Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§èi víi c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc c¾t qua kªnh, m­¬ng thuû lîi.

 • Liªn hÖ víi c¸c c¬ quan thiÕt kÕ vµ qu¶n lý kªnh m­¬ng ®Ó thu thËp c¸c tµi liÖu sau: mÆt c¾t ngang kªnh m­¬ng, mùc n­íc, l­u l­îng thiÕt kÕ, mùc n­íc cao nhÊt, mùc n­íc b×nh th­êng, tèc ®é n­íc ch¶y, b×nh ®å tuyÕn m­¬ng vïng vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc nÕu ®­êng c¾t qua m­¬ng.

  NÕu c¸c c¬ quan h÷u quan kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu nãi trªn th× ph¶i kh¶o s¸t ®o ®¹c t¹i thùc ®Þa.
  8.17.- §o ®¹c ®Þa h×nh vµ ®o vÏ b×nh ®å khu vùc c«ng tr×nh tho¸t n­íc chØ tiÕn hµnh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt vµ khi cã yªu cÇu cña c¬ quan thiÕt kÕ (xem ®iÒu 13.10- phÇn thiÕt kÕ kü thuËt).
  8.18.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá.

  - §èi víi mçi ph­¬ng ¸n tuyÕn lËp b¸o c¸o thuyÕt minh vÒ t×nh h×nh kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®iÒu tra thuû v¨n vµ ®Þa h×nh c«ng tr×nh tho¸t n­íc. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu ®Ó phôc vô tÝnh to¸n l­u l­îng, khÈu ®é c«ng tr×nh tho¸t n­íc.

  - C¸c v¨n b¶n lµm viÖc ®èi víi ®Þa ph­¬ng vµ c¬ quan h÷u quan; c¸c tµi liÖu, sè liÖu thu thËp vÒ chÕ ®é thuû v¨n s«ng thiÕt kÕ, vÒ c¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp, kªnh m­¬ng cña thuû lîi, c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc hiÖn sö dông gÇn tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ.

  - C¸c sè liÖu, tµi liÖu ®o ®¹c, kh¶o s¸t bæ sung t¹i thùc ®Þa t¹i c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh tho¸t n­íc.

  - B¶n ®å khoanh l­u vùc tô n­íc vÒ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc cã chØ râ vÞ trÝ c«ng tr×nh, sù ph©n bè hå ao ®Çm lÇy, ph¹m vi ¶nh h­ëng n­íc dÒnh do thuû triÒu, do s«ng kh¸c hay do ®Ëp n­íc (nÕu cã); c¸c l­u vùc ph¶i ®­îc ký hiÖu theo thø tù 1,2...

  - Biªn b¶n ®iÒu tra mùc n­íc (xem mÉu phô lôc 3.2 ).

  - C¸c b¶n tæng hîp ®iÒu tra mùc n­íc däc tuyÕn vµ mùc n­íc t¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc (phô lôc 3.2), ®Æc tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa h×nh lßng suèi (phô lôc 3.3), ®Æc tr­ng ®Þa m¹o, ®Þa h×nh l­u vùc (phô lôc 3.4).

  CH­¬NG chÝn - KH¶O S¸T §Þa chÊt c«ng tr×nh

  9.1.- Kh¶o s¸t §CCT lËp BCNCKT ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®Ò xuÊt, trong ®ã cÇn tËp trung vµo ph­¬ng ¸n kiÕn nghÞ kh¶ thi nhÊt. Khèi l­îng cña c«ng t¸c kh¶o s¸t §CCT sau ®©y lµ Ên ®inh cho ph­¬ng ¸n kiÕn nghÞ nh­ ®· nãi ë trªn. Cßn ®èi víi ph­¬ng ¸n phô th× cÇn c©n nh¾c gi¶m bít cho phï hîp (xem h­íng dÉn ë Phô lôc 4 ).
  A.- Kh¸o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh (§CCT) cho nÒn ®­êng

  A1.- Lo¹i nÒn ®­êng th«ng th­êng
  9.2.- §iÒu tra ®o vÏ §CCT nÒn ®­êng th«ng th­êng ®­îc tiÕn hµnh trªn d¶i b¨ng réng vÒ mçi bªn 25-50 mÐt trªn b¶n ®å ®Þa h×nh tõ 1/2.000 ®Õn 1/10.000. Néi dung ®iÒu tra ®o vÏ cÇn ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å tû lÖ nãi trªn.
  9.3.- C«ng t¸c th¨m dß §CCT ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau:

  - §èi víi nÒn ®­êng ®¾p lµ tuyÕn ®­êng lµm míi , cø 1km bè trÝ tèi thiÓu mét lç khoan s©u tõ 5 ®Õn 7 mÐt. Trong tr­êng hîp ®iÒu kiÖn §CCT phøc t¹p th× cù ly lç khoan cã thÓ gi¶m, cô thÓ do Chñ nhiÖm nghiÖp vô ®Ò xuÊt víi chñ ®Çu t­ ®Ó cã quyÕt ®Þnh sao cho phï hîp.  • §èi víi nÒn ®­êng ®µo: T¹i nh÷ng khu vùc cã ®iÒu kiÖn §CCT ®¬n gi¶n th× cø c¸ch 2 km bè trÝ 1 lç khoan s©u trung b×nh 5 mÐt. ChiÒu s©u nµy cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo chiÒu dÇy cña tÇng phñ. T¹i khu vùc cã ®iÒu kiÖn §CCT phøc t¹p th× cù ly nµy cã thÓ ng¾n h¬n. Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ møc ®é kiªn cè cña tÇng ®¸ c¬ b¶n ®Ó cã c¬ së thiªt kÕ m¸i dèc nÒn ®µo cho phï hîp.


  A2.- Lo¹i nÒn ®­êng ®Æc biÖt
  9.4.- NÒn ®­êng ®¨c biÖt lµ nÒn ®­êng cã ®Êt yÕu. Sau khi ®· tiÕn hµnh khoan th«ng th­¬ng mµ ph¸t hiÖn ®Êt yÕu th× tiÕn hµnh khoanh vïng vµ bè trÝ lç khoan trªn tim tuyÕn víi kho¶ng c¸ch tõ 250 ®Õn 500 mÐt (nÕu cÇn thiÕt cã thÓ bæ xung ®iÓm th¨m dß nh­ : c¾t c¸nh, xuyªn v.v..nh­ng kh«ng lÊy mÊu thÝ nghiÖm). Kh«ng khoan trªn mÆt c¾t ngang.
  9.5.- Khi kh¶o s¸t nÒn ®­êng ®µo hoÆc ®¾p mµ gÆp c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc (§C§L) cÇn bæ sung mét khèi l­îng lç khoan sao cho thÝch hîp vµ cã ®ñ tµi liÖu ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng xÊu cña chóng tíi ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña tuyÕn. Quy tr×nh nµy kh«ng quy ®Þnh cô thÓ, khèi l­îng bæ sung do Chñ nhiÖm nghiÖp vô quyÕt ®Þnh. CÇn kÕt hîp khoan víi c¸c ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng nh­ xuyªn tÜnh, c¾t c¸nh. Khèi l­îng cô thÓ sÏ do ThiÕt kÕ ®Ò nghÞ vµ ®­îc Chñ ®Çu t­ chÊp thuËn.
  B.- Kh¶o s¸t §CCT cho cèng
  9.6.- Giai ®o¹n nµy kh«ng tiÕn hµnh kh¶o s¸t §CCT cho cèng. CÇn tËn dông c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t §CCT nÒn ®­êng ¸p dông cho cèng. V× vËy khi bè trÝ c¸c lç khoan nÒn ®­êng lµm sao kÕt hîp víi c¸c vÞ trÝ cèng ®Ó cã thÓ tËn dông c¸c tµi liÖu nµy.Khi lËp mÆt c¾t däc §CCT cho tuyÕn cÇn chó träng c¸c vÞ trÝ cèng vµ trong b¸o c¸o §CCT, khi thuyÕt minh theo Km cÇn chó trong ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn §CCT t¹i c¸c vÞ trÝ cèng xem nh­ nã ®­îc néi suy tõ c¸c tµi liÖu §CCT cña nÒn ®­êng.
  C.- Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu nhá
  9.7.- §èi víi mçi mét cÇu nhá, cÇn bè trÝ 2 lç khoan t¹i hai vÞ trÝ mè cÇu. §é s©u lç khoan ®Õn tÇng ®Êt cøng (kho¶ng tõ 15 ®Õn 30 mÐt tuú thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ®Þa tÇng). Trong tr­êng hîp ®¸ lé râ rµng th× chØ cÇn ®iÒu tra ®o vÏ kÕt hîp víi c¸c dông cô ®¬n gi¶n ®Ó x¸c ®Þnh cao ®é mÆt ®¸ vµ c¸c yÕu tè kh¸c vµ lÊy mÉu ®Êt ®¸ v.v...Toµn bé c«ng t¸c nµy ph¶i ®ñ ®Ó cung cÊp cho thiÕt kÕ lËp DAKT.
  D.- Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu trung vµ cÇu lín
  9.8.- §èi víi mçi mét cÇu trung, cÇn bè trÝ 3 lç khoan (kÕt hîp víi SPT). VÞ trÝ cña c¸c lç khoan nµy ph¶i chia ®Òu trªn mÆt c¾t ngang s«ng. Trong tr­êng hîp ®iÒu kiÖn §CCT hai bªn bê kh¸c nhau nhiÒu th× cã thÓ bè trÝ lç khoan lÖch ®i vµ sÏ do Kü s­ Chñ nhiÖm nghiÖp vô quyÕt ®Þnh. §é s©u lç khoan tõ 20 ®Õn 40 mÐt vµ ph¶i tíi tÇng chÞu lùc hoÆc khoan vµo tÇng ®¸ c¬ b¶n tõ 3 ®Õn 5 mÐt.
  9.9.- TÇng chÞu lùc ë ®©y ®­îc ®Þnh nghÜa lµ tÇng ®Êt cã N=50. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh tÇng chÞu lùc lµ c¸t lÉn cuéi sái, cuéi sái, ®¸ t¶ng, hoÆc c¸c lo¹i ®Êt dÝnh ë tr¹ng th¸i dÎo cøng, nöa cøng hoÆc cøng. §èi víi mçi mét cÇu lín cÇn bè trÝ 3 lç khoan ( KÕt hîp SPT) trªn mÆt c¾t ngang s«ng t¹i ph­¬ng ¸n kiÕn nghÞ. VÞ trÝ lç khoan còng ®­îc quy ®Þnh nh­ ®èi víi cÇu trung. §èi víi c¸c ph­¬ng ¸n so s¸nh kh¸c th× tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn §CCT mµ bè trÝ lç khoan.sao cho cã ®ñ tµi liÖu ®Ó so s¸nh. §é s©u lç khoan cho c«ng tr×nh cÇu lín tõ 30 ®Õn 50 mÐt, c¸ biÖt ®Õn 90 mÐt tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn §CCT khu vùc. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó kÕt thóc lç khoan còng ®­îc quy ®inh nh­ ®èi víi cÇu trung.
  e.- Kh¶o s¸t §CCT n¬i cã hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc (§C§L)
  9.10.- Trong giai ®o¹n nµy kh«ng tiÕn hµnh kh¶o s¸t §CCT t¹i c¸c vÞ trÝ cã c¸c hiÖn t­îng §C§L. §Ó ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn æn ®inh cña tuyÕn còng nh­ ®Ó t×m hiÓu b¶n chÊt cña c¸c hiÖn t­îng nµy cÇn kÕt hîp c¸c lç khoan tuyÕn víi ®iÒu tra ®o vÏ §CCT vµ ®· ®­îc Ên ®Þnh trong c¸c khèi l­îng kh¶o s¸t c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh tõ ®iÒu 9.2 ®Õn ®iÒu 9.9.

  G.-Kh¶o s¸t §CCT c¸c má vËt liÖu x©y dùng (VLXD)
  9.11.- Tuú theo chiÒu dµi tuyÕn còng nh­ quy m« cña c«ng tr×nh mµ Ên ®inh sè l­îng c¸c má VLXD cÇn kh¶o s¸t. CÇn ph©n chia ra hai lo¹i má: má ®ang khai th¸c vµ má ch­a khai th¸c. C¸c má VLXD gåm: má ®¸, má c¸t sái, má ®Êt ®¾p ®­îc sö dông cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng.x©y dùng.
  9.12.- §èi víi má VLXD ®· khai th¸c th× cÇn x¸c ®inh vÞ trÝ, cù ly cña má so víi tuyÕn, quy m« khai th¸c, ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ, kh¶ n¨ng cung cÊp, gi¸ thµnh, chÊt l­îng, tr÷ l­îng. Toµn bé c¸c sè liÖu nãi trªn cÇn thÓ hiÖn trong c¸c v¨n b¶n hîp thøc.

  - §èi víi c¸c má VLXD ch­a khai th¸c th× cÇn s¬ ho¹ vÞ trÝ má VLXD (hoÆc lËp b×nh ®å vÞ trÝ má), x¸c ®Þnh cù ly vËn chuyÓn, tr÷ l­¬ng, chÊt l­îng c¨n cø vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu. T¹i mçi vÞ trÝ má lÊy 1 mÉu ®¸ ,®Êt ®¾p hoÆc c¸t sái.

  Toµn bé kÕt qu¶ kh¶o s¸t cÇn ®­îc thÓ hiÖn trong hå s¬ kh¶o s¸t VLXD.

  h.- lÊy mÉu vµ thÝ nghiÖm ®Êt ®¸
  9.13.- §èi víi nÒn ®­êng, tuú theo tÝnh chÊt nguyªn d¹ng vµ tÝnh ®ång nhÊt cña ®Êt cÇn thÝ nghiÖm víi mét khèi l­îng mÉu ®ñ cho c«ng t¸c chØnh lý t·i liÖu. C¸c chØ tiªu c¬-lý cÇn x¸c ®Þnh gåm:®é Èm (W%),thµnh phÇn h¹t (p%), dung träng thiªn nhiªn (), tû träng (), c¸c giíi h¹n chÈy, gãc ma s¸t trong (), lùc dÝnh (C), hÖ sè nÐn lón (a), hÖ sè cè kÕt (Cv);gãc nghØ khi kh« vµ ­ít cña c¸t, hÖ sè rçng nhá nhÊt vµ lín nhÊt cña c¸t,c¸c chØ tiªu dÉn xuÊt cßn l¹i tÝnh to¸n tõ c¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm.

  - §èi víi cÇu, cÇn tËn dông sè l­îng mÉu ®· lÊy ®­îc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm víi c¸c chØ tiªu nh­ ®èi víi nÒn ®­êng vµ bæ sung thÝ nghiÖm SPT ®èi víi cÇu trung vµ cÇu lín.

  - §èi víi VLXD cÇn thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu sau:

  - §èi víi ®Êt ®¾p vµ c¸t cuéi sái: W%, P%,  , c¸c giíi h¹n chÈy, ®Çm nÐn (c max, c min ), CBR.

  §èi víi ®¸: thµnh phÇn th¹ch häc, dung träng, tû träng, c­êng ®ä nÐn cùc h¹n khi kh« vµ ­ít, hÖ sè ho¸ mÒm, ®é dÝnh b¸m, ®é mµi mßn Los Angeles, ®é Soundness.

  I.- chØnh lý vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t
  9.14.- + ChØnh lý vµ thèng kª c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt thùc hiÖn theo Quy tr×nh hiÖn hµnh.

  + Hå s¬ kh¶o s¸t gåm: h×nh trô lç khoan, c¸c mÆt c¾t §CCT ngang vµ däc, c¸c tµi liÖu thèng kª chØ tiªu c¬-lý theo líp, thuyÕt minh §CCT theo Km vµ thuyÕt minh tæng hîp.

  H×nh thøc vµ néi dung hå s¬ cÇn tu©n thñ theo Hå s¬ mÉu hiÖn hµnh.

  ch­¬ng m­êi - ®iÒu tra kinh tÕ
  10.1.- Môc ®Ých cña ®iÒu tra kinh tÕ lµ thu thËp c¸c tµi liÖu liªn quan lµm c¬ së cho viÖc :

  - Dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i cña dù ¸n;

  - §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n;

  - Chän cÊp ®­êng vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu cña tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ;

  - LuËn chøng vÒ tr×nh tù x©y dùng hoÆc ph©n kú ®Çu t­ phï hîp víi nhu cÇu vËn t¶i;

  - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n;


  10.2.- C«ng t¸c ®iÒu tra kinh tÕ bao gåm c¸c phÇn viÖc sau ®©y :

  10.2.1.- §iÒu tra hiÖn tr¹ng KT-XH vµ hiÖn tr¹ng vËn t¶i :

  (1).- X¸c ®Þnh vïng hÊp dÉn cña dù ¸n ( hay vïng ®iÒu tra kinh tÕ );

  (2).- Thu thËp sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña vïng hÊp dÉn trªn ph¹m vi :

  - toµn quèc,

  - c¸c tiÓu vïng cã tuyÕn ®i qua,

  - c¸c tØnh cã tuyÕn ®i qua,

  (víi c¸c dù ¸n cã qui m« võa vµ nhá - tØnh lé, huyÖn lé - ph¹m vi thu thËp sè liÖu chØ giíi h¹n ®Õn tiÓu vïng hoÆc ®Õn tØnh ).

  Néi dung thu thËp vµ ®¸nh gi¸ sè liÖu víi thêi gian Ýt nhÊt lµ 5 n¨m liªn tiÕp cña qu¸ khø kÓ tõ n¨m gèc (n¨m gèc lµ n¨m tiÕn hµnh kh¶o s¸t).

  10.2.2.- §iÒu tra, thu thËp c¸c chØ tiªu d©n sinh, kinh tÕ vÜ m« cña c¶ n­íc, c¸c tiÓu vïng, c¸c tØnh :

  - d©n sè,

  - lao ®éng,

  - GDP vµ nhÞp ®é t¨ng tr­ëng,

  - c¬ cÊu GDP,

  - GDP / ng­êi,

  - gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu, (GTKNXK).

  - GTKNXK / ng­êi,

  10.2.3. - §iÒu tra c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu :

  - n«ng, l©m, nh­ nghiÖp,

  - c«ng nghiÖp, x©y dùng,

  - dÞch vô, th­¬ng m¹i,

  10.2.4. - §iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng vËn t¶i trong vïng hÊp dÉn cña dù ¸n :

  - vËn t¶i ®­êng bé,

  - vËn t¶i ®­êng s¾t,

  - vËn t¶i ®­êng s«ng, ®­êng biÓn,

  - vËn t¶i ®­êng hµng kh«ng,

  10.2.5.- §iÒu tra nh÷ng c¶n trë chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng lùc vËn t¶i ®­êng bé trong vïng nghiªn cøu (thiÕu ®­êng, h­íng ®­êng hiÖn h÷u kh«ng hîp lý, chÊt luîng ®uêng kÐm....).

  10.2.6.- §iÒu tra, thu thËp tµi liÖu, sè liÖu vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn KT-XH theo c¸c giai ®o¹n 10 n¨m, 20 n¨m t­¬ng lai (n¨m gèc lµ n¨m dù kiÕn ®­a ®­êng vµo khai th¸c ).

  (1). - §Þnh h­íng ph¸t triÓn KT-XH cÇn ®iÒu tra trªn ph¹m vi :

  - c¶ n­íc,

  - c¸c tiÓu vïng,

  - c¸c tØnh.

  (2).- C¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« cña :

  - c¶ n­íc,

  - c¸c tiÓu vïng,

  - c¸c tØnh,

  (víi c¸c dù ¸n nhá, ph¹m vi ®iÒu tra còng theo nh­ qui ®Þnh ë môc 10.2.1).

  10.2.7.- §iÒu tra vµ thu thËp c¸c lo¹i chi phÝ ®Ó tÝnh lîi Ých cña dù ¸n :

  - chi phÝ thêi gian cña hµnh kh¸ch theo lo¹i xe HK sö dông : xe con, xe buýt, xe m¸y,

  - chi phÝ thêi gian cña xe c¬ giíi c¸c lo¹i (xe m¸y, xe con, xe buýt, xe t¶i,).

  - chi phÝ vËn hµnh xe (VOC) cña xe c¬ giíi c¸c lo¹i (xe m¸y, xe con, xe buýt, xe t¶i,).

  Gi¸ trÞ c¸c chi phÝ ®iÒu tra ®­îc x¸c ®Þnh víi ®­êng khi ch­a cã vµ khi ®· cã dù ¸n.

  10.2.8.- §iÒu tra gi¸ c­íc vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ cña c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i trong vïng nghiªn cøu cña dù ¸n; riªng c¸c gi¸ c­íc vËn t¶i ®­êng s«ng, ®­êng biÓn, ®­êng hµng kh«ng chØ ®iÒu tra khi c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i nµy cã liªn quan ®Õn dù ¸n.

  10.2.9.- §èi víi c¸c dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng hiÖn h÷u cÇn kh¶o s¸t ®Ó cã c¸c sè liÖu sau :

  - l­u l­îng xe c¸c lo¹i cña n¨m hiÖn t¹i tøc n¨m ®ang tiÕn hµnh kh¶o s¸t,

  - l­u l­îng xe c¸c lo¹i cña c¸c n¨m qu¸ khø,

  - t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng cña n¨m hiÖn t¹i vµ c¸c n¨m qu¸ khø.
  10.3.- KÕt thóc c«ng t¸c ®iÒu tra kinh tÕ ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu sau:

  (1).- B¶n thuyÕt minh tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu tra kinh tÕ.

  (2).- C¸c tµi liÖu, sè liÖu, vÒ hiÖn tr¹ng KT-XH vµ hiÖn tr¹ng vËn t¶i.

  (3).- C¸c sè liÖu vÒ chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« vµ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu.

  (4).- C¸c ho¹t ®éng vËn t¶i trªn tuyÕn.(s¾t, thuû, bé, hµng kh«ng).

  (5).- C¸c qui ho¹ch, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn KT-XH cña c¸c n¨m t­¬ng lai.

  (6).- C¸c sè liÖu vÒ l­u l­îng xe, c¸c sè liÖu vÒ tai n¹n giao th«ng.

  (7).- Gi¸ c­íc vËn t¶i.

  (8).- C¸c chi phÝ vËn hµnh xe, chi phÝ thêi gian hµnh kh¸ch vµ xe.
  ch­¬ng m­êi mét - kh¶o s¸t m«i tr­êng
  11.1.- Môc ®Ých cña c«ng t¸c kh¶o s¸t m«i tr­êng b­íc NCKT lµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, tµi nguyªn m«i tr­iêng cña khu vùc cã tuyÕn ®i qua, tõ ®ã rót ra ®­îc c¸c ®Æc tr­ng cña hiÖn tr¹ng m«i tr­êng, ®ång thêi còng x¸c ®Þnh râ c¸c vÞ trÝ nh¹y c¶m m«i tr­êng trªn toµn dù ¸n.
  11.2.- C«ng t¸c thu thËp sè liÖu

  11.2.1.- Thu thËp c¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH cña c¸c tØnh cã liªn quan ®Õn dù ¸n (nÕu ®· cã c¸c sè liÖu nµy ë b­íc NCTKT th× chuÈn x¸c l¹i c¸c kÕt qu¶ ®· thu thËp ®­îc ).

  11.2.2.- Thu thËp c¸c b¶n ®å, tµi liÖu, vµ c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ cña dù ¸n.

  11.2.3.- Thu thËp tµi liÖu c¸c ngµnh (®iÖn lùc, thuû lîi, b¶o tµng, b¶o tån, ®Þa chÊt, khÝ t­îng, thuû v¨n...) liªn quan ®Õn dù ¸n.

  11.2.4.- Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ m«i tr­êng ë c¸c Së KHCN vµ MT cña c¸c tØnh liªn quan ®Õn dù ¸n.
  11.3.- C«ng t¸c ®iÒu tra hiÖn tr­êng

  11.3.1.- §Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn tù nhiªn vïng cã dù ¸n gåm :

  - ®Æc ®iÓm ®Êt ®ai vµ thùc tr¹ng sö dông ®Êt ®ai,

  - ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh,

  - ®Æc ®iÓm khÝ hËu,

  - ®Æc ®iÓm thuû v¨n,

  - nguån tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ vËt liÖu x©y dùng,

  11.3.2.- HiÖn tr¹ng giao th«ng c¸c tuyÕn ®­êng däc theo dù ¸n.

  11.3.3.- C¸c khu di tÝch lÞch sö, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c khu rõng quèc gia.

  11.3.4.- Thùc tr¹ng hÖ ®«ng, thùc vËt (c¶ trªn c¹n vµ d­íi n­íc)

  11.3.5.- HiÖn tr¹ng thµnh phÇn d©n c­ vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña d©n c­.
  11.4.- C«ng t¸c kh¶o s¸t ®o ®¹c hiÖn tr­êng

  11.4.1.- VÞ trÝ ®o ®¹c

  §Ó cã sè liÖu vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng cho dù ¸n cÇn thÞ s¸t däc tuyÕn ®Ó bè trÝ c¸c ®iÓm kh¶o s¸t m«i tr­êng víi kho¶ng c¸ch 30-40 km mét vÞ trÝ.

  11.4.2.- T¹i mçi vÞ trÝ kh¶o s¸t cÇn ®o ®¹c ®Ó cã c¸c tham sè vÒ chÊt l­îng m«i tr­êng khi ch­a thùc hiÖn dù ¸n.

  (1).- ChÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ víi c¸c chØ tiªu cÇn ®o ®¹c

  - nång ®é bôi,

  - nång ®é c¸c khÝ CO , NO2, SO2, Pb, TSP.

  (2).- Møc ®é ån hiÖn tr¹ng

  Quan tr¾c thùc tÕ møc ®é ån t¹i c¸c ®iÓm kh¶o s¸t trong kho¶ng thêi gian tõ 8h ®Õn 16h víi kho¶ng c¸ch 2h/lÇn quan tr¾c.

  (3).- T¸c ®éng cña ®é rung

  §o ®¹c ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é rung ®éng trªn ®­êng khi cã c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phu¬ng tiÖn giao th«ng.

  (4).- ChÊt luîng n­íc

  Cã 2 lo¹i n­íc cÇn lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng n­íc lµ :

  - n­íc mÆt,

  - n­íc ngÇm.

  KÕt qu¶ chÊt l­îng n­íc ®­îc x¸c ®Þnh qua thÝ nghiÖm víi sè l­îng chØ tiªu theo yªu cÇu cña Tiªu chuÈn M«i tr­êng ViÖt nam.

  (5).- §iÒu kiÖn khÝ hËu.-

  C¸c chØ tiªu cÇn kh¶o s¸t gåm :

  - h­íng giã,

  - tèc ®é giã,

  - nhiÖt ®é,

  - ®é Èm.


  Thêi gian ®o 4 lÇn trong ngµy tõ 8h ®Õn 14 h.
  11.5.- Hå s¬ kh¶o s¸t m«i tr­êng ph¶i nép gåm cã :

  (1).- C¸c tµi liÖu cÇn thu thËp ®­îc x¸c ®Þnh ë ®iÒu 11.2.

  (2).- C¸c tµi liÖu cÇn ®iÒu tra ®­îc nªu ë ®iÒu 11.3.

  (3).- C¸c tµi liÖu kh¶o s¸t, kÕt qu¶ ®o ®¹c, thÝ nghiÖm cña hiÖn tr¹ng chÊt l­îng m«i tr­êng vÒ kh«ng khÝ, ®é ån, ®é rung, chÊt luîng n­íc, vµ ®iÒu kiÖn khÝ hËu.

  (4).- B¸o c¸o tæng hîp vÒ kÕt qu¶ thu thËp, ®iÒu tra, ®o ®¹c, vµ cã kÕt luËn vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng vïng cã dù ¸n.

  phÇn thø t­

  kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt

  (vµ tkkt thi c«ng)
  ch­¬ng m­êi hai - kh¶o s¸t tuyÕn

  12.1.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ kü lµ thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt vµ dù to¸n.

  Kh¶o s¸t kü thuËt tiÕn hµnh trªn c¬ së B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®· ®­îc duyÖt.

  Nh÷ng c«ng viÖc tiÕn hµnh trong b­íc nµy gåm:

  (a) C«ng t¸c chuÈn bÞ.

  (b) C«ng t¸c kh¶o s¸t tuyÕn.

  (c) Kh¶o s¸t tuyÕn qua c¸c khu vùc ®Æc biÖt.

  (d) Kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tuyÕn.

  (e) Kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá.

  (g) Thu thËp c¸c sè liÖu ®Ó lËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ dù to¸n.

  (h) LËp c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn cÇn thiÕt.

  (i) LËp hå s¬, tµi liÖu kh¶o s¸t.
  a.- chuÈn bÞ
  12.2.- Néi dung c«ng t¸c chuÈn bÞ gåm:

  (1) Nghiªn cøu kü b¸o c¸o NCKT ®· ®­îc duyÖt vµ quyÕt ®Þnh phª duyÖt nhiÖm vô ®Çu t­ cña dù ¸n,nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®· kh¶o s¸t tr­íc vµ cËp nhËt ®Çy ®ñ nh÷ng sè liÖu míi ph¸t sinh tõ c¸c quy ho¹ch cña trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan ®Õn tuyÕn ®­êng.

  (2) T×m hiÓu vµ n¾m l¹i c¸c tµi liÖu vÒ hÖ to¹ ®é, hÖ cao ®é, vÒ khÝ t­îng, thuû v¨n, ®Þa chÊt, vÒ cÊp s«ng vµ t×nh h×nh c«ng tr×nh cò (nÕu cã).

  (3) LËp kÕ ho¹ch triÓn khai.  b.- kh¶o s¸t tuyÕn qua khu khu vùc th«ng th­êng
  12.3.- Khi kh¶o s¸t kü thuËt chi tiÕt tuyÕn cÇn lµm nh÷ng c«ng viÖc sau :

  (1) Nghiªn cøu kü tuyÕn ®· ®­îc duyÖt ë b­íc b¸o c¸o NCKT, chØnh lý nh÷ng ®o¹n xÐt thÊy cÇn thiÕt.

  (2) X¸c ®Þnh vµ cñng cè tuyÕn t¹i thùc ®Þa: phãng tuyÕn, ®o gãc, ®ãng cong, r¶i cäc chi tiÕt, ®o dµi. (Qóa tr×nh ®o ®¹c nµy ph¶i mãc nèi vµ b×nh sai víi ®­êng chuyÒn cÊp 2 ®· cã trªn däc tuyÕn, nÕu cã).

  (3 Cao ®¹c.

  (4) LËp b×nh ®å nh÷ng khu vùc ®Æc biÖt.

  (5) Thu thËp c¸c sè liÖu thuû v¨n ®Ó thiÕt kÕ tho¸t n­íc.

  (6) §iÒu tra ®Þa chÊt däc tuyÕn

  (7) §iÒu tra ®Æc biÖt c¸c khu vùc cã ®Þa chÊt nÒn mãng xÊu.

  (8) §iÒu tra chi tiÕt ®Þa chÊt vµ ®Þa chÊt thuû v¨n nh÷ng ®o¹n cã thÓ lµm mÊt æn ®Þnh nÒn ®­êng ( xãi lë, sôt tr­ît, ®¸ r¬i, c¸c-t¬,dßng bïn ®¸ v.v... ).

  (9) Thu thËp nh÷ng sè liÖu thiÕt kÕ cèng vµ cÇu nhá.

  (10) Th¨m dß, ®o ®¹c, thu thËp sè liÖu vÒ c¸c má vËt liÖu, c¸c nguån vËt liÖu cÇn cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®­êng ®· ®Ò xuÊt trong b­íc kh¶o s¸t tr­íc còng nh­ c¸c má, c¸c nguån vËt liÖu míi ph¸t hiÖn.

  (11) Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ ®¬n gi¸ vËt liÖu x©y dùng, vÒ thiÕt bÞ x©y dùng... vÒ thêi tiÕt, khÝ hËu ®Ó lËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ dù to¸n.

  (12) LÊy ý kiÕn tho¶ thuËn cña chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng vÒ tuyÕn vµ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.
  12.4.- Tr­íc khi b¾t ®Çu ®o ®¹c cÇn ®èi chiÕu kü tuyÕn thiÕt kÕ trªn b×nh ®å vµ tr¾c däc víi thùc ®Þa, xem xÐt c¸c ®iÓm khèng chÕ vµ vÞ trÝ c¸c ®Ønh, ®Ò xuÊt chØnh lý nÕu thÊy cÇn thiÕt.
  12.5.- Khi phãng tuyÕn dùa vµo c¸c ®Ønh ®· ®Þnh vÞ trªn thùc ®Þa ë b­íc NCKT, söa l¹i vÞ trÝ c¸c ®Ønh nÕu thÊy kh«ng hîp lý.

  Sau khi ®· cè ®Þnh ®­îc cäc ®Ønh, tiÕn hµnh ®ãng c¸c cäc dÊu cäc ®Ønh. C¸c cäc dÊu nµy ph¶i n»m ngoµi ph¹m vi thi c«ng vµ t¹o thµnh víi cäc ®Ønh mét h×nh tam gi¸c. Ph¶i ®o c¸c yÕu tè vÒ c¹nh vµ gãc cña tam gi¸c nµy, ®ång thêi ph¶i ®o gãc mÊu gi÷a tam gi¸c víi tuyÕn. Tam gi¸c dÊu ®Ønh ph¶i vÏ vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu lªn b×nh ®å tuyÕn.

  Víi c¸c tuyÕn ®­êng cã lËp l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao th× c¸c ®Ønh cña tuyÕn ph¶i ®­îc thiÕt lËp tõ c¸c ®iÓm mèc §C2. HÖ ®­êng s­ên c¸c ®Ønh tuyÕn nµy ph¶i ®­îc ®o ®¹c, b×nh sai tõ l­íi §C2 víi hai c¹nh gèc lµ c¹nh cña l­íi §C2. ChiÒu dµi cña ®­êng ®¬n kh«ng lÊy v­ît qu¸ 2km víi tû lÖ ®o vÏ 1/2000 vµ kh«ng v­ît qu¸ 4km víi tû lÖ 1/5000. §é chÝnh x¸c yªu cÇu nh­ sau:

  - sai sè khÐp t­¬ng ®èi: 1/ 2000

  - sai sè khÐp ph­¬ng vÞ: 30" (n lµ sè ®o gãc)

  - sai sè vÞ trÝ ®iÓm :   100mm


  12.6.- §o gãc ®Ønh ph¶i ®o b»ng m¸y kinh vü THEO 020 (hoÆc m¸y cã ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng) mçi gãc ®o 2 nöa vßng ®o thuËn vµ ®¶o kÝnh, sai sè gi÷a 2 vßng ®o kh«ng qu¸ 30 ".
  12.7.- §ãng cong: Ph¶i ®ãng cong tÊt c¶ c¸c ®Ønh theo quy ®Þnh cña Quy tr×nh thiÕt kÕ. TrÞ sè cña b¸n kÝnh dïng ®ãng cong dùa theo sè liÖu thiÕt kÕ trªn tµi liÖu b×nh ®å cña b­íc NCKT, tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ thay ®æi cho phï hîp víi ®Þa h×nh,nh­ng ph¶i ®¹t ®­îc tiªu chuÈn quy ®Þnh cña cÊp ®­êng .

  Khi thùc hiÖn TKKT chØ cÇn ®ãng c¸c cäc chñ yÕu cña ®­êng cong: tiÕp ®Çu (T§), tiÕp cuèi (TC), ph©n gi¸c (PG)-víi ®­êng cong trßn ®¬n -, thªm c¸c cäc nèi ®Çu (N§), nèi cuèi (NC) - víi ®­êng cong cã ®­êng cong chuyÓn tiÕp -.

  Khi thùc hiÖn TKKTTC ngoµi c¸c cäc chñ yÕu nh­ nªu trªn cßn ph¶i ®ãng c¸c cäc chi tiÕt cña ®­êng cong víi kho¶ng c¸ch c¸c cäc lµ 20 m.
  12.8.- C¸c cäc chi tiÕt ®ãng trªn ®­êng th¼ng cã môc ®Ých ph¶n ¶nh ®Þa h×nh vµ ®Ó lµm tµi liÖu tÝnh khèi l­îng nÒn ®­êng. Khi lËp TKKT kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc kh«ng lín h¬n 40 m víi ®Þa h×nh ®ång b»ng vµ ®åi thÊp, 20m víi ®Þa h×nh nói khã. Khi lËp TKKTTC kho¶ng c¸ch nµy kh«ng lín h¬n 20m víi ®Þa h×nh ®ång b»ng vµ ®åi thÊp, 10m - 20m ®èi víi ®Þa h×nh nói khã ®ång thêi kÕt hîp c¸c thay ®æi ®Þa h×nh.
  12.9.- §o cao ph¶i ®o 2 lÇn, mét lÇn ®o tæng qu¸t ®Ó ®Æt mèc vµ mét lÇn ®o chi tiÕt.

  Tõ c¸c mèc cao ®é cò cña b­íc NCKT, bæ sung thªm c¸c mèc míi ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch c¶ cò lÉn míi lµ tõ 1-2 km cã mét mèc. VÞ trÝ mèc ®­îc ®Æt gÇn c¸c c«ng tr×nh cÇu, cèng vµ nh÷ng n¬i cã nÒn ®­êng ®µo s©u, ®¾p cao...

  Sai sè ®o tæng qu¸t ®Ó ®Æt mèc tÝnh theo c«ng thøc:

  fh =  30

  §o chi tiÕt mét lÇn khíp vµo mèc víi sai sè tÝnh theo c«ng thøc:

  fh =  50

  (fh = sai sè gi÷a 2 l­ît ®o tÝnh b»ng mm )

  ( L = kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mèc tÝnh b»ng km )

  ( trÞ sè ®o c¸c cäc chi tiÕt ph¶i ®äc 2 lÇn, sai sè 2 lÇn ®äc kh«ng qu¸ 10 mm)

  Víi c¸c tuyÕn ®­êng cã lËp l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao th× kh«ng ®Æt c¸c mèc cao ®é vµ ®o cao tæng qu¸t.


  12.10.- §o dµi ph¶i ®o 2 lÇn b»ng th­íc thÐp hoÆc th­íc sîi ami¨ng, ®o tæng qu¸t ®Ó ®ãng cäc Hm vµ cäc Km, ®o chi tiÕt ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch c¸c cäc chi tiÕt.

  §o tæng qu¸t ph¶i ®o 2 lÇn, sai sè gi÷a 2 lÇn ®o theo quy ®Þnh:

  fl = 1/1000 L

  §o chi tiÕt 1 lÇn khíp vµo cäc Hm, Km theo sai sè:

  fl = 1/500 L

  fl lµ sai sè cho phÐp tÝnh b»ng mÐt.

  L lµ chiÒu dµi ®o ®¹c tÝnh bµng mÐt.

  Khi ®o dµi ph¶i ®o trªn mÆt ph¼ng ngang,nÕu kÐo th­íc s¸t mÆt ®Êt th× ph¶i ®iÒu chØnh cù ly ®o víi ®é dèc mÆt thµnh cù ly ngang.

  §o dµi qua thung lòng s©u hoÆc qua s«ng réng dïng ph­¬ng ph¸p l­îng gi¸c.

  Ghi chó: §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã trang bÞ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cã thÓ sö dông thiÕt bÞ nµy ®Ó ®o cao, ®o dµi,nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt.
  Víi c¸c tuyÕn ®­êng cã l­íi khèng chÕ mÆt b»ng th× b­íc ®o dµi tæng qu¸t ph¶i tu©n thñ nh­ ®iÒu 12.5
  12.11.- §o mÆt c¾t ngang cã thÓ dïng th­íc ch÷ A,m¸y kinh vü m¸y thuû b×nh.Ph¹m vi ®o ®¹c tèi thiÓu ph¶i ®¶m b¶o giíi h¹n thiÕt kÕ khu«n nÒn ®­êng (®µo hoÆc ®¾p) vµ c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn ®­êng còng nh­ giíi h¹n gi¶i phãng mÆt b»ng.

  H­íng ®o ph¶i vu«ng gãc víi tim tuyÕn ®­êng, trong ®­êng cong theo ®­êng h­íng t©m.


  c.- kh¶o s¸t tuyÕn qua khu vùc ®Æc biÖt
  12.12.- ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Æc biÖt ph¶i lËp b×nh ®å cao ®é tû lÖ 1/500-1/1000, c¸ biÖt 1/200, ®­êng ®ång møc 0.50-1.00m.Tû lÖ b×nh ®å lín, nhá tuú thuéc møc ®é phøc t¹p cña ®Þa h×nh vµ yªu cÇu cña c«ng tr×nh thiÕt kÕ.
  12.13.- Nh÷ng n¬i cÇn lËp b×nh ®å cao ®é:

  + ®o¹n sôt tr­ît.

  + ®o¹n bÞ sãi lë.

  + ®o¹n dèc nÆng cã b¸n kÝnh tèi thiÓu.

  + ®o¹n cÇn thiÕt kÕ r·nh ®Ønh.

  + khu vùc tuyÕn thiÕt kÕ giao c¾t (hoÆc giao nhËp) víi c¸c ®­êng kh¸c.

  + khu vùc khe sãi ®ang ho¹t ®éng.

  + khu vùc cã nãn phãng vËt (tøc khu vùc t¹o bïn ®¸ tr«i).

  + ®o¹n ph¶i thiÕt kÕ ®­êng cong con r¾n.

  + ®o¹n qua vïng c¸c-t¬ (hang ®éng).

  + ®o¹n qua vïng ®Çm lÇy cÇn thiÕt kÕ ®Æc biÖt.
  12.14.- Tuú theo ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh vµ khèi l­îng c«ng viÖc cÇn lËp b×nh ®å cao ®é mµ cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c kh¸c nhau. Chän lo¹i thiÕt bÞ ®o ®¹c nµo tuú thuéc vµo gi¸ thµnh, thêi h¹n vµ m¸y mãc s½n cã.
  12.15.- Trªn b×nh ®å cao ®é ®o¹n giao nhau (c¶ c¾t vµ nhËp) víi ®­êng s¾t còng nh­ ®­êng «t« kh¸c cÇn ghi ®Çy ®ñ nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt nh­ gãc hîp thµnh gi÷a tim tuyÕn cña 2 ®­êng, c¸c yÕu tè cña nÒn ®­êng s¾t, nÒn ®­êng «t«, cao ®é vai ®­êng, cao ®é ®Ønh ray v.v... Ph¹m vi lËp b×nh ®å ph¶i ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c néi dung thiÕt kÕ (nÕu cã ®iÒu kiÖn nªn chôp ¶nh khu vùc nót giao).
  12.16.- §èi víi nh÷ng ®o¹n qua vïng sôt, tr­ît, lë, ngoµi viÖc lËp b×nh ®å cao ®é cÇn chó ý:

  + c¸c ®iÒu kiÖn lµm s­ên nói mÊt æn ®Þnh (®Þa chÊt, ®Þa chÊt - thuû v¨n ..).

  + x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n vßng tr¸nh hîp lý.

  + thu thËp c¸c sè liÖu x¸c ®Þnh lo¹i c«ng tr×nh vµ khèi l­îng cÇn thiÕt ®¶m b¶o xe ch¹y an toµn vµ liªn tôc trªn s­ên nói kh«ng æn ®Þnh (viÖc ph¸t hiÖn c¸c s­ên nói kh«ng æn ®Þnh chñ yÕu dùa vµo quan s¸t t¹i chç vµ nghiªn cøu bÒ mÆt tù nhiªn, ®«i khi dùa vµo khoan ®µo).


  12.17.- Khi tuyÕn c¾t qua dßng bïn ®¸ cã thÓ chän mét trong c¸c gi¶i ph¸p sau:

  + ®Æt tuyÕn phÝa trªn nãn phãng vËt.

  + ®Æt tuyÕn phÝa d­íi nãn phãng vËt (chän phÇn t­¬ng ®èi tho¶i cña nãn).

  + ®i b»ng hÇm d­íi nãn phãng vËt.

  Chän gi¶i ph¸p nµo tuú thuéc vµo cÊp ®­êng vµ kÕt qu¶ so s¸nh kinh tÕ-kü thuËt.
  12.18.- Khi tuyÕn ®i qua vïng cã hiÖn t­îng c¸c-xt¬ ®ang ph¸t triÓn nªn nghiªn cøu ph­¬ng ¸n tr¸nh. Tr­êng hîp b¾t buéc ph¶i ®i qua, cÇn ®iÒu tra nghiªn cøu vµ m« t¶ kü ®ång thêi cã nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt cÇn thiÕt.
  12.19.- Khi tuyÕn qua vïng ®Êt chøa muèi ph¶i nghiªn cøu kü ®Êt nÒn còng nh­ ®Êt dïng ®¾p nÒn ®Ó cã thÓ kÕt luËn kh¶ n¨ng sö dông.

  Tr­êng hîp lµm mÆt ®­êng cã dïng chÊt dÝnh kÕt h÷u c¬ cÇn nghiªn cøu kü thµnh phÇn ho¸ häc muèi ®Ó qua ®ã xem xÐt kh¶ n¨ng ¨n mßn cña ®Êt muèi ®èi víi mÆt ®­êng nh»m kÕt luËn: dïng hoÆc kh«ng dïng lo¹i ®Êt nµy.


  12.20.- Khi tuyÕn qua vïng c¸t bay cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña vïng. Nãi chung nªn tr¸nh cho tuyÕn qua vïng c¸t ®ang di ®éng, nh­ng khi b¾t buéc th× cÇn ph¶i qua nghiªn cøu kü h­íng giã thÞnh hµnh vµ møc giã, tÝnh chÊt cÊu t¹o cña c¸t, trªn c¬ së ®ã cã gi¶i ph¸p thÝch hîp nh­: t«n cao nÒn ®­êng, trång c©y ch¾n giã.
  12.21.- Khi tuyÕn qua vïng ®Êt mÒm yÕu cÇn lËp b×nh ®å cao ®é chi tiÕt, m« t¶ lo¹i bïn vµ khoan th¨m dß, chôp h×nh ®Ó minh ho¹. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt lµ c¬ së lùa chän vÞ trÝ tuyÕn hîp lý ®ång thêi ®Ò xuÊt ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kh¶ thi.
  12.22.- Trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn nghiªn cøu thiÕt kÕ hÇm, c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t (®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, ®Þa chÊt - thuû v¨n) ®­îc tiÕn hµnh theo mét ®Ò c­¬ng riªng biÖt kh«ng n»m trong ph¹m vi Quy tr×nh nµy.
  12.23.- TuyÕn qua vïng ®ång b»ng cÇn chó träng c¸c ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn thuû v¨n, ®Þa chÊt - thuû v¨n däc tuyÕn. Khi kh¶o s¸t cÇn ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tho¸t n­íc tèt cho nÒn ®­êng nh­ t«n cao ®­êng, hoÆc ®µo r·nh s©u hai bªn ®­êng, hay giÕng thu n­íc v.v... ®Ó h¹ mùc n­íc cã ¶nh h­ëng kh«ng lîi ®Õn æn ®Þnh nÒn ®­êng.
  12.24.- Tr­êng hîp kh¶o s¸t tuyÕn qua thµnh phè, thÞ x· cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau:

  12.24.1.- Nghiªn cøu kü b¶n ®å cã tû lÖ lín khu vùc tuyÕn ®Ó v¹ch ®­êng c¬ së lµm chç dùa cho c«ng t¸c ®o ®¹c, kh¶o s¸t sau nµy. VÞ trÝ ®­êng c¬ së nªn chän song song víi tim tuyÕn thiÕt kÕ vµ n»m trªn d¶i ®Êt Ýt gÆp khã kh¨n trong c«ng viÖc ®o ®¹c, kh¶o s¸t tuyÕn vµ c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tuyÕn thiÕt kÕ. Mét sè vÞ trÝ sau ®©y cã thÓ chän lµm ®­êng c¬ së: mÐp vØa hÌ, d¶i ph©n c¸ch, mÐp mÆt ®­êng...

  12.24.2.- Trªn ®­êng c¬ së ®ãng c¸c cäc ®­êng s­ên víi cù ly 20 m, 50 m tuú theo tÝnh chÊt phøc t¹p cña ®Þa h×nh .

  12.24.3.- T¹i mçi cäc ®­êng s­ên ®o h×nh c¾t ngang vu«ng gãc víi ®­êng c¬ së nÕu ®­êng nµy song song víi tim tuyÕn. Trong tr­êng hîp ®­êng c¬ së kh«ng song song víi tim tuyÕn th× ®o theo h­íng mét gãc nghiªng nµo ®ã víi ®­êng c¬ së sao cho t¹o ®­îc h­íng h×nh c¾t ngang vu«ng gãc víi tim tuyÕn.

  12.24.4.- LËp l­íi khèng chÕ to¹ ®é (mÆt b»ng) vµ cao ®é theo nh­ c¸c ®iÒu tõ 7.30 ®Õn 7.34 . C¸c ®Ønh ®­êng s­ên còng ph¶i ®­îc thiÕt lËp nh­ ®iÒu 12.5.

  12.24.5.- §Ó thuËn lîi cho thiÕt kÕ, cÇn cung cÊp mét sè b¶n vÏ víi tû lÖ sau:

  (1) b×nh ®å tû lÖ 1/500 hoÆc 1/1000 cã ®Çy ®ñ :

  - to¹ ®é, cao ®é phï hîp hÖ to¹ ®é, ®é cao cña vïng ®Æt tuyÕn.

  - ®­êng c¬ së.

  - h×nh d¹ng ®­êng hiÖn h÷u (mÆt ®­êng, bã vØa, hÌ phè, d¶i ph©n c¸ch...)

  - chØ giíi x©y dùng vµ nhµ cöa hiÖn cã däc ®­êng.

  - c¸c ®­êng giao.

  - hÖ thèng giÕng thu, giÕng th¨m.

  - vÞ trÝ vµ trÞ sè l­íi to¹ ®é, cao ®é hiÖn cã.

  - c¸c hµng c©y xanh.

  - c¸c lç khoan vµ hè ®µo.

  - cét ®iÖn tho¹i, cét ®Ìn chiÕu s¸ng, cét ®iÖn cao thÕ.

  (2) b×nh ®å tû lÖ 1/200-1/500 thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c lo¹i c«ng tr×nh ngÇm vÒ : vÞ trÝ, ®é s©u, mÆt c¾t vµ t×nh tr¹ng. Cã thÓ ®iÒu tra ë c¸c c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh c«ng céng ®« thÞ kÕt hîp kiÓm tra t¹i thùc ®Þa.

  (3) h×nh c¾t däc tuyÕn ®­êng hiÖn h÷u tû lÖ cao 1/100, dµi 1/1000.

  d.- kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tuyÕn
  12.25.- C¸c c«ng tr×nh liªn quan ®Õn tuyÕn bao gåm:nhµ cöa trong ph¹m vi thi c«ng, c¸c lo¹i cét ®iÖn, c¸c lo¹i ®­êng èng (cÊp,tho¸t n­íc,dÉn dÇu,khÝ ®èt...), má vËt liÖu, c«ng tr×nh phôc vô ®­êng vµ vËn t¶i v.v...

  12.26.- Nhµ cöa trong ph¹m thi c«ng ®­êng ph¶i ®o ®¹c chÝnh x¸c, thÓ hiÖn trªn b×nh ®å, ®ång thêi ph¶i thèng kª theo chñng lo¹i.(b¶ng 1)
  12.27.- Cét ®iÖn tho¹i, ®iÖn ®Ìn, ®iÖn cao thÕ, cét mèc, lç khoan kho¸ng s¶n v.v... trong ph¹m vi 50 m ph¶i ®o kho¶ng c¸ch ®Õn tim tuyÕn, ph¶i thÓ hiÖn trªn b×nh ®å, ®ång thêi ph¶i thèng kª.(b¶ng 2).

  B¶ng thèng kª nhµ cöa hai bªn tuyÕn

  B¶ng 1

  Bªn tr¸i

  Bªn ph¶i

  Lý tr×nh

  Lo¹i nhµ

  DiÖn tÝch (m2)

  Chñ nhµ

  K/C ®Õn tuyÕn

  Lo¹i nhµ

  DiÖn tÝch (m2)

  Chñ nhµ

  K/C ®Õn tuyÕn

  Km2+100

  nhµ g¹ch

  45.0

  «ng A

  30 m

  Nhµ tranh

  30.0

  ¤ng B

  15 m

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương