TỈnh ninh thuậNtải về 15.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích15.28 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5920 /UBND-NC

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2013

V/v phạm vi áp dụng Quyết định số 1504/QĐ-TTg của

Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Tờ trình số 3285/TTr-STNMT ngày 28/11/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án di dân và tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Theo Phương án tổng thể do Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận xây dựng và được Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định thì công trình hệ thống cấp nước phục vụ khu tái định cư của cả 02 nhà máy điện hạt nhân đều được áp dụng Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;


Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 về việc ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tại Điều 1 (Phạm vi, đối tượng và thời điểm áp dụng) Quyết định số 1504/QĐ-TTg có nêu: “Quy định này áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đối tượng áp dụng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị thu hồi đất và thiệt hại tài sản khi nhà nước thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận”;
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy tại Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 chưa làm rõ phạm vi áp dụng theo Quyết định có áp dụng cho các dự án thành phần, công trình thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (công trình hệ thống cấp nước phục vụ khu tái định cư, dự án thành phần Khu quản lý vận hành, Khu chuyên gia và Trụ sở Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận…) nhưng đi qua địa bàn các huyện không thuộc địa phương có dự án điện hạt nhân là huyện Ninh Hải, Thuận Nam hay không; việc quy định phạm vi áp dụng tại Điều 1 Quyết định số 1504/QĐ-TTg có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau; do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy chưa đủ cơ sở để xem xét, chấp thuận Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án di dân và tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận;
Để thống nhất trong cách hiểu và vận dụng về phạm vi áp dụng của Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở cho cơ quan chức năng trong việc xây dựng phương án tổng thể, phương án chi tiết đối với các dự án, công trình thuộc dự án Nhà máy điện hạt nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nghiên cứu, rà soát lại quá trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vấn đề nêu trên theo quy định (kết hợp với việc tham mưu triển khai Quyết định số 1504/QĐ-TTg theo chỉ đạo tại Công văn số 5579/UBND-NC ngày 21/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trường hợp cần thiết nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh dự án di dân tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và cơ quan, đơn vị liên quan để quán triệt, thống nhất về phạm vi áp dụng Quyết định số 1504/QĐ-TTg.
Công việc nêu trên cần thực hiện xong và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16/12/2013 để có cơ sở xem xét, chấp thuận Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án di dân và tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT;

- BQL dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- VPUB: LĐ, QHXD (đ/c Hòa);

- Lưu: VT, NC. ĐDM
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đỗ Hữu Nghị

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương