Khe NÐt Tiªu chÝ: A1, A2 & A3tải về 98.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích98.97 Kb.

VN035 Khe NÐt


Khe NÐt Tiªu chÝ: A1, A2 & A3T

Ønh:
Qu¶ng B×nh

T×nh tr¹ng b¶o vÖ: Kh«ng
VÜ ®é: 18o02'N

Kinh ®é: 105o58'E

DiÖn tÝch: 23.524 ha

§é cao: 80-494 m so víi mÆt biÓn

VC§H / PVC§H:

VC§H §Êt thÊp Trung Bé


C¶nh quan ­u tiªn:

NA5 - §Êt thÊp KÎ Gç & Khe NÐt


M« t¶ chung

VCQT lµ khu ®Ò xuÊt b¶o tån thiªn nhiªn Khe NÐt n»m trong vïng ®Êt thÊp Trung Bé. §Þa h×nh cña VCQT ®Æc tr­ng bëi nh÷ng vïng ®åi thÊp, n¬i vÉn cßn nh÷ng vïng rõng th­êng xanh trªn ®Êt thÊp t­¬ng ®èi réng lín. MÆc dï c¸c diÖn tÝch rõng trong VCQT hiÖn nay ®ang thuéc sù qu¶n lý cña L©m tr­êng Tuyªn Hãa, nh­ng ho¹t ®éng khai th¸c gç th­¬ng phÈm ®· chÊm døt tõ n¨m 19971. Tuy hÇu hÕt rõng t¹i VCQT ®Òu ®· xuèng cÊp nÆng nÒ do ho¹t ®éng khai th¸c gç tr­íc ®©y, nh­ng vÉn cßn cã mét sè diÖn tÝch rõng kh¸ lín t­¬ng ®èi Ýt bÞ t¸c ®éng do n»m ë nh÷ng khu vùc xa x«i, khã tiÕp cËn vµ trªn c¸c s­ên nói dèc. Ngoµi rõng th­êng xanh trªn ®Êt thÊp, cßn cã mét sè khu rõng trªn nói ®¸ v«i ph©n bè ë phÝa t©y nam vµ ®«ng nam cña VCQT2. VÒ phÝa b¾c, VCQT Khe NÐt tiÕp gi¸p víi VCQT KÎ Gç.Khu hÖ chim: Nh÷ng nÐt chÝnh

Cïng víi VCQT KÎ Gç ë c¹nh ®ã, VCQT Khe NÐt lµ n¬i cã diÖn tÝch cã diÖn tÝch rõng th­êng xanh ®Êt thÊp réng lín nhÊt ë vïng §Êt thÊp Trung Bé. §¸ng chó ý nhÊt, hai khu vùc nµy lµ n¬i ph©n bè cña quÇn thÓ duy nhÊt trªn thÕ giíi hiÖn cßn ®­îc biÕt cña loµi ®ang nguy cÊp trªn toµn cÇu lµ Gµ l«i lam ®u«i tr¾ng Lophura hatinhensis. Ngoµi ra, VCQT Khe NÐt VCQT cßn lµ n¬i cã c¸c quÇn thÓ cña n¨m loµi chim cã vïng ph©n bè hÑp kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh cho Vïng Chim §Æc h÷u §Êt thÊp Trung Bé lµ Gµ so Trung Bé Arborophila merlini, Gµ l«i lam mµo ®en L. imperialis, TrÜ sao Rheinardia ocellata, Kh­íu má dµi Jabouilleia danjoui vµ ChÝch ch¹ch m¸ x¸m Macronous kelleyi. Tuy nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu ph©n lo¹i gÇn ®©y chØ ra kh¶ n¨ng cã thÓ Gµ l«i lam mµo ®en kh«ng thËt sù lµ mét loµi mµ lµ con lai gi÷a Gµ l«i lam mµo tr¾ng L. edwardsi hoÆc Gµ l«i lam ®u«i tr¾ng víi Gµ l«i tr¾ng L. nycthemera3.Loµi

Tiªu chÝ VCQT

T×nh tr¹ng


VCQT kh¸c

Ghi chó


Gµ l«i lam ®u«i tr¾ng

Lophura hatinhensis

A1, A2

EN

1

§· quan s¸t ®­îc Ýt nhÊt lµ 5 c¸ thÓ trong mét tuÇn kh¶o s¸t thùc ®Þa vµo th¸ng 6 vµ 7/19944. Ba c¸ thÓ ®­îc quan s¸t t¹i vïng rõng th­êng xanh trªn ®Êt thÊp ë ®é cao 200m vµo th¸ng 7/20002.

TrÜ sao

Rheinardia ocellata

A1, A2

VU

15

Nghe thÊy tiÕng kªu cña loµi nµy ë c¸c ®Ønh d«ng vµo th¸ng 6 vµ 7/19944.

Gµ so ngùc gô

Arborophila charltonii

A1

NT

7

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/19944. NhiÒu lÇn nghe thÊy tiÕng kªu cña loµi nµy trong th¸ng 6 vµ 7/2000, vµ ghi nhËn mét con m¸i bÞ b¾t trong chuyÕn nµy2.

Gµ l«i h«ng tÝa

Lophura diardi

A1, A3

NT

13

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/19944.

Gâ kiÕn xanh cæ ®á

Picus rabieri

A1, A3

NT

11

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/1994, vµ vµo th¸ng 6 vµ 7/20002,4.

[Hång hoµng

Buceros bicornis]

A1

NT

14

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn t¹m thêi vµo n¨m 20002.

NiÖc n©u

Anorrhinus tickelli

A1, A3

NT

16

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/19944. Trong th¸ng 7/2000, trong bèn ngµy liÒn ®· quan s¸t ®­îc c¸c ®µn cña loµi nµy víi 6 ®Õn 18 c¸ thÓ mçi ®µn2.

Bång chanh rõng

Alcedo hercules

A1, A3

NT

8

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/1994419944, vµ vµo th¸ng 6 vµ 7/20002 däc theo c¸c suèi Khe ChÌ, Khe M«n vµ Khe §¸ Mµi.

Kh­íu má dµi

Jabouilleia danjoui

A1, A2

NT

17

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/1994, vµ vµo th¸ng 6 vµ 7/20002,4.

Gµ l«i lam mµo ®en

Lophura imperialis

A1, A2

DD

2

Th¸ng 2/1990, mét con trèng non bÞ d©n khai th¸c song m©y bÉy ë vïng c¸ch C¸t Bin kho¶ng 12km vÒ phÝa t©y5. VÞ trÝ thu mÉu kh«ng ch¾c ch¾n, cã vÎ ë vïng gi¸p ranh Khu BTTN KÎ Gç vµ khu ®Ò xuÊt b¶o tån thiªn nhiªn Khe NÐt.

Gµ so Trung Bé

Arborophila merlini

A2
4

Ba c¸ thÓ ®­îc quan s¸t vµo th¸ng 6/20002.

ChÝch ch¹ch m¸ x¸m

Macronous kelleyi

A2
12

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn vµo th¸ng 6 vµ 7/1994, vµ vµo th¸ng 6 vµ 7/20002,4.

Ghi chó: [ ] = ghi nhËn ch­a ®­îc kiÓm chøng.
Loµi chØ ph©n bè trong mét ®¬n vÞ ®Þa sinh häc: Khu vùc nµy ®¸p øng tiªu chÝ A3 do lµ n¬i ph©n bè cña 18 loµi ph©n bè h¹n chÕ trong vïng ®Þa sinh häc Rõng Èm nhiÖt ®íi §«ng D­¬ng (09). Xem Phô lôc 4 ®Ó biÕt chi tiÕt.

C¸c loµi kh¸c ®ang ®­îc quan t©m b¶o tånLoµi t×nh tr¹ng Loµi t×nh tr¹ng

[Cu li lín Nyticebus bengalensis]2 DD [Voäc v¸ ch©n n©u Pygathrix nemaeus nemaeus]2 EN

KhØ ®u«i lîn Macaca leonina2 VU [V­în ®en m¸ tr¾ng Nomascus leucogenys]2 DD

[KhØ mèc Macaca assamensis]2 VU Th«ng tre l¸ ng¾n Podocarpus neriifolius2 DD

[KhØ vµng Macaca mulatta]2 NT [Bß tãt Bos gaurus]2 VU

KhØ mÆt ®á Macaca arctoides2 VU S¬n d­¬ng Naemorhedus sumatraensis2 VU

Voäc Hµ TÜnh

Trachypithecus francoisi hatinhensis2 EN
Ghi chó: [ ] = ghi nhËn ch­a ®­îc kiÓm chøng.

C¸c mèi ®e däa ®èi víi ®a d¹ng sinh häc
Mèi ®e däa

§é nghiªm träng

Th©m canh n«ng nghiÖpS¨n b¾n

● ●

Khai th¸c chän gç cñi


ViÖc khai th¸c gç th­¬ng phÈm tr­íc ®©y t¹i L©m tr­êng Tuyªn Hãa ®· lµm c¸c diÖn tÝch sinh c¶nh tù nhiªn réng lín trong VCQT bÞ xuèng cÊp nghiªm träng, nhÊt lµ ®èi víi rõng th­êng xanh trªn ®Êt thÊp, sinh c¶nh chÝnh cña Gµ l«i lam ®u«i tr¾ng. Tuy ho¹t ®éng khai th¸c gç th­¬ng phÈm ®· ngõng tõ n¨m 1997, nhiÒu hé gia ®×nh sèng trong vïng ®Öm cña khu ®Ò xuÊt b¶o tån thiªn nhiªn vÉn cã cuéc sèng phô thuéc vµo c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, viÖc khai th¸c gç vµ c¸c l©m s¶n kh¸c vÉn tiÕp tôc diÔn ra trªn quy m« nhá. Ngoµi viÖc sinh c¶nh bÞ xuèng cÊp, s¨n b¾n còng lµ mét mèi ®e däa chÝnh ®èi víi ®a d¹ng sinh häc cña VCQT Khe NÐt. BÉy ®­îc ®Æt kh¾p n¬i trong VCQT vµ ®e däa sù tån vong cña c¸c quÇn thÓ nhiÒu loµi chim quan träng, nhÊt lµ c¸c loµi thuéc bé Gµ nh­ Gµ l«i lam ®u«i tr¾ng vµ TrÜ sao.

C¸c ho¹t ®éng b¶o tån

  • N¨m 2001, nghiªn cøu kh¶ thi thµnh lËp mét khu b¶o vÖ t¹i Khe NÐt ®· ®­îc thùc hiÖn vµ ®Ò xuÊt thµnh lËp t¹i ®©y mét khu b¶o tån thiªn nhiªn víi diÖn tÝch 23.524 ha2.

KiÕn nghÞ

  • ChÝnh phñ ViÖt Nam cÇn chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Khu B¶o tån Thiªn nhiªn Khe NÐt, vµ cÇn thµnh lËp ngay mét ban qu¶n lý cho khu b¶o tån nµy.

  • CÇn thùc thi c¸c quy chÕ vÒ qu¶n lý khu b¶o vÖ, ®Æc biÖt lµ kiÓm so¸t s¨n b¾n, khai th¸c gç vµ LSPG, nhÊt lµ nghiªm cÊm viÖc ®Æt bÉy t¹i khu vùc nµy.

  • CÇn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nhËn thøc m«i tr­êng ë c¸c vung xung quanh ®Ó n©ng cao nhËn thøc cña c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµ l·nh ®¹o chñ chèt vÒ c¸c gi¸ trÞ cña VCQT vµ thóc ®Èy viÖc sö dông bÒn v÷ng tµi nguyªn thiªn cña khu vùc.

  • CÇn tiÕn hµnh thªm c¸c nghiªn cøu thùc ®Þa ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖn tr¹ng vµ ph©n bè cña Gµ l«i lam ®u«i tr¾ng vµ c¸c loµi cã vïng ph©n bè hÑp kh¸c t¹i VCQT.Tµi liÖu tham kh¶o


1. BirdLife International vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng (2001) S¸ch th«ng tin vÒ c¸c khu b¶o vÖ hiÖn cã vµ ®Ò xuÊt t¹i ViÖt Nam. Hµ Néi: Ch­­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng.

2. Lª Träng Tr¶i, TrÇn HiÕu Minh, §ç T­íc vµ NguyÔn V¨n S¸ng (2001) Nghiªn cøu kh¶ thi thµnh lËp khu b¶o tån thiªn nhiªn Khe NÐt, tØnh Qu¶ng B×nh, ViÖt Nam. Hµ Néi: Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng.

3. Garson, P. (2001) Pheasant taxonomy: a cunning way to remove species from the Red List! OBC Bulletin 33: 52.

4. Eames, J. C., Lambert, F. R. and Nguyen Cu (1994) A survey of the Annamese lowlands, Vietnam and its implications for the conservation of Vietnamese and Imperial Pheasants Lophura hatinhensis and L. imperalis. Birdlife Conservation International 4(4): 343-382.5. Robson, C. R., Eames, J. C., Newman, M., Nguyen Cu and Truong Van La (1990) Forest bird surveys in Vietnam 1989/90: final report. Unpublished report to the International Council for Bird Preservation.Gµ l«i lam mµo ®en Lophura imperialis
S¸ch h­íng dÉn c¸c Vïng Chim Quan träng ë ViÖt Nam

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương