B¹c Liªu Tiªu chÝ: A1 & A4itải về 25.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích25.73 Kb.

VN008 B¹c Liªu

B¹c Liªu Tiªu chÝ: A1 & A4iT

Ønh:
B¹c Liªu

T×nh tr¹ng b¶o vÖ: Khu B¶o tån Thiªn nhiªn
VÜ ®é: 9o15'N

Kinh ®é: 105o43'E

DiÖn tÝch: 127 ha

§é cao: 0-2 m so víi mÆt biÓn

VC§H / PVC§H:

Kh«ng


C¶nh quan ­u tiªn:

Kh«ng

M« t¶ chung

VCQT B¹c Liªu lµ phÇn cßn l¹i cuèi cïng cña c¶ vïng rõng ngËp mÆn ®· tõng mét thêi chiÕm ­u thÕ suèt däc ven biÓn tØnh B¹c Liªu. Trong nh÷ng n¨m 1970, sau khi hÇu hÕt c¸c diÖn tÝch rõng ngËp mÆn cßn sãt l¹i sau chiÕn tranh chèng Mü ®· bÞ c¶i t¹o thµnh ®Êt n«ng nghiÖp, mét khu vùc cã diÖn tÝch 30 ha ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng quyÕt ®Þnh gi÷ lµm s©n chim, diÖn tÝch nµy sau ®ã më réng ra 127 ha. XÐt vÒ diÖn tÝch, B¹c Liªu lµ s©n chim lín nhÊt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long hiÖn nay1. Th¶m thùc vËt t¹i khu vùc nµy ­u thÕ bëi cãc tr¾ng Lumnitzera racemosa vµ chµ lµ Phoenix paludosa2. C¸c sinh c¶nh kh¸c ë S©n chim B¹c Liªu lµ c¸c kho¶nh rõng trång víi c¸c loµi tra l©m vå Thespesia populnea vµ keo l¸ trµm Acacia auriculiformis vµ mét vµi diÖn tÝch nhá ®Êt ngËp n­íc theo mïa2. Xung quanh khu vùc nµy lµ ®Êt trång lóa.


Khu hÖ chim: Nh÷ng nÐt chÝnh


VCQT B¹c Liªu lµ n¬i tËp trung c¸c quÇn thÓ chim n­íc sinh s¶n lín nhÊt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long1. N¬i ®©y cã nh÷ng loµi sinh sèng víi sè l­îng lín nh­ Cèc ®en Phalacrocorax niger, V¹c x¸m Nycticorax nycticorax vµ Qu¾m ®en Plegadis falcinellus1. Tuy nhiªn, quan träng nhÊt ë khu vùc nµy lµ cã mét quÇn thÓ Cèc ®Õ nhá Phalacrocorax fuscicollis chiÕm ®Õn 3% tæng sè quÇn thÓ toµn cÇu cña loµi1. Ngoµi ra, hai loµi Qu¾m ®Çu ®en Threskiornis melanocephalus vµ §iÒng ®iÔng Anhinga melanogaster ®­îc ghi nhËn t¹i ®©y lµ c¸c loµi gÇn bÞ ®e däa tuyÖt chñng trªn toµn cÇu1.Loµi

Tiªu

chÝ VCQT

T×nh tr¹ng


VCQT kh¸c

Ghi chó


§iÒng ®iÔng

Anhinga melanogaster

A1

NT

9

Mét c¸ thÓ ®­îc ghi nhËn t¹i ®©y vµo th¸ng 4/19991.

Qu¾m ®Çu ®en

Threskiornis melanocephalus

A1

NT

8

Bèn con non ®­îc ghi nhËn t¹i ®©y vµo th¸ng 4/19991.

Cèc ®Õ nhá

Phalacrocorax fuscicollis

A4i
0

930 c¸ thÓ ®­îc ghi nhËn ®©y vµo th¸ng 4/19991.


Loµi chØ ph©n bè trong mét ®¬n vÞ ®Þa sinh häc: Khu vùc nµy kh«ng ®¸p øng tiªu chÝ A3. Xem Phô lôc 4 ®Ó biÕt chi tiÕt.

C¸c loµi kh¸c ®ang ®­îc quan t©m b¶o tån

Kh«ng cã loµi quan träng vÒ mÆt b¶o tån nµo kh¸c ®­îc ghi nhËn t¹i khu vùc.
C¸c mèi ®e däa ®èi víi ®a d¹ng sinh häc
Mèi ®e däa

§é nghiªm träng

Th©m canh n«ng nghiÖpNhiÔu lo¹n ®èi víi c¸c loµi chim

● ●

Du lÞch vµ gi¶i trÝ

● ●

S¨n b¾n

● ● ●
S©n chim B¹c Liªu n»m trong mét vïng cã mËt ®é d©n sè cao, vµ rÊt nhiÒu mèi ®e däa ®èi víi S©n chim lµ tõ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. C¸c ho¹t ®éng s¨n b¾n vµ ®¸nh thuèc ®èi ®Ó b¾t chim, lÊy trøng chim vµ ®¸nh c¸ ®ang diÔn ra víi møc ®é cao ë khu vùc nµy mÆc dï ®©y lµ mét khu b¶o tån. Do khai th¸c qu¸ møc, sè l­îng chim t¹i khu vùc ­íc tÝnh ®· gi¶m ®Õn 90% trong thêi gian tõ 1980 ®Õn 19922. Mét trong nh÷ng mèi ®e däa tiÒm n¨ng ®èi víi khu vùc nµy lµ viÖc ph¸t triÓn du lÞch, do S©n chim n»m rÊt gÇn thÞ x· B¹c Liªu vµ hiÖn ®· thu hót mét l­îng kh¸ch th¨m quan kh¸ ®«ng2.

C¸c ho¹t ®éng b¶o tån

  • KÕ ho¹ch ®Çu t­ cho Khu B¶o tån Thiªn nhiªn S©n chim B¹c Liªu ®· ®­îc Uû ban Nh©n d©n tØnh phª duyÖt vµo n¨m 19972.

KiÕn nghÞ

  • CÇn cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ng¨n chÆn viÖc s¨n b¾n trém vµ lµm nhiÔu lo¹n c¸c quÇn thÓ chim t¹i khu vùc.

  • Kh«ng x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng du lÞch bªn trong ranh giíi khu b¶o tån.

  • Khi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý ®Ó gi¶m søc Ðp cña con ng­êi lªn khu vùc, cÇn tÝnh ®Õn c¸c ho¹t ®éng n©ng cao nhËn thøc vµ xóc tiÕn t×m kiÕm c¸c nguån thu nhËp thay thÕ cho c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng2.Tµi liÖu tham kh¶o


1. Buckton, S. T., NguyÔn Cö, NguyÔn §øc Tó vµ Hµ Quý Quúnh (1999) B¶o tån c¸c vïng ®Êt ngËp n­íc quan träng ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Hµ Néi: Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam.

2. BirdLife International vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng (2001) S¸ch th«ng tin vÒ c¸c khu b¶o vÖ hiÖn cã vµ ®Ò xuÊt t¹i ViÖt Nam. Hµ Néi: Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng.

S¸ch h­íng dÉn c¸c Vïng Chim Quan träng ë ViÖt Nam

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương