Kiªn L­¬ng Tiªu chÝ: A1 & A4itải về 245.36 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích245.36 Kb.
  1   2

VN005 Kiªn L­¬ng

Kiªn L­¬ng Tiªu chÝ: A1 & A4iT

Ønh:
Kiªn Giang

T×nh tr¹ng b¶o vÖ: Kh«ng
VÜ ®é: 10o13'N

Kinh ®é: 104o38'E

DiÖn tÝch: 7.624 ha

§é cao: 0-2 m so víi mÆt biÓn

VC§H / PVC§H:

Kh«ng


C¶nh quan ­u tiªn: LMF2 – §Êt ngËp n­íc t©y
b¾c ®ång b»ng s«ng Cöu Long  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương