UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.28 Kb.
#2843

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : 1026/QD-UBND Huế, ngày 30 tháng 4 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây lắp Thừa Thiên HuếỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy trình sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm 2008;

Xét đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 1146/BĐM ngày 28 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Nhà máy Bia Huế gồm các ông, bà có tên sau đây :

1.Ông Nguyễn Chung Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Trưởng Ban

2.Ông Phan Mãn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên

3.Ông Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Uỷ viên

4.Ông Ngô Văn Chiến - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Ủy viên

5.Ông Trần Đức Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế: Uỷ viên.


Điều 2. Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cổ phần hoá Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thống nhất kế hoạch do doanh nghiệp lập và triển khai các bước theo kế hoạch được Ban thông qua. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban; chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Ban.
Điều 3. Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Được sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong khi thực hiện nhiệm vụ

2. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2008 về việc ban hành Quy trình sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước để chuyển Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo được hưởng phụ cấp theo quy định tại tiết 2.4 điểm 2 Phần VII Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế. Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế tự giải tán sau khi hoàn thành việc chuyển Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở : Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 5; CHỦ TỊCH

- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN TW; Đã ký

- Bộ Tài chính; Nguyễn Ngọc Thiện

- TVTU, TT HĐND Tỉnh;

- CT, các PCT UBND Tỉnh;

- Tổng Cty Đầu tư và KD vốn Nhà nước;

- VP: LĐ và CV: NC;- Lưu : VT, DN;

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 16.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương