Vò Quang Tiªu chÝ: A1, A2 & A3tải về 100.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích100.7 Kb.

VN022 Vò Quang


Vò Quang Tiªu chÝ: A1, A2 & A3T

Ønh:
Hµ TÜnh

T×nh tr¹ng b¶o vÖ: V­ên Quèc gia
VÜ ®é: 18o17'N

Kinh ®é: 105o26'E

DiÖn tÝch: 55.950 ha

§é cao: 30-2.286 m so víi mÆt biÓn

VC§H / PVC§H:

VC§H §Êt thÊp Trung Bé


C¶nh quan ­u tiªn:

NA4 - B¾c Tr­êng S¬n


M« t¶ chung

VCQT bao gåm toµn bé V­ên Quèc gia Vò Quang n»m ë vïng ®Êt thÊp Trung Bé. VCQT nµy lµ n¬i cã rÊt nhiÒu kiÓu sinh c¶nh kh¸c nhau. T¹i c¸c ®ai thÊp, c¸c kiÓu c¶nh quan nh©n t¹o chiÕm ­u thÕ trong ®ã chñ yÕu lµ ®Êt n«ng nghiÖp, tr¶ng cá vµ tr¶ng c©y bôi, tuy nhiªn vÉn cßn mét sè diÖn tÝch nhá rõng th­êng xanh ®Êt thÊp ë c¸c vïng khã ®Õn ë c¸c thung lung ven s«ng5,6. C¸c ®ai cao cã hµng lo¹t c¸c khiÓu sinh c¶nh nói cao trong ®ã cã rõng th­a däc c¸c d«ng ®Ønh (trªn 1.900m). D­íi 500m, hÇu hÕt c¸c diÖn tÝch rõng ®Òu ®· Ýt nhiÒu bÞ khai th¸c chän1. VÒ phÝa nam, VCQT Vò Quang tiÕp gi¸p víi VCQT Phou Laoko t¹i Lµo.Khu hÖ chim: Nh÷ng nÐt chÝnh

Do rÊt ®a d¹ng vÒ sinh c¶nh tù nhiªn, VCQT Vò Quang còng cã mét khu hÖ chim cùc kú phong phó vµ ®a d¹ng. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i, ®· cã 273 loµi chim ®­îc ghi nhËn t¹i VCQT trong ®ã cã ®Õn 11 loµi ®ang hoÆc gÇn bÞ ®e däa tuyÖt chñng trªn toµn cÇu. VCQT Vò Quang cã ®Õn 76 loµi chim chØ ph©n bè trong mét ®¬n vÞ ®Þa sinh häc, trong ®ã cã Kh­íu ®Çu x¸m ®Ýt n©u Garrulax gularis, loµi kh«ng ®­îc ghi nhËn ë bÊt cø khu vùc nµo kh¸c ë ViÖt Nam. MÆc dï n»m trong Vïng Chim §Æc h÷u (VC§H) §Êt thÊp Trung Bé, VCQT Vò Quang chØ cã ba loµi chim cã vïng ph©n bè hÑp, nh­ng kh«ng loµi nµo trong sè ba loµi nµy ®Æc tr­ng cho VC§H nµy2.Loµi

Tiªu chÝ VCQT

T×nh tr¹ng


VCQT kh¸c

Ghi chó


TrÜ sao

Rheinardia ocellata

A1, A2

VU

15

Nghe thÊy tiÕng kªu cña 10 ®Õn 14 con trèng tõ th¸ng 7-9/1997. Trong th¸ng 7/19992, còng nghe thÊy tiÕng kªu cña loµi nµy.

†Bå n«ng ch©n x¸m

Pelecanus philippensis

A1

VU

6

PhÇn trªn má cña loµi nµy ®­îc t×m thÊy ë nhµ d©n t¹i th«n Kim Quang vµo n¨m 1992; theo th«ng tin cña chñ nhµ cung cÊp th× «ng ta b¾n ®­îc mét con trong ®µn 6 con vµo n¨m 19882. Khu vùc nµy kh«ng cã vÎ lµ n¬i th­êng xuyªn cã mét quÇn thÓ ®¸ng kÓ cña loµi.

Gµ so ngùc gô

Arborophila charltonii

A1

NT

7

NhiÒu lÇn quan s¸t hoÆc nghe thÊy tiÕng kªu cña loµi nµy vµo th¸ng 6/19942.

Gµ l«i h«ng tÝa

Lophura diardi

A1, A3

NT

13

Quan s¸t ®­îc mét con trèng ë tr¶ng c©y bôi vµo th¸ng 8/19972.

Gâ kiÕn xanh cæ ®á

Picus rabieri

A1, A3

NT

11

Mét con trèng bÞ b¾t trong l­íi mê vµo th¸ng 8/1997, vµ nhiÒu lÇn quan s¸t ®­îc tõng c¸ thÓ vµo th¸ng 8 vµ 9/19972.

Hång hoµng

Buceros bicornis

A1

NT

13

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 5/1992 vµ th¸ng 6/19942.

NiÖc n©u

Anorrhinus tickelli

A1, A3

NT

16

Bèn ®µn cã tõ 5 ®Õn 30 ®­îc quan s¸t vµ nghe thÊy tiÕng kªu cña hai ®ang kh¸c vµo th¸ng 8 vµ 9/1997. Mét ®µn 25 ®­îc quan s¸t vµo vµo th¸ng 7/19992.

Bång chanh rõng

Alcedo hercules

A1, A3

NT

8

Hai mÉu ®­îc thu b»ng l­íi mê ë gÇn s«ng Con vµo th¸ng 7 vµ 8/1997, mét c¸ thÓ ®­îc quan s¸t khi ®Ëu trªn mét phiÕn ®¸ còng ë s«ng Con vµo th¸ng 7/19972.

DiÒu c¸ bÐ

Ichthyophaga humilis

A1

NT

6

Mét c¸ thÓ ®­îc quan s¸t vµo th¸ng 6/1994 vµ hai c¸ thÓ ®­îc quan s¸t vµo th¸ng 7/19992.

[DiÒu c¸ ®Çu x¸m

Ichthyophaga ichthyaetus]

A1

NT

9

Loµi nµy ®­îc liÖt kª trong danh lôc c¸c loµi chim cña Khu BTTN Vò Quang dùa th«ng tin pháng vÊn3. Kh«ng cã b¸o c¸o ch¾c ch¾n nµo kh¸c vÒ loµi nµy t¹i VCQT2.

Kh­íu má dµi

Jabouilleia danjoui

A1, A2

NT

17

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn trong thêi gian tõ th¸ng 7-9/1997 vµ vµo th¸ng 9/19992.

ChÝch ch¹ch m¸ x¸m

Macronous kelleyi

A2
12

Nghe thÊy tiÕng kªu cña loµi nµy vµo th¸ng 6/1994. Mét con non ®­îc quan s¸t vµo th¸ng 7/19972.

Ghi chó: [ ] = ghi nhËn ch­a ®­îc kiÓm chøng; † = kh«ng kh¼ng ®Þnh th­êng xuyªn cã ph©n bè víi sè l­îng ®¸ng kÓ.
Loµi chØ ph©n bè trong mét ®¬n vÞ ®Þa sinh häc: Khu vùc nµy ®¸p øng tiªu chÝ A3 do cã 47 loµi chØ ph©n bè trong §¬n vÞ §Þa Sinh häc Rõng ¸ nhiÖt ®íi Trung Quèc - Hymalaya (08) vµ 19 loµi chØ ph©n bè trong §¬n vÞ §Þa Sinh häc Rõng Èm nhiÖt ®íi §«ng D­¬ng (09). Xem Phô lôc 4 ®Ó biÕt chi tiÕt.

C¸c loµi kh¸c ®ang ®­îc quan t©m b¶o tånLoµi T×nh tr¹ng Loµi T×nh tr¹ng

KhØ vµng Macaca mulatta4 NT Rïa nói viÒn Manouria impressa4 VU

KhØ mÆt ®á Macaca arctoides4 VU P¬-mu Fokienia hodginsii4 NT

Voäc v¸ ch©n n©u Pygathrix nemaeus nemaeus4 DD Th«ng tre l¸ ng¾n Podocarpus neriifolius4 DD

V­în ®en m¸ tr¾ng Nomascus leucogenys4 DD [DÎ tïng V©n Nam Amenotaxus yunnanensis]4 VU

Rïa ®Çu to Platysternon megacephalum4 EN Voi Elephas maximus4 EN

Rïa hép tr¸n vµng Cuora galbinifrons4 CR Bß tãt Bos gaurus4 VU

Rïa hép ba v¹ch Cuora trifasciata4 CR S¬n d­¬ng Naemorhedus sumtraensis4 VU

Rïa ®Êt Sª-p«n Cyclemys dentata4 NT Sao la Pseudoryx nghetinhensis4 EN

Rïa bèn m¾t Sacalia quadriocellata4 EN


Ghi chó: [ ] = ghi nhËn ch­a ®­îc kiÓm chøng.


C¸c mèi ®e däa ®èi víi ®a d¹ng sinh häc
Mèi ®e däa

§é nghiªm träng

Th©m canh n«ng nghiÖp

● ●

Ch¨n th¶ gia sóc trong rõngS¨n b¾n

● ●

Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng

● ●

Khai th¸c chän gç / cñi

● ●
C¸c mèi ®e däa chÝnh ®èi víi ®a d¹ng sinh häc ë VCQT Vò Quang lµ viÖc ph¸ rõng lÊy ®Êt canh t¸c, s¨n b¾n, khai th¸c gç vµ ch¨n th¶ gia sóc tù do trong rõng. Ph¸ rõng lµm n­¬ng rÉy lµ mèi ®e däa ®Æc biÖt nghiªm träng ë c¸c ®ai ®é cao thÊp. Nguy c¬ nµy sÏ cã thÓ cßn t¨ng h¬n n÷a sau khi viÖc x©y dùng ®­êng Hå ChÝ Minh, víi tuyÕn ®­êng dù kiÕn ®i däc theo mét bªn VCQT hoµn tÊt4. ViÖc x©y dùng ®­êng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh thªm c¸c khu d©n c­ bªn trong vïng. C¸c quÇn thÓ chim thó t¹i VCQT hiÖn ®ang ph¶i chÞu søc Ðp s¨n b¾n rÊt cao, chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®éng vËt hoang d·. ViÖc khai th¸c gç trém còng nh­ thu h¸i cñi diÔn ra kh¾p n¬i trong VCQT. ¦íc tÝnh sè l­îng cñi lÊy ra tõ VCQT mçi n¨m t­¬ng ®­¬ng víi tr÷ l­îng cña 400ha rõng1,4.

C¸c ho¹t ®éng b¶o tån

  • ChÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn Khu B¶o tån Thiªn nhiªn Vò Quang tõ n¨m 1986, vµ ban qu¶n lý cña khu vùc ®· ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 19941.

  • Tõ th¸ng 6/1995 ®Õn th¸ng 6/2000, mét dù ¸n mang tªn Dù ¸n b¶o tån Vò Quang ®· ®­îc Ch­¬ng tr×nh WWF §«ng D­¬ng thùc hiÖn víi nguån vèn tµi trî cña §¹i sø qu¸n V­¬ng quèc Hµ Lan1,4.

  • Khu B¶o tån Thiªn nhiªn Vò Quang ®­îc n©ng cÊp thµnh v­ên quèc gia vµo n¨m 2002.

KiÕn nghÞ

  • CÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc cña viÖc x©y dùng ®­êng Hå ChÝ Minh lªn tÝnh ®a d¹ng sinh häc cña VCQT. §Æc biÖt lµ ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc bè trÝ d©n c­ ë vïng ®Öm cña V­ên Quèc gia.

  • T¨ng c­êng thùc thi c¸c quy chÕ vÒ qu¶n lý khu b¶o vÖ, ®Æc biÖt lµ kiÓm so¸t s¨n b¾n, khai th¸c gç tr¸i phÐp vµ thu h¸i cñi.Tµi liÖu tham kh¶o

1. Birdlife International vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng (2001) S¸ch th«ng tin vÒ c¸c khu b¶o vÖ hiÖn cã vµ ®Ò xuÊt ë ViÖt Nam. Hµ Néi: Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng.

2. Eames, J. C., Eve, R. and Tordoff, A. W. (2001) The importance of Vu Quang Nature Reserve for bird conservation, in the context of the Annammese Lowlands Endemic Bird Area. Bird Conservation International 11: 247-285.

3. MacKinnon, J. R. and Vu Van Dung (1992) Draft management plan for Vu Quang Nature Reserve, Huong Khe district, Ha Tinh province, Vietnam. Unpublished report to the Ministry of Forestry, Hanoi, Vietnam.

4. Eve, R., Madhavan, S., and Vu Van Dzung (2000) Spatial planning for nature conservation in Vu Quang Nature Reserve: a landscape ecology approach. Vu Quang Nature Reserve Conservation Project, WWF Indochina Program, Hanoi.

5. Eames, J. C., Lambert, F. R. and Nguyen Cu (1994) A survey of the Annamese lowlands, Vietnam and its implications for the conservation of Vietnamese and Imperial Pheasants Lophura hatinhensis and L. imperalis. Birdlife Conservation International 4(4): 343-382.6. Lambert, F. R., Eames, J. C. and Nguyen Cu (1994) Surveys for endemic pheasants in the Annamese lowlands of Vietnam, June-July 1994: status of and conservation recommendations for Vietnamese Pheasant Lophura hatinhensis and Imperial Pheasant L. imperialis. Gland, Switzerland and Cambridge, U.K.: IUCN Species Survival Commission.
ChÝch ch¹ch m¸ x¸m Macronous kelleyi
S¸ch h­íng dÉn c¸c Vïng Chim Quan träng ë ViÖt Nam

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương