Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.77 Kb.
#3631

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

––––––––


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––Số: 1662/UBND-KTN

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2015

V/v tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài.Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp nhận văn bản số 1097/BKHCN-TCCB ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (photo gửi kèm),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đề cương báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi kèm tại văn bản trên; tham mưu văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/5/2015 để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đúng thời gian quy định./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


- Như trên;

- CT, PCT. UBND tỉnh Bùi Nhật Quang;

- VPUB: CVP, PVP (L.T.Dũng);

- Lưu: VT, KTN (TB H).

(Đã ký)

Lê Văn Bình

Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 8.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương