BIỂu sinh trưỞng và SẢn lưỢng tạm thời rừng keo lai trồng thuần loàI1 Acacia mangium X Acacia auriculiformistải về 12.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích12.21 Kb.

04 TCN 132 - 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH

04 TCN 132 - 2006

BIỂU SINH TRƯỞNG VÀ SẢN LƯỢNG TẠM THỜI

RỪNG KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI1

Acacia mangium x Acacia auriculiformis

Giống lai tự nhiên giữa Keo tai tượng (Acacia mangium) và Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) tạm gọi tắt là Keo lai, đã được trung tâm nghiên cứu giống cây rừng chọn lọc, nhân giống, khảo nghiệm thành công và được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho gây trồng ở các vùng sinh thái chính trong cả nước.

Biểu sinh trưởng và sản lượng tạm thời rừng Keo lai trồng thuần loài được sử dụng cho điều tra, kinh doanh rừng Keo lai hiện nay1. CÁCH SỬ DỤNG BIỂU THỂ TÍCH XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG LÂM PHẦN KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI

- Lập ô tiêu chuẩn đại diện 1000 m2.

- Đo đường kính ngang ngực (D1.3) tất cả các cây trong ô tiêu chuẩn.

- Đo chiều cao vút ngọn 30 cây được chọn theo phương pháp cơ giới và xác lập đường cong chiều cao.

- Chỉnh lí số cây theo cỡ kính 6,8,10,….cm và xác định chiều cao cho từng cỡ kính thông qua đường cong chiều cao.

- Căn cứ vào D,H từng cỡ tra biểu xác định trữ lượng của ô tiêu chuẩn và suy ra trữ lượng (M m)/ha.2. CÁCH SỬ DỤNG BIỂU CẤP ĐẤT KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI

Xác định cấp đất ngoài thực tế chúng ta cần biết cặp giá trị tuổi lâm phần (A) và chiều cao bình quân (hg); chiều cao tầng trội (H0). Tuổi được xác định thông qua hồ sơ rừng trồng hoặc giải tích thân cây. Chiều cao xác định theo các cách sau:

- Lập ô tiêu chuẩn 1000 m3.

- Đo đường kính D1.3 toàn bộ số cây trong ô tiêu chuẩn.

- Đo chiều cao ngẫu nhiên trên ô >30 cây.

- Vẽ đường cong chiều cao theo cặp giá trị D1.3 – H.

- Xác định

- Từ Dg tra trên đường cong chiều cao ta có Hg.

(Nếu muốn xác định chiều cao ưu thế H0 ta có thể dùng công thức:

H0 = 1.1557* Hg0.9922 hay chia lâm phần làm 3 cấp có G bằng nhau va lấy các cặp giá trị D1.3; H ở cấp lớn nhất để tính Dg, vẽ đường cong chiều cao như cách làm trên dể xác định H0).

Có tuổi (A) và giá trị H­g hoặc H0 của lâm phần tra biểu cấp đất của lâm phần tính toán.

3. CÁCH SỬ DỤNG BIỂU SINH TRƯỞNG VÀ SẢN LƯỢNG KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI

Từ tuổi và cấp đất xác định như trên, tra biểu ta có các giá trị sinh trưởng và sản lượng keo lai cần tìm.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG1 Ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương