V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntải về 9.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.82 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4719/UBND-KTN
Ninh Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2013

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-BNN-HTQT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 1481/QĐ-BNN-HTQT ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ chuẩn bị dự án vốn vay “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý dự án ODA ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện các nội dung tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm 10 Quyết định số 1481/QĐ-BNN-HTQT ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công việc này hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 10/2013./.

(kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-BNN-HTQT ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT. UBND tỉnh Trần Xuân Hòa;

- Ban QLDA ODA ngành nông nghiệp tỉnh;

- VPUB: CVP, PVP (N.V.Nhựt);

- Lưu: VT, KTN. QMT bKT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH(đã ký)


Trần Xuân Hòa

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương