Trµm Chim Tiªu chÝ: A1, A3 & A4itải về 55.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích55.57 Kb.

VN006 Trµm Chim

Trµm Chim Tiªu chÝ: A1, A3 & A4iT

Ønh:
§ång Th¸p

T×nh tr¹ng b¶o vÖ: V­ên Quèc gia
VÜ ®é: 10o44'N

Kinh ®é: 105o31'E

DiÖn tÝch: 7.588 ha

§é cao: 0-2 m so víi mÆt biÓn

VC§H / PVC§H:

Kh«ng


C¶nh quan ­u tiªn: LMF2 – §Êt ngËp n­íc
t©y b¾c ®ång b»ng s«ng Cöu Long

M« t¶ chung

VCQT nµy bao gåm toµn bé diÖn tÝch cña V­ên Quèc gia Trµm Chim vµ c¸c vïng sinh c¶nh tù nhiªn liÒn kÒ ®ã ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, c¸ch s«ng thÞ x· Cao L·nh, tØnh lÞ cña §ång Th¸p 25 km vÒ phÝa b¾c. Khu vùc nµy l­u gi÷ phÇn cßn l¹i cuèi cïng cña hÖ sinh th¸i §ång Th¸p M­êi vèn ®· tõng mét thêi réng ®Õn kho¶ng 700.000 ha1. §Þa h×nh cña khu vùc t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, h¬i dèc lªn phÝa ®«ng nam. Th¶m thùc vËt t¹i ®©y bao gåm c¸c diÖn tÝch lín tr¶ng cá ngËp n­íc theo mïa, rõng trµm ®ang t¸i sinh vµ c¸c ®Çm trèng. Rõng trµm ph©n bè ë hÇu kh¾p khu vùc, c¶ rõng trång vµ r¶i r¸c lµ c¸c kho¶nh rõng tù nhiªn trong c¸c vïng tr¶ng cá hoÆc ®Çm lÇy. NhiÒu quÇn thÓ lín cña c¸c loµi chim n­íc ®· ®­îc ph¸t hiÖn t¹i khu vùc, ®Æc biÖt, vµo c¸c th¸ng mïa kh«, hµng ngµn con chim n­íc ®Õn c­ tró t¹i khu vùc nµy1.Khu hÖ chim: Nh÷ng nÐt chÝnh

Trµm chim rÊt næi tiÕng víi quÇn thÓ SÕu cæ trôi Grus antigone ®Õn sinh sèng trong v­ên quèc gia vµo c¸c th¸ng mïa kh«1, tuy nhiªn, sè l­îng SÕu cæ trôi ®ang cµng ngµy cµng gi¶m trong vµi n¨m võa qua2. Sè l­îng SÕu cæ trôi ë Trµm Chim phô thuéc rÊt nhiÒu vµo cung c¸ch qu¶n lý n­íc cña V­ên Quèc gia. NÕu th¸o n­íc ë c¸c vïng ®Êt ngËp n­íc gi¶ nh­ thñy chÕ tù nhiªn, sè l­îng sÕu t¨ng. Khi cè ý gi÷ n­íc cao, sè l­îng chim gi¶m do t¶m thùc vËt cung cÊp thøc ¨n cho chóng bÞ ph¸ hñy. Khu hÖ chim ë ®©y ®· ®­îc kh¶o s¸t rÊt nhiÒu lÇn, trong ®ã cã c¶ mét ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t c¸c loµi chim n­íc quan träng do c¸n bé v­ên thùc hiÖn tõ n¨m 19883. §Õn nay, c¸c chuyÕn kh¶o s¸t ®· kh¼ng ®Þnh sù cã mÆt cña 10 loµi ®ang hoÆc gÇn bÞ ®e däa tuyÖt chñng trªn toµn cÇu, tuy nhiªn, kh«ng ph¶i toµn bé 10 loµi nµy ®Òu cã ph©n bè th­êng xuyªn t¹i khu vùc víi sè l­îng ®¸ng kÓ. Ngoµi ra, cã hai loµi chim ®­îc ®­îc x¸c ®Þnh lµ tËp trung víi sè l­îng lín t¹i Trµm Chim lµ Mång kÐt mµy tr¾ng Anas querquedula vµ Mång kÐt A. crecca. Mét chuyÕn kh¶o s¸t c¸c vïng ®Êt ngËp n­íc ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®· x¸c ®Þnh Trµm Chim cã ®é phong phó vÒ khu hÖ chim cao thø hai trong tÊt c¶ c¸c ®iÓm nghiªn cøu1. Sù hiÖn diÖn cña mét trong nh÷ng loµi chim nhót nh¸t vµ hiÕm gÆp nhÊt chuyªn sèng ë c¸c vïng ®ång cá lµ ¤ t¸c Houbaropsis bengalensis t¹i khu vùc nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa trong khung c¶nh hiÖn nay ë ViÖt Nam, do loµi nµy chØ cã ghi nhËn t¹i duy nhÊt mét khu vùc kh¸c ngoµi Trµm Chim lµ VCQT Hµ Tiªn. Mét sè loµi chim cña c¸c vïng ®Êt ngËp n­íc ®¸ng chó ý kh¸c cã ghi nhËn lµ VÞt mµo Sarkidiornis melanotus, Le khoang cæ Nettapus coromandelianus, Nh¸t hoa Rostratula benghalensis vµ Gµ l«i n­íc Hydrophasianus chirurgus1.Loµi

Tiªu chÝ VCQT

T×nh tr¹ng bÞ ®e däa


VCQT kh¸c

Ghi chó


¤ t¸c

Houbaropsis bengalensis

A1, A3

EN

1

Th­êng xuyªn ®­îc ghi nhËn víi sè l­îng Ýt trong nh÷ng n¨m 1990, sè ®Õm cao nhÊt lµ 4 con vµo th¸ng 1-3/19904,5. Trong chuyÕn ®iÒu tra n¨m 1999, d©n ®Þa ph­¬ng kh¼ng ®Þnh ¤ t¸c sinh s¶n t¹i ®©y, do hä ®· b¾t ®­îc con non vµ 4 qu¶ trøng cña loµi nµy. Mét sè ng­êi rÊt quen thuéc víi h×nh d¸ng vµ tËp tÝnh bay cña loµi1. Mét nh©n viªn v­ên còng kh¼ng ®Þnh ®· nh×n thÊy trøng cña loµi nµy.

†Cß th×a mÆt ®en

Platalea minor

A1

EN

8

Mét c¸ thÓ ®­îc quan s¸t vµ chôp ¶nh vµo th¸ng 1/1994, ngay bªn ngoµi VCQT2. Khu vùc vùc nµy kh«ng cã vÎ lµ n¬i th­êng xuyªn cã mét sè l­îng ®¸ng kÓ cña loµi.

†Giµ ®Éy lín

Leptoptilos dubius

A1

EN

0

§· cã ghi nhËn vµo th¸ng 3/19983 vµ mét c¸ thÓ ®­îc ghi nhËn khi kiÕm ¨n däc khe vµo th¸ng 12/19926. Kh«ng cã ghi nhËn nµo kh¸c kÓ tõ ®ã. Khu vùc vùc nµy kh«ng cã vÎ lµ n¬i th­êng xuyªn cã mét sè l­îng ®¸ng kÓ cña loµi.

SÕu cæ trôi

Grus antigone

A1, A4i

VU

4

ViÖc ®Õm th­êng xuyªn ®­îc tiÕn hµnh tõ n¨m 1988, sè ®Õm cao nhÊt lµ 1.052 c¸ thÓ n¨m 1988, 665 n¨m 1989, 741 n¨m 1990, 814 n¨m 1991, 365 n¨m 1992, 187 n¨m 1993, 271 n¨m 1994, 302 n¨m 1995, 631 n¨m 1996, 511 n¨m 1997, 503 n¨m 1998 vµ 469 n¨m 19995. Tuy nhiªn, sè l­îng chim cµng ngµy cµng gi¶m, thÊp nhÊt lµ 48 c¸ thÓ vµo n¨m 2001 vµ kho¶ng 150 c¸ thÓ vµo th¸ng 5/20022.

†§¹i bµng ®en

Aquila clanga

A1

VU

2

C¸c c¸ thÓ ®¬n lÎ vÉn ®­îc quan s¸t tõ n¨m 1998 ®Õn 1994 vµ 2/19973,4. Khu vùc vùc nµy kh«ng cã vÎ lµ n¬i th­êng xuyªn cã mét sè l­îng ®¸ng kÓ cña loµi.

[Bå n«ng ch©n x¸m

Pelecanus philippensis]

A1

VU

7

Cã mét ghi nhËn ch­a ch¾c ch¾n vµo th¸ng 1/19895. NÕu thËt sù cã ghi nhËn loµi nµy t¹i ®©y, th× cã lÏ chØ lµ bay qua.

Giµ ®Éy Java

Leptoptilos javanicus

A1

VU

7

§©y lµ loµi kh«ng sinh s¶n t¹i khu vùc nµy. Th­êng xuyªn ®­îc ghi nhËn tõ n¨m 1988, con sè ghi nhËn cao nhÊt lµ 51 c¸ thÓ vµo n¨m 19994.

§iÒng ®iÔng

Anhinga melanogaster

A1

NT

9

Loµi sinh s¶n t¹i VCQT4. Trong n¨m 1999, sè ®Õm ®­îc cao nhÊt lµ 141 c¸ thÓ4.

Qu¾m ®Çu ®en

Threskiornis melanocephalus

A1

NT

8

§©y lµ loµi di c­ hiÕm gÆp t¹i khu vùc1.

Giang sen

Mycteria leucocephala

A1

NT

10

Lµ loµi di c­ th­êng xuyªn ®Õn khu vùc trong mïa kh«ng sinh s¶n1. Th¸ng 1/1994, Ýt nhÊt 92 c¸ thÓ, vµ cã thÓ ®Õn 150 (c¶ rÊt nhiÒu con non), ®­îc quan s¸t ngay bªn ngoµi Trµm Chim. Sè ®Õm cao nhÊt n¨m 1999 lµ 207 c¸ thÓ vµ n¨m 2000 lµ h¬n 1404.

Rång réc vµng

Ploceus hypoxanthus

A1

NT

3

Mét ®µn kho¶ng 20 c¸ thÓ ®­îc ghi nhËn vµo n¨m 19991. §©y còng lµ n¨m ®Çu tiªn cã ghi nhËn vÒ loµi nµy4. Tõ n¨m 1999, loµi nµy h×nh thµnh mét tËp ®oµn sinh s¶n víi sè l­îng c¸ thÓ t¨ng hµng n¨m.

Mång kÐt mµy tr¾ng

Anas querquedula

A4i
0

Vµo mïa ®«ng 1992/93, 20.000 c¸ thÓ ®· ®­îc ghi nhËn7.

Mång kÐt

Anas crecca

A4i
0

Vµo mïa ®«ng 1989/90, 10.000 ®· ®­îc ghi nhËn7.

Chi chó: [ ] = ghi nhËn ch­a kh¼ng ®Þnh; † = ch­a kh¼ng ®Þnh th­êng xuyªn ph©n bè víi sè l­îng ®¸ng kÓ.
Loµi chØ ph©n bè trong mét ®¬n vÞ ®Þa sinh häc: Khu vùc nµy ®¸p øng tiªu chÝ A3 do lµ n¬i c­ tró cña mét loµi chØ ph©n bè trong ®¬n vÞ ®Þa sinh häc §ång b»ng Indo-Gangetic (Biome 12). Xem Phô lôc 4 ®Ó biÕt thªm chi tiÕt.

C¸c loµi kh¸c ®ang ®­îc quan t©m b¶o tån

Kh«ng cã th«ng tin vÒ loµi ®ang ®­îc quan t©m b¶o tån nµo kh¸c ®­îc ghi nhËn t¹i khu vùc.
C¸c mèi ®e däa ®èi víi ®a d¹ng sinh häcMèi ®e däa

§é nghiªm träng

Th©m canh n«ng nghiÖp

● ●

NhiÔu lo¹n ®èi víi c¸c loµi chim

● ● ●

X©y dùng ®ª bao, kÌ, ®Ëp

● ●

§µo kªnh m­¬ng

● ●

S¨n b¾n

● ●

Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng

● ●

Kh¸c

● ● ●

Xung quanh Trµm Chim lµ vïng ®Êt n«ng nghiÖp réng lín vµ do ®ã søc Ðp cña con ng­êi ë vïng nµy rÊt cao. MÆc dï ®· ®­îc c«ng nhËn lµ V­ên Quèc gia, s¨n b¾n, ®¸nh thuèc ®éc, ®¸nh b¾t c¸ trém, thu h¸i cñi vµ ch¨n th¶ gia sóc trong v­ên vÉn ®­îc x¸c ®Þnh lµ mèi ®e däa chÝnh víi c«ng t¸c b¶o tån t¹i Trµm Chim1,8. N¨m 2000, Ban Qu¶n lý V­ên Quèc gia ®· cho phÐp ®µo 6 con kªnh bªn trong v­ên, viÖc x©y dùng nµy cã thÓ lµm vì c¸c sinh c¶nh tù nhiªn vµ lµm thay ®æi thñy chÕ. §¸ng mõng lµ, viÖc x©y dùng nµy ®· ph¶i ngõng l¹i khi míi cã 2 con kªnh ®­îc ®µo xong.


YÕu tè quan träng nhÊt trong viÖc ®¶m b¶o gi÷ ®­îc c¸c sinh c¶nh phï hîp cho loµi nµy lµ cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý thñy v¨n thÝch hîp cho khu vùc. Trong nh÷ng n¨m 1990, mùc n­íc trong khu vùc th­êng ®­îc gi÷ rÊt cao mét c¸ch kh«ng tù nhiªn trong c¶ n¨m dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi vÒ th¶m thùc vËt, ®Æc biÖt lµ viÖc chÕt c©y mÇm cña n¨ng nÜ Eleocharis ochrostachys, thøc ¨n chÝnh cña SÕu cæ trôi. Tuy nhiªn, sau khi ¸p dông chÕ ®é qu¶n lý n­íc míi tõ n¨m 2000 ®Õn 2001, th¶m thùc vËt tù nhiªn ®· håi phôc mét c¸ch râ rÖt. Cã thÓ hy väng viÖc qu¶n lý mùc n­íc phï hîp nh­ vËy sÏ lµm t¨ng sè l­îng quÇn thÓ cña sÕu ë Trµm Chim.
Cuèi cïng, sù x©m lÊn cña loµi c©y ngo¹i lai lµ Ma d­¬ng Mimosa pigra còng lµ mét trong nh÷ng mèi ®e däa chÝnh ®Õn tÝnh ®a d¹ng sinh häc cña Trµm Chim. DiÖn tÝch c©y M. pigra t¨ng gÊp ®«i mçi n¨m trong ba n¨m qua vµ ®Õn nay ®· chiÕm ®Õn 2.000 ha nh÷ng vïng mét thêi lµ c¸c tr¶ng cá ngËp n­íc theo mïa11.

C¸c ho¹t ®éng b¶o tån

  • Trµm Chim ®­îc ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh lµ v­ên quèc gia ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 19988.

  • Quü B¶o tån SÕu Quèc tÕ ®· cã c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc t¹i Trµm Chim tõ n¨m 1988, Quü ®· x©y dùng mét hÖ thèng cèng t­íi tiªuphèi hîp víi Ban Qu¶n lý V­ên Quèc gia x©y dùng mét kÕ ho¹ch qu¶n lý cho v­ên8.

  • V­ên Quèc gia Trµm Chim lµ mét trong c¸c ®iÓm tr×nh diÔn cña dù ¸n GEF cì lín cã tªn Dù ¸n B¶o tån §a d¹ng Sinh häc vµ Qu¶n lý BÒn v÷ng vïng H¹ l­u s«ng Mª K«ng, hiÖn ®ang ®­îc IUCN thùc hiÖn8.KiÕn nghÞ

  • Trµm Chim ®¸p øng c¸c tiªu chÝ ®Ó ®­îc c«ng nhËn khu vùc cã tÇm quan träng quèc tÕ ®èi víi c«ng t¸c b¶o tån ®Êt ngËp n­íc theo C«ng ­íc Ramsar, vµ do ®ã cÇn ®­îc c«ng nhËn lµ mét khu Ramsar1.

  • Khu vùc nµy kh«ng nªn chØ qu¶n lý mét c¸ch cã lîi cho SÕu cæ trôi nÕu c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cã thÓ g©y tæn h¹i ®Õn c¸c sinh c¶nh hoÆc loµi quan träng kh¸c, còng nh­ ®Õn tÝnh toµn vÑn cña hÖ sinh th¸i khu vùc1.

  • CÇn kiÓm so¸t hiÖu qu¶ viÖc s¨n b¾n, ®¸nh c¸ trém vµ ch¨n th¶ gia sóc bªn trong v­ên quèc gia.

  • CÇn ng¨n chÆn sù l©y lan h¬n n÷a cña Mimosa pigra t¹i khu vùc vµ cÇn t×m c¸ch lo¹i bá loµi nµy ngay khái c¸c vïng ®· bÞ x©m lÊn.Tµi liÖu tham kh¶o


1. Buckton, S. T., NguyÔn Cö, NguyÔn §øc Tó vµ Hµ Quý Quúnh (1999) B¶o tån c¸c vïng ®Êt ngËp n­íc quan träng ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Hµ Néi: Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam.

2. Eames, J. C. and Tordoff, A. W. (in prep) Recent records and a conservation status review of some threatened and near-threatened bird species in Vietnam.

3. Eames, J. C. and Tordoff, A. W. (in prep) Recent records and a conservation status review of some threatened and near-threatened bird species in Vietnam.

4. J. Barzen in litt. 2002.

5. Baltzer, M. C., Nguyen Thi Dao, and Shore, R. G. eds (2001) Towards a vision for biodiversity conservation in the forests of the lower Mekong Ecoregion complex – Technical Annex. WWF Indochina/ WWF US, Hanoi and Washington D.C.

6. Eames, J. C. (1995) The Bengal Florican Eupodotis bengalensis in Indochina. Forktail 11:36-46.

7. Birdlife International (2001) Threatened birds of Asia: the Birdlife International Red Data Book. Cambridge, UK: Birdlife International.

8. Robson, C. R. (1993) From the field. OBC Bulletin 17: 49-53.

9. Miyabayashi, Y. and Mundkur, T. (1999) Atlas of key sites for Anatidae in the East Asian Flyway. Tokyo and Kuala Lumpur: Wetlands International.

10. BirdLife International vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng (2001) S¸ch th«ng tin vÒ c¸c khu b¶o vÖ hiÖn cã vµ ®Ò xuÊt t¹i ViÖt Nam. Hµ Néi, ViÖt Nam: Ch­¬ng tr×nh BirdLife Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch Rõng.

1

1. Tran Triet in litt. 2002.

SÕu cæ trôi Grus antigone

S¸ch h­íng dÉn c¸c Vïng Chim Quan träng ë ViÖt Nam

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương