thµnh phè

12.28.- §­êng dÉn èng dÇu, khÝ ®èt trong ph¹m vi 50 m ®èi víi ®­êng (vµ 100 m ®èi víi cÇu lín) ®Òu ph¶i thÓ hiÖn trªn b×nh ®å vµ thèng kª theo b¶ng 3.

B¶ng 3

Lý tr×nh

Lo¹i èng

KÝch cì


Kho¶ng c¸ch

Ghi chó
§­êng kÝnh (mm)

¸p suÊt kg/cm2

(m)
Km6+150

dÉn ®Çu

200mm

25kg/m2

100m

®i // víi tuyÕn


12.29.- C«ng tr×nh ngÇm bao gåm :cèng ngÇm, ®­êng c¸p ngÇm, ®­êng d©y ®iÖn tho¹i ngÇm v.v...

C¸c lo¹i c«ng tr×nh trªn nÕu n»m trong ph¹m vi thi c«ng ®­êng ®Òu ph¶i ®iÒu tra ®Çy ®ñ vµ thèng kª theo b¶ng 4. Khi tiÕn hµnh ®iÒu tra ph¶i liªn hÖ víi c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh liªn quan, t×m hiÓu yªu cÇu vµ c¸ch gi¶i quyÕt c¸c lo¹i c«ng tr×nh ®ã. Nh÷ng vÊn ®Ò ch­a gi¶i quyÕt ®­îc cÇn b¸o c¸o ®Çy ®ñ ®Ó tiÕp tôc gi¶i quyÕt sau.

B¶ng 4.


Lý tr×nh

Lo¹i c«ng tr×nh

Kho¶ng c¸ch ®Õn tuyÕn

ChiÒu s©u

C¬ quan qu¶n lýTr¸i (m)

Ph¶i (m)

(m)
km2+ 500

Cèng n­íc

20
1.5

Së qu¶n lý CT§T

km3+400

C¸p th«ng tin
5

1.2

Së ®iÖn HN


12.30.- C¸c c«ng tr×nh phôc vô ®­êng vµ vËn t¶i nh­: bÕn xe nhµ cung h¹t, tr¹m cÊp x¨ng dÇu v..v... tuú theo quy m« cña c«ng tr×nh mµ tiÕn hµnh kh¶o s¸t theo ®Ò c­¬ng riªng.

Trong ph¹m vi kh¶o s¸t ®­êng cÇn cung cÊp c¸c tµi liÖu sau:

(1) B×nh ®å cao ®é ph¹m vi ®­îc cÊp ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®ã, tû lÖ 1/ 500  1/1000.

(2) §iÒu tra vÒ nguån cÊp ®iÖn, n­íc, tho¸t n­íc vvv...

(3) §iÒu tra c¸c c«ng tr×nh xung quanh khu ®­îc cÊp ®Êt x©y dùng.
12.31.- §iÒu tra ruéng ®Êt, v­ên t­îc, c©y cá hai bªn tuyÕn tÝnh tõ tim ®­êng ra mçi bªn 50 m ë vïng thÞ x·, thÞ trÊn vµ 100 m ë c¸c vïng kh¸c theo thèng kª ë b¶ng 5.

B¶ng 5

Bªn tr¸i

Bªn ph¶i
Lý tr×nh

Kho¶ng c¸ch

Lo¹i

Kho¶ng c¸ch

Lo¹i

Ghi chó

Km1+400

0  50 m

Ruéng 2 vô

0  50 m

Ruéng1550 m

§åi trång c©y lÊy gçe.- kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá

12.32.- C¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá bao gåm : cèng c¸c lo¹i, cÇu cã chiÒu dµi toµn bé nhá h¬n 25 m, nÒn ®­êng thÊm ®­êng trµn v.v... VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh nµy kh«ng bÞ rµng buéc bëi bÊt kú sù phèi hîp nµo gi÷a b×nh ®å vµ h×nh c¾t däc cña tuyÕn.
12.33.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá lµ : x¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh, dù kiÕn lo¹i c«ng tr×nh vµ thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n thuû v¨n,thuû lùc.
12.34.- ViÖc lùa chän c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá ph¶i dùa vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hiÖn tr­êng .

Khi chän cÇu hay cèng b¶n, cèng trßn sÏ tuú thuéc c¸c yÕu tè sau :

- l­u l­îng cÇn tho¸t.

- chiÒu cao nÒn ®¾p.

- ®Æc ®iÓm dßng chÈy.

- t×nh h×nh c©y tr«i, dßng bïn ®¸.

- yªu cÇu giao th«ng thuû.
12.35.- Cèng cã thÓ chän lo¹i kh«ng ¸p, b¸n ¸p hay cã ¸p.

Lo¹i cã ¸p cã thÓ ¸p dông nh÷ng tr­êng hîp sau :

(1) NÒn ®­êng ®¾p ®ñ chiÒu cao cÇn thiÕt theo mùc n­íc thiÕt kÕ cña cèng cã ¸p.

(2) Cho phÐp tÝch n­íc tr­íc miÒn th­îng du cña cèng.

(3) NÒn ®­êng ph¶i ®ñ réng ®Ó n­íc kh«ng thÊm qua nÒn ®­êng.

(4) Chó ý gia cè th­îng, h¹ l­u cèng.


12.36.- KhÈu ®é cèng vµ ®iÒu kiÖn n­íc ch¶y trong cèng x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n thuû lùc.
12.37.- NÒn ®­êng thÊm chØ sö dông ®èi v¬i ®­êng cÊp thÊp, lùu l­îng dßng chÈy nhá,vµ kh«ng lÉn nhiÒu bïn r¸c.VËt liÖu x©y dùng ®­êng thÊm th­êng lµ ®¸ to, kÝch th­íc ®ång ®Òu. Mãng nÒn thÊm ph¶i ®­îc gia cè khi cÇn thiÕt. ChiÒu cao nÒn ®­êng thÊm ®­îc x¸c ®Þnh tõ diÖn tÝch thÊm vµ chiÒu cao cho phÐp cña ®­êng. ChiÒu cao dÒnh phÝa th­îng l­u ph¶i thÊp h¬n nÒn ®­êng Ýt nhÊt 0,30m.
12.38- §­êng trµn cho phÐp x©y dùng trªn ®­êng cÊp thÊp, l­u l­îng dßng chÈy nhá, trong x©y dùng th­êng kÕt hîp giöa ®­êng trµn víi cèng b¶n hoÆc trßn.
12.39- T¹i vÞ trÝ lµm c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá khi dßng chÈy phøc t¹p cÇn lËp b×nh ®å cao ®é ®Ó thiÕt kÕ n¾n khe, ngoµi ra cÇn ®iÒu tra kü c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thuû v¨n, ®Þa chÊt-thuû v¨n, nh»m lùa chän hîp lý lo¹i mãng mè trô, vËt liÖu gia cè lßng khe...
G.- Thu thËp c¸c sè liÖu ®Ó

lËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng (TKTC TC), dù to¸n
12.40.- Trong qóa tr×nh kh¶o s¸t cÇn thu thËp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho lËp TKTC TC, dù to¸n vµ lËp c¸c thñ tôc kh¸c lµm c¨n cø cho viÖc duyÖt ®å ¸n.

C¸c tµi liÖu thu thËp ®­îc sÏ dïng trong thuyÕt minh ®Ó tr×nh bµy vÒ ®Æc ®iÓm cña vïng kh¶o s¸t vµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p hîp lý tæ chøc thi c«ng ®­êng.


12.41.- Nh÷ng ®iÒu cÇn t×m hiÓu lµ:

(1) Cã thÓ x©y dùng c«ng tr×nh vµo thêi gian nµo, vµ trong thêi h¹n bao l©u.

(2) Dù kiÕn thêi h¹n kÕt thóc nh÷ng c«ng tr×nh chÝnh.

(3) X¸c ®Þnh sè ngµy lµm viÖc vµ thêi gian t¾c ®­êng.

(4) X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n thi c«ng vµ cung ®o¹n qu¶n lý ®Ó: x©y dùng l¸n tr¹i vµ lµm nhµ cung h¹t.

(5) §iÒu tra c¸c khu d©n c­ hai bªn tuyÕn, t×m hiÓu kh¶ n¨ng nh©n lùc, ®iÒu kiÖn ¨n ë cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong qu¸ tr×nh x©y dùng, khai th¸c.

(6) T×m hiÓu c¸c ®¬n gi¸ ®Þa ph­¬ng, c¸c phô cÊp khu vùc.

(7) Dù kiÕn c¸c nguån cung cÊp vËt liÖu.


12.42.- §Ó chuÈn bÞ viÖc lËp TKTC TC cÇn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò sau:

(1) Dù kiÕn c¬ së x©y dùng chÝnh vµ trung gian.

(2) Qui ®Þnh c¸c tr¹m trung chuyÓn vËt liÖu.

(3) Lùa chän c¸c vËt liÖu x©y dùng (®Êt, ®¸, c¸t, sái) t¹i chç trªn c¬ së t×m hiÓu:

(3.1) VÞ trÝ c¸c má ®Êt, ®¸, c¸t, sái, kh¶ n¨ng më réng c«ng suÊt khai th¸c.

(3.2) X¸c ®Þnh tr÷ l­îng vµ chÊt l­îng cña lo¹i vËt liÖu x©y dùng vµ kh¶ n¨ng sö dông.

(3.3) C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c.

(4) T×m hiÓu nh÷ng xÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn vµ b¸n thµnh phÈm: g¹ch, v«i, ngãi vµ kh¶ n¨ng ký hîp ®ång.

(5) X¸c ®Þnh chi phÝ ®Òn bï do chiÕm dông ®Êt.

(6) Bè trÝ c¸c kho chøa vËt liÖu x¸c ®Þnh cù ly vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn tíi.

(7) X¸c ®Þnh chiÒu dµi ®­êng c«ng vô cã ­íc tÝnh khèi l­îngx©y dùng chóng.

xa©y dông chóng.

(8) Kh¶ n¨ng sö dông n¨ng l­îng ®iÖn t¹i tr¹m gÇn nhÊt vµ ®iÒu kiÖn nèi vµo m¹ng l­íi.

(9) X¸c ®Þnh vÞ trÝ giao c¾t víi ®­êng d©y th«ng tin,®iÖn cao thÕ vÒ sè l­îng vµ chi phÝ ®Òn bï di chuyÓn.

(10) X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cÊp n­íc (nguån tr÷ l­îng, chÊt l­îng vµ cù ly vËn chuyÓn.

(11) Kh¶ n¨ng sö dông nh©n lùc phæ th«ng vµo c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n.


h.- lËp c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn cÇn thiÕt
12.43.- ViÖc lËp c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn cÇn thiÕt nh»m chøng minh thªm cho ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· chän lµ hîp lý, c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh lµ thÝch hîp,nguån vËt liÖu dù kiÕn khai th¸c lµ chÊp nhËn ®­îc.

§Ó tiÕn hµnh lËp v¨n b¶n tho¶ thuËn, C¬ quan kh¶o s¸t thiÕt kÕ sÏ tr×nh bÇy râ ph­¬ng ¸n tuyÕn chän, lý do tËn dông hoÆc di chuyÓn nhµ cöa còng nh­ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c ..., ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c C¬ quan h÷u quan ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n cã ch÷ ký cña Thñ tr­ëng vµ ®ãng dÊu ( nÕu ®¬n vÞ cã dÊu ).


12.44.- Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®­îc tho¶ thuËn ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ C¬ quan liªn quan lµ:

(1) VÞ trÝ cña tuyÕn ®­êng trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng.

(2) VÞ trÝ giao c¾t víi ®­êng s¾t vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®­êng s¾t.

C¸c tho¶ thuËn víi ngµnh ®­êng s¾t cÇn ®­îc cung cÊp b»ng v¨n b¶n :

+ giÊy phÐp ®­îc c¾t qua ®­êng s¾t.

+ t­¬ng lai ph¸t triÓn cña ngµnh ®­êng s¾t (sù thay ®æi vÞ trÝ vµ quy m« cña ®­êng s¾t hiÖn h÷u ).

+ kh¶ n¨ng thay ®æi h×nh c¾t däc (do t«n cao ®­êng).

+ c¸c néi dung kh¸c cã liªn quan.

(3) Nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cho tuyÕn ®i chung víi ®­êng phè cÇn ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch cña thµnh phè (kÓ c¶ thÞ x· vµ thÞ trÊn ®­îc ChÝnh phñ c«ng nhËn ).

(4) Khi cho tuyÕn thiÕt kÕ ®i theo ®­êng phè cã c«ng tr×nh ngÇm (èng dÉn n­íc, d©y th«ng tin, d©y ®iÖn nãng c¸c lo¹i, v.v... ) ph¶i tho¶ thuËn víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan b»ng v¨n b¶n.

(5) §Êt chiÕm dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tho¶ thuËn víi ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng.

(6) Má vËt liÖu x©y dùng cÇn khai th¸c ph¶i tho¶ thuËn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng (hoÆc C¬ quan ®ang khai th¸c) vÒ :

+ mÆt b»ng khai th¸c.

+ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn.

Nh÷ng ý kiÕn kh«ng thèng nhÊt còng cÇn ph¶i ®­îc ghi vµo v¨n b¶n ®Ó sau nµy C¬ quan xÐt duyÖt dù ¸n quyÕt ®Þnh.
i.- hå s¬, tµi liÖu ph¶i cung cÊp
12.45.- KÕt thóc b­íc kh¶o s¸t ®Ó TKKT (vµ TKKTTC ) cÇn cung cÊp nh÷ng tµi liÖu sau :

(1) ThuyÕt minh chung vÒ c«ng t¸c kh¶o s¸t tuyÕn (trong ®ã chó ý ®Õn nh÷ng ®o¹n khã kh¨n, nh÷ng côc bé phøc t¹p).

(2) ThuyÕt minh vÒ kh¶o s¸t §CCT.

(3) ThuyÕt minh vÒ kh¶o s¸t thuû v¨n.

(4) ThuyÕt minh vÒ c¸c má VLXD.

(5) B×nh ®å cao ®é tuyÕn tû lÖ 1/1000 - 1/2000 (cã ®Çy ®ñ ®Þa h×nh, ®Þa vËt, vÞ trÝ c¸c mèc cao ®é,to¹ ®é...) vÏ theo h­íng tuyÕn cã gèc bªn phÝa tr¸i.

(6) B×nh ®å cao ®é c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn, nh÷ng ®o¹n khã kh¨n phøc t¹p, nh÷ng vÞ trÝ giao c¾t gi÷a tuyÕn thiÕt kÕ víi c¸c ®­êng kh¸c v.v... (theo h­íng tuyÕn chung)

(7) H×nh c¾t däc tuyÕn tû lÖ (1/1000 - 1/100 hoÆc 1/2000 - 1/200 ) cã mÆt mÆt c¾t ®Þa chÊt, cã c¸c møc n­íc ®iÒu tra vµ mùc n­íc tÝnh to¸n theo tÇn suÊt quy ®Þnh cho cÊp ®­êng.

(8) H×nh c¾t ngang tû lÖ 1/200.

(9) B¶n ®å tæng hîp c¸c khu tô n­íc.

(10) B¶n tÝnh l­u l­îng,khÈu ®é c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá.

(11) Thèng kª hÖ cäc dÊu, b¶ng thèng kª to¹ ®é c¸c cäc-nÕu kh¶o s¸t tho to¹ ®é (®Ó kh«i phôc l¹i c¸c cäc chñ yÕu khi bÞ mÊt).

(12) B×nh ®å duçi th¼ng vÞ trÝ c¸c má VLXD vµ dù kiÕn ph©n phèi.

(13) Thèng kª ruéng, ®Êt bÞ chiÕm.

(14) Thèng kª nhµ cöa vµ c¸c lo¹i c«ng tr×nh ph¶i di chuyÓn.

(15) Thèng kª khèi l­îng chÆt c©y,dÉy cá.

(16) Thèng kª mèc cao ®é.

(17) Thèng kª c¸c ®­êng giao.

(18) Thèng kª c¸c lo¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc.

(19) Thèng kª c¸c vÞ trÝ ( dù kiÕn ) lµm nhµ phôc vô khai th¸c.

(20) Thèng kª c¸c lo¹i cäc mèc, cäc tiªu, biÓn b¸o ®· cã, cÇn thay thÕ, bæ sung

Ch­¬ng m­êi ba - kh¶o s¸t thuû v¨n
A. §èi víi tuyÕn ®­êng
13.1.- Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ cña ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· lùa chän ë b­íc nghiªn cøu kh¶ thi (tr¾c däc, b×nh ®å c«ng tr×nh tho¸t n­íc v.v..), c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t, thu thËp ®­îc; ®¸nh gi¸ møc ®é tû mØ, chÝnh x¸c cña c¸c tµi liÖu trªn vµ ®èi chiÕu víi c¸c yªu cÇu vÒ kh¶o s¸t, ®o ®¹c trong b­íc thiÕt kÕ kü thuËt ®Ó lËp kÕ ho¹ch kh¶o s¸t bæ sung, hoµn chØnh c¸c tµi liÖu, sè liÖu thuû v¨n cÇn thiÕt.
13.2.- Dùa vµo kÕ ho¹ch kh¶o s¸t thuû v¨n ®­îc lËp trong b­íc thiÕt kÕ kü thuËt, lµm viÖc víi c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan h÷u quan ®Ó kiÓm tra vµ chuÈn ho¸ l¹i c¸c sè liÖu, tµi liÖu ®· thu thËp ®­îc trong b­íc nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ nghiªn cøu kh¶ thi vµ thu thËp c¸c tµi liÖu, sè liÖu cßn thiÕu theo néi dung kÕ ho¹ch kh¶o s¸t trong b­íc thiÕt kÕ kü thuËt.

13.3.- Néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c kh¶o s¸t thuû v¨n trong b­íc thiÕt kÕ kü thuËt lµ ®o ®¹c, thu thËp c¸c sè liÖu, tµi liÖu vÒ thuû v¨n cã liªn quan tíi viÖc quy ®Þnh c¸c cao ®é khèng chÕ cña ®­êng ®á trªn tr¾c däc, ®é dèc m¸i ta luy ®­êng, biÖn ph¸p gia cè chèng xãi vµ chèng tr­ît ta luy ®­êng cña ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· ®­îc chän trong b­íc nghiªn cøu kh¶ thi nh­ mùc n­íc cao nhÊt, mùc n­íc ®äng th­êng xuyªn, thêi gian ®äng th­êng xuyªn vv...

§Ó tiÖn lîi cho viÖc kh¶o s¸t ®iÒu tra, trªn b×nh ®å vµ c¾t däc tuyÕn ®· thiÕt kÕ trong b­íc nghiªn cøu kh¶ thi, chia thµnh nh÷ng ®o¹n ®Æc tr­ng vÒ chÕ ®é thuû v¨n vµ quy ®Þnh néi dung yªu cÇu kh¶o s¸t, ®o ®¹c cho mçi ®o¹n.13.4.- Néi dung c«ng t¸c ®iÒu tra thuû v¨n tuyÕn trong b­íc TKKT, ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh ®iÒu tra, yªu cÇu ®èi víi hå s¬ kh¶o s¸t vv... ®­îc thùc hiÖn theo nh­ c¸c chØ dÉn t¹i c¸c ®iÒu 8.4; 8.5; 8.6 cña phÇn kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi tuyÕn trong b­íc nghiªn cøu kh¶ thi.
b.- ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá
13.5.-Theo ph­¬ng ¸n tuyÕn ®· ®­îc chän trong b­íc nghiªn cøu kh¶ thi, dùa theo b×nh ®å, tr¾c däc ®­êng cã bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®· ®­îc thiÕt kÕ ë b­íc nghiªn cøu kh¶ thi, tiÕn hµnh ®èi chiÕu viÖc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc däc tuyÕn (vÞ trÝ, khÈu ®é tho¸t n­íc), bæ sung c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc ë nh÷ng chç tròng trªn tr¨c däc. C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh hÕt søc tû mØ v× trong b­íc nghiªn cøu kh¶ thi b×nh ®å vµ tr¾c däc tuyÕn ®­îc vÏ víi tû lÖ nhá nªn kh«ng thÓ hiÖn hÕt nh÷ng ®Þa h×nh tròng côc bé.

Tèt nhÊt viÖc kh¶o s¸t thuû v¨n c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá ®­îc tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®· kh¶o s¸t ®o ®¹c b×nh ®å vµ tr¾c däc ®­êng theo yªu cÇu cña TKKT vµ vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc trªn tr¾c däc ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Dùa theo b×nh ®å vµ tr¾c däc thiÕt kÕ kü thuËt ®èi chiÕu ngoµi thùc ®Þa vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ bæ sung c¸c c«ng tr×nh cßn thiÕu.13.6.- Dùa trªn b¶n ®å tû lÖ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 hoÆc tû lÖ kh¸c (tuú theo ph¹m vÞ cña ®­êng giíi h¹n l­u v­c) ®· cã vÞ trÝ tuyÕn vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc x¸c ®Þnh c¸c ®­êng ph©n thuû vµ khoanh diÖn tÝch l­u vùc tô thuû ®èi víi mçi c«ng tr×nh tho¸t n­íc, x¸c ®Þnh chiÒu dµi suèi chÝnh, suèi nh¸nh, ®é dèc lßng suèi chÝnh, ®é dèc suèi t¹i c«ng tr×nh, ®é dãc trung b×nh cña s­ên dèc l­u vùc, diÖn tÝch ®Çm hå ao vµ ký hiÖu tªn c¸c l­u vùc trªn b¶n vÏ ranh giíi l­u vùc.
13.7.- §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng cña l­u vùc trªn b¶n ®å víi kÕt qu¶ thÞ s¸t trªn thùc ®Þa, tiÕn hµnh söa nh÷ng sai sãt vµ bæ sung nh÷ng phÇn thiÕu. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt tiÕn hµnh ®o ®¹c bæ sung t¹i thùc ®Þa.
13.8.- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t, ®iÒu tra c¸c ®Æc tr­ng ®Þa m¹o lßng suèi, ®Æc tr­ng ®Þa m¹o l­u vùc, cÊu t¹o ®Êt, c©y cá phñ l­u vùc ®­îc tiÕn hµnh nh­ h­íng dÉn ®· giíi thiÖu ë c¸c ®iÒu 8.10; 8.11; 8.12; 8.13 cña phÇn kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá ë b­íc nghiªn cøu kh¶ thi.
13.9.- §o ®¹c ®Þa h×nh t¹i c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá.

Trong giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi, nãi chung kh«ng cã yªu cÇu ®o ®¹c ®Þa h×nh riªng ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc mµ khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®· sö dông tµi liÖu ®o vÏ ®Þa h×nh phôc cho viÖc thiÕt kÕ tuyÕn.

Trong giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt vµ lËp b¶n vÏ thi c«ng, ®Ó phôc vô cho viÖc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ tÝnh to¸n thuû v¨n chÝnh x¸c, t¹i mçi c«ng tr×nh tho¸t n­íc ph¶i ®o vÏ b×nh ®å tho¸t n­íc khu vùc c«ng tr×nh vµ mÆt c¾t ngang suèi t¹i c«ng tr×nh. Sau ®©y lµ mét sè quy ®Þnh vÒ ®o ®¹c ®Þa h×nh.
13.10.- §o vÏ b×nh ®å khu vùc c«ng tr×nh tho¸t n­íc:

- Ph¹m vi ®o vÏ: theo chiÒu dµi suèi ph¶i ®o ra ngoµi ph¹m vi bè trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc mét chiÒu dµi Ýt nhÊt lµ 75-150 m vÒ mçi phÝa th­îng l­u vµ h¹ l­u. NÕu t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc ë phÝa th­îng l­u vµ h¹ l­u cã thiÕt kÕ c«ng tr×nh dèc n­íc, bËc n­íc hoÆc kªnh dÉn n­íc th× ph¹m vi c«ng tr×nh sÏ bao gåm c¶ c¸c c«ng tr×nh nµy. Theo chiÒu ngang suèi nÕu suèi vÒ mïa lò n­íc kh«ng trµn bê suèi th× ph¹m vi ®o ph¶i n»m ngoµi ph¹m vi chiÒu réng suèi vÒ mïa lò Ýt nhÊt lµ 5 ®Õn 10 m; nÕu suèi vÒ mïa lò, n­íc trµn qua bê suèi th× ph¹m vi ®o c¸ch bê suèi chÝnh Ýt nhÊt 50 m, phÇn cßn l¹i tham kh¶o tµi liÖu ®o ®Þa h×nh mÆt c¾t däc vµ b×nh ®å tuyÕn ®­êng.

Tû lÖ vÏ b×nh ®å : 1/200  1/500.
13.11.- §o vÏ mÆt c¾t ngang suèi t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc:

- Ph¹m vi ®o vÏ: nÕu suèi vÒ mïa lò kh«ng trµn qua bê th× ph¶i ®o cao h¬n mùc n­íc lò cao nhÊt tõ 1 ®Õn 2m; nÕu vÒ mïa lò, n­íc trµn qua bê suèi th× ®o réng ra hai bê suèi chÝnh mçi bªn 50 m, phÇn cßn l¹i sÏ dùa vµo tr¾c däc ®­êng ®Ó x¸c ®Þnh ph¹m vÞ n­íc ngËp.

§èi víi suèi t­¬ng ®èi lín cÇn kiÓm tra l­u l­îng theo mùc n­íc ®iÒu tra th× cÇn ®o vÏ thªm mÆt c¾t l­u l­îng nÕu mÆt c¾t ngang suèi t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu tÝnh l­u l­îng theo ph­¬ng ph¸p h×nh th¸i (xem h­íng dÉn cña phô lôc 3.2; 3.6).

Trªn b¶n vÏ mÆt c¾t ngang suèi t¹i c«ng tr×nh ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cäc chi tiÕt vµ cäc lý tr×nh thèng nhÊt víi b¶n vÏ tr¾c däc tuyÕn, c¸c cao ®é mùc n­íc ®iÒu tra, ®Þa chÊt cÊu t¹o lßng suèi, t×nh h×nh c©y cá trªn b·i (nÕu cã) vµ bê suèi.


13.12.- §o vÏ mÆt c¾t däc suèi t¹i c«ng tr×nh :

- Ph¹m vi ®o vÏ: b»ng chiÒu dµi ®o vÏ b×nh ®å khu vùc c«ng tr×nh. MÆt c¾t däc suèi ®­îc ®o däc theo l¹ch s©u nhÊt cña suèi vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®æi dèc ph¶i tiÕn hµnh ®o cao ®é. Song song víi viÖc ®o mÆt c¾t däc suèi tiÕn hµnh ®o cao ®é ®­êng mùc n­íc nÕu khi ®o kh¶o s¸t suèi cã n­íc ch¶y.

- Tû lÖ b¶n vÏ mÆt c¾t däc suèi: chiÒu cao - 1/50  1/100; chiÒu dµi 1/500  1/1000.

- Trªn b¶n vÏ mÆt c¾t däc suèi ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ tim c«ng tr×nh tho¸t n­íc, ®­êng mÆt vµ h­íng n­íc ch¶y.


13.13.- §iÒu tra mùc n­íc:

Néi dung ®iÒu tra mùc n­íc lò vµ chÕ ®é lò ë c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc trong giai ®o¹n TKKT gièng nh­ quy ®Þnh ®èi víi ®iÒu tra mùc n­íc ®­îc thùc hiÖn ë ®iÒu 8.14 giíi thiÖu trong phÇn kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc cña b­íc nghiªn cøu kh¶ thi vµ phô lôc 3.2.


13.14.- Kh¶o s¸t thuû v¨n ë nh÷ng c«ng tr×nh tho¸t n­íc cã chÕ ®é thuû v¨n ®Æc biÖt:

§èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc cã chÕ ®é thuû v¨n ®Æc biÖt nh­ s«ng bÞ ¶nh h­ëng n­íc dÒnh tõ s«ng kh¸c, s«ng bÞ ¶nh h­ëng thuû triÒu, s«ng vïng th­îng l­u ®Ëp, s«ng vïng h¹ l­u ®Ëp, kªnh m­¬ng ®µo cña thuû lîi néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®iÒu tra thuû v¨n còng bao gåm nh÷ng néi dung kh¶o s¸t ®èi víi s«ng b×nh th­êng. Ngoµi ra cÇn bæ sung nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong ®iÒu 6.16 cña phÇn kh¶o s¸t thuû v¨n ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá b­íc nghiªn cøu kh¶ thi.


13.15.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá:

- ThuyÕt minh t×nh h×nh khÝ t­îng thuû v¨n, t×nh h×nh kh¶o s¸t, ®o ®¹c, vµ t×nh h×nh ®iÒu tra thuû v¨n t¹i vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n l­u l­îng vµ x¸c ®Þnh khÈu ®é c«ng tr×nh tho¸t n­íc, c¸c mùc n­íc ®iÒu tra t¹i c¸c s«ng suèi, chÕ ®é thuû v¨n vv...

- B¶n vÏ b×nh ®å tô n­íc cña l­u vùc tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc däc tuyÕn cã ký hiÖu tªn l­u vùc ®èi víi mçi c«ng tr×nh.

- B¶n tæng hîp c¸c sè liÖu kh¶o s¸t, ®iÒu tra c¸c ®Æc tr­ng tÝnh to¸n thuû v¨n c«ng tr×nh tho¸t n­íc theo mÉu quy ®Þnh (xem phô lôc 3.2, 3.3 vµ 3.4).

- C¸c b¶n b×nh ®å vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc, mÆt c¾t ngang suèi t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc, mÆt c¾t däc suèi t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc. Trªn c¸c b¶n vÏ b×nh ®å vµ mÆt c¾t däc vÞ trÝ c«ng tr×nh ph¶i vÏ vÞ trÝ cña tuyÕn ®­êng vµ c¸c mùc n­íc ®Æc tr­ng ®iÒu tra trong khi kh¶o s¸t.

- C¸c hå s¬, b¶n vÏ cã liªn quan trùc tiÕp víi tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh tho¸t n­íc trªn ®­êng nh­ kªnh m­¬ng, ®Ëp n­íc thuû lîi, qu¸ tr×nh diÔn biÕn lßng s«ng (xãi vµ båi nÕu cã).

- C¸c v¨n b¶n lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan; c¸c tµi liÖu, sè liÖu thu thËp ®­îc ë c¸c c¬ quan l­u tr÷, c¬ quan thiÕt kÕ, c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi chÕ ®é thuû v¨n s«ng vïng thiÕt kÕ (chÕ ®é m­a lò, chÕ ®é lµm viÖc cña ®ª, ®Ëp, kªnh m­¬ng thuû lîi vv...

- C¸c sæ ®o ®¹c vµ phô lôc.


ch­¬ng m­êi bèn - KH¶O S¸T §Þa chÊt c«ng tr×nh

A. CHUÈN BÞ KH¶O S¸T
14.1.- Tr­íc khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t phôc vô cho thiÕt kÕ kü thuËt cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ nh­ sau:

- Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n phª duyÖt DAKT;

- HÖ thèng ho¸ c¸c tµi liÖu thu thËp vµ kh¶o s¸t ë giai ®o¹n tr­íc;

- ChÝnh x¸c ho¸ c¸c t·i liÖu ®· cã, nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i ch­a ®­îc gi¶i quyÕt trong giai ®o¹n tr­íc;

- LËp kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh kh¶o s¸t ë ngoµi trêi, Ên ®inh khèi l­îng cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi trêi v.v...

b. KH¶o S¸T §CCT c¸c lo¹i NÒN §­êNG
B1.- NÒn ®­êng th«ng th­êng
14.2.- C«ng t¸c ®o vÏ §CCT däc tuyÕn ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa h×nh, cã thÓ tõ 1/5000 ®Õn 1/2000. Ph¹m vi ®o vÏ trªn d¶i b¨ng réng 50-100 mÐt. Môc ®Ých cña ®o vÏ §CCT xem trong ®iÒu 9.3..

14.3.- C«ng t¸c th¨m dß §CCT ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c lç khoan th¨m dß. Th«ng th­êng cø 1km bè trÝ 1 ®Õn 2 lç khoan xen kÏ vµo c¸c lç khoan ë giai ®o¹n tr­íc. ChiÒu s©u th¨m dß tõ 5 ®Õn 7 mÐt. Còng cã thÓ thay thÕ mét sè l­îng lç khoan b»ng hè ®µo trong tr­êng hîp kh«ng thÓ di chuyÓn m¸y khoan ®­îc. Trong khi lËp hå s¬ kh¶o s¸t cÇn phèi hîp lç khoan ë giai ®o¹n nµy víi lç khoan ë giai ®o¹n tr­¬c. Còng cÇn h¹n chÕ thÝ nghiÖm mÉu ë giai ®o¹n nµy mµ ph¶i kÕt hîp víi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu ë giai ®o¹n tr­íc.

B2.- NÒn ®­êng ®Æc biÖt, nÒn ®­êng ®Êt yÕu

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương