V/v triển khai thực hiện văn bản số 459/bnn-kh ngày 11/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntải về 12.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.11 Kb.
#21354

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________
_______________________________


Số: 877 /UBND-KT
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 3 năm 2010

V/v triển khai thực hiện văn bản số 459/BNN-KH ngày 11/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 02 tháng 3 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 459/BNN-KH ngày 11/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giống đến năm 2020 (văn bản trên đã gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Đầu tư phát triển và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung văn bản số 459/BNN-KH ngày 11/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp và gửi báo cáo theo yêu cầu về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng thời gian quy định.

Quá trình triển khai thực hiện, chủ động tham mưu, đề xuất các công việc cụ thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

(gửi kèm theo bản photo văn bản số 459/BNN-KH ngày 11/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: TC, TN&MT,KH&CN;

- UBND các huyện, thành phố;

- Ngân hàng Đầu tư phát triển;

- Lưu: VT.TXS
PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký

Trần Xuân Hòa

Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 12.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương