VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.14 Kb.

UBND TỈNH NINH THUẬN

VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 965/VPUB-TCD

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 6 năm 2015

V/v xử lý đơn của ông

Nguyễn Văn Tự.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;

- Ông Nguyễn Văn Tự (địa chỉ: thôn Mỹ Phong,

xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải)

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận 02 Đơn (ghi ngày 22/5 và 29/5/2015) của ông Nguyễn Văn Tự có nội dung:

1. Không đồng ý với cách giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 về việc giải quyết khiếu nại của ông;

2. Yêu cầu phải tháo dỡ nhà ông Trương Văn Sơn (Sang) do xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao (tại Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin như sau:

1. Vụ việc khiếu nại của ông đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/5/2015. Tại Điều 2 Quyết định số 1071/QĐ-UBND hướng dẫn: “Nếu không đồng ý với Quyết định này, ông Nguyễn Văn Tự có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010”.

Trường hợp ông không đồng ý nội dung giải quyết tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND thì ông có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định.

2. Đối với nội dung xử lý việc ông Sơn xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời trực tiếp có văn bản thông báo cho ông Nguyễn Văn Tự được rõ kết quả xử lý theo quy định trước ngày 20/5/2015 tại Công văn số 1445/UBND-TCD ngày 09/4/2015.Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chuyển đơn và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1445/UBND-TCD./.


Nơi nhận: 

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- VPUB: CVP; NC;

- Lưu: VT, TCD, VMT. ĐTLKT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Đào Trọng Định

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương