Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huếtải về 9.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.9 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3719/UBND-NVHC


V/v điều chỉnh cơ sở pháp lý về phí và lệ phí trong Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Huế, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.


Ngày 17/7/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong Quyết định số 1493/QĐ-UBND ở phần cơ sở pháp lý của tỉnh quy định phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp là thực hiện theo Quyết định số 1959/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại như sau:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 thay thế Quyết định số 1959/2006/QĐ -UBND ngày 22/8/2006 khi thực hiện thu phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp.

- Thông báo công khai và niêm yết tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP: CVP, PCVP Mai Hùng Tuân;- Lưu: VT, NVHC.


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Mai Hùng Tuân

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương