Ủy ban nhân dân tỉNHtải về 16.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích16.76 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 1712/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Xoài, ngày 04 tháng 10 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chính sách tái định cư cho các hộ

dân bị giải toả thuộc Dự án nâng cấp mở rộng 4,5Km QL14

đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-GTVT ngày 03/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt BCNCKT dự án nâng cấp mở rộng QL14, lý trình Km 113+779 - Km 116+979 và Km 121+027 - Km 122+230 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước thay thế Quyết định số 22/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1216/STC-GCS ngày 26/9/2006, theo Tờ trình số 59/TTr-HĐBT ngày 24/8/2006 của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư dự án QL14,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành chính sách tái định cư cho các hộ dân bị giải toả thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng 4,5Km Quốc lộ 14 đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau :

1. Đối tượng được xét bố trí tái định cư: Các hộ dân có đất bị thu hồi do giải toả để thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng 4,5Km QL14 đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài nếu có nhu cầu sẽ được xét giao đất tái định cư.

2. Tiêu chuẩn xét giao đất tái định cư: Các hộ dân có đất bị thu hồi thoả mãn một trong các điều kiện sau thì được xét giao 01 lô đất tái định cư:

a. Đất ở (thổ cư) hợp pháp có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) trong đó có đất ở, bị thu hồi hết hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ hơn 40 m2 hoặc diện tích còn lại lớn hơn 40m2 nhưng hình thù không phù hợp để xây dựng nhà ở (kể cả trường hợp không có nhà cũng xét).

b. Đất chưa có Giấy CNQSDĐ hoặc đất nông nghiệp nhưng hộ dân đã sinh sống ổn định: Có nhà ở và có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú trước thời điểm có quyết định thu hồi đất, bị thu hồi hết hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi thấp hơn 40m2 hoặc diện tích còn lại có hình thù không phù hợp để xây dựng nhà ở.

c. Các trường hợp khác không thuộc đối tượng nêu trên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được UBND phường, xã xác nhận, UBND thị xã xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.3. Diện tích giao đất tái định cư:

Diện tích giao đất tái định cư theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các hộ dân có đất mặt tiền QL14 được giao tái định cư ở vị trí bên trong theo tỉ lệ 01 lô ở mặt tiền QL14 bằng 1,5 lô hoặc 02 lô bên trong tuỳ theo vị trí đất được giao.Ngoài ra, các hộ dân được xét giao thêm trong trường hợp sau : Đất thu hồi nếu cạnh giáp QL14 trên 10 mét, thì xét giao thêm 01 lô đất tái định cư cho mỗi 10 mét tăng thêm.

4. Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất tái định cư: Các hộ dân nhận đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá được quy định tại Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh.

5. Khu tái định cư: Các hộ dân được xét giao đất tái định cư tại khu Quy hoạch dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, UBND thị xã Đồng Xoài, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư dự án QL14 và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương