Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.33 Kb.
#3116
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /UBND-TH2

Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2013

V/v triển khai Quyết định số

1051/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.


UBND tỉnh nhận được Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (Sao Quyết định kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :

- Chủ tịch và các PCT:

- CPVP;

- Như Kg;- CV: NC1,TH2.

- Lưu VT.(V- b)

TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Phong


Каталог: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương