Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng t 22 tcn 263 -2000tải về 1.24 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

14.4.- §èi víi nÒn ®­¬ng cã ph©n bæ ®Êt yÕu, sau khi ®· khoanh vïng th× cÇn tiÕn hµnh ®iÒu tra ®o vÏ §CCT. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra nh­ quy ®inh ®èi víi nÒn ®õ¬ng th«ng th­êng. C«ng t¸c th¨m dß §CCT b»ng nh÷ng lç khoan ®­îc bè trÝ c¸ch nhau th«ng th­êng tõ 50 ®Õn 100 mÐt trªn tim tuyÕn (kÓ c¶ khèi l­îng ®· tiÕn hµnh ë b­íc DAKT).Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cù ly nµy cã thÓ rót ng¾n h¬n. Cø c¸ch 100-150 mÐt tiÕn hµnh 1 mÆt c¾t §CCT trªn ®ã cã 3 lè khoan. §é s©u lç khoan cÇn ph¶i s©u hÕt líp ®Êt yÕu.Trong mäi tr­êng hîp ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm c¾t c¸nh hiÖn tr­êng. ThÝ nghiÖm nµy cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh ®éc l©p hoÆc trong lç khoan. Sè l­îng vµ ®é s©u thÝ nghiÖm sÏ do Chñ nhiÖm nghiÖp vô quyÕt ®inh vµ ®­îc Chñ ®Çu t­ chÊp thuËn.
14.5.- C«ng t¸c lÊy mÇu ®Êt ®èi víi nÒn ®õ¬ng th«ng th­êng vµ nÒn ®­êng cã ®Êt yÕu lµ gièng nhau. §èi víi viÖc thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ -lý ®èi víi ®¸t yÕu cÇn thËn träng b¶o vÖ tÝnh nguyªn d¹ng cña mÉu, ®ång thêi chän s¬ ®å thÝ nghiÖm c¾t cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nÒn ®­êng còng nh­ ®iÒu kiÖn thi c«ng. Yªu cÇu thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ lý xem trong ®iÒu. 9.13.
14.6.- C«ng t¸c chØnh lý vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t còng theo néi dung vµ tr×nh tù nh­ quy ®Þnh trong ®iÒu 9.14.

B3.- NÒn ®­êng ngËp n­íc vµ ®­êng qua b·i s«ng
14.7.- §èi víi nÒn ®­¬ng ngËp n­íc vµ ®­¬ng qua b·i s«ng th× cÇn tiÕn hµnh nh­ ®èi víi nÒn ®õ¬ng ®¾p th«ng th­êng, nh­ng cÇn chó trong c¸c vÊn ®Ò sau:

- X¸c ®Þnh ®é bÒn v÷ng cña ®Êt nÒn; NÕu lµ ®Êt yÕu th× theo ®iÒu 14.4

- Phèi hîp víi nghiÖp vô thuû v¨n ®Ó x¸c ®inh c¸c yÕu tè thuû v¨n cã ¶nh h­ëng tíi sù æn ®Þnh cña m¸i dèc;

- T×m kiÕm vµ sö dông ®Êt ®¾p cã chÊt l­îng thÝch hîp khi ng©m n­íc còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p kÌ, c«ng trinh phßng hé.B4.- NÒn ®­êng ®µo s©u
14.8.- §èi víi nÒn ®­êng ®µo s©u lµ nh÷ng nÒn ®­êng khi thi c«ng m¸i dèc cã chiÒu cao trªn 12 mÐt ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n DAKT cÇn ®­îc kh¶o s¸t kü l­ìng do kh«ng tiÕn hµnh kh¶o s¸t trong giai ®o¹n tr­íc.Môc ®Ých cña kh¶o s¸t lµ ph¸t hiÖn xem ph¶i thi c«ng trong ®Êt ®¸ cã ®é æn ®Þnh nh­ thÕ nµo.C«ng t¸c ®iÒu tra ®o vÏ §CCT nh­ quy ®Þnh ®èi víi nÒn ®­êng th«ng th­êng nh­ng cÇn ph¶i lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò sau:

- §èi víi nh÷ng vïng ®¸ cøng æn ®Þnh, thi cÇn x¸c ®Þnh bÒ dÇy tÇng phñ,tÝnh chÊt æn ®Þnh cña tÇng phñ;®Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n (§CTV);

- §èi víi nh÷ng vïng ®¸ cøng vµ nöa cøng nøt nÎ, vì vôn cÇn x¸c ®Þnh thÕ n»m cña ®¸, møc ®é nøt nÎ vµ h­íng ph¸t triÓn cña nøt nÎ v.v...

- §èi víi nh÷ng ®o¹n ®Êt lo¹i sÐt kh«ng æn ®Þnh, cÇn l­u ý c¸c yÕu tè ®Þa m¹o, ®iÒu kiÖn §CTV, tÝnh chÊt ®èi víi n­íc cña ®Êt v.v...§Æc biÖt ®èi víi sÐt cã tÝnh chÊt tr­¬ng në th× cÇn ph¶i l¸y mÉu ®Ó ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm.


14.9.- C«ng t¸c th¨m dß §CCT ®­îc tiÕn hµnh ®Æc biÖt víi c¸c lç khoan c¸ch nhau tõ 50 ®Õn 100 mÐt. C¸ch 100-150 mÐt bè trÝ 1 mÆt c¾t §CCT víi 3 lç khoan. ChiÒu s©u lç khoan tuú thuéc vµo bÒ dÇy tÇng phñ. Kh«ng cÇn thiÕt ph¶i khoan tíi cao ®é ®­êng ®á.
14.10.- C«ng t¸c lÊy mÉu v¸ thÝ nghiÖm ®Êt ®¸ còng tiÕn hµnh nh­ ®èi víi nÒn ®­êng th«ng th­êng.C«ng t¸c chØnh lý vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t còng t­¬ng t­ nh­ ®èi víi c«ng tr×nh kh¸c.

B5.- NÒn ®­êng ®¾p cao
14.11.- C«ng t¸c kh¶o s¸t nÒn ®­¬ng ®¾p cao - lµ nÒn ®¾p cã chiÒu cao trªn 12 mÐt- cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau :

- §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña nÒn vµ m¸i dèc nÒn ®­êng;

- Chän vËt liÖu ®¾p thÝch hîp;

- Gia cè phßng hé m¸i dèc.


14.12.- C«ng t¸c ®o vÏ §CCT nh­ ®èi víi nÒn ®­êng th«ng th­êng. C«ng t¸c th¨m dß ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c lç khoan trªn tim tuyÕn víi cù ly tõ 50 ®Õn 100 mÐt. Kh«ng bè trÝ lç khoan trªn mÆt c¾t §CCT. Môc ®Ých chñ yÕu cña c«ng t¸c khoan lµ ph¸t hiÖn tÇng ®Êt yÕu.C«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸, thÝ nghiÖm còng nh­ chØnh lý vµ lËp hå s¬ kh¶o s¶t còng t­¬ng tù nh­ ®«i víi nÒn ®­¬ng ®µo s©u.
14.13.- C«ng t¸c ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña VLXD ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc lo¹i vËt liÖu x©y dùng æn ®Þnh trong tr­êng hîp ®¾p cao.

B6.- §o¹n ®­êng cã hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc (§C§L)
14.14.- C¸c hiÖn t­îng §C§L gåm: dßng lò bïn ®¸, m­¬ng xãi, c¸cxt¬, tr­ît, ®æ v.v...Môc ®Ých cña kh¶o s¸t nh»m ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña chóng tíi ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña tuyÕn. V× vËy, ngoµi khèi l­îng kh¶o s¸t ®èi vèi nÒn ®­êng th«ng th­êng cÇn ph¶i bè trÝ mét khèi l­îng khoan thÝch hîp. Khèi l­îng nµy gåm nh÷ng lç khoan bè trÝ trªn c¸c mÆt c¾t §CCT trong khu vùc cã c¸c hiÖn t­îng §C§L. Sè l­îng lç khoan còng nh­ mÆt c¾t §CCT do Kü s­ chñ nhiÖm nghiÖp vô quyÕt ®Þnh.
14.15.- Trong khi tiÕn hµnh c«ng t¸c th¨m dß, lu«n lu«n ph¶i kÕt hîp víi c«ng t¸c ®o vÏ §CCT, trong nhiÒu tr­êng hîp lÊy c«ng t¸c ®o vÏ §CCT lµm chÝnh. §èi víi hiÖn t­îng dßng lò bïn ®¸, m­¬ng xãi, tr­ît ®æ cÇn x¸c ®Þnh ph¹m vi ph©n bè, quy m«, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n ph¸t sinh cña chóng, ¶nh h­ëng tíi æn ®Þnh cña tuyÕn v.v nh»m cã thÓ ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý hoÆc kiÕn nghÞ tr¸nh tuyÕn.

§èi víi hiÖn t­¬ng c¸c-t¬, cÇn x¸c ®Þnh ph¹m vi ph©n bè, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn v.v.. trªn c¬ së tµi liÖu thu thËp tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra ®o vÏ §CCT. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ bè trÝ th¨m dß ®Þa vËt lý (§VL). Ph­¬ng ph¸p dïng phæ biÕn lµ th¨m dß ®iÖn vµ th¨m dß ®Þa chÊn. Tuú theo møc ®é ph¸t triÓn cña cacxt¬ vµ tÝnh chÊt quan träng cña c«ng tr×nh mµ lÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm ®o tõ 2 ®Õn 5 mÐt. Kh«ng tiÕn hµnh c«ng t¸c khoan.


14.16.- C«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸, ngoµi nh­ ®èi víi nÒn ®­êng th«ng th­êng cßn ph¶i chó träng lµm sao ®Ó ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n ph¸t sinh vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña chóng. §èi víi hiÖn t­îng tr­ît cÇn lÊy mÉu x¸c ®Þnh ®é Èm t¹i mÆt tr­ît cña chóng. v.v...C«ng t¸c chØnh lý thèng kª vµ lËp hå s¬ kh¶o s¸t theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh.

B7.- §o¹n ®­êng dù kiÕn x©y dùng t­êng ch¾n vµ t­êng phßng hé
14.17.- Kh¶o s¸t §CCT n¬i dù kiÕn x©y dùng t­êng ch¾n vµ t­êng phßng hé cÇn kÕt hîp víi kh¶o s¸t nÒn ®­êng. Môc ®Ých cña kh¶o s¸t lµ:

- X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nÒn thiªn nhiªn;

- X¸c ®Þnh chiÒu s©u ®¸ gèc vµ ®é s©u ®Æt mãng c«ng tr×nh.

C«ng t¸c ®iÒu tra ®o vÏ §CCT kÕt hîp víi tuyÕn, nh­ng chó träng t¹i vÞ trÝ tim c«ng tr×nh, ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn §CTV, kh¶ n¨ng thi c«ng, møc ®é khã dÔ cña ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh tíi cao tr×nh ®Æt mãng.


14.18.- C«ng t¸c th¨m dß ®­îc tiÕn hµnh b»ng nh÷ng lç khoan trªn tim c«ng tr×nh dù kiÕn vµ trªn c¸c mÆt c¾t ngang §CCT. Cù ly gi÷a c¸c lç khoan (kÕt hîp SPT) tõ 10 m ®Õn 30 m trªn tim c«ng tr×nh. Trªn mÆt c¾t ngang, cù ly lç khoan tõ tim t­êng ch¾n ®Õn lç khoan < 5m. §é s©u cña c¸c lç khoan ph¶i tíi ®¸ gèc hoÆc vµo tÇng chÞu lùc 2-5m.
14.19.- C«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸, chØnh lý còng t­¬ng tù nh­ ®èi víi c«ng tr×nh kh¸c. CÇn ph¶i lËp hå s¬ kh¶o s¸t riªng cho h¹ng môc nµy.
C.- Kh¶o s¸t §CCT cho cèng
14.20.- C«ng t¸c kh¶o s¸t §CCT cho cèng cÇn ®­îc kÕt kîp víi kh¶o s¸t nÒn ®­êng. ChØ ®Æt vÊn ®Ò kh¶o s¸t khi ë ®ã cã ®iÒu kiÖn §CCT ®Æc biÖt. CÇn tËn dông c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t ë giai ®o¹n tr­íc. ChØ tiÕn hµnh khoan trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt. Khèi l­îng nay sÏ do Chñ nhiÖm nghiÖp vô quyÕt ®Þnh nh­ng kh«ng qu¸ 1 lç khoan cho mét vÞ trÝ cèng (trõ c¸c cèng ®Æc biÖt).
14.21.- C«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸ nh­ ®èi víi nÒn ®­êng th«ng th­êng ®èi víi nh÷ng n¬i tiÕn hµnh khoan. Ngoµi tr­êng hîp nµy ra th× sö dông kÕt qu¶ cña kh¶o s¸t nÒn ®­êng.

Kh«ng lËp hå s¬ riªng cho h¹ng môc nµy mµ lËp chung hå s¬ víi tuyÕn.


D.- Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu nhá
14.22.- §èi víi cÇu nhá, cÇn tËn dông c¸c lç khoan ®· tiÕn hµnh trong giai ®o¹n tr­íc nÕu vÞ trÝ c¸c lç khoan ®ã ®óng t¹i vÞ trÝ mè cÇu trong giai ®o¹n nµy. NÕu c¸c vÞ trÝ nµy kh«ng n»m ®óng vÞ trÝ mè cÊu nh­ng xÐt thÊy vÉn sö dông ®­îc th× kh«ng cÇn bæ sung lç khoan. Tr­êng hîp ng­îc l¹i th× cÇn bè trÝ lç 2 lç khoan t¹i vÞ trÝ mè cÇu. §é s©u lç khoan tõ 15 ®Õn 30 mÐt vµ còng cã ®iÒu kiÖn kÕt thóc lç khoan nh­ trong giai ®o¹n tr­íc.
14.23.- C«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸, thÝ nghiÖm vµ chØnh lý, lËp hå s¬ kh¶o s¸t §CCT nh­ trong tr­êng hîp giai ®o¹n NCKT.

E.- Kh¶o s¸t §CCT cho cÇu trung vµ cÇu lín
14.24.- C«ng t¸c ®iÕu tra ®o vÏ §CCT cho cÇu trung vµ cÇu lín ®­îc tiÕn hµnh trªn b¶n ®å ®Þa h×nh cã tû lÖ thÝch hîp. Chó träng ®iÒu tra c¸c vÕt lé, c¸c hiÖn t­îng §C§L nhÊt lµ hiÖn t­îng xãi lë bê, hiÖn t­îng tiÒm thùc v.v...
14.25.- C«ng t¸c khoan th¨m dß ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau :

- §èi víi cÇu trung, bè trÝ mçi vÞ trÝ trô vµ mè mét lç khoan (kÕt hîp SPT). §é s©u lç khoan tõ 25 ®Õn 40 mÐt. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ tíi 90 mÐt tuú ®iÒu kiÖn phøc t¹p vÒ §CCT §iÒu kiÖn kÕt thóc lç khoan còng t­¬ng t­ nh­ ®èi víi b­íc NCKT.

- §èi víi cÇu lín, bè trÝ mçi vÞ trÝ mè vµ trô m«t lç khoan (kÕt hîp SPT). Trong tr­êng hîp ®iÒu kiÖn §CT phøc t¹p, ®Þa tÇng kh«ng ®ång nhÊt, cã hiÖn t­¬ng c¸c-t¬, cã ph©n bæ ®¸ v«i th× cã thÓ bè trÝ 2 lç khoan cho mçi vÞ trÝ mè hoÆc trô cÇu. C¸c lç khoan nµy cã thÓ ®­îc bè trÝ so le nhau so víi tim cÇu. §iÒu kiÖn kÕt thóc lç khoan còng t­¬ng t­ nh­ ®èi víi cÇu trung.

Toµn bé kÕt qu¶ khoan ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®é s©u ®Æt mãng vµ chØ tiªu c¬ lý cña c¸c líp.


14.26.- T¹i mçi cÇu cÇn lÊy mét mÉu n­íc ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt ¨n mßn cña n­íc ®èi víi bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp.
14.27.- C«ng t¸c lÊy mÉu vµ thÝ nghiÖm ®Êt ®¸ ®­îc tiÕn hµnh nh­ ®èi víi giai ®o¹n tr­íc nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ sè l­îng mÉu ®Ó phï hîp víi quy ®Þnh vÒ chØnh lý chØ tiªu cña ®Êt. Hå s¬ kh¶o s¸t §CCT cho cÇu trung vµ cÇu lín ph¶i ®­îc lËp riªng.

G.- Kh¶o s¸t §CCT c¸c má VLXD
14.28.- Nghiªn cøu l¹i hå s¬ kh¶o s¸t c¸c má VLXD ë giai ®o¹n tr­íc xem trong toµn bé sè l­îng má ®ã ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong giai ®o¹n nµy ch­a. NÕu cÇn bæ sung th× cïng víi c¸c má ®· cã tiÕn hµnh theo yªu cÇu cña kh¶o s¸t chi tiÕt.

Khi kh¶o s¸t th× thùc hiÖn theo nh­ néi dung cña giai ®o¹n tr­íc (®iÒu 9.12) nh­ng cÇn ph¶i chÝnh x¸c ho¸ h¬n c¸c sè liÖu ®iÒu tra, nhÊt lµ chÊt l­îng vµ tr÷ l­îng. §èi víi c¸c má c¸t, sái s¹n vµ ®¸t ®¾p, trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ bè trÝ c¸c lç khoan trªn c¸c mÆt c¾t. Sè l­îng còng nh­ ®é s©u lç khoan sÏ do Kü s­ chñ nhiÖm nghiÖp vô quyÕt ®Þnh.


14.29.- Yªu cÇu thÝ nghiÖm tÝnh chÊt cña VLXD gièng nh­ ®iÒu 9.13. C¸c kÕt qu¶ cÇn ®­îc lËp thµnh hå s¬ riªng cho má VLXD. Néi dung vµ h×nh thøc cña hå s¬ má VLXD theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

phÇn thø n¨m

kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ

b¶n vÏ thi c«ng

ch­¬ng m­êi l¨m - kh¶o s¸t tuyÕn
15.1.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng lµ :

(a) Kh«i phôc l¹i tuyÕn trªn thùc ®Þa.

(b) Bæ sung nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt vµ chØnh lý l¹i nh÷ng côc bé xÐt thÊy ch­a hîp lý, ch­a ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi ­u vÒ x©y dùng vµ khai th¸c.

Kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc tiÕn hµnh sau khi thiÕt kÕ kü thuËt d­îc duyÖt.


a.- kh«i phôc tuyÕn trªn thùc ®Þa
15.2.- Kh«i phôc tuyÕn ph¶i ®¶m b¶o vÞ trÝ tuyÕn kh«i phôc ®óng ®å ¸n ®· ®­îc duyÖt trong b­íc thiÕt kÕ kü thuËt. Ngoµi ra cã thÓ tiÕn hµnh chØnh lý nh÷ng ®o¹n ng¾n nh»m lµm cho tuyÕn thiÕt kÕ ®­îc tèt h¬n. C¸c néi dung chØnh lý ph¶i ®­îc nghiªn cøu kü tr­íc t¹i v¨n phßng vµ ®èi chiÕu l¹i t¹i thùc ®Þa, sau ®ã míi c¾m chÝnh thøc vµ thu thËp c¸c sè liÖu bæ sung.
15.3.- Kh«i phôc l¹i c¸c cäc ®Ønh ®· ®ãng khi kh¶o s¸t kü thuËt chi tiÕt, chØnh lý l¹i ®Ønh nÕu cÇn thiÕt. Sau khi ®· cè ®Þnh ®­îc cäc ®Ønh sÏ tiÕn hµnh ®ãng c¸c cäc dÊu nh­ ®· lµm ë Ch­¬ng 12.
15.4.- §o gãc c¸c ®Ønh b»ng m¸y kinh vü THEO 020 (hoÆc m¸y cã ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng), ®o 2 nöa vßng ®o, sai sè gi÷a 2 nöa vßng ®o kh«ng qu¸ 1'.
15.5.- §ãng cong : §ãng c¸c cäc chñ yÕu trong ®­êng cong nh­ ®iÓm nèi ®Çu (N§), nèi cuèi (NC), ®iÓm tiÕp ®Çu (T§), ®iÓm tiÕp cuèi (TC),®iÓm ph©n gi¸c (PG) vµ c¸c cäc chi tiÕt trong ®­êng cong.

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc chi tiÕt trong ®­¬ng cong quy ®Þnh theo trÞ sè b¸n kÝnh R nh­ b¶ng d­íi ®©y: Tr­êng hîp bÞ mÊt cäc tuyÕn (cäc ®Ønh, cäc ®­êng th¼ng chñ yÕu) ph¶i dùa theo hÖ thèng cäc dÊu ®Ó kh«i phôc l¹i tuyÕn. Khi hÖ th«ng cäc dÊu còng bÞ mÊt th× dùa vµo hÖ thèng cäc cña ®­êng chuyÒn cÊp 2 ®Ó kh«i phôc cäc tuyÕn (víi tuyÕn cã lËp hÖ GPS vµ ®­êng chuyÒn cÊp 2), tr­êng hîp kh«ng cã hÖ cäc to¹ ®é th× ph¶i dùa vµo b×nh ®å ®Ó c¾m tuyÕn l¹i nh­ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt vÒ b×nh ®å vµ h×nh c¾t däc cña tuyÕn ®· thiÕt kÕ ë b­íc TKKT.
R (m)

L (m)

> 500

20

 500

10


15.6.- Kh«i phôc l¹i c¸c cäc chi tiÕt cò ®· ®ãng trªn ®­êng th¼ng vµ ®­êng cong. Khi cÇn thiÕt cã thÓ ®ãng bæ sung thªm ®Ó ph¶n ¶nh tèt h¬n ®Þa h×nh (vµ tÝnh khèi l­¬ng nÒn ®­êng chÝnh x¸c h¬n ).ViÖc kh«i phôc cäc tiÕn hµnh ®ång víi viÖc ®o dµi. Cè g¾ng gi÷ nguyªn vÞ trÝ c¸c cäc Km ®· x¸c ®Þnh khi kh¶o s¸t kü thuËt chi tiÕt.
15.7.- §o cao chØ ®o chi tiÕt, khíp víi mèc cao ®é ®· ®Æt trong b­íc kh¶o s¸t kü thuËt, sai sè tÝnh theo c«ng thøc :

h   50 .

(c¸c ký hiÖu gièng nh­ ®iÒu 12.9 Ch­¬ng 12.)

KÕt qu¶ gi÷a 2 lÇn cao ®¹c (khi kh«i phôc vµ khi kh¶o s¸t kü thuËt chi tiÕt ) cÇn ®­îc ®èi chiÕu víi nhau ®Ó kiÓm tra. C¨n cø vµo nh÷ng bæ sung vµ söa ch÷a nhiÒu hay Ýt ®Ó kÕt luËn b¶n vÏ h×nh c¾t däc b­íc tr­íc cã thÓ sö dông l¹i hay ph¶i vÏ míi.


15.8.- H×nh c¾t ngang chØ ®o t¹i vÞ trÝ nh÷ng cäc bæ sung vµ kiÓm tra l¹i c¸c c¾t ngang n¬i ®Þa h×nh phøc t¹p nh­ s­ên dèc, ®Çm lÇy, khu d©n c­...
b.- bæ sung nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt

Nh÷ng chi tiÕt cÇn bæ sung nh»m hoµn chØnh b¶n vÏ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh­ sau:


15.9.- X¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ vµ sè l­îng c¸c c«ng tr×nh c¾t qua tuyÕn thiÕt kÕ (trªn mÆt vµ ngÇm d­íi ®Êt) nh­ ®­êng d©y th«ng tin, ®­êng d©y ®iÖn c¸c lo¹i, ®­êng èng dÉn n­íc, hÖ thèng thuû n«ng v.v...
15.10.- VÏ chi tiÕt khu vùc chiÕm ®Êt t¹m thêi vµ vÜnh viÔn ®Ó x©y dùng ®­êng,x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l­îng c«ng tr×nh cÇn ph¶i di chuyÓn vµ khèi l­îng ph¸t c©y, dÉy cá.
15.11.- §o ®¹c bæ sung ®Ó thiÕt kÕ c¸c yÕu tè cña nÒn ®­êng trªn nh÷ng ®o¹n phøc t¹p, kÕt hîp víi tµi liÖu ®Þa chÊt ®· ®­îc bæ sung vµ chØnh lý, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c khèi l­îng gia cè nÒn ®­êng.

ThiÕt kÕ h×nh c¾t ngang nÒn ®­êng trªn nh÷ng ®o¹n ®Æc biÖt nh­ khu vùc d©n c­, s­ên nói dèc lín, ®Çm lÇy v.v...


15.12.- X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt cÊu mÆt ®­êng trªn tõng ®o¹n.
15.13.- X¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ vµ khÈu ®é cèng, cÇu nhá vµ khèi l­îng gia cè.

Khoan kiÓm tra vµ ®iÒu tra ®Þa chÊt bæ sung ®Ó lËp b¶n vÏ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh víi cao ®é ®¸y mãng ®· ®­îc x¸c ®Þnh (nÕu thÊy cÇn thiÕt ).


15.14.- Tæ chøc kh¶o s¸t vµ thiÐt kÕ c¸c ®­êng t¹m phôc vô thi c«ng vµ c¸c ®­êng dÉn ®Õn nhµ ga, bÕn c¶ng, má vËt liÖu x©y dùng, c¬ së s¶n xuÊt v.v...
15.15.- §o ®¹c bæ sung vµ vÏ chi tiÕt b×nh ®å cao ®é, h×nh c¾t däc, h×nh c¾t ngang cña hÖ thèng c«ng tr×nh tho¸t n­íc, nh÷ng nót giao b»ng hay nót giao lËp thÓ.
15.16.- Th¨m dß bæ sung c¸c má vËt liÖu x©y dùng nh­ ®¸, c¸t, sái v.v... ®Ó chuÈn bÞ khai th¸c. Bè trÝ thªm mét sè lç khoan vµ hè ®µo, lÊy mÉu thÝ nghiÖm, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c cù ly vËn chuyÓn VLXD khi cã nh÷ng thay ®æi vÒ nguån cung cÊp vµ khèi l­îng sö dông.
15.17.- §iÒu tra bæ sung nh÷ng ph¸t sinh míi nh»m chÝnh x¸c ho¸ TKTCTC. Tho¶ thuËn thªm víi c¬ quan h÷u quan vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thay ®æi trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt dù ¸n.
15.18.- TÊt c¶ nh÷ng bæ sung trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t lËp BVTC nh»m lµm cho ®å ¸n cô thÓ, chi tiÕt vµ chÝnh x¸c, nh­ng dù to¸n vÒ tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n ®­îc lËp trong b­íc nµy kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh so víi dù to¸n ®· lËp trong b­íc TKKT ®­îc phª duyÖt.

Mäi thay ®æi lín so víi TKKT ®· ®­îc duyÖt ph¶i ®­îc C¬ quan xÐt duyÖt cho phÐp.


15.19.- Nh÷ng tµi liÖu ®¬n vÞ kh¶o s¸t ph¶i cung cÊp sau khi hoµn thµnh kh¶o s¸t BVTC :

(1) ThuyÕt minh kh¶o s¸t.

(2) B×nh ®å tû lÖ 1/1000 - 1/2000.

(3) H×nh c¾t däc tû lÖ ( 1/1000 vµ 1/100 ) ; ( 1/2000 vµ 1/200 ).

(4) H×nh c¾t ngang tû lÖ 1/200.

(5) C¸c tµi bæ sung vÒ kh¶o s¸t thuû v¨n.

(6) C¸c tµi liÖu bæ sung vÒ kh¶o s¸t §CCT.

(7) C¸c tµi bæ sung vÒ khèi l­îng GPMB.

(8) C¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn bæ sung cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c C¬ quan h÷u quan liªn quan.
Ch­¬ng m­êi s¸u - kh¶o s¸t thuû v¨n
16.1.- Kh¶o s¸t bæ sung c¸c sè liÖu, tµi liÖu thuû v¨n, ®o ®¹c ®Þa h×nh cßn thiÕu hoÆc ch­a ®­îc thùc hiÖn trong b­íc thiÕt kÕ kü thuËt theo yªu cÇu cña giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt.

16.2.- NÕu khi duyÖt ®å ¸n thiÕt kÕ kü thuËt cã yªu cÇu nghiªn cøu bæ sung c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc côc bé trong b­íc lËp b¶n vÏ thi c«ng th× trong kÕ ho¹ch ph¶i bæ sung ®Çy ®ñ c¸c h¹ng môc c«ng viÖc kh¶o s¸t, ®iÒu tra, ®o ®¹c theo néi dung yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ kü thuËt nh­ ®· ®Ò cËp ë c¸c phÇn tr­íc.

16.3.- NÕu trong thêi gian tõ khi kÕt thóc kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ kü thuËt ®Õn khi triÓn khai c«ng viÖc kh¶o s¸t lËp b¶n vÏ thi c«ng cã xÈy xa ra nh÷ng thay ®æi vÒ hiÖn t­îng thuû v¨n, thay ®æi ®Þa h×nh lßng s«ng do ¶nh h­ëng cña khÝ hËu hay c¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp thuû lîi võa ®­îc x©y dùng th× ph¶i bæ sung tµi liÖu kh¶o s¸t ®iÒu tra, ®o ®¹c bæ sung nh÷ng ®Æc tr­ng míi vÒ thuû v¨n nh­ ®iÒu tra c¸c mùc n­íc ®Æc tr­ng, quy luËt diÕn biÕn lßng s«ng, hiÖn t­îng xãi båi vv...

16.4.- Lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan thèng nhÊt lÇn cuèi cïng c¸c sè liÖu ®· ®­îc cung cÊp vµ ®· kh¶o s¸t bæ sung, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cã liªn quan tíi vÊn ®Ò thuû v¨n cña tuyÕn ®­êng vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc trªn ®­êng.

16.5.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n:

- ThuyÕt minh bæ sung t×nh h×nh kh¶o s¸t, ®o ®¹c thuû v¨n;

- C¸c b¶n ®o vÏ bæ sung;

- C¸c sè liÖu, tµi liÖu thu thËp, ®o ®¹c bæ sung;

- C¸c v¨n b¶n lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ngvµ c¸c c¬ quan h÷u quan;

- C¸c sæ ®o ®¹c.


CH¦¥NG M¦êI BÈy - KH¶O S¸T §ÞA CHÊT c«ng tr×nh

17.1.- Kh¶o s¸t §CCT ®Ó lËp b¶n vÏ thi c«ng (BVTC) ®­îc th­c hiÖn trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

- Trªn nhõng ®o¹n, n¾n tuyÕn hoÆc dÞch tuyÕn ®­îc ®iÒu chØnh sau khi duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt;

- Trªn nhõng ®o¹n tuyÕn thiÕt kÕ ®¨c biÖt, xÐt thÊy c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t cho thiÕt kÕ kü thuËt ch­a ®Çy ®ñ hoÆc nhiÒu vÊn ®Ì cßn nghi vÊn cÇn ph¶i ®­îc kh¶o s¸t bæ sung;

- T¹i c¸c c«ng tr×nh nh­ cÇu hoÆc nÒn ®­êng thiÕt kÕ ®Æc biÖt cã sù thay ®èi vÒ kÕt cÊu mãng còng nh­ cã sù thay ®æi vÒ ph­¬ng ¸n sö lý mµ c¸c tµi liÖu ®· kh¶o s¸t ch­a ®¸p øng cho thiÕt kÕ;

- CÇn kh¶o s¸t thªm c¸c má VLXD ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ cho thi c«ng.
17.2.- Néi dung chñ yÕu cña kh¶o s¸t lËp BVTC lµ sö dông c¸c lç khoan hoÆc c¸c thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng. Khèi l­îng kh¶o s¸t chØ bæ sung cho b­íc TKKT lµm Ýt h¬n khèi l­îng quy ®Þnh tõ ®iÒu 14.2 ®Õn 14.27. Trong tr­êng hîp ®¨c biÖt khi ph¸t hiÖn thªm vÞ trÝ ®Êt yÕu th× cã thÓ t¨ng kh«Ý l­îng kh¶o s¸t ®Þa chÊt, sè l­îng t¨ng thªm do Chñ chiÖm nghiÖp vô ®Ò xuÊt vµ ®­îc Chñ ®Çu t­ chÊp thuËn nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 20% khèi l­îng ®· thùc hiÖn ë b­íc TKKT.
phÇn thø s¸u

kh¶o s¸t trªn ®­êng hiÖn h÷u

Kh¶o s¸t trªn ®­êng hiÖn h÷u bao gåm c¸c c«ng viÖc sau ®©y :

+ §¨ng ký.

+ Kh¶o s¸t thuû v¨n.

+ Kh¶o s¸t §CCT.ch­¬ng m­êi t¸m - ®¨ng ký ®­êng hiÖn h÷u

18.1.- Môc ®Ých cña viÖc ®¨ng ký trong c«ng t¸c kh¶o s¸t ®­êng «t« lµ ®Ó cung cÊp tµi liÖu vÒ c¸c lo¹i c«ng tr×nh cÇu, ®­êng trªn ®­êng hiÖn h÷u phôc vô cho c«ng t¸c thiÕt kÕ kh«i phôc hay n©ng cÊp, c¶i t¹o.

§¨ng ký ph¶i ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng vÒ tiªu chuÈn h×nh häc vµ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh trªn ®­êng vµ c«ng tr×nh phï trî liªn quan.

Nh÷ng c«ng viÖc tiÕn hµnh khi ®¨ng ký ®­êng bao gåm :

(a) chuÈn bÞ.

(b) ®¨ng ký ®­êng.

(c) ®¨ng ký c¸c c«ng tr×nh.a.- chuÈn bÞ
18.2.-Tr­íc khi ®i ®o ®¹c ë thùc ®Þa cÇn tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc chuÈn bÞ sau ®©y:

+ Nghiªn cøu kü nhiÖm vô ®­îc giao.

+ S­u tÇm c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt nh­ hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ tr­íc ®©y cña ®­êng, hå s¬ qu¶n lý ®­êng v.v...
18.3.- Trªn c¬ së nh÷ng tµi liÖu s­u tÇm ®­îc cÇn ®i s©u nghiªn cøu nh÷ng ®iÓm sau ®©y :

+ §o¹n nµo cÇn c¶i tuyÕn (n¾n th¼ng hoÆc h¹ dèc ).

+ C¸c ®o¹n qua vïng d©n c­ (gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn h÷u hoÆc ®i vßng tr¸nh).

+ C¸c ®o¹n qua vïng cã ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi vÒ thuû v¨n vµ ®Þa chÊt.

+ C¸c ®iÓm giao c¾t víi ®­êng s¾t cã thÓ kh¾c phôc ®­îc.

+ C¸c ®iÓm giao b»ng cã thÓ n©ng cÊp lªn giao lËp thÓ (c¶ ®­êng s¾t vµ ®­êng «t« ).

+ Sè l­îng, chñng lo¹i,n¨ng lùc tho¸t n­íc vµ n¨ng lùc chÞu t¶i cña c¸c c«ng tr×nh cÇu, cèng trªn ®­êng.

+ KÝch th­íc,t×nh tr¹ng vµ søc chÞu t¶i cña nÒn, mÆt ®­êng trªn tõng ®o¹n.

+ C¸c ®o¹n nÒn ®­êng yÕu, mÆt ®­êng biÕn d¹ng: c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®· sö lý vµ kÕt qu¶ xö lý.

+ T×nh tr¹ng c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt kh¸c trªn ®­êng (t­êng ch¾n, hÇm v.v...).

+ C¸c th«ng sè kü thuËt cña c¸c má vËt liÖu x©y dùng ®ang hoÆc ch­a khai th¸c (vÞ trÝ, tr÷ l­îng, sè liÖu thÝ nghiªm mÉu, cù ly ®Õn tuyÕn v.v...)

+ C¸c sè liÖu ®iÒu tra kinh tÕ nh­ l­u l­îng xe, thµnh phÇn xe cña n¨m hiÖn t¹i vµ c¸c n¨m qu¸ khø.


b.- ®¨ng ký ®­êng
18.4.- §¨ng ký ®­êng lµ ghi l¹i h×nh d¹ng ®­êng, do ®ã cÇn ®ãng c¸c cäc ®­êng s­ên däc theo mÐp mÆt ®­êng.

C¸c cäc nµy chØ lµ cäc t¹m dïng khi ®o ®¹c vµ kiÓm tra kÕt qu¶ ®o ®¹c ®­êng nªn kh«ng cÇn ph¶i b¶o vÖ l©u dµi. C¸c cäc ®Çu, cuèi tuyÕn vµ cäc mèc cao ®é cÇn l­u gi÷ cho c¸c b­íc kh¶o s¸t sau sö dông nªn ph¶i lµ cäc vÜnh cöu.

Cäc ®­êng s­ên ph¶i ®ãng thÕ nµo ®Ó ph¶n ¸nh ®óng c¸c yªu tè h×nh häc cña ®­êng hiÖn h÷u (b×nh ®å, h×nh c¾t däc, h×nh c¾t ngang, c¸c c«ng tr×nh thuéc ®­êng vµ 2 bªn ®­êng ).
18.5.- C«ng t¸c ®o ®¹c tuyÕn ®­êng (®o gãc, ®o dµi, ®o cao, ®o h×nh c¾t ngang) cña b­íc ®¨ng ký thùc hiÖn nh­ b­íc NCKT nãi ë Ch­¬ng 7 ).
c.- ®¨ng ký c«ng tr×nh
18.6.- NÒn ®­êng :Khi ®¨ng ký nÒn ®­êng cÇn ®o ®¹c, thu thËp c¸c sè liÖu sau :

+ ChiÒu réng nÒn ®­êng trªn tõng ®o¹n, chiÒu cao nÒn ®¾p, chiÒu s©u nÒn ®µo, t×nh tr¹ng m¸i dèc : æn ®Þnh hay sôt lë.

+ T×nh tr¹ng ngËp lôt vµ kh¶ n¨ng t«n cao nÒn ®­êng

+ C¸c biÖn ph¸p chèng lón, sôt nÒn ®¾p (thay ®Êt nÒn ®­êng,h¹ møc n­íc ngÇm,lµm r·nh thÊm,t«n cao ®­êng...).

+ C¸c biÖn ph¸p chèng c¸t bay lÊp ®­êng.

+ C¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc mÆt.

+ §o ®¹c c­êng ®é nÒn ®­êng b»ng ph­¬ng ph¸p tÊm Ðp cøng.

CÇn ®Æc biÖt l­u ý :

+ C¸c ®o¹n ®­êng cã khèi l­îng lín khi n©ng cÊp (®o¹n cã dèc däc v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp cña cÊp ®u­êng thiÕt kÕ, ®o¹n cã b¸n kÝnh nhá h¬n tèi thiÓu ).

+ Nh÷ng ®o¹n ®i qua vïng ®Êt sôt, tru­ît ®ang ho¹t ®éng vµ vïng ®Êt nÒn cã søc chÞu t¶i kÐm.

+ Nh÷ng ®o¹n tho¸t n­íc khã kh¨n ( nÒn ®µo dµi , nÒn ngËp n­íc, nÒn thÊp qua ®Þa h×nh tròng v.v...).
18.7.- MÆt ®­êng : ®¨ng ký mÆt ®­êng ®Ó cung cÊp c¸c sè liÖu sau :

+ ChiÒu réng mÆt ®­êng trªn tõng ph©n ®o¹n, chiÒu dÇy vµ lo¹i c¸c líp kÕt cÊu cña ¸o ®­êng, t×nh tr¹ng mÆt ®­êng (®é b»ng ph¼ng, r¹n nøt, æ gµ ...), m«-®un ®µn håi cña mÆt ®­êng hiÖn h÷u theo Tiªu chuÈn ngµnh 22TCN251-98 cïng víi tr¹ng th¸i Èm (®é Èm t­¬ng ®èi), tr¹ng th¸i chÆt (®é chÆt) cña ®Êt nÒn lóc ®o.

+ Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh duy tu b¶o d­ìng, söa ch÷a mÆt ®­êng vµ c¸c biÖn ph¸p ®· ¸p dông ®Ó xö lý c¸c ®o¹n mÆt ®­êng th­êng hay bÞ h­ háng sím h¬n c¸c ®o¹n kh¸c.
18.8.- HÖ thèng tho¸t n­íc : CÇn chó ý thu thËp tµi liÖu, th«ng tin vÒ :

T×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng tho¸t n­íc (bao gåm toµn bé hÖ thèng cÇu, cèng vµ c¸c lo¹i r·nh) trªn ®­êng hiÖn nay; chó ý t×m hiÓu nguyªn nh©n c¸c ®o¹n bÞ n­íc lò trµn ®­êng, c¸c c«ng tr×nh cÇu, cèng vµ nÒn ®­êng c¸c lo¹i (nÒn ®­êng th«ng th­êng, ®­êng trµn, ®­êng thÊm v.v..) bÞ n­íc lò ph¸ ho¹i. C¸c th«ng tin nµy cÇn kÕt hîp gi÷a sè liÖu thu thËp ë C¬ quan qu¶n lý ®­êng vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc ®Þa.


18.9.- C¸c c«ng tr×nh kh¸c trªn ®­êng :

C¸c c«ng tr×nh kh¸c trªn ®­êng nh­ t­êng ch¾n, hÇm, t­êng phñ b¶o vÖ ta-luy nÒn ®­êng v.v... cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vÒ kÝch th­íc còng nh­ vÒ chÊt l­îng. Chó ý ®Õn nh÷ng chç cã vÕt nøt, g·y, lón.


18.10.- C¸c c«ng tr×nh t¹m:

§èi víi c¸c c«ng tr×nh t¹m nh­ cäc tiªu, biÓn b¸o, cÇn thèng kª ®Çy ®ñ sè l­îng vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ lªn b×nh ®å tuyÕn. §èi víi bÕn phµ, ®­êng ngÇm... cÇn m« t¶ vÒ kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng phôc giao th«ng trong n¨m.


18.11.- §iÒu tra giao th«ng.

18.11.1.- §iÒu tra l­u l­îng xe c¸c lo¹i vµ thµnh phÇn ®oµn xe «t« trªn tõng ®o¹n chñ yÕu dùa vµo sè liÖu thèng kª hµng n¨m cña C¬ quan qu¶n lý ®­êng, khi cÇn cã thÓ tæ chøc ®Õm xe bæ sung ë c¸c vÞ trÝ thÊy cÇn thiÕt.

18.11.2.- Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ tai n¹n giao th«ng (chñ yÕu ë C¬ quan c¶nh s¸t giao th«ng), t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc cña c¸c C¬ quan qu¶n lý ®­êng.

18.11.3.- §iÒu tra t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ c«ng suÊt cña c¸c bÕn xe liªn quan ®Õn ®­êng ®¨ng ký.


18.12.- §¨ng ký cÇu :

Víi mçi c«ng tr×nh cÇu cÇn thu thËp c¸c sè liÖu sau :

+ VÞ trÝ (lý tr×nh, tªn dßng chÈy ).

+ Lo¹i cÇu (gç, thÐp, BTCT, ®¸ ).

+ TÝnh chÊt c«ng tr×nh (t¹m, b¸n vÜnh cöu, vÜnh cöu).

+ T×nh tr¹ng t¶i träng hiÖn t¹i.

+ C¸c kÝch th­íc chñ yÕu cña mè, trô, kÕt cÊu nhÞp.

+ Khæ tÜnh kh«ng.

+ C¸c t×nh h×nh vÒ thuû v¨n, thuû lùc.

+ C¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ gia cè, n¾n dßng ch¶y (nÕu cã ).

+ N¨m x©y dùng vµ c¸c lÇn ®¹i tu (nÕu cã ).
18.13.- §¨ng ký cèng (c¸c lo¹i ) :

Víi mçi cèng cÇn thu thËp c¸c sè liÖu sau :

+ Lo¹i cèng (trßn, hép, b¶n ch×m, tam gi¸c,... ).

+ VËt liÖu lµm cèng (gç, g¹ch, bª t«ng, BTCT, thÐp,... ).

+ C¸c kÝch th­íc chñ yÕu cña th©n cèng, ®Çu cèng vµ c¸c bé phËn phô trî.

+ C¸c t×nh h×nh vÒ thuû v¨n, thuû lùc.

+ T×nh tr¹ng t¶i träng hiÖn t¹i.

+ T×nh h×nh nÒn ®­êng trªn cèng.

+ N¨m x©y dùng (nÕu cã ).

D.- ®¨ng ký má vËt liÖu
18.14.- Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ c¸c má vËt liÖu x©y dùng ®ang khai th¸c trong khu vùc ¶nh h­ëng cña ®­êng ®¨ng ký vÒ :

+ C«ng suÊt cña má vµ ph­¬ng ph¸p khai th¸c.

+ Lo¹i VLXD ®ang khai th¸c (®Êt, ®¸, cÊp phèi ... ).

+ Sè liÖu thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ chÊt l­îng VLXD.

+ Tr÷ l­îng cña má.

+ HÖ thèng vµ chÊt l­îng ®­êng tõ má VL ®Õn tuyÕn ®­êng XD

+ B×nh ®å khu vùc má (c¶ khu khai th¸c vµ khu qu¶n lý). Khi ®¬n vÞ khai th¸c má kh«ng cã tµi liÖu nµy th× cÇn s¬ ho¹ khu vùc má lªn b¶n ®å tuyÕn ®­êng ®¨ng ký.

E.- tµi liÖu ph¶i nép
18.15.- KÕt thóc c«ng t¸c ®¨ng ký, ®¬n vÞ kh¶o s¸t ph¶i nép c¸c hå s¬, tµi liÖu sau :

(1) C¸c tµi liÖu vÒ ®¨ng ký tuyÕn.

(2) C¸c tµi liÖu vÒ ®¨ng ký nÒn ®­êng hiÖn h÷u.

(3) C¸c tµi liÖu vÒ ®¨ng ký mÆt ®­êng hiÖn h÷u.

(4) C¸c tµi liÖu vÒ ®¨ng ký vÒ c¸c lo¹i c«ng tr×nh.

(5) C¸c tµi liÖu vÒ t×nh h×nh khai th¸c ®­êng hiÖn h÷u.

ch­¬ng m­êi chÝn - kh¶o s¸t thuû v¨n

trªn ®­êng hiÖn h÷u
19.1.- Kh¶o s¸t thuû v¨n trªn ®­êng hiÖn h÷u chØ thùc hiÖn mét b­íc, tËp trung vµo b­íc kh¶o s¸t thiÕt kÕ kü thuËt vµ chia lµm hai tr­êng hîp :

+ C¸c ®o¹n tuyÕn ®i xa ®­êng hiÖn h÷u.

+ C¸c ®o¹n tuyÕn ®i trïng ®­êng hiÖn h÷u hoÆc cã c¶i tuyÕn nh­ng kh«ng c¸ch xa ®­êng hiÖn h÷u qu¸ 100 - 200 m.
19.2.- C¸c tuyÕn tr¸nh lín cã chiÒu dµi tõ 20 km trë lªn vµ n»m c¸ch xa ®­êng hiÖn h÷u (kho¶ng tõ 0,5 km trë lªn), kh¶o s¸t thuû v¨n thùc hiÖn b×nh th­êng nh­ c¸c Ch­¬ng 3, Ch­¬ng 8, Ch­¬ng 12 theo nhiÖm vô cña b­íc kh¶o s¸t (NCTKT, NCKT, TKKT, BVTC).
19.3.- C¸c ®o¹n tuyÕn vÉn ®i trªn ®­êng hiÖn h÷u hoÆc ®i gÇn ®­êng hiÖn h÷u (tuyÕn tr¸nh nhá h¬n quy ®Þnh ë ®iÒu 19.2), tr­íc khi thùc hiÖn kh¶o s¸t hiÖn tr­êng cÇn s­u tÇm, thu thËp vµ tËn dông c¸c hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n ®· thùc hiÖn trong c¸c lÇn kh¶o s¸t thiÕt kÕ tr­íc, c¸c hå s¬ tµi liÖu vÒ qu¶n lý, khai th¸c c«ng tr×nh, tõ ®ã lËp ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®i ®o ®¹c, kh¶o s¸t bæ sung ë thùc ®Þa.
19.4.- Khi kh¶o s¸t hiÖn tr­êng cÇn chó ý t×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n: ngËp lôt n­íc chÈy trµn qua mÆt ®­êng; xãi lë ta-luy nÒn ®­êng; c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh cÇu,cèng bÞ h­ háng do n­íc lò g©y ra. KÕt qu¶ ®iÒu tra cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trªn c¸c hå s¬ tuyÕn vµ c«ng tr×nh.

19.5.- C¸c c«ng tr×nh cÇu, cèng cÇn nghiªn cøu xem xÐt tÝnh hîp lý cña tõng c«ng tr×nh vÒ vÞ trÝ, kh¶ n¨ng tho¸t n­íc, mùc n­íc d©ng th­îng l­u cÇu, cèng, t×nh h×nh sãi lë lßng suèi vµ mè cÇu, nh÷ng ¶nh h­ëng bÊt lîi ®èi víi miÒn th­îng l­u vµ h¹ l­u cña c«ng tr×nh.

19.6.- C¨n cø vµo hå s¬ tµi liÖu cò thu thËp ®­îc, vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra ë C¬ quan qu¶n lý, vµo kÕt qu¶ xem xÐt hiÖn tr­êng, ®¬n vÞ kh¶o s¸t x¸c ®Þnh ph¹m vi kh¶o s¸t thuû v¨n vÒ tuyÕn cho tõng ®o¹n, vÒ c«ng tr×nh cho tõng vÞ trÝ cô thÓ vµ thùc hiÖn c«ng t¸c nµy theo c¸c phÇn viÖc liªn quan cho tuyÕn ®­êng, cho c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá nh­ quy ®Þnh ë Ch­¬ng 13.

19.7.- NÕu trong thêi gian tõ khi ®­a ®­êng vµo khai th¸c ®Õn khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t nÕu cã xÈy ra c¸c hiÖn t­îng thuû v¨n ®Æc biÖt vµ thay ®æi ®Þa h×nh ë tuyÕn ®­êng vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá, th× b¾t buéc ph¶i ®iÒu tra kh¶o s¸t ®o ®¹c, s­u tÇm sè liÖu, tµi liÖu vÒ c¸c hiÖn t­îng trªn ®Ó ®­a vµo hå s¬ kh¶o s¸t ®­êng hiÖn h÷u theo ®óng yªu cÇu cña Ch­¬ng 13.

19.8.- Hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n trªn ®­êng hiÖn h÷u gåm :

+ §èi víi c¸c ®o¹n tuyÕn tr¸nh lín (nh­ quy ®Þnh ë ®iÒu 19.2) hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n quy ®Þnh nh­ ®iÒu 13.15 Ch­¬ng 13.

+ §èi víi nh÷ng ®o¹n tuyÕn vÉn ®i theo ®­êng hiÖn h÷u (hoÆc tuyÕn tr¸nh ®i gÇn ®­êng hiÖn h÷u ), hå s¬ kh¶o s¸t thuû v¨n ph©n ra nh­ sau :

(1) VÒ tuyÕn ®­êng bao gåm :

- ThuyÕt minh t×nh h×nh khÝ t­îng thuû v¨n vµ kh¶o s¸t thuû v¨n.

- C¸c sè liÖu,tµi liÖu ®iÒu tra t×nh h×nh lò lôt vµ sù ph¸ ho¹i cña dßng n­íc ®Õn nÒn ®­êng.

- B×nh ®å, mÆt c¾t däc, mÆt c¾t ngang c¸c ®o¹n bÞ xãi lë, c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ nÒn ®­êng bÞ dßng n­íc ph¸ ho¹i.

- MÆt c¾t däc mÆt n­íc cña c¸c mùc n­íc ®iÒu tra bæ sung (theo h×nh c¾t däc cña tuyÕn ®­êng).

- C¸c v¨n b¶n lµm viÖc víi ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c C¬ quan h÷u quan.

- C¸c b¶n vÏ vµ c¸c sè liÖu, tµi liÖu thuû v¨n, ®Þa h×nh vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c s­u tÇm ®­îc.

(2) VÒ c«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá, c«ng tr×nh chØnh trÞ uèn n¾n dßng n­íc, c«ng tr×nh b¶o vÖ v.v..., tËn dông c¸c hå s¬ ®· cã tr­íc ®©y ®Ó bæ sung thªm c¸c phÇn ®iÒu tra míi; c«ng tr×nh nµo kh«ng cã hå s¬ cò th× lËp hå s¬ míi theo néi dung vµ sè l­îng quy ®Þnh ë ®iÒu 13.15 Ch­¬ng 13.
Ch­¬ng hai m­¬i - kh¶o s¸t §CCT trªn ®­êng hiÖn h÷u
A. Môc ®Ých nhiÖm vô
20.1.- Môc ®Ých cña kh¶o s¸t §CCT trªn ®­êng hiÖn h÷u lµ:

- Thu thËp c¸c tµi liÖu §CCT hiÖn cã l­u tr÷ t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý, nhÊt lµ c¬ qu¶n lý ®­êng;

- TiÕn hµnh mét sè c«ng viÖc kh¶o s¸t ®Ó cïng víi sè liÖu thu thËp phôc vô cho thiÕt kÕ më réng hoÆc n©ng cÊp.
20.2.- NhiÖm vô cña kh¶o s¸t §CCT lµ:

- Thu thËp tµi liÖu ®Þa chÊt nÒn ®­êng, mÆt ®­êng, m¸i dèc; ®óng thùc tr¹ng vÒ nÒn mÆt ®­êng hiÖn h÷u;

- §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông nÒn ®­êng hiÖn h÷u kÕt hîp víi kh¶ n¨ng c¶i tuyÕn, tr¸nh tuyÕn theo yªu cÇu cña nhiÖm vô ®­îc giao;

- Thu thËp c¸c tµi liÖu vÒ hiÖn tr¹ng cña cÇu, cèng, c¸c c«ng tr×nh phßng hé ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông l¹i hoÆc ph¶i thiÕt kÕ lµm míi.

- Kh¶o s¸t vËt liÖu x©y dùng (VLXD).
20.3.- C«ng t¸c kh¶o s¸t §CCT ®­êng hiÖn h÷u tuú theo môc ®Ých n©ng cÊp më réng víi c¸c tiªu chuÈn nh­ thÕ nµo mµ æn ®Þnh ®­îc khèi l­îng kh¶o s¸t, nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i theo 2 giai ®o¹n lµ lËp BCKT vµ thiÕt kÕ kü thuËt.
B. kh¶o s¸t §CCT ®­êng hiÖn h÷u giai ®o¹n lËp BCKT
20.4.- Tuú theo quy m« c«ng tr×nh còng nh­ yªu cÇu n©ng cÊp t¹o ®­êng hiÖn h÷u mµ Ên ®Þnh khèi l­îng kh¶o s¸t cho phï hîp.

NÕu viÖc n©ng cÊp c¶i t¹o chØ nh»m ®¶m b¶o ®ñ bÒ réng nÒn vµ lÒ ®­êng hoÆc c­êng líp mÆt ®­êng th× kh«ng tiÕn hµnh khoan bÊt kú c«ng tr×nh nµo, mµ chØ ®o c­êng ®é nÒn ®­êng tiªu chuÈn 1km/1®iÓm ®o. Trong khi ®ã kÕt hîp ®µo hè ®Ó ph¸t hiÖn kÕt cÊu ®­êng cò víi sè l­îng 2km/1hè ®µo.

NÕu viÖc n©ng cÊp c¶i t¹o gåm c¶ viÖc xem xÐt (n©ng) cao ®é tim ®­êng, më réng thªm lµn xe, n©ng cÊp t¶i träng cÇu cèng th× tiÕn hµnh kh¶o s¸t nh­ víi ®­êng lµm míi.
C. Kh¶o s¸t §CCT ®­êng hiÖn h÷u giai ®o¹n TKKT
20.5.- Néi dung cña kh¶o s¸t §CCT ®­êng hiÖn h÷u giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt còng t­¬ng tù nh­ trong giai ®o¹n lËp BCKT mµ Ên ®Þnh khèi l­îng kh¶o s¸t.

NÕu viÖc n©ng cÊp c¶i t¹o chØ nh»m ®¶m b¶o ®ñ bÒ réng vµ nÒn vµ lÒ ®­êng hoÆc t¨ng c­êng líp mÆt ®­êng th× còng kh«ng tiÕn hµnh khoan mµ chØ ®o c­êng ®é mÆt ®­êng theo tiªu chuÈn 1km/20®iÓm ®o theo Tiªu chuÈn ngµnh 22TCN211-93 kÕt hîp víi hè ®µo kÕt cÊu 1km/2hè ®µo.

NÕu viÖc n©ng cÊp, c¶i t¹o gåm viÖc xem xÐt (n©ng) cao ®é tim ®­êng, më réng thªm lµn xe, n©ng cÊp t¶i träng cÇu cèng th× tiÕn hµnh kh¶o s¸t nh­ ®èi víi ®­êng lµm míi.

§èi víi c¸c tuyÕn tr¸nh còng ¸p dông c¸c néi dung t­¬ng tù nh­ ®èi víi ®­êng lµm míi.Phô Lôc 1

c¸c qui ®Þnh vÒ cäc

1.- C¸c cäc t¹m, dïng trong b­íc kh¶o s¸t ®Ó lËp BCNCTKT vµ BCNCKT cã thÓ lµ cäc tre hay cäc gç.

2.- Trong b­íc kh¶o s¸t ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ thi c«ng quy ®Þnh vÒ quy c¸ch cäc nh­ sau :

+ Cäc tim tuyÕn :

- ®èi víi ®­êng míi : cäc gç vu«ng hay trßn ®­êng kÝnh 7cm, dµi 40cm, ch©n cäc s¬n phßng môc, mÆt cäc cã khÊc ®Ó viÕt tªn cäc.

- ®èi víi ®­êng hiÖn h÷u : t¹i tim lµ cäc ®inh s¾t ®­êng kÝnh 1,5cm, dµi 10 cm ®ãng ch×m xuèng ®­êng, bªn lÒ ®­êng cã cäc b¸o quy c¸ch nh­ cäc tim cña ®­êng míi.

+ Cäc ®Ønh, cäc dÊu cäc ®Ønh, cäc mèc cao ®é lµm b»ng bª-t«ng, h×nh tam gi¸c mçi c¹nh 12 cm, dµi 40 cm.

+ Cäc mèc to¹ ®é vµ ®é cao h¹ng IV (GPS h¹ng IV ) theo quy c¸ch nh­ sau :

MÆt mèc : 40 cm x 40 cm

§¸y mèc : 50 cm x 50 cm.

ChiÒu cao mèc : 45 cm.

BÖ mèc : 60 cm x 60 cm x 10 cm

VËt liÖu lµm mèc : bª t«ng m¸c 200.

Tim mèc : b»ng sø.

Trªn mÆt mèc ghi ký hiÖu vµ sè hiÖu mèc cïng víi ng¸y, th¸ng, n¨m x©y dùng.

+ Cäc mèc ®­êng chuyÒn cÊp 2 vµ ®é cao cÊp kü thuËt theo quy c¸ch nh­ sau :

MÆt mèc : 20 cm x 20 cm.

§¸y mèc : 30 cm x 30 cm.

ChiÒu cao mèc : 40 cm.

VËt liÖu lµm mèc : bª t«ng m¸c 200.

Tim mèc : b»ng sø.

Trªn mÆt mèc ghi ký hiÖu, sè hiÖu vµ ngµy, th¸ng, n¨m x©y dùng.


PhôLôc 2
nh÷ng quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ ®­êng bé

(TrÝch ®iÒu lÖ b¶o vÖ ®­êng bé)
1.- Hµnh lang b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng bé quy ®Þnh nh­ sau :

a).- §èi víi ®­êng :

- TÝnh tõ ch©n m¸i ®­êng ®¾p vµ ®Ønh m¸i ®­êng ®µo hoÆc tõ mÐp ngoµi r·nh däc hay r·nh ®Ønh cña ®­êng trë ra hai bªn, cô thÓ :

+ HÖ thèng ®­êng quèc lé lµ : 20m.

+ HÖ thèng ®­êng tØnh lé lµ : 10m.

b).- §èi víi cÇu, cèng, bÕn phµ, cÇu phao :

- TÝnh tõ ®Çu cÇu, cèng trë ra phÝa ®­êng cã b¸n kÝnh lµ :

+ CÇu dµi trªn 60m : 100m.

+ CÇu dµi tõ 30 ®Õn 60m : 80m.

+ CÇu dµi d­íi 30m : 60m.

+ Cèng c¸c lo¹i : 30m.

- TÝnh tõ tim cäc cÇu, tim bÕn ra hai bªn phÝa bê s«ng, trªn mÆt s«ng lµ :

+ CÇu dµi trªn 60m : 150m.

+ CÇu dµi tõ 30m ®Õn 60m : 100m.

+ CÇu dµi d­íi 30m : 80m.

+ BÕn phµ (phµ th­êng ) : 100m.

+ BÕn phµ (phµ tù hµnh) : 150m.

+ BÕn cÇu phao : 100m.

c).- §èi víi phÝa trªn kh«ng :- TÝnh tõ tim mÆt cÇu, tim mÆt ®­êng trë lªn lµ: 4,50m.

Riªng ®èi víi ®­êng d©y ®iÖn cao thÕ th× tÝnh tõ ®iÓm vâng thÊp nhÊt cña d©y ®èi víi tim mÆt cÇu, mÆt ®­êng lµ:

- §­êng d©y cã ®iÖn ¸p d­íi 110 KV: 7m.

- §­êng d©y cã ®iÖn ¸p 110 KV ®Õn 220 KV: 8m.


2.- Trong ph¹m vi hµnh lang b¶o vÖ, ®­êng bé:

a).- Nghiªm cÊm x©y dùng nhµ cöa, lÒu qu¸n, kho tµng, c«ng tr×nh (t¹m thêi hoÆc vÜnh cöu) hay lÊy ®Êt ®¸ v.v...

b).- Nh÷ng nhµ cöa, c«ng tr×nh, kho tµng v.v... ®· cã tr­íc ngµy ban hµnh ®iÒu lÖ nµy nÕu xÐt thÊy kh«ng ¶nh h­ëng tíi sù æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña ®­êng vµ an toµn giao th«ng th× t¹m thêi ®­îc ®Ó l¹i nh­ng kh«ng ®­îc ph¸t triÓm thªm. Tr­êng hîp ph¶i cÇn thiÕt ®µo bíi hoÆc thu hÑp l¹i th× gi¶i quyÕt nh­ sau:

- C¸c c«ng tr×nh nhµ cöa v.v... thuéc ®Þa ph­¬ng qu¶n lý hay cña nh©n d©n th× ñy ban nh©n d©n tØnh th«ng b¸o cho c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp hoÆc nh©n d©n cã tµi s¶n ®ã rêi ®i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ cïng Bé GTVT båi th­êng nÕu cã giÊy phÐp x©y dùng cña cÊp cã thÈm quyÒn.

- C¸c c«ng tr×nh, nhµ cöa v.v... thuéc c¬ quan Trung ­¬ng qu¶n lÝ vµ tr­íc ®©y x©y dùng cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× Bé GTVT vµ uû ban nh©n d©n tØnh bµn víi c¬ quan cã tµi s¶n ®ã gi¶i quyÕt hoÆc tr×nh Héi ®ång Bé tr­ëng xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh.

c).- C¸c nhµ cöa, kho tµng, lß v«i, lß g¹ch v.v... lµm míi ph¶i x©y dùng ra ngoµi hµnh lang b¶o vÖ ®­êng bé lµ 15m. C¸c tr¹m vËt t­, cöa hµng v.v... ë c¹nh ®­êng cã xe ra vµo, ®i l¹i th­êng xuyªn ph¶i cã b·i ®ç xe riªng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn giao th«ng.

d).- Tr­êng hîp khã kh¨n ®Æc biÖt cÇn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®ª ®iÒu, kªnh m­¬ng ph¶i ®­îc Bé GTVT (nÕu lµ ®­êng do Bé GTVT qu¶n lý) chÊp thuËn vµ thèng nhÊt vÒ c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ cÇu ®­êng th× míi ®­îc x©y dùng.

e).- §­îc phÐp trång hoa mÇu nh­ng ph¶i trång c¸ch ch©n m¸i ®­êng ®¾p Ýt nhÊt lµ 20m vµ c¸ch ®Ønh m¸i ®­êng ®µo lµ 15m.


3.- C¸c cét ®iÖn tÝn,®iÖn tho¹i v.v...ph¶i ®Æt c¸ch mÐp nÒn ®­êng mét kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt b»ng chiÒu cao cña cét. Tr­êng hîp khã kh¨n kh«ng ®¶m b¶o ®­îc th× c¬ quan cã ®­êng d©y ph¶i bµn b¹c víi ngµnh hoÆc ®Þa ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®­êng ®ã gi¶i quyÕt.
4.- Nh÷ng ®­êng ngang nèi tõ ®­êng chÝnh vµo c¬ quan xÝ nghiÖp, xãm lµng ®Òu ph¶i ®µo, ®¾p cao b»ng mÆt ®­êng chÝnh.

Tr­êng hîp khi x©y dùng ®­êng chÝnh c¾t ngang ®­êng vµo c¬ quan, xÝ nghiÖp, xãm lµng ®· cã tr­íc th× ph¶i t«n cao hoÆc h¹ thÊp mÆt ®­êng ngang b»ng mÆt ®­êng chÝnh mét ®o¹n nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o sù ®i l¹i b×nh th­êng trªn ®­êng ngang.Phô lôc 3

c¸c mÉu biÓu vÒ thuû v¨n

Phô Lôc 3.1

mÉu b¸o c¸o t×nh h×nh s«ng G...... (vÝ dô )

(§o¹n vÞ trÝ cÇu X......km.......+....... )

Ngµy........th¸ng.......n¨m......

I.


1. Hä vµ tªn ®iÒu tra viªn:............................................................................................

Chøc vô:.......................................; §¬n vÞ kh¶o s¸t ..............................................

2. Hä vµ tªn ng­êi ®­îc pháng vÊn, ®iÒu tra: ............................................................

Tuæi: ..........; NghÒ nghiÖp:.........................; Sè n¨m sèng t¹i ®Þa ph­¬ng :...........

3. Thêi gian ®iÒu tra: Ngµy ...... th¸ng....... n¨m.........
II. Néi dung ®iÒu tra:

1. §Æc tr­ng vÒ chÕ ®é lò cña S,G ........

- Mïa lò b¾t ®Çu tõ th¸ng ...... vµ kÕt thóc vµo th¸ng .........

- Mùc nø¬c lò cao nhÊt th­êng suÊt hiÖn vµo th¸ng ............. vµ kÐo dµi trong......... giê (hoÆc ngµy).

- Thêi gian tËp trung n­íc (thêi gian tÝnh tõ khi b¾t ®Çu m­a rµo cho ®Õn khi n­íc s«ng b¾t ®Çu lªn cao) :........ phót vµ thêi gian lò rót kÓ tõ khi t¹nh m­a :....... phót (¸p dông ®èi víi s«ng suèi nhá)

- Tèc ®é mùc n­íc s«ng lªn (lín nhÊt ) : ......... m/h ; Tèc ®é mùc n­íc xuèng khi lò rót (lín nhÊt) : ....... m/h.

- Nguån gèc ph¸t sinh mùc n­íc lín : Do m­a hay do m­a lín+ ¶nh h­ëng cña c¶ thuû triÒu .......2. §Æc tr­ng vÒ chÕ ®é dßng ch¶y cña S.G. ®o¹n ................................. ....................

- ChiÒu réng ngËp trµn vÒ mïa lò : ...... m, vÒ mïa c¹n: ...... m

- S«ng cã n­íc ch¶y th­êng xuyªn: (+ ) hay kh«ng th­êng xuyªn ( - ).

- S«ng th¼ng hay cong, cã b·i hay kh«ng cã b·i, cã c©y mäc hay kh«ng cã c©y mäc; n­íc s«ng vÒ mïa lò : ®ôc, cã mang phï sa hay n­íc trong; ®­êng kÝnh cuéi, sái, c¸t lßng s«ng chÝnh vµ b·i s«ng d = ............; ®Þa chÊt b·i s«ng : .........

- M« t¶ tèc ®é n­íc ch¶y vÒ mïa lò vµ mïa c¹n .

- T×nh h×nh vËt tr«i vÒ mïa lò : Lo¹i vËt tr«i , kÝch th­íc lín nhÊt.


3. §iÒu tra c¸c mùc n­íc lò lÞch sö :

- Mùc n­íc lò lín nhÊt :...........m vµ n¨m xuÊt hiÖn ..........................

- Mùc n­íc lín thø 2 :...........m vµ n¨m xuÊt hiÖn ..........................

- Mùc n­íc lò lín thø 3:.......... m vµ n¨m xuÊt hiÖn ..........................

- Mùc n­íc lò trung b×nh hµng n¨m : .......... m

M« t¶ vÞ trÝ c¸c côm mùc n­íc ®iÒu tra ......................................................................

...................................................................................................................................

4. §iÒu tra mùc n­íc vÒ mïa c¹n :

- Mùc n­íc thÊp nhÊt : .......... m vµ n¨m xuÊt hiÖn .................................

- Mùc n­íc trung b×nh vÒ mïa c¹n : ............ m

5. T×nh h×nh xãi, båi, diÔn biÕn lßng s«ng ............................................................ ......

6. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c cã ¶nh h­ëng tíi chÕ ®é lò, chÕ ®é dßng ch¶yvµ hiÖn t­îng xãi, båi ®o¹n s«ng:

B¶n b¸o c¸o nµy cã kÌm theo s¬ ®å vÞ trÝ c¸c côm mùc n­íc ®iÒu tra. D­íi ®©y lµ c¸c cao ®é mùc n­íc ®· ®iÒu tra ®­îc :

§iÓm mùc n­íc cao nhÊt : VÞ trÝ sè 1 (t­êng nhµ «ng A) :............... m

VÞ trÝ sè 2 (tr­íc nhµ trô së Uû ban) : ....... m

VÞ trÝ sè 3 (c©y ®a c¸ch bÕn 20m): .......... m

§iÓm ®iÒu tra mùc n­íc lò lín thø 2: VÞ trÝ sè 5 : ........ m

VÞ trÝ sè 6 : ........ m

VÞ trÝ sè 7 : . .......m

§iÓm ®iÒu tra mùc n­íc lò lín thø 3: VÞ trÝ sè 8 : ........ m

VÞ trÝ sè 9 : ........ m

§iÓm ®iÒu tra mùc n­íc vÒ mïa c¹n: VÞ trÝ sè 10 : ....... m

VÞ trÝ sè 11 :....... m

C¸c ®iÒu ghi chÐp kh«ng cã thiÕu sãt : NguyÔn v¨n X ......... Ký tªn

Kü s­ lËp b¸o c¸o : NguyÔn H ................ Ký tªn

Ng­êi cao ®¹c c¸c mùc n­íc : NguyÔn v¨n A.......... Ký tªn

Ng­êi nhËn b¸o c¸o, ®éi tr­ëng kh¶o s¸t: Hoµng v¨n M........ Ký tªn
Phô lôc 3.2

mÉu ®iÒu tra mùc n­íc

1/ MÉu ®iÒu tra mùc n­íc däc tuyÕn :


§o¹n tuyÕn

tõ km .........Mùc n­íc lÞch sö :

N¨m xuÊt hiÖn :Nguyªn nh©n cã mùc n­íc lín

Mùc n­íc th­êng xuyªn:

®Õn km ........

NhÊt

Nh×

Ba
Sè ngµy trong n¨m:

1

2

3

4

6

7


2/ MÉu ®iÒu tra mùc n­íc t¹i c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc:

Lý tr×nhMùc n­íc lÞch sö :

N¨m xuÊt hiÖn:


Nguyªn nh©n


§Æc ®iÓm cña s«ngc«ng tr×nh tho¸t n­íc

NhÊt

Nh×

Ba

cã mùc n­íc lín

®é dèc s«ng

®/ kiÖn lßng s«ng

hÖ sè nh¸m n

1

2

3

4

5

6

7

8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương