Nh÷ng kiÕn nghÞ cÇn ph¶i ®­îc ®­a ra héi nghÞ nhn danh Tæng héi ®ångtải về 12.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích12.21 Kb.

C¸c c¬ së th¶o nghÞ quyÕt héi nghÞ lu©n ®«n

C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen

C¸c s¬ th¶o nghÞ quyÕt héi nghÞ lu©n ®«n289Nh÷ng kiÕn nghÞ cÇn ph¶i ®­îc ®­a ra héi nghÞ nh©n danh Tæng héi ®ång.

1).1) Sau khi héi nghÞ bÕ m¹c, kh«ng mét chi bé nµo ®­îc Tæng héi ®ång còng nh­ Héi ®ång trung ­¬ng c¸c n­íc thõa nhËn lµ chi bé cña Héi liªn hiÖp chõng nµo nã ch­a nép cho Tæng héi ®ång héi phÝ trong n¨m nay theo møc mçi héi viªn 1 pen-ni.

2).2)L) Cßn nh÷ng n­íc hiÖn nay kh«ng thÓ thµnh lËp tæ chøc th­êng xuyªn cña Quèc tÕ do sù c¶n trë cña chÝnh phñ th× ®Ò nghÞ ®¹i biÓu nh÷ng n­íc Êy ®­a ra kÕ ho¹ch tæ chøc phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña mçi n­íc Êy; N) Héi liªn hiÖp cã thÓ c¶i tæ mang tªn gäi kh¸c; J) Nh­ng tuyÖt ®èi cÊm thµnh lËp bÊt cø héi bÝ mËt nµo.

3).3) Tæng héi ®ång ph¶i ®Ö tr×nh héi nghÞ b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng cña Quèc tÕ do Tæng héi ®ång tiÕn hµnh tõ ®¹i héi tr­íc.

5).5) Tæng héi ®ång ®Ò nghÞ héi nghÞ th¶o luËn vÊn ®Ò kÞp thêi ®­a ra bµi tr¶ lêi chÝnh phñ c¸c n­íc ®· h·m h¹i vµ ngay hiÖn nay vÉn h·m h¹i Quèc tÕ; héi nghÞ ph¶i cö ra mét tiÓu ban giao cho nã so¹n th¶o bµi tr¶ lêi Êy sau khi héi nghÞ bÕ m¹c.

4).4) Ph¶i thi hµnh nghÞ quyÕt cña §¹i héi Ba-l¬: ®Ó tr¸nh sù hiÓu lÇm ®Ò nghÞ héi ®ång trung ­¬ng c¸c n­íc tõ nay lÊy tªn lµhéi ®ång ph©n bé kÌm theo tªn n­íc mµ chóng ®¹i diÖn. C¸c chi bé ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c uû ban cña chóng sÏ ®­îc gäi lµ chi bé hoÆc uû ban cña ®Þa ph­¬ng t­¬ng øng290.

6).6)1*

3).7) TÊt c¶ c¸c ®¹i biÓu do Tæng héi ®ång bæ nhiÖm lµm nhiÖm vô ®Æc biÖt ®Òu cã quyÒn tham dù vµ ph¸t biÓu ý kiÕn t¹i tÊt c¶ c¸c phiªn häp cña c¸c héi ®ång ph©n bé vµ cña c¸c uû ban ®Þa ph­¬ng vµ chi bé nh­ng kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt.

8) Giao cho Tæng héi ®ång in míi b¶n §iÒu lÖ cã kÌm theo nh÷ng nghÞ quyÕt cña c¸c ®¹i héi cã liªn quan ®Õn §iÒu lÖ; v× ë Ph¸p cho tíi nay cßn l­u hµnh b¶n dÞch tiÕng Ph¸p bÞ xuyªn t¹c cña §iÒu lÖ mµ b¶n dÞch tiÕng T©y Ban Nha vµ tiÕng I-ta-li-a còng dùa vµo b¶n dÞch trªn nªn Tæng héi ®ång ph¶i cung cÊp b¶n dÞch tiÕng Ph¸p chÝnh thøc vµ göi b¶n dÞch nµy cho T©y Ban Nha vµ I-ta-li-a còng nh­ Hµ Lan. XuÊt b¶n b»ng tiÕng §øc.V¨n b¶n in ®ång bé b»ng ba thø tiÕng.


Do C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen viÕt kho¶ng ngµy 9 th¸ng ChÝn 1871

C«ng bè lÇn ®Çu tiªn b»ng tiÕng Nga trong cuèn “Héi nghÞ Lu©n §«n cña Quèc tÕ I”, 1936
In theo b¶n th¶o cña Ph.¡ng-ghen

Nguyªn v¨n lµ tiÕng Anh

1*- D­íi ®©y lµ nguyªn v¨n ®iÓm 6 ®· bÞ xo¸ ®i trong b¶n th¶o: “C¸c héi ®ång ph©n bé ë nh÷ng n­íc cã tæ chøc th­êng xuyªn cña Héi liªn hiÖp ph¶i göi b¸o c¸o vÒ sè tiÒn héi phÝ mµ hä thu ®­îc cña c¸c ®Þa ph­¬ng vµ khu vùc”.


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương