CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNGtải về 8.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.53 Kb.

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 848/VPUB-NC

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2015

V/v tham mưu triển khai thực

hiện Công văn số 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/5/2015 của Bộ Tư pháp
Kính gửi: Sở Tư pháp
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP và Thông tư số 42/2014/TT-BCA (photo gửi kèm),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/5/2015 của Bộ Tư pháp tại địa phương bảo đảm theo đúng quy định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để quý Sở biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- Chủ tịch, PCT Lê Văn Bình;

- VPUB: LĐ;

- Lưu: VT, NC. VHH


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Đào Trọng Định

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương