TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.22 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /UBND-NN1


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


V/v đề xuất lập dự án ĐTXDCT Cầu Lò Cang, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giao thông Vận tải;

- UBND huyện Bình Xuyên.
Xét đề xuất tại văn bản số 2955/SGTVT-KH-QLGT ngày 22/10/2013 của Sở Giao thông Vận tải về việc đề nghị sửa chữa cầu Lò Cang tại Km8+700 Đường tỉnh 305B; đề nghị tại văn bản số 1285/UBND-CT ngày 22/10/2013 của UBND huyện Bình Xuyên về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng cầu Lò Cang, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (sao văn bản gửi kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra, đề xuất việc lập dự án xây mới cầu Lò Cang, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Giao UBND huyện Bình Xuyên phối hợp với Sở Giao thông Vận tải có biện pháp cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông khi qua cầu đảm bảo an toàn./.


Nơi nhận:

- Như trên;  • CPCT, CPVP;

- Lưu: VT, NN1.

(Q-15b)


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Đăng

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương