Study on Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) on longan in Hung Yen province in 2015tải về 11.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2016
Kích11.69 Kb.
#31659

Study on Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae)
on longan in Hung Yen province in 2015

Dang Thi Lan Anh, Ngo Van Dung, Pham Thi Vuong,
Pham Van Son, Ha Thi Kim Thoa, Le Minh Nam,
Nguyen Van Da
i, Trinh Xuan Hoat


Abstract

Longan witches broom syndrome was caused directly by Eriophyes dimocarpi mite and its biological characteristics and population dynamics was studied in the laboratory and in the field conditions in 2015. E. dimocarpi had 4 stages including egg, 1st, 2nd instars and adult. The time of development periods of E. dimocarpi was strictly dependent on the temperature and relative humidity. At the average temperature 28.880C and 80.01% relative humidity, the average life cycle of E. dimocarpi was 13.97 days, average time of egg was 4.65 days; the average development time of the 1st and 2nd instars were 2.03 and 4.58 days, respectively; the average predeposition time was 2.71 days; an adult female laid 7.17 eggs in her whole life; and the adult longevity was 8.65 days. In the field condition of Hung Yen province in the year 2015, E. dimocarpi had 2 different peaks of population density: in the begining of April and the begining of October on Huong Chi ang Long longan varieties; and at the end April and the end of October on Khoai Chau and Ha Tay longan varieties.Keywords: longan witches broom, E. dimocarpi
Каталог: Upload -> Documents
Documents -> THỦ TƯỚng chính phủ
Documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
Documents -> CHƯƠng 8 iso 9000 I. Giới thiệu chung về BỘ tiêu chuẩN iso 9000
Documents -> HỢP ĐỒng tặng cho tài sảN
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Documents -> ĐƠN ĐỀ nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Documents -> Thuyết minh kỹ thuật I – CĂn cứ LẬp hồ SƠ thiết kế BẢn vẽ thi côNG

tải về 11.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương