V¨n Bµn Tiªu chÝ: A1, A2 & A3tải về 35.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích35.54 Kb.

VN058 V¨n Bµn


V¨n Bµn Tiªu chÝ: A1, A2 & A3T

Ønh:
Lµo Cai

T×nh tr¹ng b¶o vÖ: Kh«ng
VÜ ®é: 22o03'N

Kinh ®é: 104o11'E

DiÖn tÝch: 60.000 ha

§é cao: 200-2.913 m so víi mÆt biÓn

VC§H / PVC§H:


PVC§H Fan Si Pan vµ b¾c Lµo

C¶nh quan ­u tiªn:

Kh«ng

M« t¶ chung

VCQT nµy n»m gi÷a VCQT Fan Si Pan vµ VCQT ChÕ T¹o trªn d·y Hoµng Liªn S¬n. Tuy ranh giíi cña VCQT ch­a ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, nh­ng nã ®­îc x¸c ®Þnh lµ kho¶ng 60.000 ha bao gåm c¸c diÖn tÝch rõng tèt trªn d·y Hoµng Liªn S¬n cña huyÖn V¨n Bµn. Sinh c¶nh chñ yÕu t¹i VCQT lµ rõng th­êng xanh ®Êt thÊp, rõng th­êng xanh nói thÊp, rõng th­êng xanh nói cao vµ c¸c sinh c¶nh nh©n t¹o (thø sinh). Rõng th­êng xanh ®Êt thÊp ph©n bè ë ®é cao tuyÖt ®èi tõ 300 ®Õn 900m. Tuy kiÓu rõng nµy ®· bÞ xuèng cÊp nÆng nÒ, nh­ng t¸n rõng vÉn khÐp kÝn ë hÇu hÕt c¸c diÖn tÝch cßn l¹i cña kiÓu rõng nµy. Rõng th­êng xanh nói thÊp ph©n bè ë ®é cao tõ 900 ®Õn 1.800m vµ ®Æc tr­ng bëi sù xuÊt hiÖn cña mét sè loµi c©y l¸ kim, trong ®ã cã Th«ng nµng Dacrycarpus imbricatus vµ P¬-mu Fokienia hodginsii. Rõng th­êng xanh nói cao ph©n bè ë ®é cao trªn 1.800m, ®Æc tr­ng bëi sù xuÊt hiÖn cña c¸c loµi §ç quyªn Rhododendron spp. C¸c sinh c¶nh nh©n t¹o hiÖn diÖn ë mäi ®é cao bao gåm c¶ c¸c n­¬ng rÉy th­êng xuyªn vµ du canh, vµ nhiÒu vïng ®Êt canh t¸c cò hoÆc c¸c vïng ®· tõng bÞ ch¸y rõng hiÖn ®· h×nh thµnh tr¶ng cá hoÆc tr¶ng c©y bôi thø sinh1.Khu hÖ chim: Nh÷ng nÐt chÝnh

C¸c quÇn x· chim ë VCQT V¨n Bµn mang ®Æc tr­ng cña kiÓu rõng th­êng xanh vïng nói miÒn B¾c ViÖt Nam. QuÇn x· chim cña kiÓu rõng th­êng xanh nói cao ®Æc tr­ng bëi sù xuÊt hiÖn cña c¸c loµi ChÝch ®íp ruåi mÆt ®en Abroscopus schisticeps, Kh­íu v»n g¸y xanh Actinodura souliei, Kh­íu lïn ®u«i hung Minla strigula, Kh­íu lïn ®u«i ®á M. ignotincta, L¸ch t¸ch ngùc vµng Alcippe chrysotis, L¸ch t¸ch ®Çu ®èm A. castaneceps vµ Kh­íu mµo häng ®èm Yuhina gularis. QuÇn x· chim cña kiÓu rõng th­êng xanh nói thÊp cã thµnh phÇn loµi kh¸ kh¸c biÖt víi quÇn x· cña kiÓu rõng th­êng xanh nói cao vµ ®Æc tr­ng bëi sù xuÊt hiÖn cña c¸c loµi Gµ tiÒn mÆt vµng Polyplectron bicalcaratum, Nuèc bông ®á Harpactes erythrocephalus, ChÝch ®íp ruåi mÆt hung Abroscopus albogularis, Kh­íu x¸m Garrulax maesi, Kh­íu lïn c¸nh xanh Minla cyanouroptera, L¸ch t¸ch m¸ x¸m Alcippe morrisonia vµ Kh­íu má dÑt ®Çu x¸m Paradoxornis gularis.


VCQT V¨n bµn lµ n¬i cã sè l­îng loµi chØ giíi h¹n ph©n bè trong mét vïng ®Þa sinh häc lín thø hai trong c¸c VCQT cña ViÖt Nam, trong ®ã cã hai loµi gÇn ®©y kh«ng cã ghi nhËn ë bÊt kú mét VCQT nµo kh¸c trong n­íc lµ HoÐt ®u«i dµi Hodgsonius phaenicuroides vµ Kh­íu c»m hung Garrulax rufogularis. Ngoµi ra, ®©y cßn lµ n¬i cã mét quÇn thÓ ®¸ng kÓ cña loµi s¾p nguy cÊp trªn toµn cÇu TrÌo c©y l­ng ®en Sitta formosa vµ hai trong sè bèn loµi cã vïng ph©n bè hÑp ®­îc x¸c ®Þnh cho Ph©n vïng Chim §Æc h÷u (PVC§H) Fan Si Pan vµ b¾c Lµo lµ trÌo c©y má vµng S. solangiae ChÝch ®íp ruåi má réng Tickellia hodgsoni.

Loµi

Tiªu chÝ

VCQT

T×nh tr¹ng


VCQT kh¸c

Ghi chó


TrÌo c©y l­ng ®en

Sitta formosa

A1, A3

VU

3

Trong c¸c n¨m 2001 vµ 2002, nhiÒu lÇn quan s¸t ®­îc tõng c¸ thÓ ¨n trong ®µn lÉn víi c¸c loµi kh¸c ë vïng rõng th­êng xanh t¹i t¹i ®é cao 1.050 ®Õn 2.350m1,2.

TrÌo c©y má vµng

Sitta solangiae

A1, A2

NT

11

Trong c¸c chuyÕn ®iÒu tra vµo n¨m 2001 vµ 2002, mét vµi c¸ thÓ ®· ®­îc quan s¸t ë vïng rõng th­êng xanh nói thÊp t¹i ®é cao 1.050 ®Õn 1,400m1.

ChÝch ®íp ruåi má réng

Tickellia hodgsoni

A2
2

Loµi nµy ®­îc ghi nhËn hai lÇn ë ®é cao 2000m vµo th¸ng 10/20002.


Loµi chØ ph©n bè trong mét ®¬n vÞ ®Þa sinh häc: Khu vùc nµy ®¸p øng tiªu chÝ A3 do cã 20 loµi chØ ph©n bè trong §¬n vÞ §Þa Sinh häc Rõng «n ®íi Trung Quèc - Hymalaya (07) vµ 58 loµi chØ ph©n bè trong §¬n vÞ §Þa Sinh häc Rõng ¸ nhiÖt ®íi Trung Quèc - Hymalaya (08). Xem Phô lôc 4 ®Ó biÕt chi tiÕt.

C¸c loµi kh¸c ®ang ®­îc quan t©m b¶o tånLoµi T×nh tr¹ng Loµi T×nh tr¹ng

KhØ mèc Macaca assamensis3 VU [Rïa nói viÒn Manouria impressa]4 VU

[KhØ vµng M. mulatta]3 DD Ba ba tr¬n Pelodiscus sinensis4 VU

KhØ mÆt ®á M. arctoides3 VU P¬-mu Fokienia hodginsii1,3,5,6 NT

V­în ®en tuyÒn Nomascus concolor3 EN Amentotaxus argotaenia7 VU

[Rïa ®Çu to Platysternon megacephalum]4 EN Taiwania cryptomerioides5,6,7 VU

Rïa ®Êt Spengle Geoemyda spengleri4 EN S¬n d­¬ng Naemorhedus sumatraensis3 VU

[Rïa sa nh©n Pyxidea mouhotii]4 EN


Ghi chó: [ ] = ghi nhËn ch­a ®­îc kiÓm chøng.

C¸c mèi ®e däa ®èi víi ®a d¹ng sinh häc
Mèi ®e däa

§é nghiªm träng

Th©m canh n«ng nghiÖpKhai th¸c th­¬ng phÈm

● ●

Ch¸y rõng

● ●

Ch¨n th¶ gia sóc trong rõngS¨n b¾n

● ●

Khai th¸c chän gç cñi

● ●
Mèi ®e däa chÝnh ®èi víi tÝnh ®a d¹ng sinh häc cña khu vùc lµ sinh c¶nh bÞ xuèng cÊp do khai th¸c chän c¸c loµi c©y gç, ®¸ng chó ý nhÊt lµ P¬-mu Fokienia hodginsii. GÇn ®©y, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh cho khai th¸c tËn dông 20.000 m3 P¬-mu tõ nói Hoµng Liªn. MÆc dï quyÕt ®Þnh nµy còng chØ râ chØ ®­îc phÐp khai th¸c c¸c c©y chÕt, nh­ng trªn thùc tÕ, viÖc thùc thi ®óng ®iÒu kiÖn nµy khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. HÇu hÕt diÖn tÝch cña VCQT hiÖn nay ®ang thuéc sù qu¶n lý cña c¸c l©m tr­êng vµ do ®ã tån t¹i mét mèi ®e däa tiÒm Èn rÊt nghiªm träng lµ c¸c vïng rõng nguyªn sinh tõ tr­íc ®Õn nay míi chØ bÞ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng khai th¸c chän trªn quy m« nhá cã thÓ sÏ trë thµnh ®èi t­îng cho c¸c ho¹t ®éng khai th¸c th­¬ng phÈm.
C¸c mèi ®e däa chñ yÕu kh¸c bao gåm ph¸ rõng lµm n­¬ng rÉy vµ kÌm theo ®ã lµ ch¸y rõng, vµ s¨n b¾n. Ho¹t ®éng s¨n b¾n ®e däa hÇu hÕt c¸c loµi thó lín ®ang ph©n bè trong VCQT vµ ®Æc biÖt nghiªm träng ®èi víi quÇn thÓ cßn l¹i cña loµi V­în ®en tuyÒn Nomascus concolor.

C¸c ho¹t ®éng b¶o tån

  • Trong khu«n khæ dù ¸n B¶o tån trªn c¬ së céng ®ång hÖ sinh th¸i vïng nói Hoµng Liªn S¬n, Tæ chøc B¶o tån §éng Thùc vËt Quèc tÕ (FFI) vµ Chi côc KiÓm l©m tØnh Lµo Cai hiÖn ®ang tiÕn hµnh mét ch­¬ng tr×nh b¶o tån trªn c¬ së céng ®ång t¹i VCQT V¨n Bµn. C¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh nµy bao gåm c¸c ®iÒu tra vÒ sinh häc vµ sinh th¸i nh©n v¨n, c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ rõng céng ®ång, n©ng cao nhËn thøc m«i tr­êng vµ xóc tiÕn viÖc thµnh lËp mét khu b¶o vÖ míi. N¨m 2003, FFI sÏ më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña dù ¸n ra thªm mét sè biÖn ph¸p xãa ®ãi gi¶m nghÌo tËp trung vµo viÖc qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn trªn c¬ së céng ®ång, cïng víi viÖc ph¸t triÓn khu b¶o vÖ vµ c¸c biÖn ph¸p tiÕp cËn c¶nh quan vµ cuèi cïng lµ ®Ò xuÊt ®Ó c«ng nhËn ®©y lµ mét Khu B¶o tån Sinh quyÓn vµ Nh©n v¨n.KiÕn nghÞ

  • CÇn ®¸nh gi¸ kh¶ thi vµ nÕu phï hîp, nªn c«ng nhËn VCQT V¨n Bµn lµ khu b¶o tån thiªn nhiªn vµ thµnh lËp ngay mét ban qu¶n lý cho khu vùc.

  • CÇn t¨ng c­êng thùc thi c¸c quy chÕ qu¶n lý rõng, ®Æc biÖt lµ ®Ó kiÓm so¸t s¨n b¾n vµ khai th¸c gç bÊt hîp ph¸p kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng n©ng cao nhËn thøc m«i tr­êng trong c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng ®Ó chèng l¹i viÖc bu«n b¸n ®éng vËt hoang d·.

  • C«ng t¸c qu¶n lý rõng t¹i VCQT cÇn tËp trung vµo c¸c diÖn tÝch rõng cßn l¹i, ®Æc biÖt lµ t¹i c¸c ®ai d­íi 900m1. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, tÊt c¶ c¸c h×nh thøc khai th¸c gç th­¬ng phÈm ®Òu cÇn ®­îc nghiªm cÊm t¹i VCQT vµ ph¶i cã biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc ph¸ rõng lÊy ®Êt canh t¸c.

  • CÇn khëi ®éng mét ch­¬ng tr×nh phßng chèng ch¸y rõng trªn c¬ së céng ®ång bao gåm c¸c ho¹t ®éng n©ng cao nhËn thøc, c¸c nhãm phßng ch¸y ë th«n b¶n.

  • CÇn cã thªm c¸c ®iÒu tra chi tiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ ph©n bè, ®ång thêi ®¸nh gi¸ nhu cÇu sinh c¶nh cña c¸c loµi quan träng t¹i khu vùc nh­ TrÌo c©y l­ng ®en, Nuèi ®u«i hång Harpactes wardi vµ Kh­íu c¸nh ®á Garrulax formosus lµm c¬ së ®Ó tËp trung c¸c nç lùc b¶o tån vµ ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng b¶o vÖ rõng1.Tµi liÖu tham kh¶o


1. Tordoff, A. W., Lª M¹nh Hïng, NguyÔn Qu¶ng Tr­êng vµ Swan, S.R. (2002) §iÒu tra nhanh ®a d¹ng sinh häc huyÖn V¨n Bµn, tØnh Lµo Cai, ViÖt Nam. B¸o c¸o cña Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn Sinh vËt.

2. S. R. Swan in litt. 2002.

3. Long, B., Le Khac Quyet and Phung Van Khoa (2000) An assessment of the potential and priorities for conservation in Van Ban district, Lao Cai province. Unpublished report to the Fauna & Flora International Indochina Programme.

4. Nguyen Quang Truong (2002) Report on the herpetological survey in Van Ban district, Lao Cai province. Unpublished report to the Fauna & Flora International Vietnam Programme.

5. Nguyen Tien Hiep, Do Tien Doan and Phan Ke Loc (2002) The diversity of the flora of Vietnam 9. Taiwania Hayata and T. cryptomerioides Hayata (Taxodiaceae): new genus and species for the flora. Journal of Genetics and Applications 1(2002): 32-40.

6. Farjon, A. (2002) Rare and possibly threatened conifers in Vietnam. Unpublished report to the Fauna & Flora International Vietnam Programme.7. Averyanov, L., Phan Ke Loc and Do Tien Doan (2002) Flora and vegetation survey of Van Ban district, Lao Cai province of northern Vietnam. Unpublished report to the Fauna & Flora International Vietnam Programme.
S¸ch h­íng dÉn c¸c Vïng Chim Quan träng ë ViÖt Nam

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương