TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.78 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Di chuyển đường điện hạ thế 0,4kV và cắm cọc phục vụ GPMB

dự án ĐT307-Hồ Vân Trục - Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3216/QĐ-CT ngày 29/10/2010 và số 1742/QĐ-CT ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt dự án ĐTXD công trình Tuyến ĐT307 - Hồ Vân Trục - Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 461/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình với nội dung như sau:


1. Tên Báo cáo KTKT XDCT: Di chuyển đường điện hạ thế 0,4kV và cắm cọc phục vụ GPMB dự án ĐT307-Hồ Vân Trục - Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch.


2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lập Thạch.

3. Tư vấn lập dự án:

+ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long lập thiết kế hạng mục cắm cọc.

+ Công ty Cổ phần điện lực Miền Bắc lập thiết kế di chuyển đường điện.

4. Mục tiêu đầu tư: Cắm cọc giải phóng mặt bằng và di chuyển các đường điện hạ thế 0,4kV trong phạm vi bồi thường GPMB để đầu tư xây dựng công trình tuyến ĐT307- Hồ Vân Trục - Ngọc Mỹ.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Phần dịch chuyển đường điện hạ thế 0,4kV.

+ Tháo hạ thu hồi 1292m đường dây hạ thế trên không 0,4kV sau trạm biến áp Bầu Tỉnh đang nằm trong lòng đường quy hoạch.

+ Xây dựng mới 1292m đường dây hạ thế trên không 0,4kV sau trạm biến áp Bầu Tỉnh vào phạm vi lề đường của tuyến ĐT307- Hồ Vân Trục - Ngọc Mỹ.

+ Sử dụng dây điện loại AL/XLE- 4x70mm2 và phụ kiện đồng bộ.

+ Tận dụng tối đa cột điện hiện có chỉ bổ sung cột tại ví trí cần thiết.(Chi tiết được thể hiện trong hồ sơ thiết kế BVTC-DT do công ty Cổ phần điện lực Miền Bắc lập, đã được Sở Công thương thẩm tra).

- Phần cắm cọc giải phóng mặt bằng. Tổng số cọc phải cắm là 115cọc được cắm dọc theo 2 bên của đoạn tuyến ĐT307-Hồ Vân Trục. Cọc được làm bằng BTCT 200# đúc sẵn, kích thước cọc 15x15x100cm, thân sơn trắng, đầu cọc sơn đỏ, chôn sâu xuống 50cm, bệ cọc dùng BTXM150# kích thước bệ 35x35x60cm.(Chi tiết thể hiện trong hồ sơ thiết kế BVTC-DT do công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long lập, đã được Sở GTVT thẩm tra)

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Lập Thạch7. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp – Nhóm C.

8. Tổng mức đầu tư:

817.638.000

đồng
+ Xây lắp:

652.651.000+ QLDA:

15.473.000+ Tư vấn ĐTXD:

84.918.000+ Chi khác:

21.290.000+ Dự phòng

43.306.000
9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn từ chi phí GPMB thuộc dự án tuyến ĐT307- Hồ Vân Trục - Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch.

10. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dù ¸n.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.(Q-18b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương