Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015tải về 11.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.99 Kb.
#2733

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số: 1052 /UBND-VXNinh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015


V/v lấy ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện.

Kính gửi: Sở Nội vụ

Ngày 13/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1014/BNV-TCCB ngày 09/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện,


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn số 1014/BNV-TCCB ngày 09/3/2015 của Bộ Nội vụ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp các ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, gửi về Bộ Nội vụ theo thời gian quy định./.
(photo gửi kèm Công văn số 1014/BNV-TCCB)


Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- CT, PCT Lê Văn Bình;

- Sở Y tế;

- UBND các huyện, TP;

- VPUB: CVP, PVP (ĐTĐ);

- Lưu: VT, VX. NNN
(Đã ký)Lê Văn Bình


Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 11.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương