Thuyết minh kỹ thuật I – CĂn cứ LẬp hồ SƠ thiết kế BẢn vẽ thi côNGtải về 176.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích176.17 Kb.
THUYẾT MINH KỸ THUẬT

I – CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

- Căn cứ hợp đồng tư vấn thiết kế số /HĐTK/ ngày tháng năm 2015 giữa Công ty và công ty CP tư vấn điện và dịch vụ công nghiệp về việc khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công trình: TBA tái định cư dự án khu nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội.

- Căn cứ thỏa thuận đấu nối số /TTĐN - CPHP giữa Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

- Căn cứ hồ sơ dự án : Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị vinhomes riverside Hải Phòng đã đươc cơ quan chức năng phê duyệt.

- Căn cứ vào các quy trình quy phạm, các tiêu chuẩn của nhà nước và của ngành điện hiện hành:

+ “ Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ - BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng bộ Công Nghiệp

Phần I : Quy định chung ký hiệu 11 TCN - 16 - 2006

Phần II : Hệ thống đường dẫn điện ký hiệu 11 TCN - 19 – 2006

Phần III : Trang bị phân phối và trạm biến áp 11 TCN – 20 - 2006

Phần IV : Trang bị điện và tự động 11 TCN - 21 - 2006

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan do Nhà nước Việt nam ban hành.

- Các quy định của UBND thành phố Hải phòng và các yêu cầu riêng của Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng.

II – NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Đề án thiết kế được chia làm 2 tập :

Tập 1 : Thuyết minh + Bản vẽ

Tập 2 : Dự toánNỘI DUNG TẬP I

I. PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 24KV

1. Điểm đấu nối:

- Điểm đấu thứ nhất đấu nối TBA TĐC 1: Đấu nối tại cột 5 - 5 nhánh đi TBA PTN, lộ 476E2.2.(cột 2 LT12m có sẵn ).Trên đầu cột hiện có xà đỡ tuyến đường dây DĐK 22kV và cáp ngầm 24kV đi TBA PTN. Lắp đặt mới 01 bộ CDPT 22kV-630A và 01 bộ CSV 22kV cùng với xà giá đỡ thiết bị đường dây nổi và cáp ngầm.

- Điểm đấu thứ hai đấu nối TBA TĐC 2: Đấu nối tại cột 07 nhánh KCN Sở Dầu, lộ 476E2.2 ( cột LT 16m có sẵn). Trên đầu cột hiện có xà đỡ tuyến đường dây DĐK22kV. Lắp đặt mới 01 bộ CDPT 22kV-630A và 01 bộ CSV 22kV cùng với xà giá đỡ thiết bị đường dây nổi và cáp ngầm.

- Lắp đặt tiếp địa RS4 nối đất an toàn cho các vị trí cột đấu, điện trở R ≤ 4 nếu khi đo không đạt thì phải đóng bổ sung thêm cọc.2. Đường cáp ngầm 22kV:

- Lắp đặt mới 143m cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2, chống thấm toàn phần từ điểm đấu thứ nhất đến TBA TĐC 1 xây mới.

- Lắp đặt mới 175m cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2, chống thấm toàn phần từ điểm đấu thứ hai đến TBA TĐC 2 xây mới.

- Lắp đặt mới 220m cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2, chống thấm toàn phần từ TBA TĐC 1 đến TBA TĐC 2 xây mới.

Cáp ngầm từ cột đấu đọan trên cột được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE 195/150, cáp đi trên hè đường quy hoạch về trạm biến áp. Đoạn trên hè được lắp đặt cách mặt hè 0,7m . Đoạn qua đường cáp được luồn trong ống nhựa HDPE 195/150 cách mặt đường 1m.

3. Phần trạm biến áp:

+ TBA TĐC 1:

Kiểu trạm Kios. Vỏ trạm kích thước (DxRxC = 3,8 x 2,6 x 2,5) , khung đế tôn 3mm, cánh trạm tôn dầy 2mm gập kiểu contơnor, vách trạm tôn dày 1,5mm. Vỏ trạm được đặt trên bệ móng bê tông cốt thép.

Công suất: MBA 750kVA-22/0,4kV

Phía 22kV lắp đặt tủ trung thế hợp bộ (buồng dập hồ quang sử dụng kiểu SF6, có đồng hồ báo áp lực khí, thiết bị báo sự cố):

02 ngăn lộ đường cáp đến, đi sử dụng LBS 24kV-630A-20kA/1s

01 ngăn đo đếm trung thế 22kV.

01 ngăn lộ đi MBA sử dụng dao cắt tải 200A kết hợp với cầu chì 22kV-25A .

Cáp trung thế từ máy sang tủ sử dụng loại cáp 24kV - AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2

Cáp hạ thế từ máy sang tủ sử dụng loại cáp 0,4kV - Cu/ XLPE/PVC 300 mm2 . Gồm 7 sợi trong đó mỗi pha ghép 2 sợi , trung tính 1 sợi.

Phía hạ thế sử dụng MCCB 1250A tổng


  • Lắp đặt hệ thống tiếp địa trạm kios TĐC 1 gồm 06 cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m . Đóng cọc bằng phương pháp thủ công, sâu dưới mặt đất 0,7m. Các cọc được nối liên thông với nhau bằng sắt dẹt 40x4, dây nối đất tiếp địa dùng sắt F12, nối đất trung tính MBA sử dụng dây đồng M95, nối đất chống sét van dùng dây đồng M35, nối đất vỏ máy dùng dây đồng M35. điện trở nối đất phải đạt R  4. Nếu khi kiểm tra không đạt thì phải đóng bổ sung thêm cọc.

+ TBA TĐC 2:

Kiểu trạm Kios: Vỏ trạm kích thước (DxRxC = 4,7 x 3,8 x 2,5) , khung đế tôn 3mm, cánh trạm tôn dầy 2mm gập kiểu contơnor, vách trạm tôn dày 1,5mm. Vỏ trạm được đặt trên bệ móng bê tông cốt thép.

Công suất: MBA 2x750kVA-22/0,4kV

Phía 22kV lắp đặt tủ trung thế hợp bộ (buồng dập hồ quang sử dụng kiểu SF6 hoặc chân không, có đồng hồ báo áp lực khí, thiết bị báo sự cố):

02 ngăn lộ đường cáp đến, đi sử dụng LBS 24kV-630A-20kA/1s

01 ngăn đo đếm trung thế 22kV

02 ngăn lộ đi MBA sử dụng dao cắt tải 200A kết hợp với cầu chì 22kV-25A.

Cáp trung thế từ máy sang tủ sử dụng loại cáp 24kV - AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2

Cáp hạ thế từ máy sang tủ sử dụng loại cáp 0,4kV - Cu/ XLPE/PVC 300 mm2 . Gồm 7 sợi trong đó mỗi pha ghép 2 sợi , trung tính 1 sợi.

Phía hạ thế sử dụng MCCB 1250A tổng  • Lắp đặt hệ thống tiếp địa cho TBA kios TĐC 2 gồm 08 cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m cho TBA TĐC 2. Đóng cọc bằng phương pháp thủ công, sâu dưới mặt đất 0,7m. Các cọc được nối liên thông với nhau bằng sắt dẹt 40x4, dây nối đất tiếp địa dùng sắt F12, nối đất trung tính MBA sử dụng dây đồng M95, nối đất chống sét van dùng dây đồng M35, nối đất vỏ máy dùng dây đồng M35. điện trở nối đất phải đạt R  4. Nếu khi kiểm tra không đạt thì phải đóng bổ sung thêm cọc.

I. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN

1. Sø ®øng VHD 24kV:

- Tiªu chuÈn kü thuËt TCVN 4759 - 1993, TCVN 5851 - 1994

- §iÖn ¸p danh ®Þnh: 24kV

- §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè 50 HZ ë tr¹ng th¸i ­ít ≥ 70kV, ë tr¹ng th¸i kh« ≥ 50kV

- Lùc ph¸ huû c¬ häc khi uèn: 800kg

- ChiÒu dµi dßng dß ë khu vùc b×nh th­êng ≥ 720mm2. Chèng sÐt van 22kV

- Tiªu chuÈn: TCVN - 5717 - 1993; IEC - 60099.4

- Lo¹i ngoµi trêi

- §iÖn ¸p danh ®Þnh 22kV

- §iÖn ¸p lµm viÖc liªn tôc lín nhÊt: 24kV

3.Máy biến áp 750kVA - 22/0,4kV

- Tiªu chuÈn: IEC60076: 2000, IEC: 60076 - 11: 2004; TCVN - 6306: 2006

- C«ng suÊt 750kVA

- §iÖn ¸p : 22/0,4kV

- TÇn sè 50Hz

- §iÒu chØnh ®iÖn ¸p 22kV  2x2,5%.

- Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ vµ dÇu tuÇn hoµn tù nhiªn.

4. Tñ ®iÖn trung thÕ hîp bé.

- Tiªu chuÈn ¸p dông: IEC 60265-1, IEC 62271- 100, IEC 62271- 200 hoÆc IEC 298; 265,1:420

+ KhÝ c¸ch ®iÖn: khÝ FS6

+ HÖ thèng thanh c¸i: §¬n/ c¸ch ®iÖn kh«ng khÝ

+ §iÖn ¸p ®Þnh møc: 24 kV

+ Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 630A

+ Dßng c¾t: 20kA/s

5. CDPT 22kV - 630A

Tiªu chuÈn: TCVN 5768 - 1993; IEC - 129; IEC - 694

KiÓu 3 pha ®Æt ngoµi trêi.

§iÖn ¸p danh ®Þnh: 22kV

§iÖn ¸p lµm viÖc liªn tôc lín nhÊt: 24 kV

Dßng ®iÖn danh ®Þnh 630A

§iÖn trë tiÕp xóc : 180  50 

ChiÒu dµi ®­êng rß :  400 mm

§é bÒn ®iÖn ¸p tÇn sè c«ng nghiÖp.

+ Tr¹ng th¸i kh«:

- Pha - §Êt: 65 kV/ 1min

- Gi÷a c¸c ®iÓm trªn cïng mét cùc cÇu dao khi ng¾t: 70 kV/ 1min

+ Tr¹ng th¸i ­ít:

- Pha - §Êt: 55 kV/ 1min.

- Thö xung ®iÖn ¸p tiªu chuÈn 1,2/ 50s :

+ 15 xung d­¬ng: 125 kV

+ 15 xung ©m: 125 kV

- Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ®Þnh møc ≥ 12.5 kA/1s6. Cáp ngầm trung thế 22kV

- Loại cáp ngầm: Cáp ngầm 3 pha 22kV lõi nhôm, cách điện XLPE có bọc giáp (Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-W) 12,7/22(24) kV.

- Tiết diện cáp: 3x300mm2,

- Thông số kỹ thuật:
TT

Mô tả

Đơn vị

Yêu cầuTiểu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
ISO 9001:2008Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-2/TCVN 5935-1995, IEC60228Loại:

AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300mm2Cáp ngầm 3 lõi nhôm mềm, cách điện XLPE có màn chắn kim loại đồng làm dây nối đât, có băng giáp kim loại, vỏ bọc ngoài PVCVị trí lắp đặt
- Chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu 0,8-1,2m.

- Có đặc tính chống thấm dọc; chống thấm ngang phải được bố trí hai lớp và có lớp giáp bằng kim loại chống chịu được va chạm cơ giới.

Điều kiện làm việc của lưới
Lưới điện 22kV±10% trung tính nối đất trực tiếpĐiện áp định mức Uo/U(Umax)

kV

12,7/22(24)Tiết diện danh định của mỗi ruột dẫn (IEC60228)

mm2

Nhánh rẽ: 50-70;

Trục chính: 240-300.

Ruột dẫn
Sợi nhôm mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt (IEC 60228, lõi dây bện xoắn loại 2)Số sợi bện của ruột dẫn theo IEC 60228


- AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300mm2

Sợi

61Đường kính sợi bện của ruột dẫn theo IEC 60228


- AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300mm2

mm

2,5Đường kính ruột dẫn


- AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300mm2

mm

Đường kính min: 20

Đường kính max: 21,6

Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC:


- AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300mm2

Ω/km

0,1Màn chắn lõi
Làm bằng vật liệu phi kim loại, hình thành bằng phương pháp đùnLớp cách điện
XLPE bọc quanh dây dẫn, hình thành bằng phương pháp đùn, chiều dày ≥5,5mm giá trị sai biệt ≤ 0,1mm+10% bề dày danh địnhMàn chắn cách điện
Làm bằng chất liệu phi kim loại, định hình bằng phương pháp đùn.Màn chắn kim loại
Làm bằng băng đồng. Màn chắn kim loại sẽ được sử dụng làm dây nối đất. Tiết diện tổng của màn chắn phải đảm bảo dòng điện mất cân bằng pha và dòng ngắn mạchTổng tiết diện của màn chắn kim loại cho mỗi lõi tối thiểu:


- AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300mm2

mm2

53Vỏ bọc bên trong
PVCLớp băng giáp kim loại
Chế tạo bằng thép mạ kẽm, quấn thành hai lớpVỏ bọc ngoài cáp
Bằng PVC, màu vàng cam, có phụ gia chống lão hóa.Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn:


- Liên tục

oC

90
- Ngắn mạch trong 5s

oC

250Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút:


- Pha – vỏ

kV

44,45 7
- Pha - pha

kV

77 8Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ

kV

50,8 9Điện áp thử nghiệm xung sét 1,2/50µs

kVp

125Bán kính uốn cong tối thiểu

mm

10D (D là đường kính ngoài của cáp)Chiều dài danh định cuộn cáp

m

250÷300

7. Attomat 1250A

- Tiêu chuẩn: IEC157-1; IEC947-2; IEC898

- Dòng điện định mức: 1250A

- Điện áp : 415

- Số cực: 3

- Tần số 50/60Hz

- Cơ cấu nhà bảo vệ quá dòng: Từ nhiệt

- Cơ cấu vận hành: Bằng tay8. Vật liệu và yêu cầu kỹ thuật:

Xi măng: Xi măng dùng cho công tác bê tông xây trát và hoàn thiện phải là loại xi măng poóc lăng PC-30 do các nhà máy Hoàng Thạch, Hải Phòng, ChinFon sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682 - 1992,

Cát: Sử dụng cho bê tông và cho các công tác xây trát, hoàn thiện lấy tại địa phương và phải đảm bảo chất lượng theo TCVN 1770 - 1986

Đá dăm: Sử dụng cho bê tông lấy tại địa phương và phải đảm bảo chất lượng theo TCVN 1771 - 1986

Thép hình và thép tấm: Sử dụng để sản xuất các cấu kiện thép hình và các dạng công tác khác dùng loại thép đảm bảo chất lượng theo TCVN 5709 -1993 và quy cách theoTCVN - 1656 hoặc loại có chất lượng tương đương. Các kết cấu thép như: xà, tiếp địa, sắt thép dàn trạm Vv… sau khi gia công phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Ngành 18 TCN-04-92.

Bu lông đai ốc vòng đệm: Mua hoặc chế tạo bằng thép CT3 đảm bảo chất lượng, quy cách theo TCVN 1889 -1976 và TCVN 1897 -1976 và phải được mạ kẽm nhúng nóng theo 18 TCN - 04 - 92.

- Vận chuyển đường ngắn bằng thủ công kết hợp xe cải tiến.

- Kho kín: chứa xi măng, phụ kiện điện.

- Kho hở: gia công cốt thép, ván khuôn ...

- Bãi: tập kết thép cột, dây, cách điện ... có hàng rào bảo vệ.

III. TỔ CHỨC XÂY DỰNG

1. Công tác đào đất

1.1 Chuẩn bị mặt bằng, xác định tim, tuyến công trình:

1.2 Công tác đào đắp đất:

-Nhà thầu phải tuân thủ theo bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn của thiết kế và tiêu chuẩn TCVN4447 -1987.

2. Công tác đóng cọc tre

- Trước khi đóng cọc phải tiến hành nghiệm thu nền móng (cao độ).

- Cọc tre phải được tiến hành nghiệm thu trước khi đóng cọc. Cọc tre phải tươi già, thẳng không bị sâu, không bị dập nát, có đủ chiều dài và đường kính theo qui định của thiết kế.

- Đóng cọc tre phải có chụp đầu cọc, cọc đóng bị vỡ đầu, bị gẫy phải loại bỏ, cọc đóng phải thẳng đứng, đúng mật độ cọc.

3. Công tác bê tông

3.1 Vật liệu:

- Vật liệu xây dựng được vận chuyển đến vị trí móng , cát, đá phải đúng kích cỡ chủng loại. Cát phải được sàng lọc loại bỏ tạp chất, đá dăm phải rửa sạch trước khi trộn bê tông.

- Nước trộn bê tông phải được lấy từ nguồn nước sạch, không lẫn tạp chất đảm bảo tiêu chuẩn để trộn bê tông.

3.2 Công tác cốp pha:

- Việc gia công dựng lắp cốp pha đảm bảo đúng kích thước, cấu kiện chắc chắn trong khi đổ bê tông, tuân thủ theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 95.

- Công tác cốp pha phải được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công

3.3 Trình tự đúc móng trạm

- Đổ bê tông lót móng # 50, ghép cốp pha đổ bê tông móng #150, đổ bê tông móng, bảo dưỡng bê tông móng, tháo dỡ cốp pha và vệ sinh.

3.4. Thi công tiếp địa và lấp móng

- Chuẩn bị cọc tới từng vị trí đóng cọc tiếp địa đảm bảo đủ độ sâu theo thiết kế, rải dây tiếp địa, hàn các đầu cọc.

- Lập đất móng: sử dụng đất đào hố móng để lấp móng, nếu không đủ phải lấy chỗ khác để lấp

- Đất được lấp từng lớp 20cm, tưới nước đầm kỹ, đảm bảo độ chặt 80 90% độ chặt ban đầu.

- Đất lấp rãnh tiếp địa không được lẫn đá, sỏi và tạp chất.

- Dùng Teromet kiểm tra trị số điện trở nối đất, điện trở tiếp địa đất phải đạt tiêu chuẩn sau:

- Đối với tiếp địa MBA, phải đảm bảo Rnđ ≤ 4 trong mọi điều kiện thời tiết quanh năm.

- Nếu trị số điện trở tiếp đất không đạt trị số cho phép, phải trình cán bộ tư vấn giám sát cho phương án đóng bổ sung thêm cọc cho đến khi đạt trị số cần thiết.

4. Thi công lắp đặt xà sứ, kéo rải cáp ngầm:

4.1 Thi công lắp đặt xà, sứ:

- Chọn xà sứ đúng chủng loại, số lượng cho vị trí cần lắp.

- Lắp bằng phương pháp thủ công, xà bắt đúng hướng, xiết chặt bulông, lắp sứ đỡ

- Lắp tiếp địa xà.

4.2. Công tác lắp đặt đường cáp ngầm:

- Đào hào cáp theo đúng thiết kế bản vẽ thi công. Lấp cát đáy hào, cát đầm chặt (đủ cốt thiết kế), rải cáp ngầm, lấp cát trên cáp đầm nhẹ, rải gạch chỉ bảo vệ cáp, lấp đất đầm chặt, đặt băng báo hiệu tuyến cáp cao thế. Đặt cọc báo hiệu cáp, mốc báo hiệu cáp theo đúng hồ sơ thiết kế, lấp đất hoàn trả theo đúng như cốt hiện trạng.

5. Công tác thi công Trạm biến áp.

5.1 Thi công phần móng cột, và lắp dựng cột dàn trạm

- Xác định tim mốc, móng trạm

- Đào đất, đúc móng cột tại chỗ theo quy trình như móng cột đường dây

- Khoảng cách tim 2 cột theo đúng thiết kế

- Sau khi bêtông móng cột đạt cường độ để lắp dựng, tiết hành dựng cột dàn trạm sau 3 ngày tiến hành lắp đặt thiết bị trạm biến áp.

5.2 Trình tự lắp dựng

- Lắp đặt máy biến áp và thiết bị bằng phương pháp lắp dựng thủ công + tời tó. Trong quá trình lắp dựng cần phải có một số lưu ý sau:

+ Trong khi cẩu phải có hộp bảo vệ sứ mặt máy, không để va chạm vào mặt máy khi lắp.

+ Khi lắp đặt các phụ kiện tuyệt đối không được để các dụng cụ rơi vào mặt máy.

+ Khi lắp đặt các thanh xà phải đảm bảo đúng khoảng cách thiết kế

+ Lắp dây tiếp địa an toàn, tiếp địa CSV và trung tính máy biến áp xuống hệ thống tiếp địa

6. Tổ chức xây dựng

6.1 Tổ chức công trường

- Chuẩn bị công trường để có mặt bằng xây dựng, điện nước khai thác tại chỗ, yêu cầu lao động theo khối lượng công tác. Cát, đá mua tại địa phương

6.2. Vận chuyển thiết bị và vật liệu:

a- Vận chuyển cơ giới: Dây, cáp điện, MBA , xà, sứ, các phụ kiện lắp đặt cáp v.v.. được vận chuyển đến kho kín tại nơi thi công.

b - Vận chuyển thủ công: Vật liệu, cột điện được vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ, bằng tay đến chân công trình, bình quân 100m

6. 3 An toàn lao động:

Để hoàn thành công trình đúng thời hạn, đạt chất lượng cao, công tác an toàn lao động cần được chú trọng đến các vấn đề sau:

- Công trình thi công hầu hết đang mang điện, nên khi dựng cột, kéo dây cần phải làm thủ tục cắt điện theo đúng quy trình, đảm bảo thời gian mất điện ít nhất.

- Địa điểm thi công công trình khá đông dân cư vì vậy khi thi công phải làm biện pháp an toàn cho từng điểm khi dựng cột, kéo dây.

- Những công nhân khi thi công trên công trường cần phải được nhắc nhở các biện pháp an toàn lao động và phải được trang bị phòng hộ đầy đủ.

- Khi đóng, cắt điện cần có sự phối hợp thống nhất với điện lực Dương Kinh để đóng cắt điện an toàn.

6.4 An toàn phòng chống cháy nổ

- Trên công trường bố trí một số phương tiện phòng hoả đơn giản như bình cứu hoả, xẻng, cát. Tại các khu vực nguy hiểm cần phải có biển cảnh báo. Trong quá trình thi công cần phải phối hợp với Điện lực Dương Kinh để giải quyết vướng mắc.

------------------------------------------------------------

  


III. Tæ chøc x©y dùng

1. C«ng t¸c ®µo ®Êt

1.1 ChuÈn bÞ mÆt b»ng, x¸c ®Þnh tim, tuyÕn c«ng tr×nh:

1.2 C«ng t¸c ®µo ®¾p ®Êt:

-Nhµ thÇu ph¶i tu©n thñ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn TCVN4447 -1987.2. C«ng t¸c ®ãng cäc tre

- Tr­íc khi ®ãng cäc ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu nÒn mãng (cao ®é).

- Cäc tre ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nghiÖm thu tr­íc khi ®ãng cäc. Cäc tre ph¶i t­¬i giµ, th¼ng kh«ng bÞ s©u, kh«ng bÞ dËp n¸t, cã ®ñ chiÒu dµi vµ ®­êng kÝnh theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ.

- §ãng cäc tre ph¶i cã chôp ®Çu cäc, cäc ®ãng bÞ vì ®Çu, bÞ gÉy ph¶i lo¹i bá, cäc ®ãng ph¶i th¼ng ®øng, ®óng mËt ®é cäc.3. C«ng t¸c bª t«ng

3.1 VËt liÖu:

- VËt liÖu x©y dùng ®­îc vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ mãng , c¸t, ®¸ ph¶i ®óng kÝch cì chñng lo¹i. C¸t ph¶i ®­îc sµng läc lo¹i bá t¹p chÊt, ®¸ d¨m ph¶i röa s¹ch tr­íc khi trén bª t«ng.

- N­íc trén bª t«ng ph¶i ®­îc lÊy tõ nguån n­íc s¹ch, kh«ng lÉn t¹p chÊt ®¶m b¶o tiªu chuÈn ®Ó trén bª t«ng.

3.2 C«ng t¸c cèp pha:

- ViÖc gia c«ng dùng l¾p cèp pha ®¶m b¶o ®óng kÝch th­íc, cÊu kiÖn ch¾c ch¾n trong khi ®æ bª t«ng, tu©n thñ theo tiªu chuÈn: TCVN 4453 - 95.

- C«ng t¸c cèp pha ph¶i ®­îc nghiÖm thu tr­íc khi chuyÓn b­íc thi c«ng

3.3 Tr×nh tù ®óc mãng tr¹m

- §æ bª t«ng lãt mãng # 50, ghÐp cèp pha ®æ bª t«ng mãng #150, ®æ bª t«ng mãng, b¶o d­ìng bª t«ng mãng, th¸o dì cèp pha vµ vÖ sinh.

3.4. Thi c«ng tiÕp ®Þa vµ lÊp mãng

- ChuÈn bÞ cäc tíi tõng vÞ trÝ ®ãng cäc tiÕp ®Þa ®¶m b¶o ®ñ ®é s©u theo thiÕt kÕ, r¶i d©y tiÕp ®Þa, hµn c¸c ®Çu cäc.

- LËp ®Êt mãng: sö dông ®Êt ®µo hè mãng ®Ó lÊp mãng, nÕu kh«ng ®ñ ph¶i lÊy chç kh¸c ®Ó lÊp

- §Êt ®­îc lÊp tõng líp 20cm, t­íi n­íc ®Çm kü, ®¶m b¶o ®é chÆt 80 90% ®é chÆt ban ®Çu.

- §Êt lÊp r·nh tiÕp ®Þa kh«ng ®­îc lÉn ®¸, sái vµ t¹p chÊt.

- Dïng Teromet kiÓm tra trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt, ®iÖn trë tiÕp ®Þa ®Êt ph¶i ®¹t tiªu chuÈn sau:

- §èi víi tiÕp ®Þa MBA, ph¶i ®¶m b¶o Rn® ≤ 4 trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt quanh n¨m.

- NÕu trÞ sè ®iÖn trë tiÕp ®Êt kh«ng ®¹t trÞ sè cho phÐp, ph¶i tr×nh c¸n bé t­ vÊn gi¸m s¸t cho ph­¬ng ¸n ®ãng bæ sung thªm cäc cho ®Õn khi ®¹t trÞ sè cÇn thiÕt.

4. Thi c«ng l¾p ®Æt xµ sø, kÐo r¶i c¸p ngÇm:

4.1 Thi c«ng l¾p ®Æt xµ, sø:

- Chän xµ sø ®óng chñng lo¹i, sè l­îng cho vÞ trÝ cÇn l¾p.

- L¾p b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, xµ b¾t ®óng h­íng, xiÕt chÆt bul«ng, l¾p sø ®ì

- L¾p tiÕp ®Þa xµ.

4.2. C«ng t¸c l¾p ®Æt ®­êng c¸p ngÇm:

- §µo hµo c¸p theo ®óng thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. LÊp c¸t ®¸y hµo, c¸t ®Çm chÆt (®ñ cèt thiÕt kÕ), r¶i c¸p ngÇm, lÊp c¸t trªn c¸p ®Çm nhÑ, r¶i g¹ch chØ b¶o vÖ c¸p, lÊp ®Êt ®Çm chÆt, ®Æt b¨ng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p cao thÕ. §Æt cäc b¸o hiÖu c¸p, mèc b¸o hiÖu c¸p theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ, lÊp ®Êt hoµn tr¶ theo ®óng nh­ cèt hiÖn tr¹ng.

5. C«ng t¸c thi c«ng Tr¹m biÕn ¸p.

5.1 Thi c«ng phÇn mãng cét, vµ l¾p dùng cét dµn tr¹m

- X¸c ®Þnh tim mèc, mãng tr¹m

- §µo ®Êt, ®óc mãng cét t¹i chç theo quy tr×nh nh­ mãng cét ®­êng d©y

- Kho¶ng c¸ch tim 2 cét theo ®óng thiÕt kÕ

- Sau khi bªt«ng mãng cét ®¹t c­êng ®é ®Ó l¾p dùng, tiÕt hµnh dùng cét dµn tr¹m sau 3 ngµy tiÕn hµnh l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m biÕn ¸p.

5.2 Tr×nh tù l¾p dùng

- L¾p ®Æt m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ b»ng ph­¬ng ph¸p l¾p dùng thñ c«ng + têi tã. Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng cÇn ph¶i cã mét sè l­u ý sau:

+ Trong khi cÈu ph¶i cã hép b¶o vÖ sø mÆt m¸y, kh«ng ®Ó va ch¹m vµo mÆt m¸y khi l¾p.

+ Khi l¾p ®Æt c¸c phô kiÖn tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ®Ó c¸c dông cô r¬i vµo mÆt m¸y.

+ Khi l¾p ®Æt c¸c thanh xµ ph¶i ®¶m b¶o ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ

+ L¾p d©y tiÕp ®Þa an toµn, tiÕp ®Þa CSV vµ trung tÝnh m¸y biÕn ¸p xuèng hÖ thèng tiÕp ®Þa6. Tæ chøc x©y dùng

6.1 Tæ chøc c«ng tr­êng

- ChuÈn bÞ c«ng tr­êng ®Ó cã mÆt b»ng x©y dùng, ®iÖn n­íc khai th¸c t¹i chç, yªu cÇu lao ®éng theo khèi l­îng c«ng t¸c. C¸t, ®¸ mua t¹i ®Þa ph­¬ng

6.2. VËn chuyÓn thiÕt bÞ vµ vËt liÖu:

a- VËn chuyÓn c¬ giíi: D©y, c¸p ®iÖn, MBA , xµ, sø, c¸c phô kiÖn l¾p ®Æt c¸p v.v.. ®­îc vËn chuyÓn ®Õn kho kÝn t¹i n¬i thi c«ng.

b - VËn chuyÓn thñ c«ng: VËt liÖu, cét ®iÖn ®­îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn th« s¬, b»ng tay ®Õn ch©n c«ng tr×nh, b×nh qu©n 100m

6. 3 An toµn lao ®éng:

§Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n, ®¹t chÊt l­îng cao, c«ng t¸c an toµn lao ®éng cÇn ®­îc chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau:

- C«ng tr×nh thi c«ng hÇu hÕt ®ang mang ®iÖn, nªn khi dùng cét, kÐo d©y cÇn ph¶i lµm thñ tôc c¾t ®iÖn theo ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o thêi gian mÊt ®iÖn Ýt nhÊt.

- §Þa ®iÓm thi c«ng c«ng tr×nh kh¸ ®«ng d©n c­ v× vËy khi thi c«ng ph¶i lµm biÖn ph¸p an toµn cho tõng ®iÓm khi dùng cét, kÐo d©y.

- Nh÷ng c«ng nh©n khi thi c«ng trªn c«ng tr­êng cÇn ph¶i ®­îc nh¾c nhë c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng vµ ph¶i ®­îc trang bÞ phßng hé ®Çy ®ñ.

- Khi ®ãng, c¾t ®iÖn cÇn cã sù phèi hîp thèng nhÊt víi ®iÖn lùc D­¬ng Kinh ®Ó ®ãng c¾t ®iÖn an toµn.

6.4 An toµn phßng chèng ch¸y næ

- Trªn c«ng tr­êng bè trÝ mét sè ph­¬ng tiÖn phßng ho¶ ®¬n gi¶n nh­ b×nh cøu ho¶, xÎng, c¸t. T¹i c¸c khu vùc nguy hiÓm cÇn ph¶i cã biÓn c¶nh b¸o. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn ph¶i phèi hîp víi §iÖn lùc D­¬ng Kinh ®Ó gi¶i quyÕt v­íng m¾c.

------------------------------------------------------------

  


4. Cét ®iÖn bª t«ng ly t©m:

* Cét ®iÖn

- Tiªu chuÈn: TCVN: 5846 – 1994, 5847- 1994STT

Lo¹i cét ®iÖn

ChiÒu dµi cét

(m)


KÝch th­íc (mm)

Lùc ®Çu cét

( daN)


 ngän cét

 gèc cét

1

LT16mD

16

190

403

1300

2

LT10mC

10

190

323

540


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương