TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.74 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình

Cải tạo, nâng cấp Đường Nguyễn Tất Thành

và đường Lam Sơn, thành phố Vĩnh YênCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 38/2009/QH12;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 1455/SKHĐT-TĐ ngày 03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp Đường Nguyễn Tất Thành và đường Lam Sơn, thành phố Vĩnh Yên như sau:  • Gói thầu số 01 và 02: Gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 5/2014.

  • Gói thầu số 03: Gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 02/2014.

  • Gói thầu số 04: Gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 11/2013.

  • Gói thầu số 06: Gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2013.

+ Chỉ gia hạn thời gian thi công cho các hạng mục công trình do vướng mặt bằng .

+ Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực trong việc điều chỉnh thời gian thi công các gói thầu; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; Giám đốc các nhà thầu xây lắp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.(Q- 17b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương