CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNGtải về 9.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.15 Kb.


UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

________________________________


Số: 1063/VPUB-NC

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2015.

V/v thực hiện Công văn số 1543/TTCP-KHTCTH của Thanh tra Chính phủ.

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.


Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1543/TTCP-KHTCTH ngày 04/6/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác Qúy II/2015 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 (đã gửi Qúy cơ quan),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy II và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, xây dựng báo cáo tại địa phương (theo Công văn số 1543/TTCP-KHTCTH ngày 04/6/2015 của Thanh tra Chính phủ), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký ban hành gửi về Thanh tra Chính phủ theo thời gian quy định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Nội chính tỉnh ủy;

- UBND các huyện, thành phố;

- VPUB: CVP; TCD;

- Lưu: VT, NC. NH


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Đào Trọng Định: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương