Ủy ban nhân dân tỉNHtải về 11.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích11.03 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2070/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 10 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH


Về việc hủy bỏ đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài

đoạn từ đường quy hoạch số 14A (Km0 + 000) đến QL14 (Km3 + 897)

thị xã Đồng Xoài, dài 3.897mỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc ban hành; sửa đổi, bổ sung quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải tại Tờ trình số 26/TTr-SGTVT ngày 24/8/2007,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Hủy bỏ xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài đoạn từ đường quy hoạch số 14A (Km0 + 000) đến QL14 (Km3 + 897) thị xã Đồng Xoài thuộc dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 951/QĐ-UB ngày 05/5/2004.

Lý do: Tình trạng phát sinh sang nhượng đất và xây dựng trái phép quá lớn gây khó khăn, phức tạp về GPMB để thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo phương án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng.Điều 2. Sở Giao thông - Vận tải là chủ đầu tư của Dự án chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh VP.UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương