Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Phô lôc 4.5


ph©n cÊp ®Êt ®¸ theo ®é khã dÔ khi khoan
B¶ng 8CÊp ®Êt

Tªn ®Êt


Lo¹i ®Êt ®¸ ®¹i diÖn

Tèc ®é khoan

(m/giê)


I

§Êt xèp mÒm


- §Êt trång trät kh«ng cã rÔ c©y;

- Bïn , than bïn;

- C¸c lo¹i ®Êt bë rêi : c¸t nhá, ®Êt pha kh«ng cã sái s¹n, hoµng thæ.


8,5


II


§Êt chÆt võa- §Êt trång trät lÉn rÔ c©y hoÆc lÉn mét Ýt sái, cuéi nhá, d­íi 3 cm;

- C¸t ch¶y kh«ng ¸p lùc, c¸t nÐn chÆt;

- §Êt c¸t pha vµ sÐt pha chøa d­íi 20% cuéi hoÆc dÇm nhá, d­íi 3 cm;

- §Êt sÐt chÆt võa.


4,5

III


§Êt cøng ®¸ mÒm bë- §Êt sÐt, sÐt pha vµ c¸t pha chøa trªn 20% cuéi hoÆc d¨m, nhá h¬n hay b»ng 3 cm;

- §Êt sÐt cøng;

- C¸t ch¶y cã ¸p lùc, hoµng thæ chÆt;

- §¸ sÐt cã nhiÒu líp kÑp lµ ®¸ c¸t g¾n kÕt yÕu hoÆc ®¸ sÐt v«i (cã chiÒu dÇy d­íi 5 cm);

- §¸ bét kÕt, c¸t kÕt gÊn kÕt b»ng sÐt hoÆc v«i kh«ng chÆt;

- Than ®¸ mÒm, than n©u;

- Th¹ch cao tinh thÓ nhá, th¹ch cao bÞ phong hãa d¹ng ®Êt;

- QuÆng m¨ng gan, quÆng s¾t «xi hãa bë rêi manhªdit.2,3

IV

§¸ mÒm


- Sái s¹n lÉn nh÷ng h¹t cuéi nhá cña ®¸ trÇm tÝch;

- §¸ bét kÕt, chøa sÐt. §¸ c¸t kÕt chøa sÐt, ®¸ sÐt v«i.

- §¸ v«i cã lç hæng hoÆc tuyf.

- §¸ sÐt; §¸ sÐt chøa c¸t, §¸ sÐt chøa than.

- Than ®¸ cøng võa; than n©u cøng; cao lanh nguyªn sinh; th¹ch cao kÕt tinh.

- §u nÝt vµ pªri®«tÝt, phong hãa m¹nh.

- ManhªdÝt chÆt sÝt.


1,5

V

§¸ h¬i r¾n


- §Êt lÉn nhiÒu d¨m cuéi;

- §¸ sÐt, ®Êt sÐt nÐn chÆt rÊt chÆt vµ chøa nhiÒu c¸t.

- §¸ bét kÕt, ®¸ c¸t kÕt g¾n kÕt b»ng v«i.

- Than ®¸ cøng, ¨ngtraxÝt.

- C¸c lo¹i ®¸ phiÕn cã thµnh phÇn sÐt-mica, mica, clorÝt, clorÝt-sÐt, xªrixÝt.

- Secp¨ngtinit; Secp¨ngtinit hãa.

- §unit bÞ phong hãa.

1,10


VI

§¸ r¾n võa- §¸ sÐt chÆt sÝt cã c¸c líp kÑp ®«l«mÝt vµ xi®ªrÝt;

- §¸ sÐt silÝc hãa yÕu;

- §¸ bét kÕt; ®¸ c¸t kÕt phenp¸t; ®¸ c¸t kÕt v«i;

- Cuéi cña ®¸ trÇm tÝch

- §¸ v«i sÐt;

- C¸c lo¹i ®¸ phiÕn thµnh phÇn sÐt-xªrixÝt; th¹ch anh-mica; ®¸ phiÕn mica;

- PocphiarÝt, gabr« clorÝt hãa vµ ph©n phiÕn;

- §unÝt kh«ng bÞ phong hãa, pªri®«tÝt bÞ phong hãa;

- QuÆng s¾t n©u cã lè hæng lín.

0,65


VII


§¸ r¾n


- Cuéi cña ®¸ m¸c ma vµ ®¸ biÕn chÊt;

- §¸ cuéi cã d­íi 50% cuéi mac ma xim¨ng c¸t sÐt, ®¸ cuéi kÕt cã cuéi lµ ®¸ trÇm tÝch vµ xim¨ng v«i;

- §¸ c¸t kÕt th¹ch anh;

- §«l«mÝt, ®¸ v«i;

- §¸ c¸t kÕt Phenpat vµ ®¸ v«i silic hãa;

- §¸ phiÕn silÝc hãa yªó thµnh phÇn ¨mphib«n manhªtÝt, hocnoblen, clorÝt hocn¬blen..

- PophiarÝt pophia ph©n phiÕn yÕu; PophiarÝt pophia phong hãa;

- GranÝt, xiªnÝt, ®iorÝt, gabr« vµ c¸c ®¸ mac ma kh¸c cã h¹t th«, h¹t võa bÞ phong hãa;

- QuÆng s¾t n©u nhiÒu lç hæng.


0,50


VIII


§¸ rÊt r¾n

- §¸ cuéi kÕt cña ®¸ mac ma, xim¨ng v«i;

- §«l«mÝt silÝc hãa, ®¸ v«i silÝc hãa;

- C¸c lo¹i ®¸ phiÕn silÝc hãa, thµnh phÇn th¹ch anh-clorÝt, th¹ch anh-xªrixÝt, th¹ch anh-clorÝt-xªrixÝt;

- G¬ nai, HªmatÝt-manhªtÝt;

- Badan phong hãa; §iabaz poephia;

- An ®ª dÝt;

- §i«rÝt ®iabaz bÞ phong hãa nhÑ;

- Pªri®«tÝt, granÝt, xiªnÝt, gabr« h¹t nhá bÞ phong hãa vµ h¹t võa vµ th« bÞ phong hãa nhÑ.0,30

IX

§¸ cøng ch¾c

- §¸ cuéi kÕt cña ®¸ mac ma, xim¨ng silÝc;

- §¸ v«i skan¬. §¸ c¸t kÕt, ®¸ v«i, ®«l«mÝt silÝc hãa;

- §¸ phiÕn silÝc. Qu¾c dÝt manhªtÝt vµ hªmatÝt gi¶i m¶nh;

- §¸ sõng ¨mphipb«n-manhªtÝt vµ xªrixÝt hãa;

- Tra chit, pophia silÝc hãa. §iabaz kÕt tinh mÞn;

- C¸c ®¸ LiparÝt, granÝt nhá, vigranÝt granÝt h¹t nhá, granÝt-gnai, ®i«rÝt, ®iabaz... bÞ phong hãa nhÑ vµ h¹t võa kh«ng bÞ phong hãa;;

- Badan bÞ phong hãa nhÑ.
0,20

X

§¸ rÊt

cøng ch¾c


- §¸ tr«i, ®¸ t¶ng cña ®¸ mac ma vµ ®¸ biÕn chÊt.

- C¸t kÕt th¹ch anh r¾n ch¾c;

- Qu¾c dÝt kh«ng ®Òu h¹t. Th¹ch anh d¹ng m¹ch.

- LiparÝt, Ri«lit, GranÝt, GranÝt-gnai, Gran«irÝt h¹t nhá; VigranÝt; PecmatÝt chÆt sÝt, PocphiarÝt th¹ch anh hãa vµ sõng hãa m¹nh;

- QuÆng manhªtÝt vµmactÝt chÆt sÝt cã kÑp c¸c líp ®¸ cøng;

- QuÆng s¾t n©u silÝc hãa. Ba zan r¾n ch¾c

0,151


XI

§¸ ®Æc biÖt cøng

- §¸ phiÕn silÝc;

- Qu¾c dÝt-§¸ sõng chøa s¾t rÊt cøng;

- Th¹ch anh r¾n ch¾c.
0,10

XII

§¸ cùc kú cøng


- Ngäc bÝch, ®¸ sõng, corin®on, qu¾c dÝt hoµn toµn kh«ng bÞ phong hãa.
0,04


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương