vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/2526E227564805E747257E0B0026CF74/$file
  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/73F778F77D4BC2C847257E3000298DF7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B803300209B3402147257E5C006F82F1/$file
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/7338C12250884CED47257E30002A702E/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/4C581427BE8AF1A547257C69002875E7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/17E64A6F332F8A854725738A002CEA38/$file
  Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/61852B31E57C997547257C000007DE03/$file
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/F874CE210212E6A047257E4E004C93E8/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/1DB30A434E762E2047257C3F0007CF67/$file
  TỈnh ninh thuậN
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/8031651569E006B547257E610026EF3D/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/DC5982A50CE3E80A47257E4E004FFE8C/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/3E9C413CB703B96447257C210008E3BA/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòng độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/C43CD3BE9417EA1F47257E2F000A519A/$file
  Ubnd tỉnh ninh thuận văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/98AC4981C271594D472577C8001551B1/$file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/E4C3B64A4589AF9C4725767100064FB5/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2009
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/9294BC58DB9B3FDF472574EF002922A3/$file
  Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng10 năm 2008
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/F00D68DE9D38CCBC472576580013C1A5/$file
  Ban Quản lý dự án Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/C681EEAE193308324725769700398464/$file
  Gửi kèm bản phô tô Công văn số 1807-cv/tu ngày 21/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18/kh-mttw-bcđtw ngày 08/12/2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/578B12F580C7429C47257C0D002A54E8/$file
  Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1832/QĐ-ttg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B0A01B9D1004D43147257C1D00187351/$file
  Ninh Thuận, ngày 04 tháng 11 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/3183627DDBE6F2A747257E570008ED43/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 7 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/5321DF4EB9B65CB447257E51005A700A/$file
  V/v báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo số 1876/tb-vpub ngày 28/10/2014
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/7AC3EE0C127FFD5547257E4300262F30/$file
  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 5 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/72CCD11CD3ACE36447257C16002FADC2/$file
  Ninh Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/CABCE04680A108B6472576A3000A6DDB/$file
  Thực hiện Chỉ thị số 1940/ct-ttg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/5BC77EABBB435B9B47257C2700259079/$file
  V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/A8C5756DD663655F47257BFD000C5D9D/$file
  Công văn số 2079/ttcp-td&XLĐT ngày 16/9/2013 của Thanh tra Chính phủ
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/F6806A8912AC48B347257C240001582A/$file
  V/v tham mưu thực hiện kế hoạch giám sát của Quốc hội tại tỉnh
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/E625E557E0516AA147257E110025EA2D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/D4BB505FB871C175472576C00013A84C/$file
  V/v triển khai thực hiện văn bản số 242/bnn-đĐ ngày 22/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/3D5AA4E9E8E9B7E347257E5700589439/$file
  Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/FDD11062E3EF730347257E1B00330B39/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 343
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/F87563E1A0D9374D47257E5B003A6AC1/$file
  Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-ttg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển Điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/D7635801FC12345A47257C600006CD04/$file
  Các dự án xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/86832E135D9760AE47257E2A0048942D/$file
  Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/F509C69D837EB2B347257E50002D4002/$file
  Về việc điều chỉnh Quyết định số 383/QĐ-ubnd ngày 11/02/2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/BB79E376DD6CF9E847257E2F0029C01D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/ADA77E1CAB38EB8847257E28004CADB6/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B7318C347994F53547257E4400314809/$file
  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 5 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/3EF0667E0343A8CC472576DB000D0269/$file
  V/v triển khai thực hiện văn bản số 413/bnn-kl ngày 09/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/E541A5C261113FAB47257C3C00051A29/$file
  V/v triển khai thực hiện Báo cáo số 431/bc-ubatgtqg của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/78C87E19EB88AE2F47257F8000319192/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/5623D323189DE57647257E44004708AB/$file
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-ttg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/AC12FAA89465F739472576E400086BD0/$file
  V/v triển khai thực hiện văn bản số 459/bnn-kh ngày 11/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/A9E71457FAEF84ED47257C4000252BD9/$file
  Ninh Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/FEBE45EC483B1C9C47257E220047B3DB/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng Giác Lan của Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía Nam chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/D5E6A3DB07F84B7347257E0D0022AC88/$file
  V/v triển khai Kế hoạch số 470/kh-ttcp của Thanh tra Chính phủ
cbaont.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B25FB85F763FD35347257F1D0025F973/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-cp ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/C6716164FBB43D0C47257C6B002B39F2/$file
  Ninh Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2014
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/27698375DCACE63247257E43000FBEC9/$file
  V/v đồng ý tiếp và làm việc với Đoàn công tác của công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), vesta và cesais
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/45A6BAB0F159C01A47257C4D00051CB2/$file
  Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/1A4217B67FE92D2247257E27004B0B16/$file
  TỈnh ninh thuậN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/654B62A084EB120247257C400027FBFC/$file
  Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/41B1CF435E5EBB1347257E44003F2C24/$file
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 575/QĐ-ttg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/AF19C9A354C9714F47257C6B0028FA6A/$file
  V/v triển khai Quyết định số 582/QĐ-ubdt ngày 18/12/2013 của Ủy ban Dân tộc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/AC65D7B1E08BBA3847257E46000ECE1D/$file
  Ninh Thuận, ngày 14 tháng 5 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/43DA5C221FE2AC47472576810038B9D5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/157EC5F8B8ECAEEC47257E46003EDA12/$file
  Ninh Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2015
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B3F7DEEDE46AA5D347257C190005E29E/$file
  Ninh Thuận, ngày 01 tháng 11 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/B94C6FCF7D5335FC47257E2600104E7D/$file
  V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 696/ttcp-pc của Thanh tra Chính phủ tại địa phương
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/35B0D23CB425215E47257BEC00151491/$file
  TỈnh ninh thuậN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/088D0346B482EF7547257C5C00346E78/$file
  Ubnd tỉnh ninh thuận ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 704
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/DAFFC718B071909447257E500005D378/$file
  Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/3BF5EECF10374A9F47257E5000084B4F/$file
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/390435B9351FC03B47257E13002F38ED/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/4CDD80F8C51A5E6647257E3400549359/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/7F08CB8DEE6F56AD47257C6900289AD3/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/304C44B066A0766A47257C120005155B/$file
  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2013
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/1A660718E56BEAB247257687003455F1/$file
  TỜ trình về việc thực hiện dự án hiện đại hóa thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp
directory vbdh.nsf de0692aeaf787f4d472571fb00123743  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương