sitefolders/vntracking/34/qlvb
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/QLVB/Upload
  Nghị ĐỊnh số 57/2011/NĐ-cp ngàY 07 tháng 7 NĂM 2011 CỦa chính phủ VỀ chế ĐỘ phụ CẤp công vụ
qlvb/vbdh.nsf/17207CC5AB28E80E47257C1C001442B6/$file
  Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/C33BD30B00322F4847257E1F000E3F4A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/vbdh.nsf/5CDFF9131C31015447257C0E0031BE4B/$file
  Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/0A33965E4B9ECEED47257C1500260DBC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
qlvb/vbdh.nsf/93F81BFDAD70BD3F47257C0D00071DE7/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/95A724CFE8A6EF2347257C140012A1FC/$file
  TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/C9E6202AD00BD78947257C1B002958DC/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/B4233A7D334A880347257C0D00033A97/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/BDCD24F4A1B3EC9547257C0E001795AB/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/New folder/fmembers
  TỈnh đẮk nông số: /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/416E80BACE5B2E4947257BFD003934A9/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbdh.nsf/C8003273E938EB2347257C0B0008DAEF/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/9DE535406764E32047257E9A0009CFC7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/732CD9D4E42DE10147257E9A0009FBE5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/vbdh.nsf/9B9CFFB9776DECE447257BFE00050EC3/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/D829672BF4C6B5AC88257D69000D2210/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/4A71291EAD0860A688257D69000D454F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/6C0553CAE12596F647257EBC00090F1C/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
qlvb/New folder/fmembers
  Biểu số 2: TỔng hợp nhu cầu vốN ĐIỀu chỉNH, BỔ sung, LẬp quy hoạch mới năM 2010
qlvb/vbdh.nsf/5DCB95BB04AA00E947257C070025E69E/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/QLVB/Upload
  Ubnd tỉnh cà mau sở giáo dục và ĐÀo tạO
qlvb/vbdh.nsf/91C225EE1217455447257C130013DC4F/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/1B7C7E8D00957EB988257D89000E685E/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
qlvb/vbdh.nsf/BD3E1ABE09BE45F847257C190012AE4B/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/New folder/fmembers
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng thẩM ĐỊnh dự ÁN Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ubnd tỉnh đĂk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư­
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/4106795128B56E9A47257ED5000C9F6A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
qlvb/congbao.nsf/BFFF9F042A0D6E2D47257ED5000D088B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
SiteFolders/tinhdoansonla/251/QLVB
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
qlvb/congbao.nsf/FC77B6BBDF45FDDB47257EF400256D80/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/5B080B6DA09D1EEA47257EF40025840D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/82490E2C444241BB47257EF40024B1D6/$file
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-cp ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-cp
qlvb/congbao.nsf/8A2F866D1E4DC3C647257EF40024D019/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
qlvb/vbdh.nsf/5930725EF356672B47257C1400488F4F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
qlvb/congbao.nsf/CE51CFFF707D4BE847257DE10010F28D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
sitefolders/mncatbi-haian/1276/qlvb
  Ủy ban nhân dân quận hải an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  Ban thưỜng vụ Số: /bc-btv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/6D42566458411BBE47257C1500249766/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/EBA193B7D7D8B24747257C050017E2CF/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 343
DesktopModules/QLVB/Upload
  Ubnd tỉnh hậu giang cục thuế SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
qlvb/vbdh.nsf/6F5A062259B1BC8F47257C1600080021/$file
  TỈnh vĩnh phúC
qlvb/vbdh.nsf/B36CA7FB6F1620F247257C1B002CA9DF/$file
  Nơi nhận : Chủ tịch và các pct; cpvp; Như Kg; cv: tho,t lưu vt. (V- b) tl. Chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
SiteFolders/thpttanhung/1453/QLVB
  Tt tên huyện, thành phố
qlvb/vbdh.nsf/26AC9D623AE86AD547257C130013EDB1/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/209A684B4024430C47257C8300312711/$file
  HỘI ĐỒng bầu cử Số: 459 nq/HĐbcxii cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/6B9B9D285B33912A47257C16002F9579/$file
  TỈnh vĩnh phúC
qlvb/vbdh.nsf/29DFEDD9B065881E47257C08000BFB21/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbdh.nsf/B26FB5C7BE67AE9F47257C0D00085ECD/$file
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/52A0E0F6F886469047257E05000F8CC2/$file
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
SiteFolders/HuyenDoanLocNinh/475/QLVB
  Bch đOÀn huyện lộc ninh số: 26 /tb-hđtn đOÀn tncs hồ chí minh
qlvb/vbdh.nsf/2319C5D99991820147257C1D00347582/$file
  TỈnh vĩnh phúC
SiteFolders/chogao/203/QLVB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠo thực hiệN ĐỀ ÁN 704/TTg
qlvb/congbao.nsf/06808A0CBB8EE3B447257C83003128BB/$file
  UỶ ban nhân dân huyện kim đỘng số: 724/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/4F849007D6EC730447257FA9000F665B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/B5513C1B118534AA47257FA9000F89A1/$file
  Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
qlvb/vbdh.nsf/E86313D3C3727F5D47257C1500070034/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
qlvb/congbao.nsf/0BE9801620C6E2C447257E3D0013C044/$file
  Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18/6/2009
qlvb/congbao.nsf/5BA55C46C713C66E47257FCC00360D85/$file
  Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
qlvb/congbao.nsf/E1DF13903339072488257D3A002A748C/$file
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 64/2012/NĐ-cp ngày 04/9/2012 về cấp phép xây dựng
qlvb/congbao.nsf/AD7B82D89DC2866F47257FCC00367959/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/F5561CC3D336047688257D3A0029FB3E/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015
qlvb/New folder/fmembers
  Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
DesktopModules/QLVB/Upload
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO – ban tổ chứC – CÁn bộ chính phủ BỘ TÀI chính – BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
qlvb/vbdh.nsf/FEF443DB8815122D47257C000024D5FB/$file
  1. Giao ubnd huyện Sông Lô phối hợp với Sở Nông nghiệp & ptnt – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phtn tỉnh làm việc với Đoàn công tác của adb chiều ngày 14/10/2013
qlvb/New folder/fmembers
  Ubnd tỉnh đẮk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files
  PHÒng thanh tra cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory qlvb  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương