sitefolders/vntracking/34/qlvb
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/QLVB/Upload
  Nghị ĐỊnh số 57/2011/NĐ-cp ngàY 07 tháng 7 NĂM 2011 CỦa chính phủ VỀ chế ĐỘ phụ CẤp công vụ
qlvb/vbdh.nsf/17207CC5AB28E80E47257C1C001442B6/$file
  Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/C33BD30B00322F4847257E1F000E3F4A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/vbdh.nsf/5CDFF9131C31015447257C0E0031BE4B/$file
  Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/0A33965E4B9ECEED47257C1500260DBC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
qlvb/vbdh.nsf/93F81BFDAD70BD3F47257C0D00071DE7/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/95A724CFE8A6EF2347257C140012A1FC/$file
  TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/C9E6202AD00BD78947257C1B002958DC/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/B4233A7D334A880347257C0D00033A97/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/BDCD24F4A1B3EC9547257C0E001795AB/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/New folder/fmembers
  TỈnh đẮk nông số: /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/416E80BACE5B2E4947257BFD003934A9/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/C8003273E938EB2347257C0B0008DAEF/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/9DE535406764E32047257E9A0009CFC7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/732CD9D4E42DE10147257E9A0009FBE5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/vbdh.nsf/9B9CFFB9776DECE447257BFE00050EC3/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/D829672BF4C6B5AC88257D69000D2210/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/4A71291EAD0860A688257D69000D454F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/6C0553CAE12596F647257EBC00090F1C/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
qlvb/New folder/fmembers
  Biểu số 2: TỔng hợp nhu cầu vốN ĐIỀu chỉNH, BỔ sung, LẬp quy hoạch mới năM 2010
qlvb/vbdh.nsf/5DCB95BB04AA00E947257C070025E69E/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/QLVB/Upload
  Ubnd tỉnh cà mau sở giáo dục và ĐÀo tạO
qlvb/vbdh.nsf/91C225EE1217455447257C130013DC4F/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload
  HỆ thống quản lý VĂn bản và ĐIỀu hành các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật
qlvb/congbao.nsf/1B7C7E8D00957EB988257D89000E685E/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
qlvb/vbdh.nsf/BD3E1ABE09BE45F847257C190012AE4B/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/New folder/fmembers
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng thẩM ĐỊnh dự ÁN Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ubnd tỉnh đĂk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư­
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/4106795128B56E9A47257ED5000C9F6A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
qlvb/congbao.nsf/BFFF9F042A0D6E2D47257ED5000D088B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
SiteFolders/tinhdoansonla/251/QLVB
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
qlvb/congbao.nsf/FC77B6BBDF45FDDB47257EF400256D80/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/5B080B6DA09D1EEA47257EF40025840D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/82490E2C444241BB47257EF40024B1D6/$file
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-cp ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-cp
qlvb/congbao.nsf/8A2F866D1E4DC3C647257EF40024D019/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
qlvb/vbdh.nsf/5930725EF356672B47257C1400488F4F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
qlvb/congbao.nsf/CE51CFFF707D4BE847257DE10010F28D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
sitefolders/mncatbi-haian/1276/qlvb
  Ủy ban nhân dân quận hải an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  Ban thưỜng vụ Số: /bc-btv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/6D42566458411BBE47257C1500249766/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/EBA193B7D7D8B24747257C050017E2CF/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 343
DesktopModules/QLVB/Upload
  Ubnd tỉnh hậu giang cục thuế SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
qlvb/vbdh.nsf/6F5A062259B1BC8F47257C1600080021/$file
  TỈnh vĩnh phúC
qlvb/vbdh.nsf/B36CA7FB6F1620F247257C1B002CA9DF/$file
  Nơi nhận : Chủ tịch và các pct; cpvp; Như Kg; cv: tho,t lưu vt. (V- b) tl. Chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
SiteFolders/thpttanhung/1453/QLVB
  Tt tên huyện, thành phố
qlvb/vbdh.nsf/26AC9D623AE86AD547257C130013EDB1/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/209A684B4024430C47257C8300312711/$file
  HỘI ĐỒng bầu cử Số: 459 nq/HĐbcxii cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/6B9B9D285B33912A47257C16002F9579/$file
  TỈnh vĩnh phúC
qlvb/vbdh.nsf/29DFEDD9B065881E47257C08000BFB21/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/B26FB5C7BE67AE9F47257C0D00085ECD/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/52A0E0F6F886469047257E05000F8CC2/$file
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
SiteFolders/HuyenDoanLocNinh/475/QLVB
  Bch đOÀn huyện lộc ninh số: 26 /tb-hđtn đOÀn tncs hồ chí minh
qlvb/vbdh.nsf/2319C5D99991820147257C1D00347582/$file
  TỈnh vĩnh phúC
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠo thực hiệN ĐỀ ÁN 704/TTg
qlvb/congbao.nsf/06808A0CBB8EE3B447257C83003128BB/$file
  UỶ ban nhân dân huyện kim đỘng số: 724/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/4F849007D6EC730447257FA9000F665B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/B5513C1B118534AA47257FA9000F89A1/$file
  Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
qlvb/vbdh.nsf/E86313D3C3727F5D47257C1500070034/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
qlvb/congbao.nsf/0BE9801620C6E2C447257E3D0013C044/$file
  Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18/6/2009
qlvb/congbao.nsf/5BA55C46C713C66E47257FCC00360D85/$file
  Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
qlvb/congbao.nsf/E1DF13903339072488257D3A002A748C/$file
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 64/2012/NĐ-cp ngày 04/9/2012 về cấp phép xây dựng
qlvb/congbao.nsf/AD7B82D89DC2866F47257FCC00367959/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/F5561CC3D336047688257D3A0029FB3E/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015
qlvb/New folder/fmembers
  Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
DesktopModules/QLVB/Upload
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO – ban tổ chứC – CÁn bộ chính phủ BỘ TÀI chính – BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
qlvb/vbdh.nsf/FEF443DB8815122D47257C000024D5FB/$file
  1. Giao ubnd huyện Sông Lô phối hợp với Sở Nông nghiệp & ptnt – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phtn tỉnh làm việc với Đoàn công tác của adb chiều ngày 14/10/2013
qlvb/New folder/fmembers
  Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files
  PHÒng thanh tra cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory qlvb  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương