CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNGtải về 9.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.49 Kb.

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 849/VPUB-NC

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2015

V/v tham mưu triển khai thực

hiện Công văn số 1546/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp
Kính gửi: Sở Tư pháp
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1546/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục (Công văn số 1546 và các Dự thảo Thông tư, biểu mẫu được đăng trên cổng TTĐT của Bộ Tư pháp),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp có văn bản góp ý gửi về Bộ Tư pháp theo nội dung Công văn số 1546/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/5/2015 (nêu trên); báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để quý Sở biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- Chủ tịch, PCT Lê Văn Bình;

- VPUB: LĐ;

- Lưu: VT, NC. VHH


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Đào Trọng Định

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương