Uû ban nhn dn TØnh Thanh Hãatải về 11.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích11.42 Kb.

Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 1321 XD/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 1977QuyÕt ®Þnh cña UBnd tØnh Thanh Hãa


VÒ viÖc duyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh:

§ån c«ng an vâ trang 47 B¸t Mät

Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp, theo S¾c lÖnh sè 51/LCT, ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47/CP ngµy 15/3/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ, ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng;

- XÐt ®Ò nghÞ xin ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé t­ lÖnh C«ng an vâ trang Thanh Ho¸ trong Tê tr×nh sè 112/BCH ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 1977, ®Ò nghÞ cña Ty X©y dùng trong Tê tr×nh sè 735 QLN§/XD ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 1977. Sau khi ®· cã ý kiÕn nhÊt trÝ cña Uû ban N«ng nghiÖp tØnh trong C«ng v¨n sè 114 R§/TyNN ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1977 vµ Uû ban nh©n d©n huyÖn Th­êng Xu©n trong C«ng v¨n 0 sè ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 1997.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh §ån c«ng an vâ trang 47 B¸t Mät trªn khu ®Êt thuéc x· BÊt Mät huyÖn Th­êng Xu©n, tØnh Thanh Ho¸.

Trong ®Þa giíi: - §«ng gi¸p: Chßm Hãn

- T©y gi¸p: biªn giíi ViÖt - Lµo

- Nam gi¸p: d·y nói Phï Khoai L·m - B¾c gi¸p: ®åi phßng kh«ng

Ghi chó: Lµ lo¹i ®Êt ®åi

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy chØ lµm c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t, th¨m dß vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc x©y dùng c«ng tr×nh.

Kh«ng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t vèn, khëi c«ng x©y dùng vµ cÊp giÊy trÝch lôc sö dông ®Êt ®ai khi ch­a cã QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt tæng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ cÊp giÊy phÐp dïng ®Êt ( kÓ c¶ c«ng tr×nh cña Tung ­¬ng x©y dùng trong tØnh ).§iÒu 3. ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, c¸c «ng bµ Thñ tr­ëng Bé t­ lÖnh C«ng an nh©n d©n vâ trang Thanh Ho¸ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

KT. chñ tÞch UBnd tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
Lª V¨n Lôc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương