Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.46 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

––––––––


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––Số: 1664/UBND-KTN

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2015

V/v triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp nhận văn bản số 1047/BTTTT-CNTT ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (văn bản đã gửi Sở Thông tin và Truyền thông),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản trên; rà soát, tham mưu báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin dự kiến sẽ triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin của Tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2015 để xem xét báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


- Như trên;

- CT, PCT. UBND tỉnh Bùi Nhật Quang;

- VPUB: CVP, PVP (L.T.Dũng);

- Lưu: VT, KTN (TB H).

(Đã ký)

Lê Văn Bình

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương